Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia MsZ


Aktuálny rok 2012

Zasadanie zo dňa 2.2.2012

Dňa 02.februára 2012, t. j. v štvrtok o 15.00 h v zasadačke Mestského úradu Bojnice uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach.

1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie
3. Správa hlavného kontrolóra
4. Oblastná organizácia cestovného ruchu – založenie
5. Zmena úverových podmienok SZRB
6. Záver


Týmto žiadam všetkých poslancov mestského zastupiteľstva, aby sa zasadnutia zúčastnili a zároveň na zasadnutie pozývam aj spoluobčanov nášho mesta.

 

(Program rokovania MsZ je predbežný, o konečnej podobe rozhodnú poslanci MsZ hlasovaním na rokovaní dňa 02.februára 2012)

UZNESENIE č. 1/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 2. februára 2012.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 2/2012


Mestské zastupiteľstvo
schvaľuje

Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda: Ing. Tomáš Guniš
člen: MUDr. Lýdia Pinková
člen: Gabriela Humajová

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3

UZNESENIE č. 3/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

informatívnu správu o potrebe založenia oblastnej organizácie cestovného ruchu v regióne hornej Nitry, tak ako je uvedené v dôvodovej správe;

B/ súhlasí
I. s členstvom mesta Bojnice v oblastnej organizácii cestovného ruchu ako zakladajúceho člena
II. so založením oblastnej organizácie cestovného ruchu na hornej Nitre

C/ schvaľuje
kandidátov mesta Bojnice do orgánov oblastnej organizácie cestovného ruchu:
Ing. Zdenko Priehoda – predstavenstvo
František Schnierer – dozorná rada

D/ odporúča
primátorovi mesta Bojnice p. Františkovi Támovi zúčastniť sa na ustanovujúcom valnom zhromaždení oblastnej organizácie cestovného ruchu na hornej Nitre a rokovaní o postavení mesta Bojnice v stanovách i zakladateľskej zmluve oblastnej organizácie cestovného ruchu podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.

Za: 8
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení: 3


UZNESENIE č. 4/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

stanovisko Slovenskej záručnej a rozvojovej banky a požiadavku zabezpečenia schválených úverov blankozmenkou a nehnuteľným majetkom

B/ schvaľuje
zabezpečenie štyroch úverov prijatých zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na tieto investičné akcie:
1. „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Bojnice“ vo výške 145.000- EUR;
2. „Rekonštrukcia a rozšírenie zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice“ vo
výške 156.000,- EUR;
3. „Ochrana ovzdušia v meste Bojnice – nákup čistiacej techniky“ vo výške 33.000,- EUR;
4. „Rekonštrukcia centrálnej časti mesta“ vo výške 165.000- EUR;
pre Slovenskú záručnú a rozvojovú banku zriadením záložného práva na nehnuteľný majetok mesta Bojnice vedený na LV č. 1, pozemok parc. číslo 2816/19, trvalý trávnatý porast, vo výmere 18.846 m2 v k. ú. Bojnice.

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2


UZNESENIE č. 5/2012


Mestské zastupiteľstvo
A/ berie na vedomie

informáciu o možnosti získania nenávratných finančných prostriedkov pre podnikateľské subjekty na prestavbu objektov – národných kultúrnych pamiatok na účel: zariadenie cestovného ruchu a možnosť využitia tejto výzvy na prestavbu podkrovia objektu Pivár

B/ schvaľuje
budúci dlhodobý prenájom podkrovných priestorov objektu Pivár, postaveného na pozemkoch parc. č. 2112/1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, všetky zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Bojnice, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

Za: 9
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Ospravedlnení:2
 

Prítomní členovia mestského zastupiteľstva:
Martin KOČNER
František SCHNIERER
Ing. Zdenko PRIEHODA
Jaroslav HANZEL
Jozef HATVANYI
Gabriela HUMAJOVÁ
Jozef HOLIČKA
Ing. Tomáš GUNIŠ
MUDr. Lýdia PINKOVÁ

Neprítomní - ospravedlnení členovia mestského zastupiteľstva:
Mgr. Maroš GRESCHNER
Ing. Dagmar KRAĽOVIČOVÁ
 


dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka