Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Pozvánka na zasadanie 24.10.2019

Aktuálny rok 2005

Zasadanie zo dňa 23.2.2005

POZVÁNKA NA ROKOVANIE RIADNEHO MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Riadne rokovanie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach sa uskutoční stredu 23. februára o 14.00 h v zasadačke mestského úradu s navrhovaným programom:

1. Správa o činnosti MsR
2. Kontrola plnenia uznesení MsZ
3. Vyhodnotenie činnosti hlavného kontrolóra MsZ za 2.polrok 2004, riešenie sťažností a pripomienok
4. Vyhodnotenie činnosti Mestskej polície Bojnice za 2.polrok 2004
5. Informatívna správa o využívaní nebytových priestorov SMMB, p.o.m., MsKS, p.o.m., MsK, p.o.m., TS, p.o.m., Bojnice
6. Príprava mesta na LTS 2005 - MsKS, p.o.m., MsK, p.o.m., TS, p.o.m., MsP Bojnice
7. Informatívna správa o činnosti TIK v Bojniciach
8. Rôzne

Vystúpenia občanov v čase od 16.00 do 17.00 h.
Primátor mesta pozýva na MsZ občanov mesta.

PRIJATÉ UZNESENIA na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konané dňa 23. februára 2005

UZNESENIE č. 1/2005
Meské zastupiteľstvo
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 23. februára 2005

Za: 8
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 2/2005
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
predseda - Ing. Ladislav Debnár
členovia - p. Ján Holička
- p. Ján Cagáň
Za: 7
Proti:
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 3/2005
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti MsR ku dňu 23. február 2005.

Za: 8
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 4/2005

Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
a/ Správu o kontrole plnenia uznesení MsZ ku dňu 23. február 2005.
b/ ponecháva v sledovaní uznesenia MsZ v Bojniciach č. 36/2001, 37/2002, 141/2003, 151/2003, 298/2003, 54/2004, 173/2004, 200/2004, 223/2004, 255/2004, 263/2004,
c/ vypúšťa zo sledovania uznesenia MsZ v Bojniciach č. 80/2003, 252/2003, 218/2004, 237/2004, 287/2004,
d/ predlžuje termín plnenia uznesenia MsZ v Bojniciach č. 36/2001 do 31.12.2005.

Za: 9
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 5/2005
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za 2. polrok 2004.

Za: 9
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 6/2005
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o činnosti Mestskej polície v Bojniciach za 2. polrok 2004.

Za: 9
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 7/2005
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti DHZ I. a II. Bojnice za 2. polrok 2004.

Za: 9
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 8/2005
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o využívaní nebytových priestorov, zverených do správy SMMB, p.o.m. Bojnice za rok 2004.

Za: 9
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 9/2005
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o využívaní nebytových priestorov v správe MsKS, p.o.m., Bojnice za rok 2004.

Za: 9
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 10/2005
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o využívaní nebytových priestorov v správe MsK, p.o.m., Bojnice za rok 2004.

Za: 9
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 11/2005
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Správu o využívaní nebytových priestorov v správe TS, p.o.m., Bojnice za rok 2004.

Za: 9
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 12/2005
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
poslanecký návrh Ing. Ladislav Debnára

b) ukladá hlavnému kontolórovi
podať správu, či bol dodržaný zákonom stanovený postup pri nástupe Ing. Vladislava Oravca do funkcie primátora mesta, konkrétne povinnosti podať majetkové priznanie a informáciu o jeho pôsobení ako spoločníka v súkromných spoločnostiach a v štatutárnych orgánoch týchto spoločností.
T: do 27. apríla 2005
Z: v texte

Za: 10
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 13/2005
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
Prípravu mesta na LTS 2005 – návrh aktivít Mestského kultúrneho strediska, p.o.m. Bojnice a jeho spoluorganizátorov a návrh poplatkov za dočasné státie na miestnej komunikácii na Hurbanovom námestí a na plochách v okolí a za budovou MsKS v rámci podnikateľskej činnosti MsKS, p.o.m. Bojnice v roku 2005.

b/ schvaľuje
poplatky za dočasné státie na miestnej komunikácii na Hurbanovom námestí a na plochách v okolí a za budovou MsKS v rámci podnikateľskej činnosti MsKS, p.o.m. Bojnice v roku 2005 takto:

Parkovanie občanov mesta Bojnice:
a) do 1 h – preukaz v hodnote 200,- Sk
b) nad 1 h – preukaz v hodnote 500,- Sk


Parkovanie návštevníkov mesta Bojnice:
a) do 1 h – poplatok cez registračnú pokladňu 25,- Sk v okolí MsKS
b) do 1 h – poplatok cez registračnú pokladňu 35,- Sk na Hurbanovom námestí
c) nad 1 h – poplatok cez registračnú pokladňu 60,- Sk v okolí MsKS
d) nad 1 h – poplatok cez registračnú pokaldňu 120,- Sk na Hurbanovom námestí
e) jednotný poplatok cez registračnú pokladňu 120,- Sk počas konania jarmokov – uzávery mesta
Parkovanie podnikateľských subjektov (FO a PO) sídliacich na Hurbanovom námestí.
parkovací preukaz v hodnote 4.760,-Sk

Za: 10
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 14/2005
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Prípravu MsK, p.o.m., Bojnice na LTS 2005.

Za: 10
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 15/2005
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Prípravu TS, p. o. m., Bojnice na LTS 2005.

Za: 10
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnený: 1
UZNESENIE č. 16/2005
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Prípravu a organizačné zabezpečenie Mestskej polície v Bojniciach počas priebehu LTS 2005.

Za: 10
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 17/2005
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Prípravu mesta Bojnice na LTS v Centrálnej mestskej zóne na rok 2005.

Za: 10
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č.18/2005
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Informatívnu správu o činnosti TIK Horná Nitra za rok 2004.

Za: 10
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 19/2005
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
poslanecký návrh p. Pavla Letavay
b) schvaľuje
zmenu programu a to bod 11 Rôzne - prerokovanie “ Návrhu na zrušenie uznesenia MsZ č. 294/2004 “ a zaradenie ako 1. bod , bodu Rôzne.

Za: 9
Proti:
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 20/2005
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
informáciu ORRaŽP o daných skutočnostiach o prevode vlastníctva bytov v Bojniciach na Ul. Krátka 1453.

b) r u š í
uznesenie MsZ č. 294/2004 zo dňa 13.1.2005

c) schvaľuje
prevod vlastníctva bytov a podielov na spoločných priestoroch a zariadeniach bytového domu v Bojniciach na Ul. Krátka 1453 v znení zákona č. 182/93 Z.z. a doplnkov takto:

1. Miroslav Časnocha a manž. Dana 2-izbový byt č. 4/1 v cene 134.393,- Sk
2. Monika Šudyová a manž. Juraj 2-izbový byt č. 4/2 v cene 134. 393,- Sk
3. Ľudovít Ondáš a manž. Andrea 2-izbový byt č. 4/3 v cene 134. 393,- Sk
4. Miloš Pračko a manž. Darina 2-izbový byt č. 4/4 v cene 134. 393,- Sk
5. Ing. Dana Hagarová 2-izbový byt č. 4/5 v cene 134. 393,- Sk
6. Peter Sviba a manž. Petra 2-izbový byt č. 4/6 v cene 134. 393,- Sk
7. Ing. Monika Dedičová 3-izbový byt č. 6/1 v cene 324. 914,- Sk
8. Eduard Mittaš a manž. Ľubica 3-izbový byt č. 6/2 v cene 233. 904,- Sk
9. Ľubica Urbancová a manž. Vladimír 3-izbový byt č. 6/3 v cene 233. 904,- Sk
10.Miroslav Borko a manž. Lívia 3-izbový byt č. 6/4 v cene 233. 904,- Sk
11.Denisa Ďurjaková a manž. Peter 3-izbový byt č. 6/5 v cene 233. 904,- Sk
12.Marta Jurčáková a manž. Jaroslav 3-izbový byt č. 6/6 v cene 233. 904,- Sk
13.Ing. Milena Bochová a manž. Dušan 3-izbový byt č. 6/7 v cene 233. 904,- Skd) schvaľuje
prevod vlastníctva na zastavaný pozemok (ceny sú zapracované do cien jednotlivých bytov) parc.č.1369/6, vo výmere 367 m2 a priľahlý pozemok parc. č. 1369/1, v k.ú. Bojnice, vo výmere 620 m2, k bytovke na Ul. Krátka 1453 v Bojniciach, v cene 100,- Sk/m2, na základe GP č. 8/2005 vyhotoveného GEOMAP Petráš Prievidza.

Za: 10
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 21/2005
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
možnosť prijatia úveru na prefinancovanie úveru, ktorý získalo mesto Bojnice v roku 2000 v DEXIA BANKA SLOVENSKO, a. s. a súčasne berie na vedomie podmienky získania úveru od Všeobecnej úverovej banky, a. s..

b) berie na vedomie
stanovisko Mestskej rady v Bojniciach a stanoviská komisií pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach.

c) odporúča
primátorovi mesta akceptovať ponuku od DEXIA BANKA SLOVENSKO, a. s., zo dňa 23.02. 2005.

Za: 10
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 22/2005
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
žiadosť žiadateľa p. Flavia Rigona, bytom Talianska republika, Via S. Giustina, Baldaria, 37044 Cologna Veneta, č. pasu 997586N, o odkúpenie pozemkov parc. č. 2577/2 vo výmere 1550 m2, parc. č. 2578/2 vo výmere 3292 m2 a parc. č. 2791/3 vo výmere 3058 m2 ostatné plochy v k. ú. Bojnice, celkom 7900 m2.
b/ schvaľuje
predaj pozemkov parc. č. 2577/2 – vo výmere 1550 m2, parc. č. 2578/2 vo výmere 3292 m2 a parc. č. 2791/3 vo výmere 3058 m2 v k. ú. Bojnice, celkom 7900 m2 žiadateľovi p. Flaviovi Rigonovi, bytom Talianska republika, Via S. Giustina, Baldaria, 37044 Cologna Veneta, č. pasu 997586N, v celkovej cene 12.823.800,- Sk.
Za: 9
Proti:
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený: 1
UZNESENIE č. 23/2005
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
informáciu o zámere výstavby WELNESS CENTRA, v areáli kúpaliska Čajka.

b/ poveruje
primátora mesta Ing. Vladislava Oravca ďalším rokovaním so spolumajiteľom Kúpele Bojnice, a. s. Ing. Slavomírom Eliášom, za účelom dohodnutia zmluvných podmienok pre výstavbu WELNESS CENTRA.

Za: 10
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 24/2005
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
informáciu o plnení uznesenia MsZ č. 287/2004

b/ schvaľuje
Návrh Zmluvy o výkone vo verejnom záujme a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy v mestskej verejnej doprave na území mesta Bojnice zo dňa 15.2.2005, medzi Mestom Bojnice a SAD Prievidza, a.s. v navrhnutom znení.
c/ žiada
primátora mesta podpísať „Zmluvu o výkone vo verejnom záujme a o spolupráci pri zabezpečovaní dopravy v mestskej verejnej doprave na území mesta Bojnice zo dňa 15.02.2005“ v navrhnutom znení.
T.: do 28. februára 2005

Za: 8
Proti:
Zdržal sa: 1
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 25/2005
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
vystúpenie zástupcu firmy SAGA s.r.o., Prievidza Mgr. Kršku na spoločnom zasadnutí komisií pri MsZ v Bojniciach dňa 31.01.2005 a prezentáciu investičného zámeru tejto firmy, ktorý sa viaže k objektu Pivár.

b/ ž i a d a
primátora mesta rokovaním a prípravou zmluvy o dlhodobom prenájme v zmysle žiadosti Mgr. Timotej VLK, SAGA, spol. s r.o., Súkenícka 26, Prievidza.

Za: 9
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 26/2005
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
vystúpenie Ing. arch. Pavla Ziaťka, spracovateľa projektovej dokumentácie na výstavbu Technických služieb , p.o.m. Bojnice, na spoločnom zasadnutí komisií pri MsZ v Bojniciach dňa 31.01.2005

b/ súhlasí
so zámerom výstavby TS , p.o.m. Bojnice.

c/ ukladá MsÚ
vykonať kroky k zabezpečeniu stavebného povolenia pre výstavbu prístupovej komunikácie a kompostoviska na Opatovskej ceste, parc. č. 3512/7 v k. ú. Bojnice.
Z: prednosta MsÚ

Za: 10
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnený: 1
UZNESENIE č. 27/2005
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
informáciu o počte žiadostí o odpredaj pozemkov na Ul. Jánošíkovej

b/ schvaľuje
predaj pozemkov na Ul. Jánošíkovej na účely IBV žiadateľom , ktorí majú podané žiadosti o odkúpenie pozemku od mesta Bojnice konkrétne v tejto lokalite na výstavbu rodinných domov v cene od 650 ,- do 1050,- Sk/m2 takto :
1. parc. č. 87/21,87/20,87/19,121/30,121/29,121/28,121/27,121/15,279/7,121/12,121/14,279/4,
121/13,279/6 v k.ú. Bojnice v cene 650,- Sk/m2 z dôvodu obtiažneho zakladania
stavieb
2. parc. č.121/26,121/25,121/24,121/18,279/10,121/17,279/9,121/16,279/8,121/23,121/22 v k.ú. Bojnice v cene 850,- Sk/m
3. parc. č. 121/21,121/20,121/19,279/11 v cene 1050,- Sk/m2
V prípade záujmu viacerých žiadateľov o jeden pozemok, pozemok bude predaný vyššej ponuke – obálková metóda.
Inžinierske siete bude realizovať mesto Bojnice z dotácie MVRR SR.

Za: 10
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č.28/2005
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
žiadosť p. Radka Perinu o prehodnotenie ceny pozemku parc. č. 2654, schválenú uznesením MsZ č. 229/2004.
b/ schvaľuje
zrušenie uznesenia MsZ č. 229/2004 zo dňa 27. 10. 2004.
c/ schvaľuje
predaj pozemku parc. č. 2654/1 vo výmere 132 m2, parc. č. 2654/2 vo výmere 354 m2, parc. č. 2651/6 vo výmere 71 m2 v k. ú. Bojnice pre Radka Perinu, bytom Opatovce nad Nitrou č. 498, v cene 600,- Sk/m2, v zmysle Doplnku č. 4/2004 k VZN č. 3/2003 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice.

Za: 10
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnený: 1
UZNESENIE č. 29/2005
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
žiadosť o predaj pozemkov parc. č. 1815, parc. č. 1817/2 a parc. č. 1822/2 pre žiadateľov: Tekla Novodvorská, Bojnice, Ul. Bernolákova 32/1, Jozef Cvopa a manž. Eva, Bojnice, Ul. Bernolákova 32/2, Blažej Dobiš a manž. Anna, Bojnice, Ul. Bernolákova 32/3, Martin Páleš a manž. Mária, Bojnice, Ul. Bernolákova 32/4.

b/ schvaľuje
predaj pozemkov parc.č. 1815 – zastavaná plocha vo výmere 238 m2 /pozemok pod domom/ a parc. č. 1817/2 vo výmere 854 m2 – zastavaná plocha /nádvorie/ podľa GP č. 208-252/2004 vyhotoveného Geodéziou Žilina, a. s., v cene 3,- Sk/m2, podľa Zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Za: 9
Proti:
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 30/2005
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
Výzvu občanov - obyvateľov bytoviek na Ul. Bernolákova, Športová a Kvetová.

b/ neschvaľuje
pozastavenie plnenia uznesenia č. 323/2003 zo dňa 29. 10. 2003 o uzatvorení nájomného vzťahu k parcele č. 1718 v k. ú. Bojnice.

c/ neschvaľuje
pozastavenie plnenia uznesenia č. 225/2004 zo dňa 27. 10. 2004 o súhlase s výstavbou bytového domu na parc. č. 1822 v k. ú. Bojnice.

d/ berie na vedomie žiadosť
- vlastníkov bytov Ul. Športová č. 487/1 – Magát Alojz, Ing. Šebök Ladislav, Marián
De Riz, Jacko Milan,
- vlastníkov bytov na Ul. Športová č. 486/3 – Babic Jozef, Sakálošová Kornélia,
Cvancinger Július, Zrastáková Anna,
- vlastníkov bytov na Ul. Kvetová. č. 2 – Ing. Emil Mišura, Leon Praženica, Mgr.
Klára Rusová, Pavel Mravec,
- vlastníkov bytov na Ul. Kvetová č. 4- Frimmel Ján, Vavríková Terézia, Frimmel
Miroslav, Guniš Libor
o prevod vlastníctva pozemku parc. č. 1718 v k.ú. Bojnice vo výmere 3 040 m2, ako priľahlého pozemku.

e/ neschvaľuje
predaj pozemku parc. č. 1718 vo výmere 3040 m2 v k.ú. Bojnice pre
- vlastníkov bytovna Ul. Športová č. 487/1 – Magát Alojz, Ing. Šebök Ladislav, Marián De Riz, Jacko Milan, ň
- vlastníkov bytov na Ul. Športová č. 486/3 – Babic Jozef, Sakálošová Kornélia, Cvancinger Július, Zrastáková Anna,
- vlastníkov bytov na Ul. Kvetová č. 2 – Ing. Emil Mišura, Leon Praženica, Mgr. Klára Rusová, Pavel Mravec,
- vlastníkov bytov na Ul. Kvetová č. 4- Frimmel Ján, Vavríková Terézia, Frimmel Miroslav, Guniš Libor .

Uznesenie hlasovaním poslancov v takomto znení nebolo schválené.

Za: 4
Proti:
Zdržal sa: 5
Ospravedlnení: 2

UZNESENIE č. 31/2005
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
Výzvu občanov - obyvateľov bytoviek na Ul. Bernolákova, Športová a Kvetová.

Za: 10
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnený: 1


UZNESENIE č. 32/2005
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
pozastavenie plnenia uznesenia č. 323/2003 zo dňa 29. 10. 2003 o uzatvorení nájomného vzťahu k parcele č. 1718 v k. ú. Bojnice.

Za:
Proti: 1
Zdržal sa: 9
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 33/2005
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
pozastavenie plnenia uznesenia č. 225/2004 zo dňa 27. 10. 2004 o súhlase s výstavbou bytového domu na parc. č. 1822 v k. ú. Bojnice.

Za: 2
Proti:
Zdržal sa: 8
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 34/2005
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie žiadosť
- vlastníkov bytov Ul. Športová č. 487/1 – Magát Alojz, Ing. Šebök Ladislav,
Marián De Riz, Jacko Milan,
- vlastníkov bytov na Ul. Športová č. 486/3 – Babic Jozef, Sakálošová Kornélia,
Cvancinger Július, Zrastáková Anna,
- vlastníkov bytov na Ul. Kvetová. č. 2 – Ing. Emil Mišura, Leon Praženica, Mgr.
Klára Rusová, Pavel Mravec,
- vlastníkov bytov na Ul. Kvetová č.4- Frimmel Ján, Vavríková Terézia, Frimmel
Miroslav, Guniš Libor
o prevod vlastníctva pozemku parc. č. 1718 v k.ú. Bojnice vo výmere 3 040 m2 ako priľahlého pozemku.

Za: 8
Proti:
Zdržal sa: 2
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 35/2005
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemku parc. č. 1718 vo výmere 3040 m2 v k.ú. Bojnice pre
- vlastníkov bytovna Ul. Športová č. 487/1 – Magát Alojz, Ing. Šebök Ladislav, Marián De Riz, Jacko Milan,
- vlastníkov bytov na Ul. Športová č. 486/3 – Babic Jozef, Sakálošová Kornélia, Cvancinger Július, Zrastáková Anna,
- vlastníkov bytov na Ul. Kvetová č. 2 – Ing. Emil Mišura, Leon Praženica, Mgr. Klára Rusová, Pavel Mravec,
- vlastníkov bytov na Ul. Kvetová č. 4- Frimmel Ján, Vavríková Terézia, Frimmel Miroslav, Guniš Libor .
o prevod vlastníctva pozemku parc. č. 1718 v k.ú. Bojnice vo výmere 3 040 m2 ako priľahlého.

Za:
Proti: 1
Zdržal sa: 9
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 36/2005
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
žiadosť Ing. Podoláka Martina a manž. Ľubomíry, bytom Bernolákova 34/2 o prevod vlastníctva zastavaného a priľahlého pozemku.

Za: 10
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 37/2005
Mestské zastupiteľstvo
neschvaľuje
predaj pozemkov parc.č. 1817/3 vo výmere 533 m2 - zastavaná plocha /nádvorie/, parc.č. 1822/7 vo výmere 67 m2 - zast. plocha /dvor/, parc.č. 1822/8 vo výmere 31 m2 - zast. plocha /dvor/, parc.č. 1822/3 vo výmere 861 m2 – záhrada pre žiadateľa Ing. Martina Podoláka a manž. Ľubomíru, bytom Bojnice, Bernolákova 34/2 v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. v znení neskorších predpisov

Za:
Proti: 1
Zdržal sa: 9
Ospravedlnený: 1
UZNESENIE č. 38/2005
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
žiadosť o schválenie zámeny pozemkov medzi mestom Bojnice a p. Mariánom Mečiarom, bytom Bojnice, Velvarská 38, podľa predložených GP.

b/ schvaľuje zrušenie uznesenia MsZ č. 48/2004 zo dňa 26.02.2004.

Za: 9
Proti:
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 39/2005
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
žiadosť p. Mariána Mečiara o preloženie skrine R – VO ( meranie verejného osvetlenia ), ktorá je umiestnená na pozemku p. Mečiara, Bojnice, Velvarská 38.

Za: 9
Proti:
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 40/2005
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zámenu pozemkov parc. č. 850/10 vo výmere 74 m2, v k.ú. Dubnica podľa GP č. A-106/2004, ktorý je vo vlastníctve p. Mariána Mečiara za pozemky parc. č.1101/11 vo výmere 40 m2, parc. č. 1102/5 vo výmere 4 m2 v k.ú. Bojnice, podľa GP č. B-106/2004 a parc. č. 1101/6 vo výmere 30 m2 v k.ú. Bojnice, podľa GP č. 397/2002 , vypracovaný GeoSlužbou Prievidza, ktoré sú vo vlastníctve mesta Bojnice, s podmienkou uzatvorenia dohody o zriadení vecného bremena – strpenie rozvodnej skrine verejného osvetlenia na pozemku parc. č. 1101/3 v k .ú. Bojnice, ktorý je vo vlastníctve p. Mariána Mečiara.

Za: 7
Proti:
Zdržal sa: 3
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 41/2005
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
žiadosť p. Kamila Fojtíka, bytom I. Krasku č. 707-6/1, Prievidza o odkúpenie objektu Južná veža.

b/ odporúča primátorovi mesta
rokovať o podmienkach predaja objektu Južná veža so žiadateľom p. Kamilom Fojtíkom.

Za: 10
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnený: 1


UZNESENIE č. 42/2005
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
návrh na zrušenie uznesenia MsZ č. 49/2000 zo dňa 28. 06. 2000.

b) r u š í
uznesenie MsZ č. 49/2000 zo dňa 28.06.2000 .

c) schvaľuje
zrušenie podielového spoluvlastníctva mesta BOJNICE a vzájomné vyporiadanie k nehnuteľnostiam v zmysle geometrického plánu č. 31620205-511/1998 zo dňa 08.12.1998 vyhotoveného GEOSlužbou v.o.s. Prievidza.

Za: 5
Proti:
Zdržal sa: 5
Ospravedlnený: 1

Uznesenie hlasovaním poslancov nebolo schválené.

UZNESENIE č. 43/2005
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
návrh na zmenu na poste kronikára mesta Bojnice.

b/ odvoláva
z funkcie kronikára mesta Bojnice, Mgr. Ivanu Priehodovú dňom 31.12.2004.

Za: 10
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnený: 1


UZNESENIE č. 44/2005
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
návrh na vymenovanie do funkcie kronikára mesta Bojnice Ing. Valériu Maljarčikovú, PhD.

b/ menuje
do funkcie kronikára mesta Bojnice Ing. Valériu Maljarčikovú PhD., s účinnosťou od 1.1.2005.

Za: 10
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnený: 1UZNESENIE č. 45/2005
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
zverenie majetku do správy takto:

Základnej škole s materskou školou na ulici Školskej č. 7, Bojnice
- hádzanárske ihrisko – technické zhodnotenie v hodnote 402.069,- Sk

Za: 10
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 46/2005
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje zverenie majetku do správy takto:

Technickým službám p.o.m,
- Prievidzská ulica – rekonštrukcia povrchu a dopravné riešenie v hodnote
1.094.907,30Sk
- Hurbanovo námestie – zmena systému dopravy v hodnote 604.957,- Sk
- chodník pri Ul. Nemocničnej – park – technické zhodnotenie v hodnote 175.720,- Sk
- retardér Školská ulica – novovybudovaný – v hodnote 116.660,- Sk
- chodník Ul. Moyzesova – pri kostole – technické zhodnotenie – 93.637,- Sk
- miestna komunikácia Lány – novostavba – v hodnote 910.185,- Sk
- miestna komunikácia k zámku – technické zhodnotenie v hodnote 82.261,- Sk
- zastávka MHD Prievidzská – novovybudovaná – v hodnote 72.400,- Sk
- zastávka MHD Čajka – novovybudovaná – v hodnote 110.045,- Sk
- kruhový objazd Ul. Prievidzská, Okrajová, Nemocničná – v hodnote 435.427,- Sk
- hydrogeologické vrty pod Régiou – v hodnote 915.132,- Sk
- mestský informačný systém – II. etapa – v hodnote 150.141,- Sk
- orientačné tabule mesta Bojnice - v hodnote 140.000,- Sk

Za: 10
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 47/2005
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje zverenie majetku do správy takto:

Mestskému kultúrnemu stredisku p.o.m.,
- chodník a spevnené plochy – novovybudované v hodnote 261.007,50 Sk
- technické zhodnotenie – staré kino v hodnote 36.709,- Sk

Za: 10
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 48/2005
Mestské zastupiteľstvo
žiada
o stanovisko hlavného kontrolóra mesta k jednotlivým predmetom odovzdávania majetku do správy podľa uznesenia č. 45/2005, č. 46/2005 a 47/2005, či realizácia nových stavieb, prípadne technického zhodnotenia bola uskutočnená v súlade s platnými vnútornými aj vonkajšími predpismi.
T: do 30. mája 2005
Z: v texte
Za: 8
Proti:
Zdržal sa: 2
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 49/2005
Mestské zastupiteľstvo
ruší
uznesenie MsZ č. 223/2004 zo dňa 27.10.2004 .

Za: 9
Proti:
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 50/2005
Mestské zastupiteľstvo
odporúča
zriadiť komisiu MsZ v Bojniciach – komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta a určuje počet členov komisie na 4 členov.

Za: 9
Proti:
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 51/2005
Mestské zastupiteľstvo
a/ berie na vedomie
návrh poslanca p. Jána Cagáňa, aby hlasovanie o zložení komisie v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z.
sa vykonalo verejne a o všetkých členoch komisie spolu.

b) schvaľuje,
aby sa hlasovanie o zložení komisie v zmysle zákona č. 357/2004 Z.z., v zmysle čl. 7, ods. 5 vykonalo verejne a o všetkých členoch komisie spolu.

Za: 9
Proti:
Zdržal sa: 1
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 52/2005
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
komisiu vytvorenú v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z.z., v zmysle čl. 7 ods. 5 v zložení: - p. Ján Cagáň
- p. Jozef Hatvanyi
- Ing. Milan Rybanský
- p. Peter Švec

Za: 7
Proti:
Zdržal sa: 3
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 53/2005
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
informáciu o podaní projektu „Stretnutie občanov družobných miest v Bojniciach.

Za: 10
Proti:
Zdržal sa:
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 54/2005
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
návrh poslanca Ing. Ladislava Debnára na zverejňovanie hlasovania poslancov o uzneseniach MsZ v Bojnických zvestiach menovite.

b) neschvaľuje
zverejňovanie hlasovania poslancov o uzneseniach MsZ v Bojnických zvestiach menovite.

Za: 1
Proti: 2
Zdržal sa: 7
Ospravedlnený: 1

UZNESENIE č. 55/2005
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
návrh poslanca Ing. Emila Mederu, aby na prerokovanie materiálov v komisiách boli prikladané stanoviská predkladateľov materiálu.

b) ukladá predkladateľom k materiálom, ktoré budú prerokovávané v komisiách, predkladať stanoviská.

Za: 3
Proti:
Zdržal sa: 7
Ospravedlnený: 1

Uznesenie hlasovaním poslancov nebolo schválené.UZNESENIE č. 56/2005
Mestské zastupiteľstvo
a) berie na vedomie
návrh poslanca Ing. Emila Mederu na zabezpečenie faxu pre potreby MsKS.

b) ukladá riaditeľke MsKS, p.o.m. zabezpečiť fax pre potreby MsKS.

Za: 7
Proti:
Zdržal sa: 3
Ospravedlnený: 1


Uznesenia MsZ spolu s tabuľkou o hlasovaní poslancov MsZ sa nachádzajú v "súbore na stiahnutie".dnes je: 18.10.2019

meniny má: Lukáš

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka