Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2005

Zasadanie zo dňa 19.5.2005

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

 

Primátor mesta Bojnice, Ing. Vladislav Oravec, v zmysle § 12 a § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, ktoré sa uskutoční dňa 19.5. 2005 o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Bojniciach.

Program:
1. Otvorenie
2. Založenie akciovej spoločnosti - Mesto Bojnice a Kúpele Bojnice a.s.
(v rámci tohto bodu bude aj diskusia občanov v celkovom rozsahu 30 min.)
3. Záver

Uznesenia z mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach konaného dá 19.5. 2005


UZNESENIE č. 128/2004

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 19. mája  2005


UZNESENIE č. 129/2005

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda:  Ing. Milan Rybanský

člen:         Ing. Emil Medera

člen:         p. Pavol Letavay


 
UZNESENIE č. 130/2005

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje 
odňatie dlhodobého  majetku zo správy Technických služieb p.o.m. Bojnice , evidovaný na účte 021 – budovy ,  haly , stavby  na  letnom   kúpalisku   Čajka , v celkovej   obstarávacej   hodnote 16. 424 602. – Sk , v termíne od 19.5.2005


 
UZNESENIE č. 131/2005

 

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
odňatie  dlhodobého majetku zo správy Technických služieb, p.o.m. Bojnice, evidovaný na účte 022 – stroje , prístroje , zariadenia  na letnom kúpalisku Čajka , v celkovej obstarávacej hodnote 487 473.- Sk , v termíne od 19.5.2005


 
UZNESENIE č. 132/2005

 

Mestské zastupiteľstvo  
schvaľuje
odňatie dlhodobého majetku zo správy Správy majetku mesta Bojnice, p.o.m.,  SO linka  na letnom kúpalisku Čajka v celkovej  obstarávacej   hodnote 750 994.- Sk , v termíne od 19.5.2005


 
UZNESENIE č. 133/2005

 

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
prenájom dlhodobého  majetku  Technickým službám p.o.m. Bojnice  -   budovy, haly , stavby na letnom kúpalisku Čajka v celkovej   obstarávacej   hodnote  16 424 602. – Sk  ,  dlhodobého majetku  - stroje, prístroje , zariadenia  na letnom kúpalisku Čajka v celkovej obstarávacej hodnote 487 473.- Sk  , dlhodobého majetku SO  linka na letnom kúpalisku Čajka v obstarávacej hodnote 750 994.- Sk   , na dobu od 20.5.2005 do doby vzniku  akciovej spoločnosti , za nájom  1 Sk ročneUZNESENIE č. 134/2005

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
odkúpenie nehnuteľnosti  - stavba  sauna -  postavenej na pozemku parc. č. 2757/2, zastavaná plocha   vo výmere 572 m2  v  k.ú. Bojnice  ,  LV č.  409 , od  Plaveckého klubu Slovan   Prievidza – Bojnice  v cene 350 000.- Sk za účelom usporiadania majetkových vzťahov a zápis krytej plavárne do KN.UZNESENIE č. 135/2005

Mestské zastupiteľstvo
a)      berie na vedomie
informáciu o hnuteľnom  a nehnuteľnom majetku  vo vlastníctve Technických služieb, p.o.m. Bojnice, ktorý nadobudli vlastnou činnosťou a je súčasťou letného kúpaliska Čajka   a nie je predmetom  majetkového vkladu do a.s.

b)      žiada 

primátora   mesta  a   zástupcov  mesta  Bojnice v orgánoch  novovzniknutej a.s.,aby tento majetok  vo vlastníctve Technických služieb, p.o.m. Bojnice, ktorý nadobudli vlastnou činnosťou a je súčasťou letného kúpaliska Čajka   a nie je predmetom  majetkového vkladu do a.s., bol predmetom vzájomného vyporiadania medzi Technickými službami p.o.m., Bojnice a novovzniknutou akciovou spoločnosťou

 
  
UZNESENIE č. 136/2005
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

budúce využitie pozemku parc. č. 2816/19 , trv. tráv. porasty, vo výmere 18 871  m2 v k.ú. Bojnice,

zapísaného na LV 1  a 

nehnuteľnosti, stavby   - kryté bazény  -  nachádzajúce  sa na parc. č. 2757/2  a  2758/2  v  k.ú. Bojnice , ako majetkový vklad mesta Bojnice do novovzniknutej akciovej spoločnosti ČAJKA a.s.


  
UZNESENIE č. 137/2005
Mestské zastupiteľstvo

schvaľuje
Vstup Mesta Bojnice ako akcionára do novovzniknutej akciovej spoločnosti s obchodným menom : ČAJKA, a.s. so sídlom : Kúpele Bojnice, 972 01 Bojnice, za účelom prevádzkovania a ďalšieho rozvoja letného kúpaliska Čajka a jeho okolia v Bojniciach. Mesto Bojnice bude akcionárom novovzniknutej akciovej spoločnosti spolu so spoločnosťou Kúpele Bojnice, a.s. so sídlom v Bojniciach 972 01, IČO : 31 638 694, každý s 50% podielom na základnom imaní spoločnosti. Základné imanie spoločnosti bude vo výške : 39.000.000,-Sk. Vklad Mesta Bojnice ako budúceho akcionára akciovej spoločnosti predstavuje nepeňažný vklad, tvorený nehnuteľnosťami vo vlastníctve mesta, ktoré boli ohodnotené a podrobne popísané znaleckým posudkom č. 18/2005 zo dňa 11.4.2005 vypracovaným Ing. Rastislavom Laukom, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie oceňovanie nehnuteľností, spolu s pozemkami mesta : parc. č. 2770 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 120 m2 , parc. č. 2771/2 – ostatné plochy vo výmere 249 m2, ohodnotenými a podrobne popísanými znaleckým posudkom č. 23/2005 zo dňa 22.4.2005 vypracovaným Ing. Rastislavom Laukom, znalcom v odbore Stavebníctvo, odvetvie oceňovanie nehnuteľností a pozemkami mesta parc.č. 2757/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 572 m2 a parc.č. 2758/2 - zastavané plochy a nádvoria vo výmere 1262 m2, ohodnotenými  a podrobne popísanými znaleckým posudkom č. 23/2005 zo dňa 13.4.2005 vypracovaným Ing. Stiffelom Walterom, znalcom v odbore Stavebníctvo, Odvetvie Pozemné stavby, Stavebné konštrukcie, Oceňovanie nehnuteľností. Hodnota vkladaných nehnuteľností Mestom Bojnice predstavuje celkom čiastku : 19.500.000,-Sk. Vklad Mesta Bojnice ako budúceho akcionára akciovej spoločnosti teda predstavuje čiastku 19.500.000,-Sk. Vyššie citované posudky tvoria nedielnu súčasť tohto uznesenia.

 
 
UZNESENIE č. 138/2005
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

za člena predstavenstva novovzniknutej akciovej spoločnosti ČAJKA a.s., nominovaného akcionárom Mestom Bojnice : Ing. Vladislava Oravca, primátora Mesta Bojnice.

 
 
UZNESENIE č. 139/2005
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

za člena dozornej rady novovzniknutej akciovej spoločnosti ČAJKA a.s., nominovaného akcionárom Mestom Bojnice : Ing. Ladislava Debnára, predsedu komisie finančnej, podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach.

 
  
UZNESENIE č. 140/2005
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

za člena dozornej rady novovzniknutej akciovej spoločnosti ČAJKA a.s., nominovaného akcionárom Mestom Bojnice : Ing. Milana Rybanského, predsedu komisie výstavby, územného plánovania, dopravy a poľnohospodárstva pri Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach.


 
UZNESENIE č. 141/2005
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

návrh Stanov novovzniknutej akciovej spoločnosti ČAJKA a.s. v znení, ktoré tvorí nedielnu súčasť tohto uznesenia.
 

UZNESENIE č. 142/2005
Mestské zastupiteľstvo
poveruje
za akcionára Mesto Bojnice primátora mesta k podpísaniu zakladateľskej zmluvy, ktorou bude akciová spoločnosť ČAJKA a.s.,  založená v zmysle ustanovení uznesenia MsZ č.137/2005, uznesenia MsZ č.138/2005, uznesenia MsZ č.139/2005, uznesenia MsZ č.140/2005, uznesenia MsZ č.141/2005, schválených v Mestskom zastupiteľstve v Bojniciach dňa 19.05 2005.

 

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka