Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2008

Zasadanie zo dňa 29.4.2008

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach - 29.4. 2008

Dňa 29. apríla 2008 sa o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu Bojnice uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach

Program:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR ku dňu 28.apríl 2008
4. Správa o plnení uznesení MsZ ku dňu 28. apríl 2008
5. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
6. Sociálna analýza, starostlivosť o starých a sociálne odkázaných občanov mesta a činnosť Klubu dôchodcov v Bojniciach za rok 2007
7. Orgány školskej samosprávy škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bojnice
8. Výsledky inventarizácie za rok 2007:
- Mesto Bojnice
- Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.,
- Mestská knižnica, p.o.m., Bojnice
- Technické služby p.o.m., Bojnice
9. Výsledky inventarizácie školských zariadení
- Základná škola s MŠ Bojnice
- Základná umelecká škola Bojnice
- Centrum voľného času Junior Bojnice
10. Správa o výsledkoch hospodárenia mestských organizácií za rok 2007
- Technické služby, p.o.m., Bojnice
- Mestské kultúrne stredisko p.o.m., Bojnice za rok 2007
- Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m., za rok 2007
- Mestská knižnica, p.o.m., Bojnice
11. Správa o plnení rozpočtu školských zariadení:
- Základná škola s materskou školou
- Základná umelecká škola Bojnice
- Centrum voľného času JUNIOR Bojnice
12. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečného účtu mesta Bojnice za rok 2007
13. Správa o plnení rozpočtu mesta Bojnice za rok 2007 a návrh záverečného účtu
14. Návrh na poskytnutie dotácie pre ZUŠ Bojnice
15. Návrh na poskytnutie dotácie pre Klub železničných modelárov pri ZTŠČ
16. Návrh na poskytnutie dotácie pre KCB, p.o.m. na činnosť TS Mimikry
17. Návrh na poskytnutie dotácie pre Spevácky zbor Sv. Martina v Bojniciach
18. Návrh na poskytnutie dotácie pre CVČ JUNIOR v Bojniciach
19. Návrh na 1. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2008
20. Predaj a prenájom pozemkov
21. Rôzne – aktuálne materiály
22. Interpelácie poslancov
23. ZáverVystúpenie občanov v časovom termíne od 16.00 h – 17.00 h

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 29.4. 2008)

Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili a zároveň naň pozývame aj občanov mesta Bojnice.

Uznesenia prijaté na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bojniciach konaného dňa 29. apríla 2008

UZNESENIE č. 61/2008

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 29. apríla 2008.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5

 

UZNESENIE č. 62/2008

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda: Ing. Tomáš Guniš
člen: Ing. Zdenko Priehoda
člen: p. Jozef Hatvanyi

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5

UZNESENIE č. 63/2008

Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o činnosti MsR ku dňu 29. apríla 2008.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 64/2008

Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Správu o plnení uznesení MsZ ku dňu 29.4. 2008;

B/ ponecháva v sledovaní uznesenia MsZ: č. 36/2001, č. 37/2002, č. 298/2003, č. 54/2004, č. 173/2004, č. 341/2005, č. 218/2007, č. 282/2007, č. 22/2008;

C/ vypúšťa zo sledovania uznesenia MsZ: č. 183/2007.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 65/2008

Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 26. 2. 2008 do 28. 4. 2008.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 66/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Materiál „Sociálna analýza, starostlivosť o starých a sociálne odkázaných občanov mesta a činnosť Klubu dôchodcov v Bojniciach za rok 2007“.
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

C/ schvaľuje
Materiál „Sociálna analýza, starostlivosť o starých a sociálne odkázaných občanov mesta a činnosť Klubu dôchodcov v Bojniciach za rok 2007“.
D/ žiada
primátora mesta Bojnice p. Františka Táma, aby pokračoval v rokovaní s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja o financovaní Centra sociálnej pomoci Bojnice.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 67/2008

Mestské zastupiteľstvo
1/ berie na vedomie
Informáciu o ukončení funkčných období Rád škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bojnice v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

2/ schvaľuje
návrh na zloženie a počet delegovaných zástupcov poslancov a zamestnancov MsÚ do Rád škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bojnice

Škola, zariadenie Počet členov školských rád – delegovaných zástupcov zriaďovateľa
poslancov zamestnancov MsÚ Spolu
Základná škola s materskou školou, Školská 7 2 1 3
Základná umelecká škola, Sládkovičova 12 2 1 3
Centrum voľného času „JUNIOR“
Školská 9 1 1 2

3/ schvaľuje
nasledovných delegovaných poslancov Mestského zastupiteľstva v Bojniciach do nových Rád škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bojnice:

Základná škola s materskou školou Bojnice
Ing. Gustáv Schnierer
Jozef Hatvanyi
Základná umelecká škola Bojnice
MUDr. Vladimír Duchoň
Jozef Holička
Centrum voľného času JUNIOR
Ing. Tomáš Guniš

4/ žiada
Primátora mesta Františka Táma, o:
a) zverejnenie Výzvy na voľby členov rád škôl a školského zariadenia,
b) usmernenie riaditeľov škôl a školského zariadenia
k voľbám nových rád škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bojnice tak, aby nové rady škôl a školských zariadení boli ustanovené najneskôr ku dňu skončenia funkčného obdobia súčasných rád škôl a školského zariadenia.

5/ žiada
Primátora mesta Františka Táma, aby delegoval zamestnancov Mestského úradu Bojnice v schválených počtoch do nových rád škôl a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bojnice.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5

UZNESENIE č. 68/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh p. Jozefa Holičku, aby body rokovania č. 8., 9. a 11. dnešného mestského zastupiteľstva, boli prerokovávané bez rozpravy,

B/ schvaľuje
na základe poslaneckého návrhu p. Jozefa Holičku prerokovanie bodov č. 8., 9. a 11. dnešného mestského zastupiteľstva bez rozpravy.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 69/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o výsledkoch inventarizácie majetku mesta Bojnice k 31. 12. 2007;

B/ berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Výsledky inventarizácie majetku mesta Bojnice k 31. 12. 2007.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 70/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Výsledky inventarizácie hmotného a nehmotného majetku vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom majetku Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m. k 31. decembru 2007;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Výsledky inventarizácie hmotného a nehmotného majetku vyplývajúce z porovnania skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov s účtovným stavom majetku Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m. k 31. decembru 2007;

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 71/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o výsledkoch inventarizácie Mestskej knižnice Bojnice, p.o.m. za rok 2007;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Správu o výsledkoch inventarizácie Mestskej knižnice Bojnice, p.o.m. za rok 2007.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 72/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o výsledkoch inventarizácie Technických služieb Bojnice, p.o.m. za rok 2007;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Správu o výsledkoch inventarizácie Technických služieb Bojnice, p.o.m. za rok 2007.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 73/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o výsledkoch inventarizácie Základnej školy s materskou školou Bojnice za rok 2007.

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Správu o výsledkoch inventarizácie Základnej školy s materskou školou Bojnice za rok 2007.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 74/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o výsledkoch inventarizácie Základnej umeleckej školy v Bojniciach za rok 2007;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Správu o výsledkoch inventarizácie Základnej umeleckej školy v Bojniciach za rok 2007.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 75/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o výsledkoch inventarizácie Centra voľného času JUNIOR Bojnice, za rok 2007;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Správu o výsledkoch inventarizácie Centra voľného času JUNIOR Bojnice, za rok 2007.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 76/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o výsledkoch hospodárenia Technických služieb Bojnice, p.o.m. za rok 2007;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Správu o výsledkoch hospodárenia Technických služieb Bojnice, p.o.m. za rok 2007;

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 77/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o výsledkoch hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Bojnice, p.o.m. za rok 2007 a zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa za rok 2007;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Správu o výsledkoch hospodárenia Mestského kultúrneho strediska Bojnice, p.o.m. za rok 2007 a zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa za rok 2007.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 78/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o výsledkoch hospodárenia Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m. za rok 2007 a zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa za rok 2007;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Správu o výsledkoch hospodárenia Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m. za rok 2007 a zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa za rok 2007.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 79/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o výsledkoch hospodárenia Mestskej knižnice Bojnice, p.o.m. za rok 2007;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Správu o výsledkoch hospodárenia Mestskej knižnice Bojnice, p.o.m. za rok 2007.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 80/008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu Základnej školy s materskou školou za rok 2007;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Správu o plnení rozpočtu Základnej školy s materskou školou za rok 2007.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 81/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy Bojnice za rok 2007;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Správu o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy Bojnice za rok 2007.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 82/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu Centra voľného času JUNIOR Bojnice za rok 2007;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Správu o plnení rozpočtu Centra voľného času JUNIOR Bojnice za rok 2007.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 83/2008

Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu a návrh záverečného účtu mesta Bojnice za rok 2007;

B) berie na vedomie
návrh na vysporiadanie schodku hospodárenia mesta Bojnice za rok 2007 vo výške 15.684 tis. Sk;

C/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

D/ berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta Bojnice za rok 2007;

E/ schvaľuje
vysporiadanie schodku hospodárenia mesta Bojnice za rok 2007 vo výške 15.684 tis. Sk takto:
- použitím finančných prostriedkov prenesených z roku 2006 vo výške 15.317 Sk
- použitím finančných prostriedkov z rezervného fondu vo výške 367 tis. Sk;

F/ schvaľuje
odvod FP do Rezervného fondu mesta Bojnice vo výške 5.298.670,38 Sk ;

G/ vyslovuje súhlas bez výhrad
s celoročným hospodárením mesta Bojnice za rok 2007 takto:


Kapitálové príjmy: 17.501 tis. Sk
Kapitálové výdavky: 36.538 tis. Sk
Bilancia kapitálového rozpočtu: -19.037 tis. Sk

Bežné príjmy: 79.174 tis. Sk
Bežné výdavky 75. 821 tis. Sk
Bilancia bežného rozpočtu: + 3. 353 tis. Sk

FO príjmové: 24.554 tis. Sk
FO výdavkové: 3.571 tis. Sk
Bilancia FO: + 20. 983 tis. Sk

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 84/2008

Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
návrh na poskytnutie dotácie pre Kultúrne centrum Bojnice p. o. m., na činnosť tanečného súboru MIMIKRY;

B) berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C) schvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 15 tis. Sk pre Kultúrne centrum Bojnice , p. o. m., na činnosť tanečného súboru MIMIKRY.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 85/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na poskytnutie dotácie pre Spevácky zbor Sv. Martina v Bojniciach na výdavky spojené s prípravou a realizáciou muzikálu „Sanctus“;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 86/2008

Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 150.000,-Sk pre Spevácky zbor Sv. Martina v Bojniciach na výdavky spojené s prípravou a realizáciou muzikálu „Sanctus“.

Za: 0
Proti: 3
Zdržal sa: 5
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 87/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na poskytnutie dotácie pre CVČ Junior v Bojniciach na výdavky spojené s obstaraním kostýmov pre tanečné skupiny a s nákupom vybavenia do „ Klubu mladých;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
poskytnutie dotácie vo výške 20.000,- Sk pre CVČ Junior v Bojniciach na výdavky spojené s obstaraním kostýmov pre tanečné skupiny a s nákupom vybavenia do „ Klubu mladých“.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 88/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na 1.úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2008;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
1.úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2008:


Kapitálové príjmy: 39 000
Kapitálové výdavky 40 774
Bilancia kapitálového rozpočtu -1 774

Bežné príjmy 86 773
Bežné výdavky 86 773
Bilancia bežného rozpočtu 0

Finančné operácie príjmové 5 300
Finančné operácie výdavkové 3 526
Bilancia finančných operácií 1 774

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 89/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť Gabriely Nedeljakovej a manž. Igora Nedeljaka, Bojnice, Dubnická 1047/52 o odpredaj novovytvoreného pozemku parc.č. 339/6, zastavaná plocha vo výmere 114 m2 v k.ú. Dubnica,
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ

C/ schvaľuje
odpredaj novovytvoreného pozemku parc.č. 339/6, zastavaná plocha vo výmere 114 m2 v k.ú. Dubnica , podľa GP č. 17/2008 vyhotoveného firmou GEOSLUŽBA Prievidza s.r.o. pre pani Gabrielu Nedeljakovú a manž. Igora Nedeljaka, Bojnice, Dubnická 1047/52 v zmysle cenovej mapy 733,.- Sk/m2.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 90/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť Márie Adamkovičovej, Dubnická 1047/52 o odpredaj novovytvoreného pozemku parc.č. 341/38 vo výmere 10 m2 v k.ú. Dubnica;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
odpredaj novovytvoreného pozemku parc.č. 341/38 , zastavaná plocha vo výmere 10 m2 v k.ú. Dubnica, podľa GP č. 17/2008 vyhotoveného firmou GEOSLUŽBA Prievidza s.r.o. pre pani Máriu Adamkovičovú, Dubnická 1047/52, v zmysle cenovej mapy 733,- Sk /m2.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 91/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť p. Viktora Tvrdého , J.G. Tajovského 559/2, Prievidza o odpredaj pozemku parc. č. 131/14 v k.ú. Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 92/2008

Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemku parc. č. 131/14, trv. tráv. porast, vo výmere 274 m2 , v k.ú. Bojnice v cene podľa CM 963 Sk/m2 pre p. Viktora Tvrdého, J.G.Tajovského 559/2, Prievidza

Za: 0
Proti: 6
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 93/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť spoločnosti FILMOW – Project s.r.o., Kolónia č. 400, Pravenec o odkúpenie časti pozemku parc. Č. 131/7 v k.ú. Bojnice

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/schvaľuje
predaj novovytvoreného pozemku parc. č. 131/17 , trv. tráv. porast vo výmere 822 m2 v k.,ú. Bojnice , podľa GP č. 13/2008 vyhotoveného GEOMAP Prievidza pre spoločnosť FILMOW – Project s.r.o., Kolónia č. 400, Pravenec, IČO: 31 638 899 v cene podľa CM 963,- Sk/m2

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 94/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o zriadenie vecného bremena na právo uloženia inž. sietí na pozemku parc. č. č. 3545/1 v k.ú. Bojnice pre žiadateľa spoločnosť Jazdecký klub Majer a Hipocentrum, s.r.o., Ul. Riečna 16, Prievidza;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
zriadenie budúceho vecného bremena , ktoré bude spočívať v práve uloženia inžinierskych sietí na pozemku parc. č. 3545/1 v k.ú. Bojnice pre žiadateľa Jazdecký klub Majer a Hipocentrum, s.r.o., Ul. Riečna 16, Prievidza , IČO: 36321788 po ich realizácii a vypracovaní geometrického plánu na náklady žiadateľa.

Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 95/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť Jozefa Hrdého, Bojnice, Školská 319/61 o vysporiadanie pozemku parc.č. 756/2 v k.ú. Bojnice

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ

C/ schvaľuje
odpredaj novovytvoreného pozemku parc. č.756/2 v k,ú. Bojnice o výmere 37 m2, záhrady, podľa GP 46/2008 vyhotoveného GEOMARK, s.r.o. Prievidza pre Jozefa Hrdého Bojnice, Školská 319/61, v cene 150,- Sk/m2.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 96/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť Vladimíra Sedláka a manž. Judity, Vladimíra Sedláka ml., bytom Bojnice, S. Chalupku 16 o doplnenie vecných bremien na prístupových komunikáciách;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
budúce zriadenie vecného bremena na pozemky parc.č. 87/2 , tr. tr.porasty vo 195 m2,parc.č. 87/10 , tr. tr .porasty vo výmere 100 m2, parc.č. 121/41 ost.plochy vo výmere 127 m2, a parc.č. 121/42, ost.plochy vo výmere 113 m2 pre žiadateľov Vladimíra Sedláka a manž. Juditu a Vladimíra Sedláka ml., Bojnice, S. Chalupku 16, ktoré bude spočívať v práve vedenia inž. sietí cez uvedené pozemky po ich realizácii a vypracovaní geometrického plánu na náklady žiadateľa.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 97/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Doplnenie k materiálu č. 28/2008 - vytvorenie prístupu na pozemok, žiadateľ Jozef Tomašovič, Lány 33, 972 01 Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 98/2008

Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
odkúpenie pozemku par . č.PK 1213/ 3 vo výmere 617 m2, orná pôda v k.ú. Bojnice v cene 700.- Sk/m2 po vypracovaní GP a zápise pozemku do KN , súpis C od p. Jozefa Tomašoviča, Lány 33, Bojnice .

Za: 0
Proti: 2
Zdržal sa: 5
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 99/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Ponuku na uplatnenie predkupného práva od Pozemkovej spoločnosti s.r.o., so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1796/5A, 957 01 Bánovce nad Bebravou;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 100/2008

Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
ponuku na uplatnenie predkupného práva od Pozemkovej spoločnosti s.r.o., so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1796/5A, 957 01 Bánovce nad Bebravou na pozemky zapísané na LV č. 2870 v k.ú. Bojnice a LV č. 2833 v k.ú. Bojnice, súčasťou tohto uznesenia je aj ponuka na predkupné právo od spoločnosti Pozemkovej spoločnosti s.r.o., so sídlom Nám. Ľ. Štúra 1796/5A, 957 01 Bánovce nad Bebravou.

Za: 0
Proti: 5
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 101/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/berie na vedomie
ponuku vlastníkov pozemkov parc. č. 966/2 a 1069/2 – p. Jána Šimka, bytom Bojnice, Bajzova 3, p. Ivana Mušáka, bytom Martin, Holubyho č. 8 a p. Ladislava Bira, bytom Lány č. 54 Bojnice na zámenu predmetných pozemkov za pozemok parc. č. 966/4 , ktorý je vo vlastníctve mesta Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 102/2008

Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
zámenu pozemkov parc. č. 966/2, zastavaná plocha vo výmere 239 m2 a pozemku parc. č. 1069/2, zastavaná plocha vo výmere 38 m2 , vo vlastníctve p. Jána Šimka, bytom Bojnice, Bajzova 3, p. Ivana Mušáka, bytom Martin, Holubyho č. 8 a p. Ladislava Bira, bytom Lány č. 54 Bojnice, každý v 1/3 za pozemok parc. č. 966/4 , vo výmere 9 m2, ktorý je vo vlastníctve mesta Bojnice.

Za: 0
Proti: 0
Zdržal sa: 7
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 103/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť o zabezpečenie dotácie z Environmentálneho fondu SR na vybudovanie vodovodu a kanalizácie na pozemkoch p. Vladimíra Sedláka st., manž. Judity a Vladimíra Sedláka ml.;

B/berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 104/2008

Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
podanie žiadosti mestom Bojnice o zabezpečenie dotácie z Environmentálneho fondu SR na vybudovanie vodovodu a kanalizácie na pozemkoch p. Vladimíra Sedláka st., manž. Judity a Vladimíra Sedláka ml.;

Za: 0
Proti: 7
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 105/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
informáciu o rokovaniach s Ing. Romanom Grolmusom;

B/ berie na vedomie
nové informácie o veľkosti záberov na vecné bremeno;

C/ schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 121/21 vo výmere 424 m2 , ostatná plocha v k.ú. Bojnice p. Romanovi Grolmusovi, bytom A. Stodolu 160-8/11, 971 01 Prievidza, celkom v cene 278.400.- Sk.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 106/2008

Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu p. Jozefa Hatvanyiho, člena komisie na ochranu verejného záujmu pri MsZ Bojnice, o doručených oznámeniach o funkciách, zamestnaní, činnosti a majetkových pomeroch volených predstaviteľov v meste Bojnice

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 107/2008

Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu prednostu MsÚ o výške odmien poslancov MsZ, predsedov, členov a tajomníkov odborných komisií pri MsZ v zmysle uznesenia MsZ č. 23/2003, zo dňa 26.februára 2003

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 108/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh primátora mesta na udelenie „Ceny mesta“, v zmysle Článku 41 a 43, ZN-01-2007
Štatútu mesta Bojnice pánovi PhDr. Mariánovi Ondášovi – spravodajcovi Slovenského
rozhlasu v Bratislave za publicistickú činnosť a propagáciu mesta Bojnice doma i v zahraničí;

B/ schvaľuje
udelenie „Ceny mesta“, v zmysle Článku 41 a 43, ZN-01-2007 Štatútu mesta Bojnice pánovi PhDr. Mariánovi Ondášovi – spravodajcovi Slovenského rozhlasu v Bratislave za publicistickú činnosť a propagáciu mesta Bojnice doma i v zahraničí.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 109/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh primátora mesta na udelenie „Ceny mesta“, v zmysle Článku 41 a 43, ZN-01-200
Štatútu mesta Bojnice pre pani Mgr. Jozefínu Vatrtovú, riaditeľku ZŠsMŠ v Bojniciach pri príležitosti životného jubilea a ukončenia pracovného pôsobenia v meste Bojnice, k 31.júlu 2008, za celoživotnú prácu na poli výchovy a vzdelávania detí a mládeže a významné pričinenie o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta Bojnice.

B/ schvaľuje
udelenie „Ceny mesta“, v zmysle Článku 41 a 43, ZN-01-2007 Štatútu mesta Bojnice pre pani Mgr. Jozefínu Vatrtovú, riaditeľku ZŠsMŠ v Bojniciach pri príležitosti životného jubilea a ukončenia pracovného pôsobenia v meste Bojnice, k 31.júlu 2008, za celoživotnú prácu na poli výchovy a vzdelávania detí a mládeže a významné pričinenie o hospodársky a kultúrny rozvoj mesta Bojnice.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 110/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
informáciu o prebiehajúcich rokovaniach o podobe cestovného poriadku MHD Bojnice – Prievidza

B/ odporúča
primátorovi mesta rokovať so zainteresovanými organizáciami a podnikateľskými subjektami o definitívnej podobe cestovného poriadku MHD Bojnice – Prievidza.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 111/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
oznámenie p. Rastislava Uhlířa, že sa vzdáva funkcie člena v KFPOaCR;

B/ odvoláva
p. Rastislava Uhlířa z funkcie člena komisie finančnej, podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu pri MsZ Bojnice.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 112/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na zmenu zastupovania mesta Bojnice v MAS Magura – Strážov;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
zmenu Uznesenia č. 222/2007 zo zasadnutia mimoriadneho MsZ v Bojniciach konaného dňa 25. septembra 2007 v bode D/, ktorý bude znieť: „schvaľuje za zástupcu mesta Bojnice v Miestnej akčnej skupine Magura – Strážov poslanca MsZ v Bojniciach, p. Jozefa Hatvanyiho.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 4

Prehľad o hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva v Bojniciach sa nachádza v priloženej tabuľke.

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:

MUDr. Vladimír Duchoň

Ing. Tomáš Guniš

p. Jozef Hatvanyi

p. Jozef Holička

Mgr. Soňa Ličková

MUDr. Andrej Mihál

MUDr. Lýdia Pinková

Ing. Zdenko Priehoda

Ing. Gustav Schnierer

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:

Ing. Eduard Dedič

Ing. Milan Rybanský


dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka