Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Pozvánka na zasadanie 27.8.2019

Aktuálny rok 2004

Zasadanie zo dňa 15.12.2004

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, ktoré sa bude konať dňa 15.12. 2004 o 14.00 hod v zasadačke Mestského úradu

Program
1. Správa o činnosti MsR
2. Kontrola plnenia uznesení MsZ
3. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu za 1.-3. štvrťrok 2004
- mesto Bojnice
- MsKS p.o.m. Bojnice
- TS p.o.m. Bojnice
- MsK p.o.m. Bojnice
- SMMB p.o.m.
4. Príprava mesta na zimnú údržbu 2004-2005.
5. Prerokovanie návrhu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2005.
6. Návrh VZN o bližších podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na rok 2005.
7. Rôzne

Vystúpenie občanov mesta Bojnice v časovom termíne od 16.00 h- - 17.00 h.


Rokovanie mestského zastupiteľstva bolo prerušené a bude pokračovať dňa 12.1. 2004 o 14.00 hod v zasadačke Mestského úradu.

Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 15. decembra 2004.

Text uznesení spolu s prehľadom hlasovania poslancov mestského zastupiteľstva nájdete v časti "Súbor na stiahnutie".


UZNESENIE č. 231/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Ladislava Debnára na vyradenie bodu rokovania - Návrh na dlhodobý prenájom objektu „PIVÁR“ – žiadateľ Timotej VLK, SAGA, s.r.o., Prievidza.
b) neschvaľuje
poslanecký návrh Ing. Ladislava Debnára na vyradenie bodu rokovania - Návrh na dlhodobý prenájom objektu „PIVÁR“ – žiadateľ Timotej VLK, SAGA, s.r.o., Prievidza.
Za: 2
Proti: 0
Zdržal sa: 5
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 232/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Ladislava Debnára na vyradenie z programu rokovania - Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – budovy s. č. 969, na prac. č. 3497, Autokomplexx, s.r.o., Bojnice
b) neschvaľuje
poslanecký návrh Ing. Ladislava Debnára na vyradenie z programu rokovania - Návrh na odpredaj nehnuteľnosti – budovy s. č. 969, na prac. č. 3497, Autokomplexx, s.r.o., Bojnice
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 4
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 233/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 15. decembra 2004.
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa: 2
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 234/2004
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda - Ing. Milan Rybanský
člen - MUDr. Lýdia Pinková
člen - Ján Cagáň
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 4

UZNESENIE č. 235/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti MsR ku dňu 15. decembra 2004
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2

UZNESENIE č. 236/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Ladislava Debnára, aby sa zverejňovali výsledky hlasovania s presným označením, kto hlasoval za, proti a kto sa zdržal hlasovania.
b) schvaľuje
poslanecký návrh Ing. Ladislava Debnára, aby sa zverejňovali výsledky hlasovania s presným označením, kto hlasoval za, proti a kto sa zdržal hlasovania.
Za: 6
Proti:0
Zdržal sa: 4
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 237/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
poslanecký návrh p. Jána Holičku, ktorý odporúča MsZ, aby materiál – Správa o postupe pri rekonštrukcii Drobných prevádzok na Hurbanovom námestí bol prerokovaný na spoločnom rokovaní komisií FPOaCR a VÚPDaP.
b) ukladá
predložiť list zo spoločného rokovania komisií FPOaCR a VÚPDaP k problematike rekonštrukcie Drobných prevádzok.
T: MsZ 23. február 2005
Z: predseda KFPOaCR, predseda KVÚPDaP
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 238/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o kontrole plnenia uznesení MsZ ku dňu 15. decembra 2004.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 239/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informatívnu správu o výsledkoch kontrol vykonaných v zmysle plánu činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2004 v období od 01.11. do 13.12.2004.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 240/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na 1. polrok 2005.
b) schvaľuje
Plán zasadnutí MsR a MsZ na 1. polrok 2005.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 241/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2005, s pripomienkou v bode 6 – Kontrola hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií mesta.
b) schvaľuje
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2005, s pripomienkou v bode 6 – Kontrola hospodárenia príspevkových a rozpočtových organizácií mesta.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 242/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Ladislava Debnára na zmenu programu, a to zaradenie bodu 16 – Návrh platu hlavného kontrolóra do bodu 7, programu MsZ.
b) schvaľuje
poslanecký návrh Ing. Ladislava Debnára na zmenu programu a to zaradenie bodu 16 – Návrh platu hlavného kontrolóra do bodu 7, programu MsZ.
Za: 7
Proti: 2
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 243/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
návrh na primerané používanie základných pravidiel kontrolnej činnosti v zmysle zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v platnom znení pre potreby činnosti hlavného kontrolóra.
b) schvaľuje
primerané používanie základných pravidiel kontrolnej činnosti v zmysle zákona NR SR č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v platnom znení pre potreby činnosti hlavného kontrolóra.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 244/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
návrh na určenie platových pomerov hlavného kontrolóra mesta Bojnice.
b) schvaľuje
plat hlavného kontrolóra v súlade so zákonom NR SR č. 369/2004 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, od 01. 01. 2005.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 245/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu mesta Bojnice za 1. – 3. štvrťrok 2004.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 246/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Správa majetku mesta Bojnice, p.o.m., Bojnice, za 1. – 3. štvrťrok 2004.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 247/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Ladislava Debnára na pokračovanie diskusie občanov podľa záujmu aj po 17.00 hod.
b) schvaľuje
poslanecký návrh Ing. Ladislava Debnára na pokračovanie diskusie občanov podľa záujmu aj po 17.00 hod.
Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 4
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 248/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestského kultúrneho strediska, p.o.m., Bojnice, za 1. – 3. štvrťrok 2004.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa:0
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 249/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Mestskej knižnice, p. o .m., Bojnice, za 1. – 3. štvrťrok 2004.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 250/2004
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Technických služieb, p.o.m., Bojnice, za 1. – 3. štvrťrok 2004.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 251/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
poslanecký návrh MUDr. Lýdie Pinkovej na zmenu v návrhu 3. úpravy rozpočtu mesta Bojnice na rok 2004 v súvislosti s ďalším nárastom výdavkov na ZPOZ v roku 2004;
b) schvaľuje
- zvýšenie bežných príjmov mesta – podpoložka 223 200 – Poplatky v obradných sieňach ...... o 15 tisíc Sk na celkovú sumu 310 tis. Sk;
- zvýšenie príspevku pre Mestské kultúrne stredisko, p.o.m., Bojnice – podtrieda – 08.2.0.3 Klubové zariadenia podpoložka 641 001 – účelový príspevok pre Mestské kultúrne stredisko, p.o.m. Bojnice , na ZPOZ o 15 tis. Sk na celkovú sumu 395 tis. Sk.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 252/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
návrh na 3. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2004, vrátane poslaneckého návrhu schváleného uznesením MsZ č. 251/2004;
b) schvaľuje
3. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2004 s pripomienkami:

Kapitálové príjmy: 32.259 tis. Sk
Kapitálové výdavky: 20.369 tis. Sk
Bilancia kapitálového rozpočtu: + 11.890 tis. Sk

Bežné príjmy: 55.254 tis. Sk
Bežné výdavky: 55.196 tis. Sk
Bilancia bežného rozpočtu + 58 tis. Sk

Príjmy celkom: 87.513 tis. Sk
Výdavky celkom: 75.565 tis. Sk
Bilancia rozpočtu celkom: + 11.948 tis. Sk
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 253/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
Návrh VZN č. 8/2004 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2005 s pripomienkami.
b) schvaľuje
VZN č.8/2004 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na rok 2005 s úpravou: článok II., § 5 ods. 1, písm. c) takto:

- stavby záhradkárskych chát v záhradkárskych osadách na území mesta 6,50 Sk /m2
- stavby rekreačných chát a domčekov na individuálnu rekreáciu 15,00 Sk /m2
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 254/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
Návrh VZN č. 9 /2004 o miestnych daniach s pripomienkami.
b) schvaľuje
VZN č. 9/2004 o miestnych daniach, so zmenou v § 6, ods. 4 - daň za nevýherný hrací prístroj, z 5.000,- Sk na 4.000,- Sk.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 255/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
na návrh poslanca Ing. Milana Rybanského odporúčanie spracovať materiál o zásadách financovania športu v meste Bojnice.
b) ukladá
vypracovať metodiku evidencie a zásad financovania športových činností na území mesta Bojnice a požiadavky zapracovať do 1. úpravy rozpočtu mesta v roku 2005.
T: marec 2005
Z: prednosta MsÚ, predseda KKVMaŠ
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený:1

UZNESENIE č. 256/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Ladislava Debnára na zníženie pracovného úväzku zástupcu primátora mesta na polovičný pracovný úväzok (50%) odo dňa 01.01.2005.
b) neschvaľuje
poslanecký návrh Ing. Ladislava Debnára na zníženie pracovného úväzku zástupcu primátora na polovičný pracovný úväzok (50%) odo dňa 01.01.2005.
c) neschvaľuje ušetrené prostriedky použiť na financovanie mimoškolskej činnosti detí a mládeže.
Za: 3
Proti: 3
Zdržal sa: 4
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 257/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Ladislava Debnára na spracovanie Organizačného zabezpečenia stravovania zamestnancov Mestského úradu a organizácií zriadených mestom Bojnice, v školskom stravovacom zariadení pri Základnej škole s materskou školou v Bojniciach, na februárové MsZ.
b) neschvaľuje
spracovanie Organizačného zabezpečenia stravovania zamestnancov Mestského úradu a organizácií zriadených mestom Bojnice v školských stravovacích zariadeniach pri Základnej škole s materskou školou v Bojniciach, na februárové MsZ.
Za: 1
Proti: 6
Zdržal sa: 3
Ospravedlnený:1

UZNESENIE č. 258/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Ladislava Debnára na zaradenie rekonštrukcie Pribinovej ulice v kapitole 04.5.1. cestná doprava, položka 716 – Prípravná a projektová dokumentácia v čiastke 250 000,- Sk a položka 717- Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia v čiastke 1,5 mil. Sk, do návrhu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2005.
b) schvaľuje
zaradenie rekonštrukcie Pribinovej ulice v kapitole 04.5.1. cestná doprava, položka 716 – Prípravná a projektová dokumentácia v čiastke 250 000,- Sk a položka 717- Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia v čiastke 1,5 mil. Sk, do návrhu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2005.
Za: 7
Proti: 0
Zdržal sa: 3
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 259/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Ladislava Debnára na vyradenie Prestavby podkrovia – rekonštrukcie strechy PIVÁR v kapitole 04.4.3. – výstavba, položka 716 – Prípravná a projektová dokumentácia v sume 200 000,- Sk a položka 717 – realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie v čiastke 5,5 mil. Sk, z návrhu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2005.
b) neschvaľuje
vyradenie Prestavby podkrovia – rekonštrukcie strechy PIVÁR v kapitole 04.4.3. – výstavba, položka 716 – Prípravná a projektová dokumentácia v sume 200 000,- Sk a položka 717 – realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie v čiastke 5,5 mil. Sk, z návrhu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2005.
Za: 1
Proti: 0
Zdržal sa: 9
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 260/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Ladislava Debnára na vyradenie stavby Kúpalisko Čajka – Rozvoj v kapitole 04.4.3. Výstavba – položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia v čiastke 250.000,- Sk.
z návrhu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2005
b) neschvaľuje
vyradenie stavby Kúpalisko Čajka – Rozvoj v kapitole 04.4.3. Výstavba – položka 716 Prípravná a projektová dokumentácia v čiastke 250.000,- Sk, z návrhu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2005.
Za: 1
Proti: 0
Zdržal sa: 9
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 261/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2005
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 262/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
návrh rozpočtu mesta Bojnice na rok 2005
b) schvaľuje
návrh rozpočtu mesta Bojnice na rok 2005 vrátane tvorby a použitia fondov mesta Bojnice
Kapitálové príjmy: 41.100 tis. Sk
Kapitálové výdavky 41.080 tis. Sk
Prebytok kapitálového rozpočtu na rok 2005: + 20 tis. Sk

Bežné príjmy 53.502 tis. Sk
Bežné výdavky 53.499 tis. Sk
Prebytok bežného rozpočtu na rok 2005: + 3.tis. Sk
Celkové príjmy 94.602 tis. Sk
Celkové výdavky 94.579 tis. Sk
Celkový prebytok rozpočtu mesta Bojnice na rok 2005 + 23.tis. Sk
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 263/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) poveruje
správcov jednotlivých oddielov, skupín, tried, podtried vykonávaním rozpočtových opatrení:
Ak na úhradu nevyhnutného výdavku neboli v oddieli, skupine, triede, podtriede zabezpečené potrebné prostriedky, MsZ súhlasí, že ich môže správca oddielu, skupiny, triedy, podtriedy zabezpečiť presunom prostriedkov v rámci svojho oddielu, skupiny, triedy, podtriedy.
Pri vykonávaní rozpočtových presunov v právomoci správcu oddielu, skupiny, triedy, podtriedy nemožno meniť bez súhlasu MsZ celkovú výšku výdavkov oddielu, skupiny, triedy, podtriedy.
V prípade, že činnosťou oddielu, skupiny, triedy, podtriedy sú dosiahnuté vyššie príjmy než boli rozpočtované, MsZ súhlasí s tým, že oddiel, skupina, trieda, podtrieda môže prekročiť svoje celkové výdavky o rozdiel medzi skutočne dosiahnutými príjmami a rozpočtovanými príjmami.
V prípade neplnenia rozpočtových príjmov sú správcovia oddielov, skupín, tried, podtried povinní časovo aj vecne obmedziť výdavky, t. j. používanie rozpočtových prostriedkov svojho oddielu, skupiny, triedy, podtriedy.
Termín: rok 2005
Zodpovední: riaditelia rozpočtových organizácií mesta
– Základná škola s materskou školou v Bojniciach,
– Základná umelecká škola v Bojniciach,
– Centrum voľného času JUNIOR v Bojniciach
vedúci príspevkových organizácií mesta
– Technické služby, p. o. m., Bojnice,
– Mestské kultúrne stredisko, p. o. m., Bojnice,
– Mestská knižnica, p.o.m., Bojnice,
– Správa majetku mesta Bojnice, p. o. m. Bojnice
náčelník MsP
prednosta MsÚ
vedúci oddelení MsÚ
b) povoľuje
prekročenie limitu výdavkov rozpočtových organizácií – Základná škola s materskou školou v Bojniciach, Základná umelecká škola v Bojniciach, Centrum voľného času Junior v Bojniciach – o sumu, ktorá sa rovná príjmom získaným týmito rozpočtovými organizáciami v zmysle platných právnych predpisov, ak tieto príjmy neboli plánované v príjmovej časti rozpočtov uvedených rozpočtových organizácií.
c) súhlasí
s využitím ustanovenia § 22 ods. 9) zákona č. 595/2004 Z. z. o dani z príjmov v platnom znení a s prerušením odpisovania hmotného a nehmotného majetku vedeného v účtovníctve hlavnej činnosti mestských príspevkových organizácií - MsKS, p. o. m., Bojnice, MsK, p. o. m., Bojnice a TS, p. o. m., Bojnice na obdobie roku 2005.
Po tomto prerušení sa bude v nasledujúcom zdaňovacom období pokračovať v odpisoch tak, ako keby k prerušeniu odpisovania nedošlo.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený:1

UZNESENIE č. 264/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Ladislava Debnára na umožnenie vystúpenia Ing. Miroslava Kmeťa, člena komisie FPOaCR k predkladanému materiálu.
b) neschvaľuje
možnosť vystúpiť Ing. Kmeťovi, členovi komisie FPOaCR k predkladanému materiálu.
Za: 5
Proti: 1
Zdržal sa: 4
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 265/2004
Mestské zastupiteľstvo
a)berie na vedomie
Návrh rozpočtu Správy majetku mesta Bojnice, p.o.m. na rok 2005.
b) schvaľuje
Rozpočet Správy majetku mesta Bojnice, p.o.m., na rok 2005.
- náklady 3. 980 tis. Sk
- výnosy 2. 730 tis. Sk
- použitie FR 1. 250 tis. Sk
Celkom 0,-
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený:1

UZNESENIE č. 266/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
Návrh rozpočtu Mestského kultúrneho strediska, p.o.m., Bojnice na rok 2005:
b) schvaľuje
rozpočet Mestského kultúrneho strediska, p.o.m., Bojnice na rok 2005:
- výnosy: 6. 498 tis. Sk
- náklady: 6. 498 tis. Sk
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený:1

UZNESENIE č. 267/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
Návrh rozpočtu Mestskej knižnice, p.o.m., Bojnice na rok 2005:
b)schvaľuje
Rozpočet Mestskej knižnice, p.o.m., Bojnice na rok 2005:
- výnosy: 1.590 tis. Sk
- náklady: 1.640 tis. Sk
s tým, že predpokladaný deficit rozpočtu 50 tis. Sk, Mestská knižnica, p.o.m., Bojnice vykryje vlastnými zdrojmi.
Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený:1

UZNESENIE č. 268/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
Návrh rozpočtu Technických služieb, p.o.m., Bojnice na rok 2005.
b) schvaľuje
Rozpočet Technických služieb, p.o.m., Bojnice na rok 2005
Prevádzkové náklady 16 612 tis. Sk
Prevádzkové výnosy 14 617 tis. Sk
Kapitálový transfer z rozpočtu mesta Bojnice 150 tis. Sk na rekonštrukciu verejného osvetlenia s tým, že predpokladaný deficit rozpočtu 1.995 tis. Sk, Technické služby, p.o.m., Bojnice vykryje vlastnými zdrojmi.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený:1

UZNESENIE č. 269/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
Návrh rozpočtu Základnej školy s materskou školou na rok 2005.
b) schvaľuje
Rozpočet Základnej školy s materskou školou na rok 2005 na výkon prenesených a originálnych kompetencií v školstve
- výnosy 13. 370 tis. Sk
- náklady 13. 370 tis. Sk
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený:1

UZNESENIE č. 270/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
Návrh rozpočtu Základnej umeleckej školy Bojnice na rok 2005
b) schvaľuje
Rozpočet Základnej umeleckej školy Bojnice na rok 2005
- náklady 8.897 tis. Sk
- výnosy 8.897 tis. Sk
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 271/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
upravený návrh rozpočtu Centra voľného času JUNIOR Bojnice na rok 2005.
b) schvaľuje
Rozpočet Centra voľného času JUNIOR Bojnice na rok 2005.
- náklady 1.322 tis. Sk
- výnosy 1.322 tis. Sk
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený:1

UZNESENIE č. 272/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
prípravu Technických služieb, p.o.m. Bojnice na zimnú údržbu miestnych komunikácií a jej organizovanie počas zimného obdobia 2004/2005.
b) schvaľuje
prípravu Technických služieb, p.o.m. Bojnice na zimnú údržbu miestnych komunikácií a jej organizovanie počas zimného obdobia 2004/2005.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený:1

UZNESENIE č. 273/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
Návrh na zverenie majetku do správy od 16. 12. 2004.
b) neschvaľuje
zverenie majetku do správy od 16. 12. 2004 takto:
Základnej škole s materskou školu na ulici Školskej č. 7, Bojnice
- hádzanárske ihrisko – technické zhodnotenie v hodnote 402 069.- Sk ;
Mestskému kultúrnemu stredisku, p.o.m., Bojnice
- chodník a spevnené plochy – novovybudované v hodnote 261 007,50Sk;
Technickým službám, p.o.m., Bojnice
-Prievidzská ulica – rekonštrukcia povrchu a dopravné riešenie v hodnote
1 066 907,30Sk;
-Hurbanovo námestie – zmena systému dopravy v hodnote 594 961 Sk;
-chodník pri Nemocničnej ulici – park – technické zhodnotenie v hodnote 175 720,- Sk;
-retardér - Školská ulica – novovybudovaný – v hodnote 116 660,- Sk;
-chodník Moyzesova ulica – pri kostole – technické zhodnotenie – 93 637,- Sk;
-miestna komunikácia Lány – novostavba – v hodnote 910 185,- Sk;
-miestna komunikácia k zámku – technické zhodnotenie v hodnote 82 261.- Sk
-zastávka MHD Prievidzská ulica – novovybudovaná – v hodnote 72 400,- Sk;
-zastávka MHD Čajka – novovybudovaná – v hodnote 110 045,- Sk;
-kruhový objazd - Prievidzská, Okrajová, Nemocničná – v hodnote 435 427,- Sk;
-hydrogeologické vrty pod Régiou – v hodnote 915 132,- Sk;
-mestský informačný systém – II. etapa – v hodnote 150 141,- Sk;
-orientačné tabule mesta Bojnice - v hodnote 140 000,- Sk;
Za: 3
Proti: 0
Zdržal sa: 6
Ospravedlnený:2

UZNESENIE č. 274/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
informáciu o dopravnom riešení na Hurbanovom námestí.
b) schvaľuje
parkovanie na severnej časti Hurbanovho námestia mimo LTS od 15.9. do 15.4.
c) poveruje Mestské kultúrne stredisko, p. o. m., Bojnice
prevádzkovaním odstavných plôch na dočasné státie vozidiel na Hurbanovom námestí.
Za: 6
Proti: 1
Zdržal sa: 3
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 275/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
informáciu o podmienkach zneškodňovania komunálneho odpadu na skládke HATER Handlová, s.r.o.
b) súhlasí
s uzatvorením zmluvy o zneškodňovaní komunálneho odpadu na skládke HATER Handlová, s.r.o.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený:1

UZNESENIE č. 276/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
návrh na opravu uznesenia MsZ č. 216/2004 zo dňa 27.10.2004
b) schvaľuje
opravu uznesenia MsZ č. 216/2004 zo dňa 27.10.2004:
text v časti B) : Sadzby komunálneho odpadu a drobný stavebný odpad v meste Bojnice takto:
sa nahrádza textom:
Sadzby miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v meste Bojnice takto:
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený:1

UZNESENIE č. 277/2004
Mestské zastupiteľsvo
a) berie na vedomie
Zmluvu o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej doprave na území mesta.
b) odporúča
primátorovi mesta Bojnice uzatvoriť Zmluvu o spolupráci pri zabezepčovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej doprave na území mesta od 01.01. 2005 na dobu určitú - 2 mesiace, s výškou zálohovej platby 60 000,- Sk na 1 mesiac.
Za: 10
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnený:1

PRERUŠENIE MsZ

U Z N E S E N I A
pokračujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach
konaného dňa 12. januára 2005

UZNESENIE č. 287/2004
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
predložený materiál SAD Prievidza, a. s. – Prehľad priemerného počtu cestujúcich a vybratých tržieb za obdobie september – november 2004.
b/ schvaľuje
rozsah dopravy v zmysle predloženého materiálu za podmienky poskytnutia zálohovej platby pre SAD Prievidza, a. s. vo výške 60 tisíc Sk na kompenzáciu strát plynúcich zo zabezpečovania dopravy vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej doprave na území mesta.
c/ poveruje
referát právnych služieb pripraviť aktualizovaný návrh Zmluvy o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy a o výkone vo verejnom záujme vo vnútroštátnej pravidelnej doprave na území mesta.
d/ žiada
primátora mesta uplatniť písomnú požiadavku na Trenčiansky samosprávny kraj o dotáciu na riešenie zabezpečovania dopravy vo verejnom záujme na území mesta Bojnice.
Za: 10
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 288/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
žiadosť p. Antonina Semilu, bytom Vicenza (VI), ul. Strada di Bertesina, n. 279, Taliansko o odkúpenie pozemkov, na výstavbu apartmánových domčekov.
Za: 10
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 289/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
žiadosť Mgr. Timoteja Vlka, spol. SAGA, s.r.o., Súkennícka 25, Prievidza, o dlhodobý prenájom objektu PIVÁR
Za: 10
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 290/2004
Mestské zastupiteľstvu
a) berie na vedomie
informáciu primátora o stave rokovaní o odpredaj nehnuteľnosti budovy Autokomplexx, s.r.o.
b) schvaľuje
odpredaj nehnuteľnosti – objektu budovy Autokomplexxu, súp. č. 960, na parc. č. 3497, 3496 v k. ú. Bojnice pre spoločnosť Autokomplexx, s. r. o., A. Hlinku 483, Nováky, zastúpená konateľom spoločnosti Ing. Petrom Kiabom, za cenu 12. mil. Sk.
Za: 8
Zdržal sa: 2
Proti: 0
Ospravedlnený: 1
UZNESENIE č. 291/2004

Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
opakovanú žiadosť p. Jána Greschnera.
b) schvaľuje
predaj pozemku novovzniknutej parc.č. 1844/4 vo výmere 19 m2 – zast.plocha /dvor/ v k.ú. Bojnice a novovzniknutej parc.č. 1844/5 vo výmere 119 m2 – záhrada v k.ú. Bojnice podľa GP č. 20/2004 vyhotoveného firmou GEOing., spol. s r.o., Prievidza pre Jána Greschnera, bytom Bojnice, Okrajová 40, v cene 150,- Sk.
Za: 8
Zdržal sa: 2
Proti: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 292/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
návrh na predaj pozemkov vlastníkom bytov a nebytových priestorov Ul. SNP 13-19, Bojnice
b) schvaľuje
predaj pozemkov parc.č. 1541/1 vo výmere 656 m2 – zast. plocha /obj. bývania/ v k.ú. Bojnice a parc.č. 1542/1 vo výmere 616 m2 – ost. plocha /priľahlý pozemok / v k.ú. Bojnice podľa predloženého GP č. 107/2004 a v zmysle zákona č. 182/1993 Zb. v znení neskorších predpisov v cene 3,-Sk/m2 pre týchto vlastníkov bytov v bytovom dome súp.č. 1154:
Jozef Bebjak a manž. Jaroslava r. Hamajová, Bojnice, SNP č. 13/1
Ľudovít Pipíška a manž. Margita r. Huljaková, Bojnice, SNP č. 13/2
Ing. Marián Krčík a manž. Ing. Darina rod. Remenárová, Bojnice, SNP č. 13/3
Martin Znamenák, Bojnice,SNP č. 13/5
Božena Somolániová rod. Chrenková, Bojnice, Ul. Hečkova č. 27
Zdeno Stračina, Bojnice, SNP č. 15/7
Ing.Petra Bošková Bratislava, Ul. Lachova č. 39
František Tománek, Bojnice, SNP č. 15/3
Štefan Mikuš, Bojnice SNP č. 15/4
Jozef Králik a manž. Renáta r. Sedláková, Bojnice, SNP č. 15/5
RNDr. Anastázia Mečiarová, Bojnice, SNP č. 15/6
MUDr. Marta -Mária Skaličanová r. Gahérová, Bojnice, SNP č. 17/1
Eleonóra Beriacová, Bojnice, SNP č. 17/2
Ing. Ladislav Žídek a manž. MUDr. Katarína r. Legierska, Bojnice, SNP č. 17/3
Ing. Mária Krajčíková, Bojnice, SNP č. 17/4
Július Horňák a manž. Ľudmila r. Tobiasová, Bojnice, SNP č. 17/5
Ján Petrina a manž. Ľubica r. Krištofová, Bojnice, SNP č. 17/6
Vanda Cmarková, Bojnice, SNP č. 19/1
Ing. Vladimír Barbierik a manž. Ing. Mária r. Bitarová, Bojnice, Hurbanovo námestie č. 2/1
Ing. Vladimír Šrank a manž. Viera r. Ballayová, Bojnice, SNP č. 19/3
Ing. Pavel Halač a manž. Ing. Vlasta r. Pavlovičová, Bojnice, SNP č. 19/4
Stanislav Gál, Bojnice, SNP č. 19/5
Anna Račková, Bojnice, SNP č. 19/6
a pre vlastníka nebytového priestoru p. Petra Cmarka, Bojnice, SNP 19/1.
Za: 10
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 293/2004
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Milana Rybanského na stiahnutie materiálu „O odpredaji bytov do osobného vlastníctva nájomníkov bytovky na Krátkej ulici č. 1453 v Bojniciach“ z rokovania MsZ.
b/ neschvaľuje
na základe poslaneckého návrhu Ing. Milana Rybanského stiahnutie materiálu „O odpredaji bytov do osobného vlastníctva nájomníkov bytovky na Krátkej ulici č. 1453 v Bojniciach“ z rokovania MsZ.
Za: 1
Zdržal sa: 3
Proti: 6
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 294/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
žiadosti na odpredaj bytov do osobného vlastníctva nájomníkom bytovky na Krátkej ulici 1453 Bojnice.
b) schvaľuje
prevod vlastníctva bytov na Krátkej ulici 1453 v Bojniciach v zmysle zákona č. 182/93 Z. z. a doplnkov – bez zastavaného a priľahlého pozemku, takto:
1. Miroslav Časnocha a manž. 2- izbový byt č. 4/1 v cene 124 273,- Sk
2. Monika Šudyová a manž. 2- izbový byt č. 4/2 v cene 124 273,- Sk
3. Ľudovít Ondáš a manž. 2- izbový byt č. 4/3 v cene 124 273,- Sk
4. Miloš Pračko a manž. 2- izbový byt č. 4/4 v cene 124 273,- Sk
5. Ing. Dana Hagarová 2- izbový byt č. 4/5 v cene 124 273,- Sk
6. Ing. Monika Dedičová 3- izbový byt č. 6/1 v cene 253 109,- Sk
7. Eduard Mittaš a manž. 3- izbový byt č. 6/2 v cene 239 540,- Sk
8. Ľubica Urbancová a manž. 3- izbový byt č. 6/3 v cene 239 540,- Sk
9. Miroslav Borko a manž. 3- izbový byt č. 6/4 v cene 239 540,- Sk
10. Denisa Ďurjaková a manž. 3- izbový byt č. 6/5 v cene 239 540,- Sk
11. Marta Jurčáková a manž. 3- izbový byt č. 6/6 v cene 239 540,- Sk
12. Ing. Milena Bochová a manž. 3- izbový byt č. 6/7 v cene 239 540,- Sk
Za: 9
Zdržal sa: 1
Proti: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 295/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
poslanecký návrh p. Pavla Letavaya na vyčlenenie finančných prostriedkov na odstránenie závad /komín, kotolňa, omietky/ podľa žiadosti nájomníkov bytovky na Krátkej ulici č. 1453 Bojnice, do výšky 100 000,- Sk.
b) neschvaľuje
na základe poslaneckého návrhu p. Pavla Letavaya vyčlenenie finančných prostriedkov na odstránenie závad /komín, ktoloňa, omietky/ podľa žiadosti nájomníkov bytovky na Krátkej ulici 1453, Bojnice do výšky 100 000,- Sk.
Za: 1
Zdržal sa: 8
Proti: 1
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 296/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
návrh na zmenu uznesenia č. 116/2003 zo zasadnutia MsZ dňa 25.06.2003.
b) schvaľuje
zmenu uznesenia č. 116/2003 zo zasadnutia MsZ dňa 25.06.2003 takto:
- text: pozemok parc.č. 1486 uvedený v uznesení sa nahrádza textom:
„pozemok parc. č. „1486/10“
- text: „ pozemok parc.č. 1486/13 vo výmere 83 m2 vo vlastníctve Penzión Bojnice, a.s.,
Trnava, za pozemok parc.č. 1572/4 vo výmere 73 m2, ktorý je vo vlastníctve mesta
Bojnice“.
Zo strany mesta doplatok 1000,-Sk, pre Penzión Bojnice, a.s., Trnava, sa nahrádza
textom:
-„ pozemok parc.č. 1486/13 vo výmere 83 m2 vo vlastníctve FORESTRY, s.r.o., Bratislava, Ventúrska 1, za pozemok parc.č. 1572/4 vo výmere 73 m2, ktorý je vo vlastníctve mesta Bojnice“.
Zo strany mesta doplatok 1000,-Sk pre FORESTRY, s.r.o., Bratislava, Ventúrska 1.
Za: 10
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 297/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
návrh na odkúpenie pozemku od Mgr. Stanislava Mjartana
b) schvaľuje
kúpu pozemku novovzniknutej parc.č. 1949/4 vo výmere 20 m2 – ost. plocha v k.ú. Bojnice, podľa geometrického plánu č. 62/2004, v cene 180,-Sk/m2, od Mgr. Stanislava Mjartana, bytom Rybníčky 1616/23, Bojnice.
Za: 10
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 298/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
opakovanú žiadsoť RNDr. Beaty Stachovej o prehodnotenie ceny pozemku parc. č. 2501/3
b) r u š í
uznesenie MsZ č. 240/2003 zo dňa 20.10.2003.
c) schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 2501/3 vo výmere 95 m2 RNDr. Beáte Stachovej bytom Zámok a okolie 12, Bojnice v cene 300,- Sk/m2.
Za: 10
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 299/2004
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
Návrh na Zmenu a doplnenie uznesenia MsZ v Bojniciach č. 141/2004 zo dňa 30.06.2004.
b) schvaľuje
Zmenu a doplnenie uznesenia MsZ v Bojniciach č. 141/2004 zo dňa 30.06.2004 takto:
výmera parc. č. 2010/1 – ostatné plochy, ktorá je v uznesení uvedená vo výmere “ 364 m2” sa nahrádza výmerou vo veľkosti “ 316 m2” a text poslednej vety tohto uznesenia sa nahrádza textom:
“ Podmienkou nadobudnutia vlastníckeho práva k pozemkom, parc. č. 2010/8, parc. č. 2010/9, parc. č. 2010/10, parc. č. 2010/11, parc. č. 2010/12, parc. č. 2010/13, parc. č. 2010/14, parc. č. 2010/15, parc. č. 2010/16, pre vyšššie uvedených jednotlivých nadobúdateľov je okrem zaplatenia kúpnej ceny za predávaný pozemok aj uhradenie pomernej časti nákladov spojených s vyhotovením projektovej dokumentácie objektov budúcej stavby (garáže, prístupová komunikácia, prekládka STL plynu a úpravy okolia), príslušných Geometrických plánov a posudku TI Nitra, vo výške 6.439,.- Sk. V prípade pozemkov parc. č. 2010/23 a parc. č. 2010/24 je nadobúdateľ týchto pozemkov povinný uhradiť pomernú časť nákladov spojených s vyhotovením projektovej dokumentácie objektov budúcej stavby vo výške 12.878,- Sk. Celková cena nákladov za vypracovanie vyššie uvedených dokumentov (materiálov), predstavuje čiastku vo výške 70.830,- Sk.
Za: 10
Zdržal sa: 0
Proti: 0
Ospravedlnený: 1Uznesenia MsZ spolu s tabuľkou o hlasovaní poslancov MsZ sa nachádzajú v "súbore na stiahnutie".

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka