Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2008

Zasadanie zo dňa 27.2.2008

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach - 27.2. 2008

Dňa 27. februára 2008 sa o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu Bojnice uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR ku dňu 27. februára 2008
4. Správa o plnení uznesení MsZ ku dňu 27. február 2008
5. Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2007
6. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
7. Správa o činnosti MsP v Bojniciach za 2. polrok 2007
8. Informatívna správa DHZ II. Bojnice – Dubnica za 2. polrok 2007
9. Informatívna správa DHZ I. Bojnice za 2. polrok 2007
10. Harmonogram pri zavedení eura v podmienkach mesta Bojnice
11. Informatívna správa o využívaní nebytových priestorov v roku 2007:
- Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.,
- Mestská knižnica, p.o.m., Bojnice
- Technické služby , p.o.m., Bojnice
- Správa majetku mesta
12. Príprava mesta na LTS 2008
- Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.,
- Mestská knižnica, p.o.m., Bojnice
- Technické služby, p.o.m., Bojnice
- Informatívna správa o činnosti TIK v Bojniciach
13. Návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 14 – 2006 o podmienkach predaja výrobkov
a poskytovania služieb na trhových miestach
14. Trhový poriadok pre trhové miesta a príležitostné trhy konané v nebytových priestoroch kultúrnych domov na území mesta Bojnice, v okolí budovy kultúrneho domu a na Hurbanovom námestí
15. Predaj pozemkov:
- Žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. 121/1 v k.ú. Bojnice,
žiadatelia - Sedlák Vladimír, manž. Judita a Sedlák Vladimír ml., Bojnice
- Žiadosť o odkúpenie prístupových parciel, žiadatelia Brezáni Miroslav s manž.
Ľubica Brezániová, Bojnice
- Žiadosť o znovu prejednanie ceny pozemku, žiadateľ Radoslav Švarc Partizánske
- Žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č.1816 a 1817/7 v k.ú. Bojnice,
žiadatelia: Mgr. Ľudmila Tabačková, a p. Vladimír Blaho 30/520, Bojnice
- Žiadosť o odkúpenie parc. č. 3545/1 v k. ú. Bojnice – žiadateľ Jazdecký klub
Majer a Hipocentrum s.r.o. Ul. Riečna 16, Prievidza
- Návrh na opätovné prerokovanie žiadosti zo dňa 27.1.2006 – odpredaj pozemku
parc. č. 2332 v k. ú. Bojnice – žiadateľ Jozef Halmo a spol., Snežienková 46
Prievidza ( stanovenie ceny pozemkov)
16. R ô z n e :
-Návrh na zrušenie infokanálu Bojnice
17. Interpelácie poslancov
18. Z á v e r

Vystúpenie občanov v časovom termíne od 16.00 h – 17.00 h


(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 27.2. 2008)

Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili a zároveň naň pozývame aj občanov mesta Bojnice.

Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach konaného dňa 27.2. 2008

UZNESENIE č. 13/2008

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 27. februára 2008

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 14/2008

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda : p. Jozef Holička
člen: Ing. Zdenko Priehoda
člen: p. Jozef Hatvanyi

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 15/2008

Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o činnosti MsR ku dňu 27. februára 2008.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 16/2008

Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Správu o plnení uznesení MsZ ku dňu 27. februára 2008

B) ponecháva v sledovaní uznesenia MsZ: č. 36/2001, č. 37/2002, č. 298/2003, č. 54/2004,
č. 173/2004, č. 341/2005, č. 183/2007, č. 218/2007, č. 282/2007

C) vypúšťa zo sledovania uznesenia MsZ: č. 215/2006, č. 286/2007

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 17/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2007.

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

C/ schvaľuje
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2007.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 18/2008

Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 11. 12. 2007 – do 25. 2. 2008.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 19/2008

Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti MsP v Bojniciach za 2. polrok 2007.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 20/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Informatívnu správu DHZ II. Bojnice – Dubnica za 2. polrok 2007.

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 21/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Informatívnu správu DHZ I. Bojnice za 2. polrok 2007.

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 22/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh plánu mesta Bojnice na zavedenie eura vrátane harmonogramu úloh;

B/) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri mestskom zastupiteľstve;

C/ schvaľuje
plán mesta Bojnice na zavedenie eura vrátane harmonogramu úloh;

D/ poveruje
primátora mesta Bojnice vykonávaním úprav a zmien plánu mesta Bojnice na zavedenie eura vrátane harmonogramu úloh operatívne podľa vzniknutých skutočností, a to v rozsahu dopĺňania povinností a úloh pre jednotlivé subjekty a upresnenia termínov ich plnenia.

E/ schvaľuje
pristúpenie mesta Bojnice k Etickému kódexu pri zavedení eura v Slovenskej republike.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 23/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh poslanca p. Jozefa Hatvanyiho, aby sa body č.11. a č.12 programu dnešného mestského zastupiteľstva prerokovávali bez rozpravy;

B/ schvaľuje
na návrh poslanca p. Jozefa Hatvanyiho, prerokovanie bodov č.11. a č.12, programu dnešného mestského zastupiteľstva, bez rozpravy

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 24/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Informatívnu správu o využívaní nebytových priestorov v nájme MsKS., p.o.m., Bojnice za rok 2007;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5


UZNESENIE č. 25/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
správu o nájme nebytových priestorov Mestskej knižnice, p.o.m. Bojnice za rok 2007;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5


UZNESENIE č. 26/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Informatívnu správu o využívaní nebytových priestorov Technických služieb p.o.m., Bojnice za rok 2007;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5


UZNESENIE č. 27/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
správu o využívaní nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Bojnice za rok 2007;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisii pri MsZ.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5


UZNESENIE č. 28/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh plánu aktivít KC Bojnice, p.o.m., Bojnice a spoluorganizátorov na LTS 2008;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5

UZNESENIE č. 29/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
informáciu o príprave Mestskej knižnice, p.o.m., Bojnice na LTS 2008;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5


UZNESENIE č. 30/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Informáciu o príprave Technických služieb, p. o. m., Bojnice na LTS 2008;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5


UZNESENIE č. 31/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti TIK v Bojniciach za rok 2007;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5


UZNESENIE č. 32/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh Doplnku č. 2 k VZN č. 14 - 2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Doplnok č. 2 k VZN č. 14 - 2006 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v predloženom znení.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Neprítomný na hlasovaní: 1
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 33/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh TRHOVÉHO PORIADKU pre trhové miesta a príležitostné trhy konané v nebytových priestoroch kultúrnych domov na území mesta Bojnice, v okolí budovy kultúrneho domu a na Hurbanovom námestí;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
TRHOVÝ PORIADOK pre trhové miesta a príležitostné trhy konané v nebytových priestoroch kultúrnych domov na území mesta Bojnice, v okolí budovy kultúrneho domu a na Hurbanovom námestí v predloženom znení.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 34/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť o zriadenie vecného bremena na pozemok parc. č. 121/1 v k.ú. Bojnice, žiadatelia Sedlák Vladimír, manž. Judita a Sedlák Vladimír ml., bytom S. Chalupku 16, 972 01 Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje zriadenie budúceho vecného bremena pre žiadateľov p. Sedláka Vladimíra, manž. Juditu a Sedláka Vladimíra ml., všetci bytom S. Chalupku 16, 972 01 Bojnice, ktoré bude spočívať v práve oprávnených na prechod pešo, prejazd motorovými vozidlami a vedenie inžinierskych sietí časťami pozemkov parc. č. 121/1 a 121/43, ostatné plochy v k.ú. Bojnice po vypracovaní geometrického plánu.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 35/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť o odkúpenie prístupových parciel, žiadatelia Brezáni Miroslav s manželkou Ľubicou, bytom Hviezdoslavova 1364/40, 972 01 Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
predaj dielu č. 1, vo výmere 4 m2 vytvoreného z parcely PK 122 ( neknih.), ktorý bude pričlenený k pozemku parc. č. 2233/1, zastavaná plocha ( pod rodinným domom) a predaj dielu č. 2, vo výmere 39 m2, odčleneného z parc. PK 122 ( neknih.), ktorý bude pričlenený k pozemku parc. č. 2233/3, zastavaná plocha ( časť dvora ) , k.ú. Bojnice, podľa GP č. 364/2007, vyhotoveného GEOmark s.r.o. Prievidza, v cene 150 Sk/m2, žiadateľovi p. Miroslavovi Brezánimu s manželkou Ľubicou, bytom Hviezdoslavova 1364/40, 972 01 Bojnice;

D/ schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 2233/2, zastavaná plocha vo výmere 45 m2, k.ú. Bojnice, žiadateľovi p. Miroslavovi Brezánimu s manželkou Ľubicou, bytom Hviezdoslavova 1364/40, 972 01 Bojnice v cene 2.177 Sk/m2.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 36/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť o znovuprejednanie ceny pozemku, žiadateľ Radoslav Švarc, Bielická 56/19,
958 04 Partizánske;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 37/2008

Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
úpravu ceny pozemku parc. č. 284/1 v k.ú. Bojnice a zmenu uznesenia MsZ v Bojniciach č. 316/2007, pričom sa cena pozemku v uznesení č. 316/2007 upraví z 963 Sk/m2 na cenu 150 Sk/m2

Za: 0
Proti: 4
Zdržal sa: 4
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 38/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť o odkúpenie časti pozemku parc. č.1816 a 1817/7 v k.ú. Bojnice, žiadatelia: Mgr. Ľudmila Tabačková, bytom Bernolákova 30/520, Bojnice a Vladimír Blaho, bytom Bernolákova 30/520, Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
predaj časti pozemku parc. č.1816 , zastavaná plocha ( pod bytovým domom č. súp. 520 na ulici Bernolákovej), vo výmere 178 m2 v k.ú. Bojnice prislúchajúcim podielom pre žiadateľov p. Mgr. Ľudmilu Tabačkovú, bytom Bernolákova 30/520, Bojnice a p. Vladimíra Blahu a manž. Jozefínu, bytom Bernolákova 30/520 v zmysle zákona č. 182/1993 v cene 3 Sk/m2.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 39/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
podnety na aktualizáciu ÚPN SÚ Bojnice.

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 40/2008

Mestské zastupiteľstvo
neukladá
MsÚ začať práce na obstaraní aktualizácie, zmeny a doplnku č. 2 ÚPN SÚ Bojnice a potrebné výdavky zapracovať do rozpočtu na rok 2008.

Za: 0
Proti: 2
Zdržal sa: 6
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 41/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť o stanovisko k zriadeniu vecného bremena na parc. č. KN –C 2968 a 2957 v k.ú. Bojnice, žiadateľ Ing. Ján Badžgoň, PhD. Hrebendova 6949/28, Bratislava;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 42/2008

Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
vydanie súhlasného stanoviska k zriadeniu vecného bremena na parc. č. KN –C 2968 a 2957 v k.ú. Bojnice pre žiadateľa Ing. Jána Badžgoňa, PhD., bytom Hrebendova 6949/28 Bratislava

Za: 2
Proti: 4
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 43/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť Jazdeckého klubu Majer a Hipocentrum, ul. Riečna 16, Prievidza o odkúpenie pozemku parc.č. 3545/1 v k.ú. Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
odpredaj pozemku parc. č. 3545/1, trvalý trávny porast, vo výmere 3453 m2, v k. ú. Bojnice Jazdeckému klubu Majer a Hipocentrum , ul. Riečna 16, Prievidza , IČO: 36 321 788 v cene 150,- Sk/m2.

Za: 7
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 44/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
doplnenie materiálu č. 261/2007;

B/ schvaľuje
neuplatnenie predkupného práva k spoluvlastníckym podielom Jozefa Halmu, bytom Prievidza, Snežienková 46, a Imricha Novodvorského, Domov dôchodcov Senior, Nitrianske Rudno k nehnuteľnostiam ::
pozemok parc. č. 2553, tr. tráv. porast vo výmere 6 711 m2 v k.ú. Bojnice
pozemok parc. č. 2332, tr. tráv. porast vo výmere 2 967 m2 v k.ú. Bojnice
pozemok parc. č. 2575, tr. tráv. porast vo výmere 13 135 m2 v k.ú. Bojnice

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 45/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na zrušenie infokanálu v meste Bojnice;

B/ berie na vedomie
návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 106/2004, zo dňa 28. 4. 2004;

C/ ruší
vysielanie infokanálu v meste Bojnice;

D/ ruší
uznesenie MsZ č. 106/2004.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 46/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
informáciu o zriadení vecného bremena Stredoslovenskou vodárenskou spoločnosťou, a.s. Banská Bystrica v prospech mesta Bojnice.

B/ súhlasí
so zriadením budúceho vecného bremena v prospech mesta Bojnice, pričom budúcim povinným z vecného bremena bude Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Banská Bystrica, IČO: 36 056 006. Vecné bremeno bude spočívať v práve mesta Bojnice umiestniť stavbu .“ I. etapa protipovodňových opatrení , ľavý a pravý breh rieky Nitry“ na pozemku parc. č. 3510/1, zast. plochy a nádvoria, vo výmere 5436 m2, v k.ú. Bojnice , zapísanom na LV č. 893 po vypracovaní geometrického plánu. Oprávnený z vecného bremena má právo v nevyhnutnej miere vstup na predmetný pozemok za účelom zabezpečenia prevádzky údržby a opráv umiestnenej stavby. Právo vecného bremena sa zriaďuje ako bezodplatné právo.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

Prehľad o hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva v Bojniciach sa nachádza v priloženej tabuľke.

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:

Ing. Eduard Dedič

MUDr. Vladimír Duchoň

Ing. Tomáš Guniš

p. Jozef Hatvanyi

p. Jozef Holička

Mgr. Soňa Ličková

MUDr. Lýdia Pinková

Ing. Zdenko Priehoda

Ing. Milan Rybanský

Ing. Gustav Schnierer

 

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:

MUDr. Andrej Mihál


dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka