Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2005

Zasadanie zo dňa 31.8.2005

Pozvánka na mimoriadne zasadnutie Metského zastupiteľstva v Bojniciach - 31.8. 2005

Dňa 31.8. 2005 , t.j. v stredu sa o 16.00 hod. v Kongresovej sále Mestského kultúrneho strediska uskutoční mimoriadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Majetkový vklad do spoločnosti Čajka BOJNICE a.s. - "Kryté plavárne - sauna"
4.  SAGA s.r.o. - nájomná zmluva
5. Záver

Všetci občania mesta Bojnice sú na zasadnutie Mestského zastupiteľstva srdečne pozvaní.

Prijaté uznesenia na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 31. augusta 2005

UZNESENIE č. 266/2005
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 31. augusta 2005.
 
UZNESENIE č. 267/2005
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:           

predseda : Ing. Emil MEDERA
člen:          Ing. Milan RYBANSKÝ
člen:           p. Pavol LETAVAY
 
UZNESENIE č. 268/2005
Mestské zastupiteľstvo

A) berie na vedomie

návrh na zvýšenie základného imania spoločnosti ČAJKA BOJNICE a.s.  a   všeobecnú hodnotu nehnuteľnosti – rozostavanej stavby – kryté bazény, postavenej na pozemku parc. č. 2758/3 v k.ú. Bojnice, podľa znaleckého posudku č. 23/2005/aktualizácia, ktorý vypracoval Ing. Walter Stiffel , Nitrianske Pravno , ev. č. znalca 301 77.

B) schvaľuje

nepeňažný vklad akcionára mesto Bojnice, do akciovej spoločnosti ČAJKA BOJNICE a.s. – objektu – rozostavaná stavba – kryté bazény, postavené na pozemku parc. č. 2758/3 v k.ú. Bojnice v hodnote  3.710.00,-  Sk, určenej podľa znaleckého posudku č. 23 /2005 /aktualizácia , vypracovaného znalcom Ing. Walterom Stiffelom, bytom Nitrianske Pravno, Ul. Školská 365/9, ev. č. znalca 301 77 ,  z dôvodu zvýšenia základného imania spoločnosti. 

 
UZNESENIE č. 269/2005
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
návrh poslanca Ing. Ladislava Debnára na vyhlásenie moratória na predaj a dlhodobý prenájom majetku mesta budovy PIVÁR, do skončenia volebného obdobia.
B) neschvaľuje
návrh poslanca Ing. Ladislava Debnára na vyhlásenie moratória na predaj a dlhodobý prenájom majetku mesta budovy PIVÁR, do skončenia volebného obdobia.
 
UZNESENIE č. 270/2005
Mestské zastupiteľstvo
A) berie na vedomie
Informáciu o rokovaniach primátora mesta so  spoločnosťou SAGA – Slovak Art Gallery, s. r. o, so sídlom  Prievidza o prenájme objektu PIVÁR v Bojniciach.
B) schvaľuje

nájomný vzťah na obdobie 20 rokov so spoločnosťou SAGA – Slovak Art Gallery, s. r. o, so sídlom  Prievidza na objekt Pivár spolu s príslušnými pozemkami nachádzajúcimi sa v kat.úz. Bojnice, zapísaných na LV č. 1, parc.č. 2112/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 248 m2, parc.č. 2112/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 245 m2, parc.č. 2112/3 zastavané plochy a nádvoria o výmere 395 m2, parc.č. 2112/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 178 m2, parc.č. 2112/5 zastavané plochy a nádvoria o výmere 158 m2, parc.č. 2112/6 zastavané plochy a nádvoria o výmere 36 m2, parc.č. 2112/7 zastavané plochy a nádvoria o výmere 40 m2, parc.č. 2112/8 zastavané plochy a nádvoria o výmere 86 m2, parc.č. 2112/9 zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 m2, parc.č. 2112/10 zastavané plochy a nádvoria o výmere 81 m2, parc.č. 2112/11 zastavané plochy a nádvoria o výmere 239 m2, parc.č. 2114/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 114 m2 a 2114/2 zastavané plochy a nádvoria o výmere 66 m2 a stavby č.s. 29 Drogéria, Zelenina, Mäsiarstvo postavené na parc.č. 2112/1, Potraviny postavené na parc.č. 2112/2, Obch. jednotka postavená na parc.č. 2112/3, Domáce potreby postavené na parc.č. 2112/4, Espresso postavené na parc.č. 2112/5, sklad postavený na parc.č. 2112/7, 2112/8 a 2112/10. Tieto stavby sú evidované na LV č. 3256 kat.úz. Bojnice. V predmetných nehnuteľnostiach sa nachádzajú nebytové priestory.

C) odporúča
primátorovi mesta uzavrieť nájomnú zmluvu na objekt budovy Pivár a príslušné pozemky so  spoločnosťou SAGA – Slovak Art Gallery, s. r. o, so sídlom  Prievidza, v zmysle návrhu zmluvy, ktorý tvorí súčasť tohto uznesenia.
 
UZNESENIE č. 271/2005
Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje
odňatie dlhodobého majetku zo správy  SMMB, p.o.m. Bojnice, evidovaný na účte 021 – budovy, haly stavby takto:
- objekt Pivár v obstarávacej hodnote                                   4 560 869,- Sk
- technické zhodnotenie budovy Pivár                            2 796 063,- Sk
- sklad potravín k budove Pivár v obstarávacej hodnote                38 042,- Sk
 
ku dňu podpisu nájomnej zmluvy so spoločnosťou SAGA s.r.o. Prievidza
 
 

dnes je: 21.8.2019

meniny má: Jana

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka