Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2008

Zasadanie zo dňa 27.8.2008

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach - 27.8. 2008

Dňa 27. augusta 2008 sa o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu Bojnice uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR ku dňu 18. august 2008
4. Správa o plnení uznesení MsZ ku dňu 18. august 2008
5. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
6. Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2008
7. Návrh na 2. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2008
8. Výsledky hospodárenia za I. polrok 2008:
- mesto Bojnice
- Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.,
- Mestská knižnica, p.o.m. Bojnice
- Technické služby, p.o.m. Bojnice
9. Žiadosť o súhlas so zakúpením nadstavby – nosiča kontajnerov
10. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu školských zariadení za I. polrok 2008
- Základná škola s materskou školou Bojnice
- Základná umelecká škola Bojnice
- Centrum voľného času Junior Bojnice
11. Návrh VZN č. ........./2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiada na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok tejto úhrady.
12. Návrh na VZN č. . ......../2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí
13. Návrh VZN č. ........./2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na Základnej umeleckej škole, Sládkovičova 12, Bojnice
14. Návrh VZN č ......../2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času JUNIOR, Školská 9, Bojnice
15. Predaj a prenájom nehnuteľností:
- Návrh na odpredaj novovytvorenej parc. č. 822/3 v k- ú. Bojnice – žiadateľ Ing. Slavomír
Bóna a manž. Bc. Dana Bónová, Lúčky 1245/32, Bojnice
- Žiadosť o súhlasné stanovisko so zriadením vecného bremena v k. ú. Bojnice – žiadateľ
firma PROPRE spol. s r.o., Hurbanovo námestie 46,
- Návrh na odpredaj pozemkov v k. ú. Bojnice – žiadateľ Spoločenstvo vlastníkov bytových a nebytových priestorov ZDROJ, SNP 1233/6, Bojnice
- Doplnok k materiálu č. 101/2008 – Vysporiadanie pozemku – žiadatelia Vilma Mináriková, Opatovce nad Nitrou 404, Eva Mikulová, Energetikov 200/18, Peter Dobrotka, Lúčna 20/13, Prievidza
- Návrh na odpredaj pozemku – žiadatelia Erik Rajnoha, Koceľova 6/1, Prievidza, Peter Wesserle, Prievidzská 57/72, Nitrianske Pravno
- Návrh na odpredaj pozemku – žiadateľ Branislav Zábojnik Lúčky 1243/12, Bojnice
- Návrh na odpredaj pozemku – žiadateľ Vlasta Kubovičová, Bojnice 1481
- Návrh na odpredaj pozemku – žiadateľ IRZ, spol. s r.o. Odborárske nám. č.1-2, 811 07 Bratislava
- Doplnok k materiálu č. 117/2008 – žiadosť o súhlasné stanovisko so zriadením vecného bremena v k.ú. Bojnice, žiadateľ Propre spol. s r.o., Hurbanovo nám. 46, Bojnice
- Odovzdanie majetku mestu Bojnice – verejné osvetlenie kruhovej križovatky
16. Rôzne aktuálne materiály
- Správa o priebehu likvidácie spoločnosti Reštaurácie Prievidza so sídlom v Bojniciach, š.p. v likvidácii
17. Interpelácie poslancov
18. Záver


(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 27.8. 2008)


Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili a zároveň naň pozývame aj občanov mesta Bojnice.

 

Prijaté uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 27. augusta 2008

UZNESENIE č. 149/2008

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 27. augusta 2008.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 150/2008

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
komisiu pre doplňujúcu voľbu člena komisie finančnej, podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu pri MsZ v Bojniciach v tomto zložení:
člen : Ing. Zdenko Priehoda
člen: MUDr. Lýdia Pinková
člen: Ing. Tomáš Guniš
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 151/2008

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda : Jozef Hatvanyi
člen: Ing. Zdenko Priehoda
člen: Jozef Holička

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 152/2008

Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o činnosti MsR ku dňu 27. augusta 2008.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 153/2008

Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Správu o plnení uznesení MsZ ku dňu 27. augusta 2008.
B/ ponecháva v sledovaní
uznesenia MsZ: č. 36/2001, č. 37/2002, č. 298/2003, č. 54/2004, č. 173/2004, č. 341/2005,
č. 218/2007, č. 282/2007, č. 22/2008, č. 146/2008

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 154/2008

Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 25. 06.2008 do
25. 08. 2008.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 155/2008

Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra za 1. polrok 2008.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 156/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na 2. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2008
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

C/ schvaľuje
2. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2008, nasledovne:

Kapitálové príjmy: 17 390
Kapitálové výdavky: 21 034
Bilancia kapitálového rozpočtu: - 3 644

Bežné príjmy: 89 404
Bežné výdavky: 89 404
Bilancia bežného rozpočtu: 0

Finančné operácie príjmové: 5 300
Finančné operácie výdavkové: 1 617
Bilancia finančných operácií: 3 683

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 157/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh poslankyne MUDr. Lýdie Pinkovej, aby sa body programu č. 9 a 11 prerokovali bez rozpravy.

B/ schvaľuje
návrh poslankyne MUDr. Lýdie Pinkovej, aby sa body programu č. 9 a 11 prerokovali bez rozpravy.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 158/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Výsledky hospodárenia mesta Bojnice za I. polrok 2008;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 159/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Výsledky hospodárenia Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m. za I. polrok 2008;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 160/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Výsledky hospodárenia Mestskej knižnice Bojnice, p.o.m. za I. polrok 2008.

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3
Nehlasoval: 1


UZNESENIE č. 161/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Výsledky hospodárenia Technických služieb Bojnice, p.o.m. za I. polrok 2008

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 162/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť Technických služieb Bojnice p.o.m. o súhlas so zakúpením nadstavby – nosiča kontajnerov na nové vozidlo zn. MERCEDES;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
zakúpenie nadstavby – nosiča kontajnerov na nové vozidlo zn. MERCEDES, v zmysle predloženého materiálu

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 163/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Základnej školy s materskou školou Bojnice za I. polrok 2008;

B/berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 164/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Základnej umeleckej školy v Bojniciach za 1. polrok 2008;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 165/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Centra voľného času JUNIOR Bojnice za 1. polrok 2008;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 166/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok tejto úhrady;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. VZN-01-2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok tejto úhrady. S pripomienkou uvedenia konverzného kurzu na Euro v texte Všeobecne záväzného nariadenia.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 167/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. VZN-02-2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí.
S pripomienkou uvedenia konverzného kurzu na Euro v texte Všeobecne záväzného nariadenia.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 168/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na Základnej umeleckej škole, Sládkovičova12, Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. VZN-03-2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na Základnej umeleckej škole, Sládkovičova12, Bojnice. So zapracovaním pripomienok riaditeľa Základnej umeleckej školy, Sládkovičova 12, Bojnice a s pripomienkou uvedenia konverzného kurzu na Euro v texte Všeobecne záväzného nariadenia.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 169/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bojnice o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času JUNIOR, Školská 9, Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. VZN-04-2008 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť Centra voľného času JUNIOR, Školská 9, Bojnice. S pripomienkou uvedenia konverzného kurzu na Euro v texte VZN.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 170/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť Ing. Slavomíra Bónu a manž. Bc. Dany Bónovej, Lúčky 1245/32, Bojnice o odpredaj novovytvorenej parc. č. 822/3 v k. ú. Bojnice vo výmere 14 m2;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
odpredaj novovytvorenej parcely č. 822/3, zastavaná plocha a nádvorie v k. ú. Bojnice vo výmere 14 m2 pre žiadateľa Ing. Slavomíra Bónu a manž. Bc. Danu Bónovú, bytom Lúčky 1245/32, Bojnice, v cene 100,- Sk/m2,. (3,319 €/m2) podľa GP č. 17/2004 , vyhotoveného GEOMARK, s.r.o. Prievidza.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 171/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť spoločnosti PROPRE s. r. o. Bojnice, Hurbanovo námestie č. 46, Bojnice o zriadenie budúceho vecného bremena na právo vedenia inžinierskych sietí na pozemku parc. č. 3182/2 v k.ú. Bojnice pre spoločnosť OPTIFIN – INVEST s.r.o., Rusovská cesta 1, Bratislava;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
zriadenie budúceho vecného bremena , ktoré bude spočívať v práve oprávneného – spoločnosti OPTIFIN-INVEST s.r.o., Rusovská cesta č. 1, Bratislava , IČO: 35 735 457, viesť inžinierske siete pozemkom parc. č. 3182/2 , trv. tráv. porast v k.ú. Bojnice po vypracovaní Geometrického plánu.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 172/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť Spoločenstva vlastníkov bytových a nebytových priestorov ZDROJ, SNP 1233/6, Bojnice o odpredaj pozemkov pod bytovým domom parc.č. 1544/1, 1544/2, 1545/6, 1545/7 v k.ú. Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
predaj spoluvlastníckych podielov podľa LV č. 2963 na pozemku parc.č. 1544/1 vo výmere 423 m2, zastavaná plocha a nádvorie, parc.č. 1544/2 vo výmere 420 m2, zastavaná plocha a nádvorie (pozemky pod bytovým domom súp.č. 1233) a predaj spoluvlastníckych podielov na pozemku parc.č. 1545/6 vo výmere 111m2 - ostatná plocha, pozemku parc.č.1545/7 vo výmere 109 m2 - ostatná plocha (pozemky priľahlé k bytovému domu) v k.ú. Bojnice pre vlastníkov bytov v bytovom dome na Ul. SNP č. 1233 v Bojniciach v zmysle zákona č. 182/1993 Zb.v znení neskorších predpisov cene 100,- Sk/m2 , (3,319 € /m2) pre:
Spoluvlastnícky podiel
Mihál Andrej, SNP 1233/10/1, Bojnice 755/18020
Poliaková Margita rod. Ficelová , SNP 1233/10/2, Bojnice 595/18020
149/18020
Bohm Eduard Ing. a manž. Viera rod. Mendelová, SNP 1233/10/3, Bojnice 755/18020
149/18020
Veppery Tibor SNP 1233/10/4, Bojnice 595/18020
Šimko Milan a manž. Danka r. Matušíková, SNP 1233/10/5, Bojnice 755/18020
Boledovič Jozef a manž.Alena rod.. Klincová, SNP 1233/10/6, Bojnice, 595/18020
Schnierer Pavel a manž. Jana rod. Balúchová ,SNP 1233/12/1, Bojnice 755/18020
Oršula Vladimír , Bernolákova 634/29, Nováky 595/18020
149/18020
Krist Viliam a manž. Alžbeta rod. Beniaková SNP 1233/12/3, Bojnice 755/18020
Zajáček Oldrich a manž. Marcela rod. Boboková SNP 1233/12/4, Bojnice 595/18020
Chlpek Anton Ing. a manž. Daniela rod. Vaciová SNP 1233/12/5, Bojnice 755/18020
Frančáková Ľudmila, SNP 1233/12/6, Bojnice 595/18020
153/18020
Tám František a manž. MUDr. Emília rod. Králiková, SNP 1233/6/1, Bojnice 755/18020
Lányi Ernest Okrajová 22, Bojnice 595/18020
Mikuš Štefan Ing. a manž. Brigita Meisterová, SNP 1233/6/3, Bojnice 755/18020
153/18020
Višňovský Ivan a manž. Jana rod. Trgiňová SNP 1233/6/4, Bojnice 595/18020
Ivanič Marcel, SNP 1233/6/6, Bojnice 595/18020
Lysý Juraj , SNP 1233/6/5, Bojnice 755/18020
Skalný Ivan a manž. Želmíra rod. Krčíková SNP 1233/8/1, Bojnice 755/18020
Ptáček Jiří SNP 1233/8/2, Bojnice 595/18020
Ptáček Marián, Zemianske Kostoľany, Kpt. Weinholda 12/13
Ptáček Martin, SNP 1233/8/2, Bojnice
Miškovičová Agáta rod. Rusnáková, SNP 1233/8/3, Bojnice 755/18020
153/18020
Chúťka Ján a manž. Lýdia rod. Polcová,SNP 1233/8/4, Bojnice 595/18020
149/18020
Leško Branislav a Tatiana rod. Vrtielová, SNP 1233/8/5, Bojnice 755/18020
Krajčík Miroslav a manž. Dana rod. Boriková, SNP 1233/8/6, Bojnice 595/18020
153/18020
Vezérová Viera MUDr. rod. Lányiová, Lúčky 9, Bojnice 153/18020
Mihál Andrej MUDr. a manž. MUDr. Mária rod. Garajová,
Podzámocká 23, Bojnice 153/18020
Hudecová Zdena rod. Javorčeková, Lúčky 1246/36, Bojnice 153/18020
Škraban Miroslav a Monika rod. Hanusová, SNP 9, Bojnice 153/18020

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 173/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť Erika Rajnohu, Koceľova 6/1, Prievidza a Petra Wesserleho, Prievidzská 57/72, Nitrianske Pravno o odkúpenie pozemku parc.č. 2388/17 a 2394/27 v k. ú. Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 174/2008

Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemku parc. č. 2388/17, vo výmere 37 m2, zastavaná plocha a nádvorie a pozemku 2394/27 vo výmere 2 m2, vodná plocha v k. ú. Bojnice pre žiadateľov Erika Rajnohu, Koceľova 6/1, Prievidza a Petra Wesserleho, Prievidzská 57/72, Nitrianske Pravno v cene 1121 Sk/m2, (37,210 €/m2) podľa geometrického plánu č. 272/2008 .

Za: 0
Proti: 7
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 175/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť Branislava Zábojnika, Bojnice, Lúčky 1243/10 o odpredaj pozemku parc.č.958/8 a 958/7 v k.ú. Dubnica;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
odpredaj pozemku parc.č.958/7 vo výmere 892 m2 , trv. tráv. porast v k.ú. Dubnica pre žiadateľa p. Branislava Zábojnika, bytom Bojnice, Lúčky 1243/10 v cene 460 Sk/m2, (15,270 €/m2).

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 176/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť Vlasty Kubovičovej, Bojnice 1481 o odpredaj pozemkov v k.ú. Bojnice parc. č. 130/15 (dvor pri chate), parc. č. 130/16, 130/17 a 126;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ neschvaľuje
budúci odpredaj pozemku parc. č. 130/15 (dvor pri chate), pozemku parc. č. 130/17 , časti pozemku parc. č. 130/16, a časti pozemku parc. č. 126 v k.ú. Bojnice pre žiadateľku p. Vlastu Kubovičovú, rekreačná oblasť Vendiny, č.1481, Bojnice po vyhotovení geometrického plánu

Za: 4
Proti: 3
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 177/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť IRZ, spol. s r.o., IČO: 35696486, Odborárske nám. č.1-2, 81107 Bratislava o odpredaj pozemkov parc. č. 130/1 a 130/16 v k. ú. Bojnice

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ

C/ neschvaľuje
budúci odpredaj častí pozemkov parc. č. 130/1 a 130/16 v k.ú. Bojnice spoločnosti IRZ, spol. s r.o. Odborárske nám. č.1-2, IČO: 35696486, 81107 Bratislava po vypracovaní geometrického plánu.

Za: 3
Proti: 3
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 178/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
informáciu o vybudovanom verejnom osvetlení na kruhovom objazde na križovatke ulíc Opatovská cesta, Okrajová, Rybníčky a prístupovej komunikácie k priemyselnému parku v Prievidzi;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
prerokovať a schváliť bezodplatné prevzatie objektov verejného osvetlenia okružnej križovatky ulíc Opatovská cesta, Okrajová, Rybníčky a prístupovej komunikácie k priemyselnému parku v Prievidzi,
v hodnote 60.000 Sk (1991,64 €).

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 179/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť p. Štefana Meska, bytom Lúky 1130/51, 952 01 Vráble o odkúpenie pozemku parc. č. 212 (pozemok pod stavbou) a pozemku parc. č. 131/18 v k.ú. Bojnice;

B/ schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 212 vo výmere 192 m2 , zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Bojnice v cene 100 Sk/m2 ( 3, 319 €/m2) a pozemku parc. č. 131/18, vo výmere 536 m2, trv. tráv. porast v k. ú. Bojnice v cene 963 Sk/m2, (31,965 €/m2) pre žiadateľa p. Štefana Meska, bytom Lúky 1130/51, 952 01 Vráble.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 180/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o priebehu likvidácie spoločnosti Reštaurácie Prievidza so sídlom v Bojniciach, š.p. v likvidácii k 31.7.2008;

B/ schvaľuje
podanie návrhu na vyhlásenie konkurzu na Reštaurácie Prievidza so sídlom v Bojniciach, š.p. v likvidácii IČO: 00 184 471;

C/ schvaľuje
použitie fin. prostriedkov vo výške 100 tisíc Sk z rozpočtu mesta Bojnice na úhradu nákladov spojených s podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu na Reštaurácie Prievidza so sídlom v Bojniciach, š. p. v likvidácii, IČO: 00 184 471, podľa predloženého návrhu.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 181/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
informáciu o výsledku rokovania komisie pre výber investora na rekonštrukciu budovy PIVÁR a určenie budúceho využitia budovy PIVÁR a doplnok k materiálu č. 128/2008;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
ukončenie výberu investora na rekonštrukciu budovy Pivár bez akceptácie prijatých ponúk v zmysle podmienok výberu.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 182/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh p. Jozefa Holičku, aby sa voľba člena komisie finančnej, podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu pri MsZ v Bojniciach uskutočnila verejným hlasovaním;

B/ schvaľuje
poslanecký návrh p. Jozefa Holičku, aby sa voľba člena komisie finančnej, podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu pri MsZ v Bojniciach uskutočnila verejným hlasovaním.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 183/2008

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
za člena Komisie finančnej, podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu pri MsZ Bojnice p. Romana Uhlířa, bytom Lúčky 1245/28, Bojnice.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 4

Prehľad o hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva v Bojniciach sa nachádza v priloženom súbore.

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:


Ing. Eduard Dedič

Ing. Tomáš Guniš

p. Jozef Hatvanyi

p. Jozef Holička

Mgr. Soňa Ličková

MUDr. Lýdia Pinková

Ing. Zdenko Priehoda

Ing. Milan Rybanský

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:

 

MUDr. Vladimír Duchoň

MUDr. Andrej Mihál

Ing. Gustav Schnierer


dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka