Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2005

Zasadanie zo dňa 14.6.2005

Mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

 

Primátor mesta Bojnice, Ing. Vladislav Oravec, v zmysle § 12 a § 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov zvoláva mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, ktoré sa uskutoční dňa 14.6. 2005 o 16.00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu v Bojniciach.

Prijaté uznesenia na mimoriadnom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bojniciach,  konaného

dňa 14. júna 2005

 

 

UZNESENIE č.153/2005

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program mimoriadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 14. júna 2005.


UZNESENIE č.154/2005

Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
Návrhovú komisiu v zložení:
predseda:  Ján HOLIČKA

člen:          Jozef  HATVANYI

člen:          Ján CAGÁŇ

 
UZNESENIE č. 155/2005
Mestské zastupiteľstvo
berie na vedomie
návrh VZN č. 1/2005 o prenajímaní bytov a hospodárení s nimi,  s  prílohou č. 1 – Ukazovatele technickej životnosti vybraných konštrukčných prvkov  a prílohou č. 2 – Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním  a náklady spojené s bežnou údržbou
 
UZNESENIE č. 156/2005
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
VZN č. 1/2005 o prenajímaní bytov a hospodárení s nimi  s  prílohou č. 1 – Ukazovatele technickej životnosti vybraných konštrukčných prvkov  a prílohou č. 2 – Drobné opravy v byte súvisiace s jeho užívaním  a náklady spojené s bežnou údržbou
 
UZNESENIE č. 157/2005
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie

výpočet nájomného v bytovom dome na ul. Jánošíkovej

 B) berie na vedomie

informáciu  o podmienkach ŠFRB  pre prenájom bytov na ul. Jánošíkovej, znenie nájomnej zmluvy o nájme bytu pre prenájom bytov na ul. Jánošíkovej, a informáciu o zozname uchádzačov o prenájom bytu na ul. Jánošíkovej

 
UZNESENIE č. 158/2005
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 228/2004 zo dňa 27.10.2004 nasledovne: 

A.1. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti ½ na parcele č. 2289/9 – ostatné plochy vo výmere 17 m2  , parcele č. 2290/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2  , zapísaných na LV č. 470, kat. územie Bojnice a odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/6 na parcele č. 2289/7 – ostatné plochy vo výmere 147 m2 , parcele č. 2290/5 – zastavané plochy vo výmere 89 m2 , parcele   č. 2289/10 – ostatné  plochy vo výmere 4 m2 , zapísaných na LV č. 471, kat. územie Bojnice, od predávajúcich spoluvlastníčok : Jaroslava Cabadajová, bytom M. Kopeckého 4816, 430 03 Chomutov, ČR a Kvĕtuša Štefanovová, bytom Třída Budovatelů 382/3070, 434 01 Most, za celkovú kúpnu cenu za podiely spolu vo výške 150.000,-Sk.

A.2. V prípade realizácie predaja spoluvlastníckych podielov uvedených v bode A.1. tohto uznesenia ( t. j. po podpísaní kúpnej zmluvy a zápise vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ), predaj týchto spoluvlastníckych podielov spoločnosti VAVRO spol. s r.o., so sídlom Bojnice, Hurbanovo nám. 1581/2, za celkovú kúpnu cenu vo výške 1,-Sk za podiely spolu.

B. žiada primátora mesta

Rokovať s predstaviteľmi spol. Vavro spol. s r.o. so sídlom v Bojniciach o prípadnej kompenzácii nákladov mesta Bojnice spojených s vysporiadaním pozemkov uvedených v bode A.1. a A.2. tohoto uznesenia.

 
UZNESENIE č. 159/2005
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 227/2004 zo dňa 27.10.2004 nasledovne: 

A.1. Odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti ½ na parcele č. 2289/9 – ostatné plochy vo výmere 17 m2  , parcele č. 2290/6 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 15 m2  , zapísaných na LV č. 470, kat. územie Bojnice a odkúpenie spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 1/6 na parcele č. 2289/7 – ostatné plochy vo výmere 147 m2 , parcele č. 2290/5 – zastavané plochy vo výmere 89 m2 , parcele   č. 2289/10 – ostatné  plochy vo výmere 4 m2 , zapísaných na LV č. 471, kat. územie Bojnice, od predávajúcej spoluvlastníčky : Dana Gaľová, bytom Žitenická 1280, 286 01 Čáslav, ČR za kúpnu cenu vo výške 2.000,-Čk / 1 m2 .

A.2. V prípade realizácie predaja spoluvlastníckych podielov uvedených v bode A.1. tohto uznesenia ( t. j. po podpísaní kúpnej zmluvy a zápise vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností ), predaj týchto spoluvlastníckych podielov spoločnosti VAVRO spol. s r.o., so sídlom Bojnice, Hurbanovo nám. 1581/2, za celkovú kúpnu cenu vo výške 1,-Sk za podiely spolu.

B. žiada primátora mesta

Rokovať s predstaviteľmi spol. Vavro spol. s r.o. so sídlom v Bojniciach o prípadnej kompenzácii nákladov mesta Bojnice spojených s vysporiadaním pozemkov uvedených v bode A.1. a A.2. tohoto uznesenia.

 
UZNESENIE č. 160/2005
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

predaj spoluvlastníckeho podielu vo veľkosti 2/3 na pozemku parc. č. 2289/7 – ostatné plochy vo výmere 147 m2 , pozemku parc. č. 2290/5 – zastavané plochy vo výmere 89 m2 , pozemku parc.  č. 2289/10 – ostatné  plochy vo výmere 4 m2 , zapísaných na LV č. 471, kat. územie Bojnice, spoločnosti VAVRO spol. s r.o., so sídlom Bojnice, Hurbanovo nám. 1581/2, za celkovú kúpnu cenu vo výške 1,-Sk za podiely spolu.

 
UZNESENIE č. 161/2005
Mestské zastupiteľstvo

berie na vedomie

návrh oddelenia regionálneho rozvoja a životného prostredia na odňatie majetku správcovi – Technické služby  , príspevková organizácia mesta Bojnice a zverenie tohto majetku Parte s.r.o., Hviezdoslavova 9, 971 01 Prievidza ,  v termíne od 30.06.2005.

 
UZNESENIE č. 162/2005
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

odňatie   majetku   zo  správy  správcu – Technické služby ,  príspevková organizácia mesta Bojnice .Odnímaný majetok je u správcu  evidovaný na účte   021 – budovy, haly, stavby  - Dom smútku, č. súp. 1628 , postavený na parcele č. 2529 v k. ú. Bojnice  v obstarávacej hodnote 398 466.- Sk , v termíne od 30.06.2005.

 
UZNESENIE č. 163/2005
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

zverenie majetku  - Dom smútku, č. súp. 1628 , postavený na parcele č. 2529 v k. ú. Bojnice  v obstarávacej hodnote 398 466.- Sk  spoločnosti Parte s.r.o., Hviezdoslavova 9, 971 01 Prievidza,  v termíne od 1.7.2005

 
 

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka