Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Pozvánka na zasadanie 27.8.2019

Aktuálny rok 2004

Zasadanie zo dňa 13.9.2004

Prijaté na uznesenia na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 13. septembra 2004.

UZNESENIE č. 182/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program rokovania mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v

UZNESENIE č. 183/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
predseda MUDr. Vladimír Duchoň
člen Peter Švec
člen Ing. Emil Medera

UZNE SENIE č. 1842004
Mestské zastupiteľstvo:
berie na vedomie:
Rozhodnutia Ministerstva školstva SR o vyradení zo siete škôl a školských zariadení s účinnosťou od 31.8.2004

Škola/zariadenie Rozhodnutie číslo Dátum vydania rozhodnutia
Základná škola, Školská 292/7 Bojnice CD-2004-11342/21055-1:09/ZŠ 27.8.2004
Školský klub detí pri Základnej škole Školská 292/7 Bojnice CD-2004-11342/21055-1:09/ŠKD 27.8.2004
Školská jedáleň pri Základnej škole Školská 292/7 Bojnice CD- 2004-11342/23635-2:122 9.9.2004
Materská škola Pribinova 11 Bojnice CD-2004-11342/21055-1:09/MŠ 27.8.2004
Školská jedáleň pri Materskej škole Pribinova 11 Bojnice CD- 2004-11342/28810-5:122 9.9.2004
Materská škola Dubnická 44 Bojnice CD-2004-11342/21055-1:09/MŠ 27.8.2004
Školská jedáleň pri Materskej škole Dubnická 44 Bojnice CD- 2004-11342/28811-6:122 9.9.2004

UZNESENIE č. 185/2004
Mestské zastupiteľstvo
zrušuje
z dôvodu zlúčenia spojením na základe Rozhodnutia ministerstva školstva SR o zaradení do siete škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1.9.2004
Škola/zariadenie Rozhodnutie číslo Dátum vydania rozhodnutia
Základná škola, Školská 292/7 Bojnice CD-2004-11342/21055-1:09/ZŠ 27.8.2004
Školský klub detí pri Základnej škole Školská 292/7 Bojnice CD-2004-11342/21055-1:09/ŠKD 27.8.2004
Školská jedáleň pri Základnej škole Školská 292/7 Bojnice CD- 2004-11342/23635-2:122 9.9.2004
Materská škola Pribinova 11 Bojnice CD-2004-11342/21055-1:09/MŠ 27.8.2004
Školská jedáleň pri Materskej škole Pribinova 11 Bojnice CD- 2004-11342/28810-5:122 9.9.2004
Materská škola Dubnická 44 Bojnice CD-2004-11342/21055-1:09/MŠ 27.8.2004
Školská jedáleň pri Materskej škole Dubnická 44 Bojnice CD- 2004-11342/28811-6:122 9.9.2004

UZNESENIE č. 186/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
podľa Rozhodnutia ministerstva školstva SR o zaradení do siete škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1.9.2004 nasledovné zariadenia
Škola/zariadenie Rozhodnutie číslo Dátum vydania rozhodnutia
Základná škola s Materskou školou Školská 292/7 Bojnice CD-2004-11342/21055-1:09/ZM 27.8.2004
Školský klub detí ako súčasť Základnej školy s Materskou školou Školská 292/7 Bojnice CD-2004-11342/21055-1:09/ŠKD-ZM 27.8.2004
Školskú jedáleň pri Základnej škole s Materskou školou Školská 292/7 Bojnice CD-2004-11342/28813-7:122 9.9.2004

UZNESENIE č. 187/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Na základe Rozhodnutia ministerstva školstva SR o zaradení do siete škôl a školských zariadení s účinnosťou od 1.9.2004 nasledovné zariadenia:
Škola/zariadenie Rozhodnutie číslo Dátum vydania rozhodnutia
Základná škola s Materskou školou Školská 292/7 Bojnice CD-2004-11342/21055-1:09/ZM 27.8.2004
Školský klub detí ako súčasť Základnej školy s Materskou školou Školská 292/7 Bojnice CD-2004-11342/21055-1:09/ŠKD-ZM 27.8.2004
Školskú jedáleň pri Základnej škole s Materskou školou Školská 292/7 Bojnice CD-2004-11342/28813-7:122 9.9.2004
Zriaďovaciu listinu Základnej školy s materskou školou Školská 292/7 Bojnice v znení, ktoré tvorí prílohu č. 2 tohto materiálu.


UZNESENIE č. 188/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
odňatie správy majetku mesta v účtovnej hodnote 600 177,30Sk, na parc. č. 611/1 a 612, v k. ú. Bojnice v zmysle VZN č. 3/2003 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice zo správy Základnej školy , Ul. Školská 292/7, 972 01 Bojnice.

UZNESENIE č. 189/2004
Mestské zastupiteľstvo
A. schvaľuje
zverenie majetku mesta
- budova Materskej školy Ul. Pribinova č.11 v zostatkovej cene 2 095 448,- Sk na parc. č. 29 v k. ú. Bojnice,
- umelecké dielo v Materskej škole Ul. Pribinova v hodnote 20 000,- Sk,
- budova Materskej školy Ul. Dubnická č. 44 v zostatkovej cene 0.- Sk na parc. č. 360/1
v k. ú. Dubnica,
- technické zhodnotenie telocvične Základnej školy Ul. Školská č. 292/7 , Bojnice
v zostatkovej hodnote 285 800,- Sk ,
- budovy Základnej školy – Ul. Školská 292/7, Bojnice v hodnote 600 177,30 Sk na
parc. č. 611/1 a 612 v k. ú. Bojnice do správy Základnej školy s Materskou školou,
Ul. Školská 292/7 v Bojniciach v celkovej hodnote 3. 001 425,30 Sk v zmysle VZN č. 3/2003 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice od 01.09.2004.
B. ukladá
ORR a ŽP
vypracovať dohodu o zverení majetku mesta Bojnice do správy Základnej školy s Materskou školou v Bojniciach, Ul. Školská 292/7, Bojnice v zmysle bodu 1. tohto uznesenia a zabezpečiť protokolárne odovzdanie majetku do správy Základnej školy s Materskou školou v Bojniciach v lehote najneskôr do 30.9.2004.

UZNESENIE č. 190/2004
Mestské zastupiteľstvo:
A/ berie na vedomie
Informáciu o zmenách v samosprávnych orgánoch škôl a školských zariadení vyvolaných organizačnými zmenami v systéme usporiadania škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bojnice.
B/ ruší
uznesenie mestského zastupiteľstva č.94/2004, v častiach týkajúcich sa Základnej školy, Školská ulica 292/7, Materskej školy, Pribinova 11 a Materskej školy, Dubnická 1043/44, ktorými boli schválené zloženie a počty delegovaných zástupcov a zamestnancov MsÚ a poslanci a zamestnanci MsÚ rady školy a školských zariadení s účinnosťou od 1.9.2004.
C/ schvaľuje
Zloženie a počet delegovaných zástupcov poslancov a zamestnancov MsÚ do Rady Základnej školy s materskou školou, Školská ulica 292/7
Škola, zariadenie Počet členov školských rád – delegovaných zástupcov zriaďovateľa
poslancov zamestnancov MsÚ Spolu
Základná škola s materskou školou Školská ulica 292/7
2 1 3
D/ schvaľuje
nasledovných delegovaných poslancov Mestského zastupiteľstva a zamestnanca MsÚ do Rady Základnej školy s materskou školou:
Ing. Ladislav Debnár
Jozef Hatványi
Ing. Beata PopelkováUznesenia MsZ spolu s tabuľkou o hlasovaní poslancov MsZ sa nachádzajú v "súbore na stiahnutie".


PREZENČNÁ LISTINA
zo zasadnutia mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 13.septembra 2004

Poslanci:
Ján CAGÁŇ - prítomný
MUDr. Vladimír DUCHOŇ - prítomný
Ing. Ladislav DEBNÁR - ospravedlnený
Jozef HATVANYI - prítomný
Ján HOLIČKA - prítomný
Mgr. Soňa LIČKOVÁ - ospravedlnená
Pavol LETAVAY - prítomný
Ing. Emil MEDERA - prítomný
MUDr. Lýdia PINKOVÁ - ospravedlnená
Ing. Milan RYBANSKÝ - prítomný
Peter ŠVEC - prítomný

Prítomní:
Ing. Vladislav ORAVEC, primátor mesta
Ing. Ľubomír KUTAŠ, prednosta MsÚ
Ing. Pavel HERDA, hlavný kontrolór
Mgr. Martin LUKAČOVIČ, právny zástupca mesta
Ing. Ján OBERFRANC, vedúci správneho odd.
Ing. Beáta POPELKOVÁ, vedúca finančného odd.
Ing. Beáta TIHANYIOVÁ, vedúca odd. RRaŽP
p. Stanislav BALÁŽ, náčelník MsP


dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka