Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2004

Zasadanie zo dňa 25.8.2004

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, ktoré sa bude konať dňa 25.8. 2004 o 14.00 hod v zasadačke Mestského úradu

Program:
1. Správa o činnosti MsR
2. Kontrola plnenia uznesení MsZ
3. Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2004, riešenie sťažností a pripomienok
4. Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície v Bojniciach za 1. polrok 2004
5. Správa o výsledkoch hospodárenia za 1. polrok 2004:
- mesto Bojnice
- MsKS p.o.m. Bojnice
- TS p.o.m. Bojnice
- MsK p.o.m. Bojnice
- SMMB p.o.m.
6. Správa o výsledkoch hospodárenia za 1. polrok 2004 školských zariadení:
- ZŠ v Bojniciach
- ZUŠ v Bojniciach
- CVČ JUNIOR v Bojniciach
7. Rôzne

Vystúpenie občanov v časovom termíne od 16.00 h. - 17.00 h.

Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach
zo dňa 25. augusta 2004

UZNESENIE č.152/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 25. augusta 2004

UZNESENIE č. 153/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
predseda Ján HOLIČKA
člen: MUDr. Lýdia PINKOVÁ
člen: Jozef HATVANYI

UZNESENIE č. 154 /2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o činnosti MsR ku dňu 25. augusta 2004.

UZNESENIE č. 155/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o kontrole plnenia uznesení MsZ ku dňu 25. augusta 2004.

UZNESENIE č. 156/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2004, riešenie sťažností a pripomienok.

UZNESENIE č. 157/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o činnosti Mestskej polície Bojnice za 1. polrok 2004.

UZNESENIE č. 158/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
na návrh poslanca, aby mestské zastupiteľstvo prerokovalo body programu č. 7 a 8 bez rozpravy.

UZNESENIE č. 159/2004
berie na vedomie
vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Bojnice za 1. polrok 2004.

UZNESENIE č. 160/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o výsledku hospodárenia SMMB, p.o.m. Bojnice za 1. polrok 2004.

UZNESENIE č. 161/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
výsledky hospodárenia MsKS, p.o.m. Bojnice za 1. polrok 2004.

UZNESENIE č. 162/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o výsledku hospodárenia TS, p.o.m. Bojnice za 1. polrok 2004

UZNESENIE č. 163/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o výsledku hospodárenia MsK, p.o.m. Bojnice za 1. polrok 2004.

UZNESENIE č. 164/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu za 1. polrok 2004 Základnej školy v Bojniciach.

UZNESENIE č. 165/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu za 1. polrok 2004 Základnej umeleckej školy v Bojniciach.

UZNESENIE č. 166/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o plnení rozpočtu za 1. polrok 2004 CVČ JUNIOR v Bojniciach.

UZNESENIE č. 167/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrh na zrušenie VZN č. 5/1993 o usporiadaní užívacieho práva k hrobovým, hrobkovým a urnovým miestam na cintorínoch a pohrebiskách v meste Bojnice.

UZNESENIE č. 168/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
Doplnok č. 1 Organizačného poriadku Mestského úradu v Bojniciach .
B. Schvaľuje
1. Doplnok č. 1 Organizačného poriadku Mestského úradu v Bojniciach
2. Účinok Doplnku č. 1 Organizačného poriadku mestského úradu v Bojniciach od 1.8.2004

UZNESENIE č. 169/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
Regionálne návštevnícke centrum v Bojniciach – návrh riešenia
B. Schvaľuje
Sídlo Regionálneho návštevníckeho centra v Bojniciach, ktorému budú vyčlenené priestory v budove Mestskej knižnice na Hurbanovom námestí.

UZNESENIE č. 170/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
1. podanie projektu – vybudovanie Regionálneho návštevníckeho centra na Hornej Nitre v meste Bojnice - v rámci výzvy SPO PS opatrenie č. 2.1 – podpora budovania a rekonštrukcie infraštruktúry cestovného ruchu
2. finančnú spoluúčasť mesta na projekte – vybudovanie Regionálneho návštevníckeho centra v meste Bojnice – vo výške 5 % oprávnených nákladov na projekt

UZNESENIE č. 171/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. Schvaľuje
udelenie „Ceny mesta Bojnice“ hádzanárskeho klubu Slovan Bojnice pri príležitosti 45. výročia založenia klubu, za zásluhy o rozvoj športu v meste Bojnice.
B. Odporúča
poskytnúť finančný príspevok vo výške 10 tis. Sk na organizovanie osláv 45. výročia hádzanej v meste Bojnice.

UZNESENIE č. 172/2004
Mestské zastupiteľstvo
súhlasí
s udelením slova p. Justínovi Ondrovi.

UZNESENIE č. 173/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
správu o priebehu likvidácie spoločností – Hotel Régia, spol. s r.o. v likvidácii, Šľachtický pivovar, spol. s r.o. v likvidácii, Reštaurácie Prievidza, š.p. v likvidácii
B. Ukladá
likvidátorovi predložiť zoznam nehnuteľného majetku určeného na odpredaj, ktorý je vo vlastníctve Reštaurácii Prievidza so sídlom v Bojniciach, š. p. „v likvidácii“, mestskému zastupiteľstvu spolu so znaleckými posudkami.
C. Poveruje
referát právnych služieb vymáhať škodu vo výške 10 000,- Sk od bývalého konateľa spoločnosti Hotel Régia, spol. s r.o.

UZNESENIE č. 174/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
prenájom poľnohospodárskej pôdy v kú. Bojnice časť. parcely č. 3540/3 – trvalý trávnatý porast vo výmere 4.887 m2 od firmy UNIKUM-BET spol. s r.o., za účelom výstavby a prevádzky amfiteátra organizáciou zriadenou pre tento účel mestom Bojnice na dobu 50 rokov, za cenu 1,- Sk/ročne.

UZNESENIE č. 175/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
správu hlavného kontrolóra o prešetrení sťažnosti Ing. Ivana Perniša, zo dňa 23. 6. 2004.
B. Zrušené
uznesením MsZ č. 181/2004 zo dňa 25. augusta 2004.

UZNESENIE č. 176/2004
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemku novovzniknutej parc. č. 1844/4 vo výmere 19 m2 – zast. plocha / dvor/ v kú. Bojnice a novovzniknutej parc. č. 1844/5 vo výmere 119 m2 – záhrada v kú Bojnice, podľa GP č. 20/2004 vyhotoveného firmou GEOing., spol. s r.o. Prievidza pre Jána Greschnera, bytom Okrajová 40, Bojnice.

UZNESENIE č. 177/2004
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemku novovzniknutej parc. č. 2439/2 vo výmere 5 m2 – zast. plocha / dvor/ a pozemku novovzniknutej parc. č. 2388/6 vo výmere 15 m2 - zast. plocha / dvor/ v kú. Bojnice pre Jána Martičeka a Beátu Martičekovú, bytom Pod horou č.3 Prievidza.


UZNESENIE č. 178/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje,
aby mesto Bojnice vystupovalo ako investor pri výstavbe inžinierskych sietí v lokalite Velvarská ulica za podmienok:
- spoločenstvo vlastníkov pozemkov zastúpení Róbert Rac, Gorkého 17/8 Prievidza, zabezpečí potrebné právne kroky k získaniu stavebného povolenia pre výstavbu určeného počtu rodinných domov v danej lokalite
- bude možné požiadať ŠFRB o pridelenie dotácie na výstavbu inžinierskych sietí
- v prípade neúspechu žiadosti na ŠFRB, vlastníci pozemkov vybudujú inžinierske siete na vlastné náklady.

UZNESENIE č. 179/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 240/1 – ostatné plochy vo výmere 38 m2 v k.ú. Bojnice pani Antónii Bartkovej, bytom Lesná 12, Bojnice v cene 300,- Sk.

UZNESENIE č. 180/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
informatívnu správu o príprave plánu rozvoja hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bojnice.

UZNESENIE č. 181/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. r u š í
uznesenie MsZ č. 175/2004 zo dňa 25. augusta 2004 - bod B/
B. Zriaďuje
v zmysle § 10 ods. 2 zákona NR SR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení a v zmysle § 11 ods. 2 zákona NR SR č. 152/1998 Z.z. o sťažnostiach v platnom znení dočasnú komisiu na prešetrenie sťažnosti Ing. Ivana Perniša zo dňa 23.6. 2004 v zložení:
Ing. Ladislav DEBNÁR, poslanec MsZ
MUDr. Vladimír DUCHOŇ, poslanec MsZ
Mgr. Soňa LIČKOVÁ, poslankyňa MsZUznesenia MsZ spolu s tabuľkou o hlasovaní poslancov MsZ sa nachádzajú v "súbore na stiahnutie".


dnes je: 16.6.2019

meniny má: Blanka, Bianka

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka