Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2008

Zasadanie zo dňa 10.12.2008

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach - 10.12. 2008

Dňa 10. decembra 2008 sa o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu Bojnice uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR ku dňu 10. december 2008
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2009
5. Informatívna správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách
6. Návrh rozpočtu školských zariadení na rok 2009
Základná škola s materskou školou v Bojniciach
Základná umelecká škola v Bojniciach
Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach
5. Návrh rozpočtu príspevkových organizácií mesta
- Návrh programového rozpočtu mesta Bojnice na roky 2010 – 2011
- Návrh programového rozpočtu Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m., na roky
2009 – 2011
- Návrh rozpočtu Technických služieb p.o.m., Bojnice na rok 2009
- Návrh programového rozpočtu Mestskej knižnice. p.o.m., Bojnice na roky
2010 – 2011
- Návrh na 4. úpravu rozpočtu mesta Bojnice za rok 2008
6. Návrh VZN o hospodárení s majetkom mesta Bojnice
7. Predaj a prenájmom nehnuteľností:
8. R ô z n e
- Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy na nebytový priestor – predajňa
potravín v objekte „Pivár „ s firmou ZDROJ - VOPO s.r.o. Trenčín
- Návrh na odmenu primátora mesta a hlavného kontrolóra mesta Bojnice
9. Interpelácie poslancov
10. Záver

 

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 22.10. 2008)


Vystúpenie občanov: 15:00 – 16:00 hod.

Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili a zároveň naň pozývame aj občanov mesta Bojnice.

Prijaté uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 10. decembra 2008

UZNESENIE č. 273/2008
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 10. decembra 2008.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 274/2008
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda: Jozef Hatvanyi
člen: MUDr. Andrej Mihál
člen: Jozef Holička

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 275/2008
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Integrovanú stratégiu rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny Magura – Strážov.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 276/208
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti MsR ku dňu 10. decembra 2008.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3
UZNESENIE č. 277/2008
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o plnení uznesení MsZ ku dňu 10.12. 2008;

B/ ponecháva v sledovaní uznesenia MsZ: č. 54/2004, č. 341/2005, č. 218/2007,
č. 282/2007, č. 22/2008;

C/ vypúšťa zo sledovania uznesenia MsZ: č. 212/2008, č. 214/2008.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 278/2008
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2009;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2009.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 279/2008
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informatívnu správa hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách od 21. 10. do 8. 12. 2008.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 280/2008
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu programového rozpočtu mesta Bojnice na rok 2009 a na roky 2010 a 2011.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 281/2008
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh programového rozpočtu mesta Bojnice na rok 2009 vrátane tvorby a použitia fondov;

B/ berie na vedomie
návrh programového rozpočtu na roky 2010 a 2011;

C/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

D/ schvaľuje
programový rozpočet mesta Bojnice na rok 2009 vrátane tvorby a použitia fondov a zapracovaných zmien č. 1 – 5:

                                                              TISÍC SKK              EUR
Kapitálové príjmy:                                       108 961             3 616 843
Kapitálové výdavky:                                    161 011             5 344 593
Bilancia kapitálového rozpočtu:                      -52 050            -1 727 750
Bežné príjmy:                                               92 194             3 060 280
Bežné výdavky:                                            92 194             3 060 273
Bilancia bežného rozpočtu:                                     0                        7
Finančné operácie príjmové:                            67 377             2 236 507
Finančné operácie výdavkové:                         15 327               508 763
Bilancia finančných operácií:                            52 050             1 727 743

E/ schvaľuje
kompetenciu primátora mesta Bojnice vykonávať zmeny v schválenom rozpočte mesta v rozsahu, ktorý nemá dopad na celkové príjmy a výdavky rozpočtu mesta, a to v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

F/ poveruje
v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov správcov jednotlivých oddielov, skupín, tried, podtried vykonávaním rozpočtových opatrení:
Ak na úhradu nevyhnutného výdavku neboli v oddiele, skupine, triede, podtriede zabezpečené potrebné prostriedky, MsZ súhlasí, že ich môže správca oddielu, skupiny, triedy, podtriedy v zmysle § 14 odseku 2 písmena a) vyššie uvedeného zákona zabezpečiť presunom prostriedkov v rámci svojho oddielu, skupiny, triedy, podtriedy. Pri vykonávaní rozpočtových presunov v právomoci správcu oddielu, skupiny, triedy, podtriedy nemožno meniť bez súhlasu primátora mesta Bojnice celkovú výšku výdavkov oddielu, skupiny, triedy, podtriedy.
V prípade, že činnosťou oddielu, skupiny, triedy, podtriedy sú dosiahnuté vyššie príjmy než boli rozpočtované, podľa § 14 odseku 2 písmena b) spomínaného zákona MsZ povoľuje prekročenie výdavkov tohto oddielu, skupiny, triedy, podtriedy o rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami a rozpočtovanými príjmami.
V prípade neplnenia rozpočtových príjmov sú v zmysle § 14 odseku 2 písmena c) uvedeného zákona správcovia oddielov, skupín, tried, podtried povinní viazať rozpočtované výdavky, t. j. časovo aj vecne obmedziť výdavky a používanie rozpočtových prostriedkov svojho oddielu, skupiny, triedy, podtriedy.
Termín: rok 2009
Zodpovední: riaditelia rozpočtových organizácií mesta – Základná škola s materskou školou
v Bojniciach, Základná umelecká škola v Bojniciach, Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach
štatutárni zástupcovia príspevkových organizácií mesta – TS, p. o. m., Bojnice,
KCB, p. o. m., Bojnice, MsK, p. o. m., Bojnice,
náčelník MsP
prednosta MsÚ
vedúci oddelení MsÚ

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 282/2008
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou na roky 2009 – 2011;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Rozpočet Základnej školy s materskou školou na roky 2009 – 2011.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 283/2008
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy na roky 2009 – 2011;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Rozpočet Základnej umeleckej školy na roky 2009 – 2011.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 284/2008
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh rozpočtu CVČ Junior v Bojniciach pre roky 2009 – 2011;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Rozpočet CVČ Junior v Bojniciach pre roky 2009 – 2011.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 285/2008
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh programového rozpočtu Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m., na rok 2009 a návrh rozpočtu na roky 2010 a 2011;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Programový rozpočet Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m. na rok 2009 a návrh rozpočtu na roky 2010 a 2011.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 286/2008
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh rozpočtu Technických služieb, p.o.m., Bojnice na rok 2009;

B/berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ v Bojniciach;

C/ schvaľuje
rozpočet TS, p.o.m., Bojnice na rok 2009 v nasledovnej výške:
Bežný rozpočet: náklady 623.850 €, výnosy 509.683 € vrátane transferu na bežnú prevádzku, Kapitálový rozpočet: kapitálový transfer 31.043 €, kapitálové výdavky na leasing 31.043 €.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 287/2008
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh programového rozpočtu Mestskej knižnice p.o.m., Bojnice na rok 2009;

B/ berie na vedomie
Návrh programového rozpočtu Mestskej knižnice p.o.m., Bojnice na roky 2010 – 11;

C/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

D/ schvaľuje
Programový rozpočet Mestskej knižnice p.o.m., Bojnice na rok 2009 a návrh rozpočtu na roky 2010 a 2011.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4


UZNESENIE č. 288/2008
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na 4. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2008;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ

C/ schvaľuje
4. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2008.

Kapitálové príjmy: 17 300
Kapitálové výdavky: 20 998
Bilancia kapitálového rozpočtu - 3 698

Bežné príjmy 87 394
Bežné výdavky 87 394
Bilancia bežného rozpočtu 0

Finančné operácie príjmové 5 321
Finančné operácie výdavkové 1 622
Bilancia finančných operácií 3 699

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4UZNESENIE č. 289/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh VZN o hospodárení s majetkom mesta Bojnice vrátane príloh č. 1, 2, 3, 4;

B/berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
VZN číslo 11/ 2008 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice vrátane príloh č. 1, 2, 3, 4 s účinnosťou od 1.1. 2009 s pripomienkami.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

 

UZNESENIE č. 290/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť konateľa spoločnosti AGF spol. s r.o., Hlavná 301, 951 53 Klasov, pána Štefana Meska o zmenu uznesenia č. 179/2008;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ ruší
uznesenie MsZ č. 179/2008 zo dňa 27.08. 2008;

D/schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 212 vo výmere 192 m2, zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Bojnice v cene 100.- Sk/m2 ( 3,319 €/m2) a pozemku parc. č. 131/18, vo výmere 536 m2, trv. tráv. porast v k.ú. Bojnice v cene 963 Sk/m2 ( 31,965 €/m2) pre žiadateľa – spoločnosť AGF spol. s r.o., Hlavná 301, 951 53 Klasov, IČO: 17 643 678.

Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 4

 

UZNESENIE č. 291/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť p. Slávky Nedeljakovej, Škarvana 2/12, Prievidza o prehodnotenie ceny pozemku parc. č. 131/20, trv. tráv. porast v k.ú. Bojnice a zníženie ceny z 963.- Sk/m2 na 500.- Sk/m2;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 292/2008

Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
zmenu uznesenia MsZ č.140/2008 nasledovne:
cena pozemku parc. č. 130/20 , trv. tráv. porast vo výmere 329 m2 v k.ú. Bojnice sa mení z pôvodnej ceny 963.- Sk/m2 ( 31,965 €/m2) na cenu 500.- Sk/m2 ( 16,597 €/m2) pre p. Slávku Nedeljakovú, Škarvana 2/12, Prievidza.

Za: 0
Proti: 6
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 293/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Optifin – Invest , s.r.o. , Rusovská cesta č. 1, Bratislava , IČO: 35 735 457 o zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve vedenia prístupovej komunikácie cez pozemok parc. č. 3182/26, diel 3 , trv. tráv. porast v k.ú. Bojnice podľa GP č. 463/2008;

B/ berie na vedomie
žiadosť spoločnosti Optifin – Invest , s.r.o. , Rusovská cesta č. 1, Bratislava , IČO: 35 735 457 o zriadenie vecného bremena spočívajúce v práve vedenia splaškovej kanalizácie a vedenia nn cez pozemok parc. č. 130/38, trv. tráv. porast v k.ú. Bojnice podľa GP č. 127/2008;

C/schvaľuje
zriadenie bezodplatného budúceho vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena spoločnosti Optifin – Invest, Rusovská cesta 1, Bratislava, IČO 35 735 457 , ktoré bude spočívať v práve oprávneného viesť komunikáciu pozemkom parc. č. 3182/ 26, diel 3, trv. tráv. porast, ktorý je majetkom mesta Bojnice podľa geometrického plánu č. 463/2008 vyhotoveného Geomark, s.r.o., Prievidza;

D/schvaľuje
zriadenie bezodplatného budúceho vecného bremena v prospech oprávneného z vecného bremena spoločnosti Optifin – Invest, Rusovská cesta 1, Bratislava , IČO 35 735 457 , ktoré bude spočívať v práve oprávneného viesť splaškovú kanalizáciu a vedenie nn pozemkom parc. č. 130/38 , trv. tráv porast v k.ú. Bojnice , ktorý je v majetku mesta Bojnice podľa geometrického plánu , vyhotoveného GEOMAP Prievidza.

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 294/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť Ing. Františka Trosku, Jégeho 9/10, Prievidza o odpredaj pozemku parc. č. 130/39, trv. tráv. porast vo výmere 216 m2 v k.ú. Bojnice;

B/ schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 130/39, trv. tráv. porast vo výmere 216 m2 v k.ú. Bojnice v cene 963.- Sk/m2 (31,965 €/m2) pre Ing. Františka Trosku, Jégeho 9/10, Prievidza v zmysle geometrického plánu č. 128/2008 vyhotoveného GEOMAP Prievidza.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5

UZNESENIE č. 295/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť p. Vlasty Kubovičovej, Rekreačná oblasť 1481, Bojnice o odpredaj pozemku parc.č. 126 a 130/16 v k.ú. Bojnice;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 130/15 , trv. tráv. porast vo výmere 286 m2 v k.ú. Bojnice v cene 963.- Sk/m2 (31,965 €/m2) a pozemku parc. č. 130/17 , trv. tráv. porast v k.ú. Bojnice vo výmere 36 m2 v cene 100.- Sk/m2( 3,319 €/m2) pre p. Vlastu Kubovičovú, Rekreačná oblasť 1481, Bojnice.

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 5

UZNESENIE č. 296/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
informáciu o vyhodnotení ponúk za pozemky určené na výstavbu viacpodlažných garáží;

B/ schvaľuje
odpredaj pozemku parc. č. 2118/5 , vo výmere 1 734 m2 , zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Bojnice spoločnosti Tip real s.r.o., G. Švéniho 10 A ,971 01 Prievidza , IČO: 44 194 218
v cene 3 050.- Sk/m2 ( 101,241 €/m2) za účelom výstavby viacpodlažného parkoviska v zmysle geometrického plánu č. 126/2008 vyhotoveného GEOMAP Prievidza.

Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 5

UZNESENIE č. 297/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 45/2004 zo dňa 26.02. 2004;

B/ ruší
uznesenie MsZ č. 45/2004 zo dňa 26.02. 2004.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5

UZNESENIE č. 298/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy v zmysle VZN č. 3/2003 ,na nebytový priestor v objekte „Pivár“- na Hurbanovom námestí v Bojniciach súp. č. 29, na parc. č. 2112, LV č. 1- predajňa potravín, o rozlohe 200 m2 s firmou ZDROJ –VOPO, s. r.o. Železničná 3, 911 70 Trenčín, IČO: 34 100 121,na dobu neurčitú so 6 mesačnou výpovednou lehotou s ročným nájmom 100 800,- Sk.

B/ schvaľuje
uzavretie nájomnej zmluvy v zmysle VZN č. 3/2003 ,na nebytový priestor v objekte „Pivár“- na Hurbanovom námestí v Bojniciach súp. č. 29, na parc. č. 2112, LV č. 1- predajňa potravín, o rozlohe 200 m2 s firmou ZDROJ –VOPO, s. r.o. Železničná 3, 911 70 Trenčín IČO: 34 100 121, na dobu neurčitú so 6 mesačnou výpovednou lehotou s ročným nájmom 100 800,- Sk.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5

UZNESENIE č. 299/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh komisie vytvorenej na základe rozhodnutia primátora mesta na schválenie technického zhodnotenia nebytového priestoru mesta Bojnice : objekt reštaurácia Square ,
na prvom nadzemnom podlaží v prístavbe Kultúrneho domu na Hurbanovom námestí v Bojniciach, súp. č. 19, na par. č. 2119, ktoré bolo realizované súčasným nájomcom : Intensive, s.r.o., Svätoplukova ul. č. 684/13, 972 01 Bojnice v roku 2006 – 2007 v celkovej výške 530 tis. Sk. (17 592,77 eur)

B/ schvaľuje
technické zhodnotenie nebytového priestoru mesta Bojnice : objekt reštaurácia Square ,
na prvom nadzemnom podlaží v prístavbe Kultúrneho domu na Hurbanovom námestí v Bojniciach , súp.č. 19, na parc. č. 2119, ktoré bolo realizované súčasným nájomcom : Intensive, s.r.o., Svätoplukova ul. č. 684/13, 972 01 Bojnice, IČO: 36 659 461 , v rokoch 2006 – 2007 v celkovej výške 530 tis. Sk. (17 592,77 eur)

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5
Nehlasoval: 1

UZNESENIE č. 300/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie:
návrh komisie menovanej primátorom mesta na schválenie technického zhodnotenia nebytového priestoru mesta Bojnice : objekt reštaurácia Square , na druhom nadzemnom podlaží v prístavbe Kultúrneho domu na Hurbanovom námestí v Bojniciach, súp. č. 19, na par. č. 2119, ktoré bude realizované súčasným nájomcom : Intensive, s.r.o., Svätoplukova ul. č. 684/13, 972 01 Bojnice , IČO : 36 659 461 , v celkovej výške 369 tis. Sk. (12 248,55 eur);

B/ schvaľuje:
technické zhodnotenia nebytového priestoru mesta Bojnice : objekt reštaurácia Square , na druhom nadzemnom podlaží v prístavbe Kultúrneho domu na Hurbanovom námestí v Bojniciach, súp. č. 19, na par. č. 2119, ktoré bude realizované súčasným nájomcom : Intensive, s.r.o., Svätoplukova ul. č. 684/13, 972 01 Bojnice , IČO : 36 659 461 , v celkovej výške 369 tis. Sk. (12 248,55 eur).

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5
Nehlasoval. 1

UZNESENIE č. 301/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na uzavretie nájomnej zmluvy v zmysle VZN o hospodárení s majetkom mesta ,na nebytový priestor v prístavbe Kultúrneho domu na Hurbanovom námestí v Bojniciach , súp. č. 19, na par. č. 2119: reštaurácia Square na druhom nadzemnom podlaží o rozlohe 142m2 s firmou Intensive, s.r.o., Svätoplukova ul. č. 684/13, 972 01 Bojnice, IČO: 36 659 461, na dobu určitú 10 rokov s ročným nájmom 228 620,- Sk (7588,79 €).

B/ schvaľuje
uzavretie nájomnej zmluvy v zmysle VZN o hospodárení s majetkom mesta, na nebytový priestor v prístavbe Kultúrneho domu na Hurbanovom námestí v Bojniciach , súp. č. 19, na par. č. 2119: reštaurácia Square na druhom nadzemnom podlaží o rozlohe 142m2 s firmou Intensive, s.r.o., Svätoplukova ul. č. 684/13, 972 01 Bojnice, IČO: 36 659 461, na dobu určitú 10 rokov s ročným nájmom v zmysle platného VZN.

Za: 4
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 5
Nehlasoval: 1

UZNESENIE č. 302/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Poslanecký návrh p. Jozefa holičku, aby sa o odvolaní p. Róberta Majdu z funkcie náčelníka mestskej polície Bojnice hlasovalo aklamačne;

B/ schvaľuje
poslanecký návrh Jozefa Holička, aby sa o odvolaní p. Róberta Majdu z funkcie náčelníka Mestskej polície Bojnice hlasovalo aklamačne.

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 5

UZNESENIE č. 303/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh primátora mesta na odvolanie pána Róberta Majdu z funkcie náčelníka Mestskej polície Bojnice;

B/ odvoláva
na návrh primátora mesta pána Róberta Majdu z funkcie náčelníka Mestskej polície Bojnice ku dňu 10. 12. 2008;

C/ poveruje
dočasným vedením Mestskej polície Bojnice pána Petra Zamboja od 11.12. 2008.

Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 5

UZNESENIE č. 304/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
informáciu prednostu úradu a procese rozvoja informačných systémov mesta Bojnice;

B/ berie na vedomie
materiál Koncepcia rozvoja informačných systémov mesta Bojnice;

C/ schvaľuje
Koncepciu rozvoja informačných systémov mesta Bojnice.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5

UZNESENIE č. 305/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/berie na vedomie
návrh na schválenie odmeny primátorovi mesta Bojnice za 2. polrok 2008;

B/ schvaľuje
odmenu primátorovi mesta p. Františkovi Támovi vo výške 45 % súčtu platov za obdobie
2. polrok 2008.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5

UZNESENIE č. 306/2008

Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na schválenie odmeny hlavnému kontrolórovi za obdobie 2. polrok 2008;

B/ schvaľuje
odmenu hlavnému kontrolórovi Ing. Pavlovi Herdovi vo výške 25 % súčtu platov za obdobie 2. polrok 2008.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 5

Prehľad o hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva v Bojniciach sa nachádza v priloženom súbore.

Prezenčná listina Mestského zastupiteľstva v Bojniciach konaného dňa 10.12. 2008

 

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:

 

Ing. Eduard Dedič

Ing. Tomáš Guniš

p. Jozef Hatvanyi

p. Jozef Holička

Mgr. Soňa Ličková

MUDr. Andrej Mihál

Ing. Zdenko Priehoda

Ing. Milan Rybanský

 

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:

 

MUDr. Vladimír Duchoň

MUDr. Lýdia Pinková

Ing. Gustav Schnierer


dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka