Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2009

Zasadanie zo dňa 17.3.2009

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach - 17.3. 2009

Dňa 17. marca 2009 sa o 15.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu Bojnice uskutoční mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach

 

 

PROGRAM:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Schválenie finančnej spoluúčasti na výstavbe viacúčelového ihriska
4. Návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 42/2009 zo dňa 25.2.2009 a zmena uznesenia MsZ č. 172/2008 zo dňa 27. 8. 2008
5. Aktuálne materiály
6. Záver

 

 

 

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 17.3. 2009)


Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili a zároveň naň pozývame aj občanov mesta Bojnice.

Prijaté uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konané dňa 17. marca 2009

UZNESENIE č. 57/2009
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 17. marca 2009.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 58/2009
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda: Jozef Holička
člen: Jozef Hatvanyi
člen: MUDr. Lýdia Pinková

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2


UZNESENIE č. 59/2009
Mestské zastupiteľstvo:
berie na vedomie
informáciu o projekte výstavby viacúčelového ihriska v areáli Základnej školy s materskou školou v Bojniciach na ulici Školskej.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

 

UZNESENIE č. 60/2009
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
a) zabezpečenie realizácie projektu výstavby viacúčelového ihriska po pridelení nenávratného fiančného príspevku z Úradu vlády Slovenskej republiky;

b) finančnú spoluúčasť mesta Bojnice na projekte vo výške 26.555 € ( 799.996 Sk)
z celkových výdavkov na projekt výstavby viacúčelového ihriska Základnej školy s materskou školou v Bojniciach na ulici Školskej.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 61/2009
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zapracovanie finančnej spoluúčasti mesta Bojnice na projekte výstavby viacúčelového ihriska do 1. úpravy rozpočtu mesta Bojnice na rok 2009.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

 

UZNESENIE č. 62/2009
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na zmenu uznesenia č. 172/2008 a návrh na zrušenie uznesenia č. 42/2009;

B/ ruší
uznesenie č. 42/2009;

C/ schvaľuje
zmenu uznesenia č. 172/2008 v časti týkajúcej sa vlastníčky bytu č. 12/3 Alžbety Kristovej, v ktorej sa nahrádza jej rodné meno z „Beniaková“ na „Benianová“ a zmenu uznesenia č. 172/2008 v časti týkajúcej sa vlastníkov bytu č. 6/3 Ing. Štefana Mikuša s manželkou Brigitou, kde sa nahrádza nadobúdateľ spoluvlastníckych podielov na priľahlých a zastavaných pozemkoch v zmysle uznesenia a to takto: nadobúdatelia „ Mikuš Štefan Ing. a manž. Brigita Meisterová, SNP 1233/6/3, Bojnice“ sa nahrádzajú nadobúdateľom „ Ing. Štefan Mikuš, SNP 1233/6/3, Bojnice.
Spoluvlastnícke podiely na priľahlých a zastavaných pozemkoch zostávajú rovnaké bez zmien.
Spoluvlastnícke podiely spoluvlastníkov bytu č. 8/2 sa menia takto:
Jiří Ptáček: 2975/144160
Marian Ptáček: 595/144160
Martin Ptáček: 595/72080
Trvalý pobyt p. Vladimíra Oršulu sa mení na : SNP 12/2, Bojnice.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

 

UZNESENIE č. 63/2009
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť p. Milana Husára, Urbánkova 2/2, Prievidza o odkúpenie pozemku parc. č. 130/29 v k.ú. Bojnice a ponúknutú cenu za 1 m2 pozemku vo výške 49,79 €/m2 (1 500,-Sk/m2);
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
predaj pozemku parc.č. 130/29 , tr.tr. porast vo výmere 450 m2 v k.ú. Bojnice podľa geometrického plánu č. 127/2008 vyhotoveného GEOmark s.r.o. Prievidza v cene 49,79 €/m2 (1500,- Sk/m2) pre p. Milana Husára, Urbánkova 2/2, Prievidza.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 64/2009
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť p. Juraja Baláža, M. Rázusa 23/2, Bojnice o odkúpenie pozemku parc.č. 130/23 a 126/1 v k.ú. Bojnice a ponúknutú cenu za 1 m2 pozemku vo výške 73,126 €/m2 (2 203,-Sk/m2);

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
predaj pozemku parc.č. 130/23 , tr.tr. porast vo výmere 754 m2 a pozemku parc.č. 126/1 vo výmere 207 m2, zast. plocha v k.ú. Bojnice podľa geometrického plánu č. 127/2008 vyhotoveného GEOmark s.r.o. Prievidza v cene 73,126 €/m2 (2 203,- Sk/m2) pre p. Juraja Baláža, M. Rázusa 23/2, Bojnice.

 

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 65/2009
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
žiadosť p. Petra Miletiča, Okružná 2/3, Prievidza o odkúpenie pozemku parc.č. 130/16 a 126/2 v k.ú. Bojnice a ponúknutú cenu za 1 m2 pozemku vo výške 50,255 €/m2 (1 514,-Sk/m2);

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
predaj pozemku parc.č. 130/16 , tr.tr. porast vo výmere 789 m2 a pozemku parc.č. 126/2 vo výmere 102 m2, zast. plocha v k.ú. Bojnice podľa geometrického plánu č. 127/2008 vyhotoveného GEOmark s.r.o. Prievidza v cene 50,255 €/m2 (1 514,- Sk/m2) pre p. Petra Miletiča, Okružná 2/3, Prievidza.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

Prehľad o hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva v Bojniciach sa nachádza v priloženom súbore.

 

Prezenčná listina z mimoriadneho Mestského zastupiteľstva v Bojniciach konaného dňa 17. marca 2009

 


Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:

Ing. Eduard Dedič

MUDr. Vladimír Duchoň

Ing. Tomáš Guniš

p. Jozef Hatvanyi

p. Jozef Holička

MUDr. Andrej Mihál

MUDr. Lýdia Pinková

Ing. Zdenko Priehoda

Ing. Milan Rybanský


Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:

Mgr. Soňa Ličková

Ing. Gustav Schnierer

 


dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka