Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Pozvánka na zasadanie 27.8.2019

Aktuálny rok 2004

Zasadanie zo dňa 27.10.2004

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, ktoré sa bude konať dňa 27.10. 2004 o 14.00 hod v zasadačke Mestského úradu

Program
1. Správa o činnosti MsR
2. Kontrola plnenia uznesení MsZ
3. Informatívna správa o činnosti DHZ I. - II. Bojnice za I. polrok 2004
4. Vyhodnotenie Letnej turistickej sezóny 2004
- MsP Bojnice
- MsKS p.o.m. Bojnice
- TS p.o.m. Bojnice
a návrh opatrení pre Letnú turistickú sezónu 2005.
5. Informatívna správa o plnení miestnych poplatkov plynúcich do rozpočtu mesta k 30.9. 2004.
6. Správa likvidátora za 3. štvrťrok 2004 o likvidácií spoločností:
- Hotel Régia, spol. s.r.o.
- Šľachtický pivovar, spol s.r.o.
- Reštaurácie š.p. v likvidácii Prievidza, so sídlom v Bojnciach
7. Rôzne

Vystúpenie občanov mesta Bojnice v časovom termíne od 16.00 h- - 17.00 h.

Prijaté uznesenia na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 27. októbra 2004.

UZNESENIE č. 191/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 27. októbra 2004.

UZNESENIE č.192/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda, Jozef Hatvanyi
člen, Mgr. Soňa Ličková
člen, MUDr. Vladimír Duchoň

UZNESENIE č. 193/2004
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
návrh poslanca, aby sa k materiálom prerokúvaným na zasadnutí MsZ mohli vyjadriť aj členovia komisií.

UZNESENIE č. 194/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti MsR ku dňu 27. októbra 2004.

UZNESENIE č. 195/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení MsZ ku dňu 27. október 2004.

UZNESENIE č. 196/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti hlavného kontrolóra za III. štvrťrok 2004.

UZNESENIE č. 197/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Oznámenie likvidátora Ing. Ladislava Debnára, ml. o stave likvidácie spoločností: Šľachtický pivovar, spol. s.r.o. v likvidácii a Reštaurácie Prievidza so sídlom v Bojniciach, š. p. v likvidácii .

UZNESENIE č. 198/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti DHZ SR Bojnice k 30. 06. 2004.

UZNESENIE č. 199/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti DHZ SR Bojnice – Dubnica k 30. 06. 2004

UZNESENIE č. 200/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
Správu o činnosti MsP Bojnice za obdobie LTS od 1.5. do 30.9.2004.
B. Ukladá prednostovi MsÚ
vypracovať a predložiť návrh nového VZN o usmernení podnikateľskej činnosti v meste Bojnice.
T: do konca marca 2005
Z: v texte

UZNESENIE č. 201/2004
Mestské zastupiteľstvo
odporúča
na návrh poslanca umiestniť radarový merač rýchlosti motorových vozidiel na území mesta Bojnice.
T: 31.12.2004
Z: prednosta MsÚ

UZNESENIE č. 202/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Vyhodnotenie LTS 2004 MsKS, p.o.m. Bojnice a návrh opatrení na rok 2005.

UZNESENIE č. 203/2004
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
na návrh poslanca dočasnú komisiu na posúdenie postupu pri búraní objektu „ Drobné prevádzky na Hurbanovom námestí“, či tento postup bol v súlade s právnymi a stavebnými predpismi a v súlade s VZN č. 3/2003 o hospodárení s majetkom mesta v zložení:
Ing. Milan Rybanský
Ing. Ladislav Debnár
Mgr. Soňa Ličková

UZNESENIE č. 204/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Vyhodnotenie LTS 2004 TS, p.o.m. Bojnice doplnené o návrh opatrení pre rok 2005.

UZNESENIE č. 205/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informatívnu správu o plnení miestnych poplatkov plynúcich do rozpočtu mesta v zmysle VZN č. 2/1999 a Doplnku č. 3 a Doplnku č. 4 k VZN č. 2/2001 a v zmysle VZN č. 4/2004 a VZN č. 5/2004 k 30.09.2004.

UZNESENIE č. 206/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
2. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2004 takto:
Kapitálové príjmy: 42.579 tis. Sk
Kapitálové výdavky: 34.552 tis. Sk
_________________________________________
Bilancia kapitálového rozpočtu: + 8.027 tis. Sk

Bežné príjmy: 53.873 tis. Sk
Bežné výdavky: 53.865 tis. Sk
_________________________________________
Bilancia bežného rozpočtu: + 8 tis. Sk

Príjmy celkom 96.452 tis. Sk
Výdavky celkom: 88.417 tis. Sk
_______________________________________________
Bilancia rozpočtu celkom: + 8.035 tis. Sk


UZNESENIE č.207/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
2. úpravu rozpočtu MsKS, p. o. m. Bojnice v roku 2004 takto:
Výnosy: 6.749 tis. Sk
Náklady: 6.594 tis. Sk

UZNESENIE č. 208/2004
Mestské zastupiteľstvo
súhlasí
na návrh poslanca, aby sa udelilo slovo Ing. Miroslavovi Kmeťovi k bodu č. 16, programu MsZ.

UZNESENIE č. 209/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
na návrh poslanca vypracovať hlavnému kontrolórovi správu o priebehu rekonštrukcie objektu „PIVÁR“ a preveriť, či nedošlo k porušeniu VZN č. 3/2003 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice.
T: 30. 11. 2004
Z: v texte

UZNESENIE č. 210/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
1. úpravu rozpočtu SMMB, p.o.m. v roku 2004 takto:
Výnosy: 4.716 tis. Sk
Náklady: 4.716 tis. Sk

UZNESENIE č. 211/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
1.úpravu rozpočtu TS, p.o.m. Bojnice, v roku 2004 takto:
Náklady :15.089 tis. Sk
Výnosy: 15.089 tis. Sk

UZNESENIE č.212/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
1. úpravu rozpočtu MsK, p.o.m. Bojnice v roku 2004 takto:
Náklady: 1.573 tis. Sk
Výnosy: 1.563 tis. Sk

UZNESENIE č.213/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Predloženú správu pohľadávok mesta Bojnice vedených advokátskou kanceláriou JUDr. Mokrá a
JUDr. Námešný ku dňu 30. 9. 2004.

UZNESENIE č. 214/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
predložený návrh na odpísanie pohľadávok mesta Bojnice v celkovej výške 640.955,65 Sk, ku dňu 30. 9. 2004 pre nevymožiteľnosť v zmysle Zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov, v znení neskorších predpisov a VZN č. 3/2003 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice.

UZNESENIE č.215/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
odpísanie pohľadávok z účtovnej evidencie mesta Bojnice v celkovej výške 640.955,65 Sk, v zmysle predloženého návrhu na odpísanie pohľadávok mesta Bojnice.

UZNESENIE č. 216/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. Schvaľuje
Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2004 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v meste Bojnice.
B. Schvaľuje
Sadzby komunálneho odpadu a drobný stavebný odpad v meste Bojnice takto:
Fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Bojnice: 485,- Sk
Študenti SŠ a VŠ v SR mimo trvalého bydliska: 300,- Sk
Študenti študujúci v zahraničí: 0,- Sk
Vojaci vykonávajúci ZVS: 200,- Sk
Občania pracujúci v zahraničí po celý rok: 200,- Sk
Občania pracujúci v zahraničí – v určitých intervaloch prichádzajúci domov: 350,- Sk
Občania pracujúci v SR mimo trvalého bydliska: 400,- Sk
Vydatá alebo ženatý v zahraničí – ponechaný trvalý pobyt : 0,- Sk
Prechodný pobyt v inom meste, ponechal si trvalý pobyt: 0,- Sk
Občania – držitelia preukazov ZŤP a ZŤP/S: 400,- Sk
Rodiny so štyrmi a viac deťmi – za štvrté a každé ďalšie dieťa: 300,- Sk
FO – podnikateľ a PO (aj nepodnikajúca PO): 110 l nádoba 53,80 Sk/vývoz

FO – podnikateľ a PO (aj nepodnikajúca PO): 240 l nádoba 122,00 Sk/vývoz

FO – podnikateľ a PO (aj nepodnikajúca PO): 1 100 l nádoba 206,30 Sk/vývoz

FO – podnikateľ a PO (aj nepodnikajúca PO): 240 l nádoba 10,- Sk nájom/týždeň za obdobie, v ktorom nebol uskutočnený vývoz

FO – podnikateľ a PO (aj nepodnikajúca PO): 1 100 l nádoba 27,- Sk nájom/týždeň za obdobie, v ktorom nebol uskutočnený vývoz
Fyzická osoba, právnická osoba: za VOK podľa množstva a druhu vyvezeného odpadu na základe faktúry
Vlastník alebo užívateľ nehn. na bývanie alebo rekreáciu, 110 l nádoba 53,80 Sk/vývoz
kde nie je prihlás. na TP alebo PP:
UZNESENIE č. 217/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
A. Podanie žiadosti na podporu projektu tvorby PHSR mesta Bojnice a partnerských obcí v rámci Opatrenia č. 3.3. SOP ZI Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky, špecifická aktivita A: Tvorba strategických dokumentov regionálneho a územného rozvoja.
B. Vytvorenie partnerstva s obcami Opatovce nad Nitrou a Kocurany pre potreby podania žiadosti v rámci Opatrenia č. 3.3.SOP ZI Budovanie a rozvoj inštitucionálnej infraštruktúry v oblasti regionálnej politiky, špecifická aktivita A.- Tvorba strategických dokumentov regionálneho a územného rozvoja.
C. Finančnú spoluúčasť mesta Bojnice na financovaní projektu Tvorby PHSR mesta Bojnice a partnerských obcí vo výške 5% oprávnených nákladov na projekt.

UZNESENIE č. 218/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
materiál „Zakúpenie motorového vozidla pre potreby MsP“.
B. Schvaľuje
zakúpenie motorového vozidla pre potrebu MsP do maximálnej ceny 350 tisíc Sk.
C. Schvaľuje
zverenie vozidla Škoda FELICIA COMBI, EVČ: PDD 71-30, do správy Základnej školy s materskou školou, Školská 292/7 v Bojniciach.

UZNESENIE č. 219/2004
Mestské zastupiteľstvo
súhlasí
na návrh poslanca, udeliť slovo Ing. Miroslavovi Kmeťovi, k bodu programu č. 23 programu MsZ.

UZNESENIE č. 220/2004
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
A. Zákaz parkovania v severnej časti Hurbanovho námestia v Bojniciach, v období od 1. 5. do 15. 9. 2005.
B. Parkovanie v severnej časti Hurbanovho námestia v Bojniciach,
v období od 01.11. 2004 – 30. 4. 2005.
C. Prevádzkovanie parkoviska MsKS, p.o.m. Bojnice

UZNESENIE č. 221/2004
Mestské zastupiteľstvo:
A. r u š í
uznesenie MsZ v Bojniciach č. 137/2004 zo dňa 30.6.2004
B. schvaľuje
zámenu objektov medzi MV SR a mestom Bojnice takto: zámenu objektu Štátneho archívu Nitra – pobočka , č. súp. 1294 na ulici Tehelnej v Bojniciach postaveného na pozemku parc. č. 1054 vo výmere 664 m2 v k.ú. Bojnice v celkovej hodnote 10 450 000,- Sk podľa Znaleckého posudku č. 109/2004 zo dňa 25.10.2004, ktorý vypracoval Ing. Rastislav Lauko, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a oceňovanie nehnuteľností, za objekt „Detské jasle“ na ulici A. Stodolu v Prievidzi, postavený na pozemku parc. č. 1219/2 , v k.ú. Prievidza vo výmere 333 m2 v cene 8 300 000,- Sk, podľa Dodatku č. 1 k Znaleckému posudku č. 6/2004 , ktorý vypracoval Ing. Vincent Šlahučka, znalec v odbore stavebníctvo, odvetvie pozemné stavby a oceňovanie nehnuteľností.
C. Súčasťou zámennej zmluvy bude aj doplatok MV SR v prospech mesta Bojnice vo výške rozdielu medzi hodnotou objektov podľa dodatkov k znaleckým posudkom – t.j. 2.150. 000,- Sk.

UZNESENIE č. 222/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
predložený návrh zmluvy o podnájme pozemku, upravujúci podnájomný vzťah medzi mestom Bojnice a spol. UNIKUM-BET, spol. s.r.o., za účelom výstavby a prevádzky amfiteátra v k. ú. Bojnice.
B. Odporúča
primátorovi mesta Bojnice uzatvoriť zmluvu o podnájme na pozemok so spol. UNIKUM-BET, spol. s.r.o. v zmysle opraveného návrhu zmluvy, ktorý tvorí prílohu tohto uznesenia.

UZNESENIE č. 223/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. Berie na vedomie
informáciu o Ústavnom zákone č. 357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.
B. Odporúča
zriadiť komisiu MsZ v Bojniciach – komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta a určuje počet členov komisie na 5 členov.

UZNESENIE č. 224/2004
Mestské zastupiteľstvo
súhlasí
s výstavbou jednoizbových bytov na parc. č. 1296 a 1297 v k. ú. Bojnice, na ulici Školskej a s vypracovaním projektov pre stavebné povolenie na daný zámer výstavby

UZNESENIE č. 225/2004
Mestské zastupiteľstvo
súhlasí
s výstavbou bytového domu na par. č. 1822 v k. ú. Bojnice – medzi ulicami Okrajová a Kvetová s vypracovaním projektov pre stavebné povolenie na daný zámer výstavby

UZNESENIE č. 226/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemku parcely č. 3512/10 vo výmere 6748 m2 v k. ú. Bojnice, podľa GP vypracovaného firmou GEOMAP, spol. s. r.o. Prievidza, v zmysle schváleného doplnku č. 4/2004 k VZN č. 3/2003 o hospodárení s majetkom mesta pre spoločnosť STROJOP, spol. s.r.o., Opatovce nad Nitrou 353, v cene 185,- Sk/m2.

UZNESENIE č. 227/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. schvaľuje
A.1. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti ½ na parcele č. 2289/9 – ostatné plochy vo výmere 17 m2 , parcele č. 2290/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2 , zapísaných na LV č. 470, kat. územie Bojnice a odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/3 na parcele č. 2289/7 – ostatné plochy vo výmere 147 m2 , parcele č. 2290/5 – zastavané plochy vo výmere 89 m2 , parcele č. 2289/10 – ostatné plochy vo výmere 4 m2 , zapísaných na LV č. 471, kat. územie Bojnice, od predávajúcej spoluvlastníčky : Dana Gaľová, bytom Žitenická 1280, 286 01 Čáslav, ČR za kúpnu cenu vo výške 2.000,-Kč / 1 m2 .
A.2 V prípade realizácie predaja spoluvlastníckych podielov uvedených v bode A/ tohto návrhu uznesenia ( t. j. po podpísaní kúpnej zmluvy a zápise vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ), predaj týchto spoluvlastníckych podielov spoločnosti VAVRO spol. s r.o., so sídlom Bojnice, Hurbanovo nám. 1581/2, za kúpnu cenu vo výške 1,-Sk za všetky podiely .
B. žiada primátora mesta
rokovať s predstaviteľmi spol. Vavro spol. s r. o. so sídlom v Bojniciach o prípadnej kompenzácii nákladov mesta Bojnice spojených s vysporiadaním pozemkov uvedených v bode A .1.a A.2. tohto uznesenia.

UZNESENIE č. 228/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. schvaľuje
A.1. odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti ½ na parcele č. 2289/9 – ostatné plochy vo výmere 17 m2 , parcele č. 2290/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2 , zapísaných na LV č. 470, kat. územie Bojnice a odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/3 na parcele č. 2289/7 – ostatné plochy vo výmere 147 m2, parcele č. 2290/5 – zastavané plochy vo výmere 89 m2 , parcele č. 2289/10 – ostatné plochy vo výmere 4 m2 , zapísaných na LV č. 471, kat. územie Bojnice, od predávajúcich spoluvlastníčok: Jaroslava Cabadajová, bytom M. Kopeckého 4816, 430 03 Chomutov, ČR a Kvĕtuša Štefanovová, bytom Třída Budovatelů 382/3070, 434 01 Most, za kúpnu cenu vo výške 1.000,-Kč / 1 m2 .
A.2. V prípade realizácie predaja spoluvlastníckych podielov uvedených v bode A/ tohto návrhu uznesenia ( t. j. po podpísaní kúpnej zmluvy a zápise vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ), predaj týchto spoluvlastníckych podielov spoločnosti VAVRO spol. s r.o., so sídlom Bojnice, Hurbanovo nám. 1581/2, za kúpnu cenu vo výške 1,-Sk za všetky podiely .
B. žiada primátora mesta
rokovať s predstaviteľmi spol. Vavro spol. s r. o. so sídlom v Bojniciach o prípadnej kompenzácii nákladov mesta Bojnice spojených s vysporiadaním pozemkov uvedených v bode A .1.a A.2. tohto uznesenia.

UZNESENIE č. 229/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 2654 v k.ú. Bojnice pre Radka Perinu, bytom Opatovce nad Nitrou 498, po vypracovaní geometrického plánu, ktorým bude určená aj výmera pozemku, v cene 1.106,- Sk/m2.

UZNESENIE č. 230/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
predaj pozemkov parc.č. 2549/1 vo výmere 527 m2 a parc.č. 2550/3 vo výmere 272 m2 v k.ú. Bojnice, podľa vyhotoveného GP č. 31620205-120/965 v zmysle schváleného doplnku č. 4/2004 k VZN č.3 /2003 o hospodárení s majetkom mesta pre Alexandra Antola – ALEXANDER servis, Kvetová 33, Bojnice v cene 600,- Sk/m2.Uznesenia MsZ spolu s tabuľkou o hlasovaní poslancov MsZ sa nachádzajú v "súbore na stiahnutie".dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka