Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2009

Zasadanie zo dňa 26.8.2009

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach - 26. augusta 2009

Dňa 24. augusta 2009 sa o 10.00 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu Bojnice uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach

 

PROGRAM:

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa o činnosti MsR ku dňu 26. august 2009
4. Správa o plnení uznesení MsZ ku dňu 26. august 2009
5. Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2009
6. Výsledky hospodárenia za I. polrok 2009
- mesto Bojnice
- Kultúrne centrum Bojnice, p.o.m.
- Mestská knižnica, p.o.m. Bojnice
- Technické služby, p.o.m. Bojnice
7. Vyhodnotenie plnenia rozpočtu školských zariadení za I. polrok 2009
- Základná škola s materskou školou Bojnice
- Základná umelecká škola Bojnice
- Centrum voľného času Junior Bojnice
8. Návrh na 1. úpravu rozpočtu KCB, p. o. m., na rok 2009
9. Predaj a prenájom nehnuteľností:
10. Aktuálne materiály:
- Doplnenie koncepcie rozvoja TS, p.o.m.
- Prehodnotenie programu TOZ osláv 65. výročia SNP v meste Bojnice
11. Interpelácie poslancov
12. Záver


(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 26.8. 2009)


Vystúpenie občanov: 15:00 – 16:00 hod.

Žiadame poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia mestského zastupiteľstva zúčastnili a zároveň naň pozývame aj občanov mesta Bojnice.

Prijaté uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 26. augusta 2009

UZNESENIE č. 176/2009
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 26. augusta 2009.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 177/2009
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda : Jozef Hatvanyi
člen: Ing. Tomáš Guniš
člen: Jozef Holička

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 178/2009
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
správu o činnosti MsR ku dňu 26. august 2009.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 179/2009
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Správu o plnení uznesení MsZ ku dňu 26. august 2009;

B) ponecháva v sledovaní uznesenia MsZ: č. 54/2004, č. 341/2005, č. 22/2008, č. 281/2008, č. 99/2009, č. 109/2009

C) vypúšťa zo sledovania uznesenia MsZ: č. 101/2009, č. 143/2009, č. 163/2009, č. 164/2009

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 180/2009
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2009;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

C/ schvaľuje
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2009.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 181/2009
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Zdenka Priehodu, aby sa body č. 6 a 7 programu mestského zastupiteľstva prerokovávali bez rozpravy.

B/ schvaľuje
na návrh poslanca Ing. Zdenka Priehodu prerokovanie bodov č. 6 a 7 programu mestského zastupiteľstva bez rozpravy.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 182/2009
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Plnenie rozpočtu mesta Bojnice k 30.06.2009;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 183/2009
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Výsledky hospodárenia Kultúrneho centra Bojnice, p. o. m., za I. polrok 2009;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 184/2009
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Výsledky hospodárenia Mestskej knižnice, p. o. m., Bojnice, za I. polrok 2009;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 185/2009
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Výsledky hospodárenia Technických služieb, p. o. m., Bojnice, za I. polrok 2009;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 186/2009
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu Základnej školy s materskou školou v Bojniciach za I. polrok 2009;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.
Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 187/2009
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu Základnej umeleckej školy v Bojniciach za I. polrok 2009;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 188/2009
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Správu o plnení rozpočtu Centra voľného času JUNIOR v Bojniciach za 1. polrok 2009;
B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 189/2009
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Návrh na I. úpravu rozpočtu Kultúrneho centra Bojnice, p. o. m., na rok 2009,

B/ berie na vedomie
Stanoviská odborných komisií MsZ;

C/ schvaľuje
I. úpravu rozpočtu KC Bojnice, p. o. m., na rok 2009 takto :

Náklady ................... 268 499 €/ 8.089 tis. Sk
Výnosy ......................268 499 €/ 8.089 tis. Sk

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

 

UZNESENIE č. 190/2009
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
ponuku na uplatnenie predkupného práva od Pozemkovej spoločnosti s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 1796/5A, Bánovce nad Bebravou ;

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 191/2009
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
uplatnenie predkupného práva na odkúpenie spoluvlastníckych podielov na spoločnej nehnuteľnosti , zapísanej na LV č. 2870 a 2833 v k.ú. Bojnice od predávajúcich:
- Róberta Žatku, bytom Bánovce nad Bebravou, ul. Inovecká 977/17 ,
- Eurowin Slovakia, s.r.o., Legionárska 7158/5, Trenčín
- Michala Bahelku, bytom Drietoma č. 727
- Antona Dobeša, bytom Uhrovec, ul. Riečna č. 508/1
- Pozemkovej spoločnosti s.r.o., Nám. Ľ. Štúra 1796/5A, Bánovce nad Bebravou ;

Za: 2
Proti: 5
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 192/2009
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
ponuku Obvodného úradu Prievidza , Medzibriežkova 2, Prievidza na vysporiadanie majetkových vzťahov ku stavbe: „ Havarijné zosuvy na Hornej Nitre- sanácia zosuvu Bojnice“.

B/ berie na vedomie
stanoviská odborných komisií pri MsZ;

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 193/2009
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
budúce odkúpenie stavby „ Havarijné zosuvy na Hornej Nitre- sanácia zosuvu Bojnice“ od
Obvodného úradu v Prievidzi , Medzibriežková 2, 971 01 Prievidza , IČO: 42024309 po vypracovaní znaleckého posudku

Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 194/2009
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
Žiadosť o zmenu Prevádzkového poriadku - žiadateľ PARTE s.r.o., Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza, IČO: 36 318 809;

B/ berie na vedomie
Stanovisko KVPaŽP pri MsZ;

C/ berie na vedomie
žiadosť o vydanie súhlasu k zriadeniu stavby náhrobku, žiadateľa Ing. arch. Petra Vavricu, Trajánova 20, Bratislava, podľa priloženej výkresovej dokumentácie.

Za: 6
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3
Nehlasovali. 2

 

UZNESENIE č. 195/2009
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
na základe žiadosti prevádzkovateľa pohrebísk v meste Bojnice PARTE s.r.o. Hviezdoslavova 3, 971 01 Prievidza zmenu Prevádzkového poriadku pohrebiska v meste Bojnice a budúcu úpravu VZN č. 13/2006 o poriadku pre pohrebiská na území mesta Bojnice , ktoré bolo schválené uznesením MsZ č. 237/2006 dňa 18.10.2006

Za: 0
Proti: 8
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 196/2009
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
návrh na zriadenie záložného práva na pozemok parc. č. 130/24 trvalé trávne porasty vo výmere 551 m2 v k. ú. Bojnice v prospech Všeobecnej úverovej banky, a. s., so sídlom Mlynské Nivy 1, Bratislava;

B/ schvaľuje
zriadenie záložného práva na pozemok parc. č. 130/24 trvalé trávne porasty vo výmere 551 m2 v k. ú. Bojnice, zapísaného na LV č. 1, Správa katastra Prievidza v prospech Všeobecnej úverovej banky, a. s. so sídlom Mlynské Nivy 1, Bratislava, IČO: 31320155.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 197/2009
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
doplnenie koncepcie rozvoja Technických služieb, p.o.m. Bojnice.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 198/2009
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o prehodnotení programu TOZ osláv 65. výročia SNP v meste Bojnice, v zmysle rozpravy.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

 

UZNESENIE č. 199/2009
Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie
informáciu o rokovaní primátora mesta s konateľom spoločnosti Kúpele Bojnice, a. s..

B/ poveruje
primátora mesta, Ing. Eduarda Dediča a MUDr. Andreja Mihála ďalšími rokovaniami o odpredaji akcií mesta Bojnice v a. s. Čajka Bojnice.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 200/2009
Mestské zastupiteľstvo
A/berie na vedomie
Žiadosť Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky, zo dňa 18.08. 2009 o prerokovanie výsledkov kontroly v meste Bojnice, v zmysle ustanovenia §20a ods. 1 zákona NR SR č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade SR v znení neskorších predpisov.

B/berie na vedomie
informáciu prednostu Mestského úradu Bojnice Ing. Ľubomíra Kutaša o výsledku kontroly Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky a o prijatých opatreniach.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

Prehľad o hlasovaní poslancov Mestského zastupiteľstva v Bojniciach sa nachádza v priloženom súbore.

 

Prezenčná listina zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach konaného dňa 26. augusta 2009

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:

Ing. Eduard Dedič

Ing. Tomáš Guniš

p. Jozef Hatvanyi

p. Jozef Holička

Mgr. Soňa Ličková

MUDr. Lýdia Pinková

Ing. Zdenko Priehoda

Ing. Milan Rybanský

Ing. Gustav Schnierer


Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:

MUDr. Vladimír Duchoň

MUDr. Andrej Mihál

 


dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka