Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2008

Zasadanie zo dňa 17.4.2008

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach

Dňa 17. apríla 2008, t.j. vo štvrtok, sa o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu Bojnice uskutoční mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci opatrenia 1.1. Regionálneho operačného programu na realizáciou projektu : „ Našim deťom – skvalitnenie vzdelávania na ZŠ s MŠ v Bojniciach prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie vybavenia“ a schválenie spolufinancovania projektu vo výške 5% z celkových oprávnených nákladov na projekt
4. Návrh zmeny v cestovnom poriadku MHD Prievidza a Bojnice
5. Zámena pozemkov s Rímskokatolíckou cirkvou, Farnosť sv. Martina z Tours , Bojnice – doplnok k materiálu
6. Zmena termínu konania Mestského zastupiteľstva v Bojniciach na deň 29. apríla 2008
7. Záver


Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili a zároveň naň pozývame aj občanov mesta Bojnice.

Prijaté uznesenia na zasadnutí mimoriadneho Mestského zastupiteľstva, konaného dňa 17. apríla 2008

UZNESENIE č. 53/2008

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 17. apríla 2008.


UZNESENIE č. 54/2008

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda: p. Jozef Hatvanyi
člen: p. Jozef Holička
člen: Ing. Zdenko Priehoda


UZNESENIE č. 55/2008

Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informáciu o projekte: Našim deťom – skvalitnenie vzdelávania na ZŠ s MŠ v Bojniciach, prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie vybavenia


UZNESENIE č. 56/2008

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

A/ predloženie žiadosti o nenávratné finančné prostriedky (NFP) v rámci opatrenia 1.1 ROP na realizáciu projektu „Našim deťom – skvalitnenie vzdelávania na ZŠ a MŠ v Bojniciach prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie vybavenia“ , ktorý je realizovaný pre „Základnú školu s materskou školou v Bojniciach, Školská 292/7, 972 01 Bojnice“ a ktorý je v súlade s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bojnice na r. 2007-2013;

B/ zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP;

C/ financovanie projektu vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov na projekt t.j. vo výške 1.859 006,30 Sk..

UZNESENIE č. 57/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Tomáša Guniša, aby občania mesta mohli diskutovať k bodu č. 4 k programu mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Bojniciach zo dňa 17. apríla 2008, po informácii Ing. Oberfranca o zmene cestovného poriadku MHD.

B/ schvaľuje
poslanecký návrh Ing. Tomáša Guniša, aby občania mesta mohli diskutovať k bodu č. 4 k programu mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Bojniciach zo dňa 17. apríla 2008, po informácii Ing. Oberfranca o zmene cestovného poriadku MHD.


UZNESENIE č. 58/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh zmien v cestovnom poriadku MHD Prievidza a Bojnice

B/ odporúča
primátorovi mesta rokovať so zainteresovanými organizáciami o definitívnej podobe cestovného poriadku MHD Bojnice – Prievidza.

 

UZNESENIE č. 59/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ r u š í
uznesenie MsZ č. 323/2007 zo dňa 12.12.2007

B/ odporúča
primátorovi mesta Bojnice rokovať o kúpe pozemku parc. č. 2537/11, ostatná plocha vo výmere 513 m2 v k.ú. Bojnice s vdp. Františkom Havlíkom

UZNESENIE č. 60/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na zmenu termínu konania riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach v mesiaci apríl 2008

B/ schvaľuje
konanie riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach na 29.apríla 2008 o 10:00 hod v zasadačke MsÚ

C/ odporúča primátorovi mesta
zvolať zasadnutie riadneho Mestského zastupiteľstva v Bojniciach dňa 29.apríla 2008 o 10.00 hod. v zasadačke MsÚ

 

Prehľad o hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva v Bojniciach sa nachádza v priloženej tabuľke.

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:

Ing. Eduard Dedič

Ing. Tomáš Guniš

p. Jozef Hatvanyi

p. Jozef Holička

Mgr. Soňa Ličková

MUDr. Andrej Mihál

MUDr. Lýdia Pinková

Ing. Zdenko Priehoda

Ing. Milan Rybanský

Ing. Gustav Schnierer

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:

MUDr. Vladimír Duchoň


dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka