Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2012 - č. 3

ZO ZASADNUTÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Vo štvrtok 2. februára 2012 a 23.febuára sa uskutočnili zasadnutia mestského zastupiteľstva v Bojniciach, ktoré zvolal primátor mesta v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

VYBRANÉ z prijatých uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 2.februára 2012

UZN. č. 1, 2, 3, 4, 5 /2012 MsZ schválilo:
- program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 2. februára 2012;
- Návrhovú komisiu v tomto zložení: predseda Ing. Tomáš Guniš, členovia MUDr. Lýdia Pinková a Gabriela Humajová;
- kandidátov mesta Bojnice do orgánov oblastnej organizácie cestovného ruchu: Ing. Zdenko Priehoda – predstavenstvo, František Schnierer – dozorná rada;
- zabezpečenie štyroch úverov prijatých zo Slovenskej záručnej a rozvojovej banky na tieto investičné akcie: „Modernizácia verejného osvetlenia v meste Bojnice“ vo výške 145.000,00 €; „Rekonštrukcia a rozšírenie zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice“ vo výške 156.000,00 €; „Ochrana ovzdušia v meste Bojnice – nákup čistiacej techniky“ vo výške 33.000,00 €; „Rekonštrukcia centrálnej časti mesta“ vo výške 165.000,00 €; pre Slovenskú záručnú a rozvojovú banku zriadením záložného práva na nehnuteľný majetok mesta Bojnice vedený na LV č. 1, pozemok parc. číslo 2816/19, trvalý trávnatý porast, vo výmere 18.846 m2 v k. ú. Bojnice.
- budúci dlhodobý prenájom podkrovných priestorov objektu Pivár, postaveného na pozemkoch parc. č. 2112/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 všetky zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Bojnice, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení

UZN. č. 3 /2012 MsZ zobralo na vedomie:
- informatívnu správu o potrebe založenia oblastnej organizácie cestovného ruchu v regióne hornej Nitry, tak ako je uvedené v dôvodovej správe súhlasí
I. s členstvom mesta Bojnice v oblastnej organizácii cestovného ruchu ako zakladajúceho člena;
II. so založením oblastnej organizácie cestovného ruchu na hornej Nitre;

UZN. č. 3/2012 MsZ odporučilo:
- primátorovi mesta Bojnice p. Františkovi Támovi zúčastniť sa na ustanovujúcom valnom zhromaždení oblastnej organizácie cestovného ruchu na hornej Nitre a rokovaní o postavení mesta Bojnice v stanovách i zakladateľskej zmluve oblastnej organizácie cestovného ruchu podľa zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov.


VYBRANÉ z prijatých uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 23.februára 2012

UZN. č. 6, 7, 10, 14, 15, 16, 24, 26, 27, 31, 32, 33 /2012 MsZ schválilo:
- program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 23. februára 2012;
- Návrhovú komisiu v zložení: predseda - Jozef Holička, členovia - František Schnierer, Jozef Hatvanyi;
- Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za II. polrok 2011;
- 1. úpravu rozpočtu mesta Bojnice na rok 2012:
Kapitálové príjmy: 3 285 380 €
Kapitálové výdavky: 3 409 610 €
Bilancia kapitálového rozpočtu: -124 230 €
Bežné príjmy: 2 909 180 €
Bežné výdavky: 2 909 180 €
Bilancia bežného rozpočtu: 0 €
Finančné operácie príjmové: 499 000 €
Finančné operácie výdavkové: 374 770 €
Bilancia finančných operácií: 124 230 €

- prílohu č. 9 k VZN č. 14-2006 - Trhový poriadok trhového miesta v správe Ing. Richarda Steinemanna, IČO: 34339914;
- poslanecký návrh Jozefa Hatvanyiho aby sa bod č. 11 prerokoval bez rozpravy;
- Všeobecne záväzné nariadenie č. 1-2012 regulatívy architektonického riešenia verejných priestorov – Hurbanovo námestie Bojnice
- predaj časti zo spoluvlastníckeho podielu mesta Bojnice vo veľkosti 32766/43688 na pozemku parc. č. 1815 - zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 238 m2, v k.ú. Bojnice a to spoluvlastnícky podiel vo veľkosti 10 922/43 688 pre žiadateľku Annu Dobišovú, bytom Bernolákova 32/3, Bojnice, v zmysle zákona 182 /1993 Zb. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov, v cene 0,099 €/m2;
- uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena – mesta Bojnice, strpieť na pozemkoch
parc. č. 87/2 – trv. tráv. porast vo výmere 195 m2, parc. č. 87/10 , trv. tráv. porast vo výmere 100 m2, parc. č. 121/41, ostatná plocha vo výmere 127 m2, parc. č. 121/42, ostatná plocha vo výmere 113 m2, všetky v k.ú. Bojnice uloženie inžinierskych sietí k nehnuteľnostiam, patriacim do vlastníctva budúcich oprávnených z vecného bremena – t.j. vlastníkov pozemkov parc. č. 121/4, 87/11, 87/12, 121/8, 121/10 v k.ú. Bojnice - Vladimíra Sedláka st., manž. Juditu Sedlákovú a Vladimíra Sedláka ml., všetci bytom S. Chalupku 16, 972 01 Bojnice;
schvaľuje uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena – mesta Bojnice, strpieť na pozemku parc. č. 121/1,ostatná plocha vo výmere 269 m2 v k.ú. Bojnice prechod na pešo a prejazd motorovými vozidlami k nehnuteľnostiam, patriacim do vlastníctva budúcich oprávnených z vecného bremena – t.j. vlastníkov pozemkov parc. č. 121/4, 87/11, 121/8, 87/12 a 121/10 v k.ú. Bojnice - Vladimíra Sedláka st., manž. Juditu Sedlákovú a Vladimíra Sedláka ml., všetci bytom S. Chalupku 16, 972 01 Bojnice;
- uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve o zriadení odplatného vecného bremena, ktoré bude spočívať v povinnosti povinného z vecného bremena – mesta Bojnice, strpieť na pozemku parc. č. 28/35 – ostatná plocha vo výmere 2 264 m2, v k.ú. Bojnice uloženie inžinierskych sietí k nehnuteľnostiam, patriacim do vlastníctva budúceho oprávneného z vecného bremena Mariana Krča, bytom Pravenec 21;
- výšku doplatku mesta Bojnice za výkony vo verejnom záujme v MHD za rok 2011 pre SAD Prievidza, a. s., vo výške 3 950,87 € a ukladá mestskému úradu zapracovať doplatok do najbližšej úpravy rozpočtu mesta na rok 2012;
- predaj pozemku parc. č. 1098/3, záhrada, vo výmere 58 m2 v k.ú. Bojnice, v cene 782,96 € v zmysle znaleckého posudku č. 17/2012, vypracovaného znalcom Ing. Antonom Machom, Hornoulická 16, Bojnice a v zmysle § 9a) ods.8 písm. e) a § 9b zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, ako prípad hodný osobitného zreteľa z dôvodu dlhodobého užívania pozemku žiadateľke Ing. Linde Dominikovej, bytom Velvarská 1345/4, 972 01 Bojnice.

UZN. č. 8, 9, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 /2012 MsZ zobralo na vedomie:
- Správu o činnosti MsR ku dňu 23. februára 2012;
- Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach ku dňu 23. februára 2012;
B/ ponecháva v sledovaní uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach: č. 341/2005, č. 39/2011, č. 106/2011, č. 117/2011, č. 122/2011, č. 208/2011;
C/ vypúšťa zo sledovania uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach: č. 96/2011, č. 168/2011, č.209/2011, č. 240/2011;
- Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 1.1. do 20.2.2012;
- Správu o činnosti Mestskej polície Bojnice za 2. polrok 2011;
- Materiál „Sociálna analýza, starostlivosť o starých a sociálne odkázaných občanov mesta a činnosť Denného centra v Bojniciach za rok 2011“;
- Informatívnu správu o využívaní nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Bojnice za rok 2011;
- Informatívnu správu o využívaní nebytových priestorov Mestskej knižnice, p.o.m., Bojnice za rok 2011;
- Informatívnu správu o využívaní nebytových priestorov Technických služieb, p.o.m., Bojnice za rok 2011;
- LTS 2012 - návrh plánu aktivít Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m., a spoluorganizátorov;
- Informáciu o príprave na Letnú turistickú sezónu Mestskej knižnice, p.o.m., Bojnice na rok 2012;
- materiál „Príprava Technických služieb, p. o. m., Bojnice na Letnú turistickú sezónu 2012 v Bojniciach“;
- Informáciu o medziročnej miere inflácie v SR za rok 2011 a aktualizovaný Cenník cintorínskych služieb platný pre pohrebisko v Bojniciach, predložený spoločnosťou PARTE, spol. s.r.o., Hviezdoslavova 3, Prievidza.

UZN. č. 29/2012 MsZ neschválilo:
- budúci predaj pozemkov parc. č. 341/23 vo výmere 107 m2, 341/39 vo výmere 54 m2 a 341/26 vo výmere 6 m2, všetky ostatná plocha v k. ú. Dubnica, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení pre žiadateľa P&P UNISERVIS, s.r.o., Kpt. Nálepku 1108/41, 972 01 Bojnice.

UZN. č. 25/2012 MsZ zrušilo:
- uznesenie MsZ č. 96/2011 zo dňa 17. 5. 2011.
- Ing. Ľubomír Kutaš, prednosta MsÚ –


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka