Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Pozvánka na zasadanie 27.8.2019

Aktuálny rok 2004

Zasadanie zo dňa 25.8.2004

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, ktoré sa bude konať dňa 25.8. 2004 o 14.00 hod v zasadačke Mestského úradu

Program:
1. Správa o činnosti MsR
2. Kontrola plnenia uznesení MsZ
3. Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2004, riešenie sťažností a pripomienok
4. Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície v Bojniciach za 1. polrok 2004
5. Správa o výsledkoch hospodárenia za 1. polrok 2004:
- mesto Bojnice
- MsKS p.o.m. Bojnice
- TS p.o.m. Bojnice
- MsK p.o.m. Bojnice
- SMMB p.o.m.
6. Správa o výsledkoch hospodárenia za 1. polrok 2004 školských zariadení:
- ZŠ v Bojniciach
- ZUŠ v Bojniciach
- CVČ JUNIOR v Bojniciach
7. Rôzne

Vystúpenie občanov v časovom termíne od 16.00 h. - 17.00 h.

Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach
zo dňa 25. augusta 2004

UZNESENIE č.152/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 25. augusta 2004

UZNESENIE č. 153/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
predseda Ján HOLIČKA
člen: MUDr. Lýdia PINKOVÁ
člen: Jozef HATVANYI

UZNESENIE č. 154 /2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o činnosti MsR ku dňu 25. augusta 2004.

UZNESENIE č. 155/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení MsZ ku dňu 25. augusta 2004.

UZNESENIE č. 156/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2004, riešenie sťažností a pripomienok.

UZNESENIE č. 157/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o činnosti Mestskej polície Bojnice za 1. polrok 2004.

UZNESENIE č. 158/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
na návrh poslanca, aby mestské zastupiteľstvo prerokovalo body programu č. 7 a 8 bez rozpravy.

UZNESENIE č. 159/2004
berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Bojnice za 1. polrok 2004.

UZNESENIE č. 160/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o výsledku hospodárenia SMMB, p.o.m. Bojnice za 1. polrok 2004.

UZNESENIE č. 161/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
výsledky hospodárenia MsKS, p.o.m. Bojnice za 1. polrok 2004.

UZNESENIE č. 162/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o výsledku hospodárenia TS, p.o.m. Bojnice za 1. polrok 2004

UZNESENIE č. 163/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o výsledku hospodárenia MsK, p.o.m. Bojnice za 1. polrok 2004.

UZNESENIE č. 164/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu za 1. polrok 2004 Základnej školy v Bojniciach.

UZNESENIE č. 165/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu za 1. polrok 2004 Základnej umeleckej školy v Bojniciach.

UZNESENIE č. 166/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu za 1. polrok 2004 CVČ JUNIOR v Bojniciach.

UZNESENIE č. 167/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrh na zrušenie VZN č. 5/1993 o usporiadaní užívacieho práva k hrobovým, hrobkovým a urnovým miestam na cintorínoch a pohrebiskách v meste Bojnice.

UZNESENIE č. 168/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
Doplnok č. 1 Organizačného poriadku Mestského úradu v Bojniciach .
B. Schvaľuje
1. Doplnok č. 1 Organizačného poriadku Mestského úradu v Bojniciach
2. Účinok Doplnku č. 1 Organizačného poriadku mestského úradu v Bojniciach od 1.8.2004

UZNESENIE č. 169/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
Regionálne návštevnícke centrum v Bojniciach – návrh riešenia
B. Schvaľuje
Sídlo Regionálneho návštevníckeho centra v Bojniciach, ktorému budú vyčlenené priestory v budove Mestskej knižnice na Hurbanovom námestí.

UZNESENIE č. 170/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
1. podanie projektu – vybudovanie Regionálneho návštevníckeho centra na Hornej Nitre v meste Bojnice - v rámci výzvy SPO PS opatrenie č. 2.1 – podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu
2. finančnú spoluúčasť mesta na projekte – vybudovanie Regionálneho návštevníckeho centra v meste Bojnice – vo výške 5 % oprávnených nákladov na projekt

UZNESENIE č. 171/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. Schvaľuje
udelenie „Ceny mesta Bojnice“ hádzanárskeho klubu Slovan Bojnice pri príležitosti 45. výročia založenia klubu, za zásluhy o rozvoj športu v meste Bojnice.
B. Odporúča
poskytnúť finančný príspevok vo výške 10 tis. Sk na organizovanie osláv 45. výročia hádzanej v meste Bojnice.

UZNESENIE č. 172/2004
Mestské zastupiteľstvo
súhlasí
s udelením slova p. Justínovi Ondrovi.

UZNESENIE č. 173/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
správu o priebehu likvidácie spoločností – Hotel Régia, spol. s r.o. v likvidácii, Šľachtický pivovar, spol. s r.o. v likvidácii, Reštaurácie Prievidza, š.p. v likvidácii
B. Ukladá
likvidátorovi predložiť zoznam nehnuteľného majetku určeného na odpredaj, ktorý je vo vlastníctve Reštaurácii Prievidza so sídlom v Bojniciach, š. p. „v likvidácii“, mestskému zastupiteľstvu spolu so znaleckými posudkami.
C. Poveruje
referát právnych služieb vymáhať škodu vo výške 10 000,- Sk od bývalého konateľa spoločnosti Hotel Régia, spol. s r.o.

UZNESENIE č. 174/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
prenájom poľnohospodárskej pôdy v kú. Bojnice časť. parcely č. 3540/3 – trvalý trávnatý porast vo výmere 4.887 m2 od firmy UNIKUM-BET spol. s r.o., za účelom výstavby a prevádzky amfiteátra organizáciou zriadenou pre tento účel mestom Bojnice na dobu 50 rokov, za cenu 1,- Sk/ročne.

UZNESENIE č. 175/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o prešetrení sťažnosti Ing. Ivana Perniša, zo dňa 23. 6. 2004.
B. Zrušené
uznesením MsZ č. 181/2004 zo dňa 25. augusta 2004.

UZNESENIE č. 176/2004
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemku novovzniknutej parc. č. 1844/4 vo výmere 19 m2 – zast. plocha / dvor/ v kú. Bojnice a novovzniknutej parc. č. 1844/5 vo výmere 119 m2 – záhrada v kú Bojnice, podľa GP č. 20/2004 vyhotoveného firmou GEOing., spol. s r.o. Prievidza pre Jána Greschnera, bytom Okrajová 40, Bojnice.

UZNESENIE č. 177/2004
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemku novovzniknutej parc. č. 2439/2 vo výmere 5 m2 – zast. plocha / dvor/ a pozemku novovzniknutej parc. č. 2388/6 vo výmere 15 m2 - zast. plocha / dvor/ v kú. Bojnice pre Jána Martičeka a Beátu Martičekovú, bytom Pod horou č.3 Prievidza.


UZNESENIE č. 178/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje,
aby mesto Bojnice vystupovalo ako investor pri výstavbe inžinierskych sietí v lokalite Velvarská ulica za podmienok:
- spoločenstvo vlastníkov pozemkov zastúpení Róbert Rac, Gorkého 17/8 Prievidza, zabezpečí potrebné právne kroky k získaniu stavebného povolenia pre výstavbu určeného počtu rodinných domov v danej lokalite
- bude možné požiadať ŠFRB o pridelenie dotácie na výstavbu inžinierskych sietí
- v prípade neúspechu žiadosti na ŠFRB, vlastníci pozemkov vybudujú inžinierske siete na vlastné náklady.

UZNESENIE č. 179/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 240/1 – ostatné plochy vo výmere 38 m2 v k.ú. Bojnice pani Antónii Bartkovej, bytom Lesná 12, Bojnice v cene 300,- Sk.

UZNESENIE č. 180/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
informatívnu správu o príprave plánu rozvoja hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bojnice.

UZNESENIE č. 181/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. r u š í
uznesenie MsZ č. 175/2004 zo dňa 25. augusta 2004 - bod B/
B. Zriaďuje
v zmysle § 10 ods. 2 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v zmysle § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení dočasnú komisiu na prešetrenie sťažnosti Ing. Ivana Perniša zo dňa 23.6. 2004 v zložení:
Ing. Ladislav DEBNÁR, poslanec MsZ
MUDr. Vladimír DUCHOŇ, poslanec MsZ
Mgr. Soňa LIČKOVÁ, poslankyňa MsZUznesenia MsZ spolu s tabuľkou o hlasovaní poslancov MsZ sa nachádzajú v "súbore na stiahnutie".


dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka