Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2004 - č. 4

SLOVENSKO A EURÓPSKA ÚNIA


 

Podľa ustanovení Rímskej zmluvy z roku 1957 je úlohou Európskeho parlamentu reprezentovať ”národy štáty združené v Európskom spolo-čenstve”. Od roku 1979 sa konajú všeobecné a priame voľby do Európskeho parlamentu. Počas posledných volieb v roku 1999 mohlo približne 375 miliónov obyvateľov z 15 štátov voliť svojich zástupcov. Európsky parlament je jediným komunitárnym orgánom, ktorého ro-kovania sú verejné. V súčasnosti ho tvorí 626 poslancov. Počet poslancov z jednotlivých krajín závisí od počtu ich obyvateľov. Najviac poslancov pochádza z Nemecka 99,najmenej z Luxemburska 6. Po pristúpení nových členov do EÚ sa zmení aj zloženie Európskeho parlamentu.
Poslanci zvolení v jednotlivých krajinách sa v Európskom parlamente nezdružujú na národnom princípe, ale tvoria frakcie podľa politickej orientácie. V súčasnosti pôsobí v Európskom parlamente osem frakcií. Európsky parlament má menšie kompetencie ako parlamenty členských štátov. Nemá totiž zákonodárnu iniciatívu. Jeho úlohou je prerokúvať návrhy zákonov, ktoré pripravuje Rada Európskej únie a Európska komisia. Kontroluje činnosť Európskej komisie a môže rozhodnúť aj o jej odvolaní. Súhlas Európskeho parlamentu sa vyžaduje aj pri prijímaní nových členov. Parlament volí aj ombudsmana - európskeho ochrancu ľudských práv. Práca Európskeho parlamentu prebieha v 18 parla-mentných komisiách, v ktorých musí mať každá parlamentná frakcia svojho zástupcu. Poslanci parlamentu každoročne udeľujú Sacharovovu cenu. V roku 1989 sa jej nositeľom stal Alexander Dubček.
Vo všetkých členských štátoch platia demokratické volebné pravidlá. Volebné právo má každý občan, ktorý v deň volieb dovŕšil 18 rokov, zaručená je rovnosť medzi mužmi a ženami a tajné hlasovanie. V niek-torých krajinách, ako napríklad v Belgicku,Luxembursku a Grécku je hlasovanie vo voľbách do EP povinné. Budúce voľby do EP sa budú konať v lete roku 2004 a to už za účasti nových členských štátov.


 

patrí k významným európskym inšti-túciám. Jeho úlohou je overovanie zlúčiteľnosti sekundárnej legislatívy, t.j. zákonodárnych aktov a rozhodnutí vydaných Radou Európskej únie
a Európskou komisiou, s primárnou legislatívou, t.j. s medzinárodnými zmluvami, ktoré upravujú fungovanie EÚ. Európsky súdny dvor rieši spory medzi členskými štátmi a Európskou komisiou, ako aj medzi jed-notlivými členmi navzájom. Rozhoduje aj o prijatí príslušných opatrení proti štátom, ktoré neplnia povinnosti vyplývajúce zo zmlúv. Rozhod-nutia prijíma väčšinou hlasov, riadi sa pritom vlastným chápaním práva
a spravodlivosti. Jeho rozsudky majú konečnú právoplatnosť a nemožno sa proti nim odvolať na iný súd. Od roku 1993 má ESD právo udeliť pokutu štátu, ktorý nerešpektuje jeho rozhodnutie. ESD je zložený z 15 sudcov. Každý z nich pochádza z inej členskej krajiny. Sudcov menujú vlády národných štátov na obdobie 6 rokov. Pojednávanie pred súdnym dvorom prebieha v jednom z úradných jazikov EÚ. Pracovným jazykom je francúzština. ESD sídli v Luxemburgu, v hlavnom meste Luxem-burska.


 

je inšpekčný a kontrolný orgán, ktorý pomáha Rade Európskej únie a Európskemu parlamentu pri kontrole rozpočtu a pri kontrole spoločnej poľnohospodárskej politiky. Kon-troluje, či Európska komisia správne a v súlade so zákonom zaobchádza
s finančnými prostriedkami. Tvorí ho 15 členov, po jednom z každého členského štátu. Menuje ich rada EÚ po konzultácii s Európskym parla-mentom na obdobie šiestich rokov. Európsky účtovný dvor predkladá výročné správy o vedení rozpočtových účtov EÚ Európskemu parlamentu pred jeho hlasovaním o vyslovení absolutória Európskej komisii. Európsky účtovný dvor svojim charakterom čiastočne pripomína slovenský Najvyšší kontrolný úrad. Jeho sídlo sa nachádza v Luxemburgu.


 

vznikol v roku 1993. Jeho úlohou je presadzovať záujmy regiónov bez ohľadu na národnostnú príslušnosť. Je poradným orgánom rady Európskej únie a Európskej komisie v otázkach regionálnej politiky. Pôsobí v ôsmich oblastiach, od zamestnanosti až po životné pro-stredie. Je zložený z 222 zástupcov regionálnych samospráv členských štátov a z rovnakého počtu náhradníkov. Volí ich rada EÚ na návrh členských štátov na obdobie štyroch rokov.


 

- je poradným orgánom Rady Európskej únie, Európskeho parlamentu a Európskej komisie pri prijímaní zásadných rozhodnutí v ekonomickej a sociálnej oblasti, ktoré ovplyvňujú každodenný život občanov EÚ. Je zložený z 222 zástupcov zamestnávateľských, profesijných a zamestnaneckých združení - zástupcov podnikateľských zväzov, odborov, pracovníkov v slobodných povolaniach, obchodníkov, poľnohospodárov a i. Jeho členovia sú nezávislí. Svojím zlože-ním pripomína slovenskú Radu hospodárskej a sociálnej dohody.


 

Pre harmonický rozvoj členských štátov vytvorila EÚ zvláštne finančné fondy, určené na podporu menej rozvinutých a chudobnejších regiónov, ktoré čelia ekono-mickým a sociálnym ťažkostiam. Cieľom štrukturálnych fondov je pod-porovať ich rozvoj, zvyšovanie životnej úrovne ich obyvateľov, znižovanie nezamestnanosti a modernizáciu ekonomiky. K štrukturálnym fondom patria: Európsky poľnohospodársky zabezpečovací a garančný fond, Európsky sociálny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja a Finančný nástroj na riadenie rybolovu. Kohézny fond je určený pre ekonomicky slabé členské štáty. Prostriedky fondov doteraz využívalo najmä Írsko, Španielsko, Grécko a Portugálsko. Vďaka dlhoročnej, systematickej pomoci sa tieto krajiny rozvíjali pomerne rýchlo. Úspešne sa im darilo prekonávať rozdiely, ktoré ich oddeľovali od najbohatších štátov Európy. Zo štrukturálnych fon-dov bude pochádzať značná časť finančných zdrojov, ktoré obdrží Slovensko a iní budúci členovia EÚ, najmä pokiaľ ide o prostriedky určené na rozvoj regiónov a vidieka.


 

zodpovedá za harmo-nogram prác Rady Európskej únie. Zaoberá sa vypracúvaním spoločných stanovísk členských štátov k návrhom Európskej komisie, predtým ako sa dostanú na rokovania Rady EÚ. Výbor tvoria veľvyslanci členských štátov, akreditovaní pri európskych spoločenstvách v Bruseli. V jeho rámci pôsobí približne 250 pracovných skupín.

Použitá literatúra:
EURÓPSKA ÚNIA - ČO VŠETKO BY SME MALI VEDIEŤ,
Vydavateľstvo BELIMEX, 2003

(pokračovanie v budúcom čísle)


 

dnes je: 24.9.2019

meniny má: Ľuboš, Ľubor

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka