Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Bojnické zvesti

Bojnické zvesti - r. 2013 - č. 9

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Dňa 22. augusta 2013 sa uskutočnilo zasadnutie MsZ v Bojniciach, ktoré zvolal primátor mesta v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

VYBRANÉ z prijatých uznesení zo zasadnutia MsZ konaného dňa 22. augusta 2013:

UZN. č. 158, 159, 162, 164, 165, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 190, 191, 194, 195, 196, 199, 200 /2013 MsZ schválilo:
• program Mestského zastupiteľstva v Bojniciach, konaného dňa 22. augusta 2013;
• návrhovú komisiu v zložení: predseda: Ing. Zdenko Priehoda, členovia: Ing. Tomáš Guniš,
Gabriela Humajová;
• správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za I. polrok 2013;
• zmenu a doplnenie uznesenia MsZ v Bojniciach č. 75/2013 zo dňa 25.04.2013 a ruší pôvodné znenie textu pod písmenom G/ tohto uznesenia a nahradzuje ho novým textom písmena G/ v tomto znení: G/ schvaľuje odvod finančných prostriedkov vo výške 14.753,10 € do Fondu prevádzky, údržby a opráv bytových domov mesta Bojnice a odvod finančných prostriedkov, ktoré sú evidované ako záväzok voči nájomníkom mestských bytov, v sume 6.869,91 € na osobitný bankový účet v zmysle zákona č. 182/1993 Z. z.;
c/schvaľuje zmenu uznesenia MsZ v Bojniciach č. 75/2013 zo dňa 25.04.2013 a ruší pôvodné znenie textu pod písmenom H/ tohto uznesenia a nahradzuje ho novým textom písmena H/ v tomto znení: H/ schvaľuje odvod finančných prostriedkov do Rezervného fondu mesta Bojnice vo výške 126.782,64 €;
• zmenu a doplnenie Zriaďovacej listiny Mestskej knižnice p.o.m., Bojnice v predloženom znení;
• zmenu a doplnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 97/2013 zo dňa 25.4.2013, ktoré po úprave bude znieť takto: Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach schvaľuje použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu mesta Bojnice na investičné akcie mesta vo výške 207.260,00 €:
- Rekonštrukcia vykurovania a vzduchotechniky v KC Bojnice, p.o.m., v sume 55.000,00 €,
- Rozšírenie kapacity Materskej školy v sume 16.360,00 €,
- Vybudovanie terasy pri Meštianskom dome na Hurbanovom námestí v sume 3.300,00 €,
- Splátka istiny úveru č. 85366-2012 vo výške 147.600,00 €, k termínu 31.8.2013 ako predčasné splatenie úveru na financovanie vlastných zdrojov a neoprávnených nákladov mesta Bojnice v projekte „Rekonštrukcia centrálnej časti mesta“ v zmysle článku V. ods. 5.11 úverovej zmluvy č. 85366-2012, uzatvorenej so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, a.s., Štefánikova 27, Bratislava;
• Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. 5/2013 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Bojnice;
• Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2013 mesta Bojnice o Mestskej polícii;
• Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2013, ktorým sa ruší VZN mesta Bojnice č 9/1992 o zákaze používania rovnošiat zhodných s rovnošatou Mestskej polície v Bojniciach;
• Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013 mesta Bojnice o úprave podmienok predaja, podávania a požívania alkoholických nápojov.
• Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2013 o používaní zábavnej pyrotechniky v meste Bojnice v predloženom znení;
• úhradu spôsobenej škody v plnej výške t.j. 405,58 €, zamestnankyňou Luciou Moravčíkovou –
Chudou;
• odňatie nehnuteľného majetku - ohradenie pieskoviska v materskej škole, na pozemku parc. č. 30/3, zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 37 m2, na Pribinovej ul. v Bojniciach zo správy Základnej školy s materskou školou Bojnice a jeho zaradenie do účtovnej evidencie mesta Bojnice v zmysle VZN č. 5/2009 o hospodárení s majetkom mesta v obstarávacej cene 2 277,60 €, v termíne od 1.9.2013;
• budúci predaj pozemku parc. č. 950/3, trvalý tráv. porast vo výmere 39 m2 v k.ú. Dubnica a časti z pozemku parc. č. 358/4, záhrada vo výmere 17 m2 v k.ú. Dubnica, v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení po vypracovaní geometrického plánu a znaleckého posudku - žiadatelia Ing. Andrea Váradyová, Ing. Peter Šingliar, Rakytová 5, 971 01 Prievidza;
• budúci predaj pozemku KN-E parc. č. 1016/1, ostatná plocha vo výmere 74 m2 a časti z pozemku KN-E parc. č. 91-188/102, ostatná plocha vo výmere 102 m2, k. ú. Bojnice v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov– žiadateľ Jaroslav Rytych, Velvarská 1329/36, 972 01 Bojnice;
• podmienky pre Obchodnú verejnú súťaž - predaj pozemku KN –E parc. č. 2371 vo výmere 1 989 m2 v k.ú. Bojnice takto: Mesto Bojnice vyhlasuje v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) a § 9b zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení, obchodnú verejnú súťaž na predkladanie návrhov na odkúpenie pozemku KN-E parc. č. 2371, trvalý trávny porast vo výmere 1 989 m2 v k.ú. Bojnice:
- najnižšia ponuková cena je cena podľa znaleckého posudku č. 136/2013, vypracovaného Ing. Antonom Machom, Hornoulická 16, Bojnice,
- nehnuteľnosť je možné odkúpiť len v celosti,
- termín zaplatenia kúpnej ceny – v deň podpísania kúpnej zmluvy,
- účel využitia v zmysle ÚPN SÚ Bojnice,
- predkladanie návrhov je možné len písomným oznámením ponúkanej ceny za 1 m2 pozemku
a to doručením na adresu: Mestský úrad Bojnice, Sládkovičova 1/176, 972 01 Bojnice osobne do podateľne úradu alebo poštou,
- ponuky budú predkladané v zalepenej obálke označenej v ľavom hornom roku „VEREJNÁ OBCHODNÁ SÚŤAŽ “ –pozemok parc.č. 2371 súp. „E“,
- návrh obsahuje: meno a priezvisko navrhovateľa, rodné číslo – príp. obchodné meno právnickej osoby, IČO, bydlisko – resp. sídlo, navrhovanú cenu za 1 m2 pozemku,
- posledný termín predkladania ponúk 25.09.2013 do 12.00 hodiny (ponuka musí byť fyzicky na úrade),
- termín vyhodnotenia súťaže a oznámenia vybratého návrhu – 30.9.2013,
- vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zrušiť obchodnú verejnú súťaž bez udania dôvodu,
- vyhlasovateľ je oprávnený odmietnuť všetky predložené návrhy,
- navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou v súťaži,
- predložený návrh nemožno odvolať po jeho predložení,
- návrh je možné meniť a dopĺňať len ak ide o opravu chýb, ktoré vznikli pri vyhotovovaní návrhu, podstatné náležitosti návrhu sa meniť nesmú,
- navrhovatelia budú o výsledku súťaže informovaní písomne;
• parametre výberu súkromného investora pre výstavbu bytového domu na Jánošíkovej ulici v Bojniciach:
 držiteľ certifikátov ISO 9001:2008 + ISO 14001:2009,
 minimálny ročný obrat: 1,5 mil. € ( min. ) počas predch. 2 rokov,
 počet stálych zamestnancov: min. 15,
požadované doklady:
- aktuálny výpis z obchodného registra,
- potvrdenie o tom, že spoločnosť nie je v konkurze, likvidácii (nie podnikateľský register) AKTUÁLNE, nie staršie ako 60 dní,
- potvrdenie, že spoločnosť má vyrovnané všetky záväzky voči SR, nemá nedoplatky na daňovom úrade a poisťovniach za 2013 a všetky ostatné záväzky má uhradené v roku 2013 v lehote splatnosti,
- bankový prísľub na financovanie celej stavby, preukázateľné vlastné zdroje, prípadne kombinácia úveru a vlastných zdrojov,
- záväzok, že stavbu skolauduje do konca roka 2014,
- predloženie dokladu o platnom poistení zodpovednosti za škodu s krytím do výšky min. 1,5 mil. € (poistná zmluva zaplatená),
- deklarovanie skúseností s výstavbou nájomných bytových domov,
- záruka min. 10 rokov na funkčnosť stavby,
- predbežný zoznam subdodávateľov, s ktorými plánuje realizovať stavbu a pred podpisom kúpnej zmluvy s mestom preukázať splnenie záväzkov voči nim,
- maximálny podiel subdodávok (práce) vo finančnom vyjadrení: 50%,
- zmluvná pokuta za nedodržanie termínu dodávky: 15% z kontrahovanej ceny diela,
- akceptovanie technicko – investorského dohľadu mesta Bojnice,
D/poveruje prednostu MsÚ Bojnice zverejniť ponuku mesta Bojnice na výber zhotoviteľa, súkromného investora výstavby bytového domu na Jánošíkovej ul. v Bojniciach podľa schválených parametrov výberu súkromného investora pre výstavbu bytového domu,
E/ odporúča primátorovi mesta Bojnice zriadiť dočasnú komisiu za účelom výberu zhotoviteľa, súkromného investora výstavby bytového domu na Jánošíkovej ul. v Bojniciach na základe predložených ponúk podľa schválených parametrov výberu;
• uzatvorenie zmluvy o zriadení trvalého vecného bremena, kde oprávneným z vecného bremena je mesto Bojnice a povinnými z vecného bremena sú Rudolf Slošiar a Tatiana Slošiarová, Školská ulica 72, Bojnice. Povinní z vecného bremena strpia na dobu neurčitú odplatné vecné bremeno, spočívajúce v umiestnení stožiaru verejného osvetlenia a elektrickej prípojky k nemu, na novovytvorenom pozemku parc. č. 489/2 vo výmere 1 m2 zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Dubnica v zmysle geometrického plánu č. 135/2013, vypracovaného GEOMAP Prievidza, s.r.o., 972 01 Bojnice. Výška odplaty je stanovená po dohode na 400,00 €;
• uzatvorenie zmluvy o zriadení trvalého vecného bremena, kde oprávneným z vecného bremena je mesto Bojnice a povinnými z vecného bremena budú František Kováč a Edita Kováčová, bytom Hečkova 1213/50, Bojnice. Povinní z vecného bremena strpia na dobu neurčitú odplatné vecné bremeno, spočívajúce v umiestnení stožiaru verejného osvetlenia a elektrickej prípojky k nemu, na novovytvorenom pozemku parc. č 485/2 vo výmere 1 m2 zastavaná plocha a nádvorie, k. ú. Dubnica v zmysle geometrického plánu č.135/2013, vypracovaného GEOMAP Prievidza, s.r.o., 972 01 Bojnice. Výška odplaty je stanovená po dohode na 400,00 €;
• predaj pozemku parc. č. 2803/2 vo výmere 311 m2, zastavaná plocha a nádvorie v k.ú. Bojnice pre Eriku Fanturovú, Školská 589/17, 972 17 Kanianka za cenu 133,50 €/m2 na základe výsledku obchodnej verejnej súťaže podľa § 9a ods. 1 a §9b zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení;
• zmenu uznesenia MsZ v Bojniciach č. 103/2013 zo dňa 31.5.2013, ktoré bude po zmene znieť takto:
Mestské zastupiteľstvo schvaľuje predaj pozemku parc. č. 2527/19, ostatná plocha vo výmere 66 m2 v k.ú. Bojnice, pre Jozefa Obžeru a Janku Obžerovú, bytom Máčov, 370, 972 25 Diviaky nad Nitricou v cene 924,00 € v zmysle znaleckého posudku č. 027/2013, vypracovaného Ing. Antonom Machom, Hornoulická 16, Bojnice a v zmysle geometrického plánu č. 1/2012, vypracovaného GEOMAP Prievidza, s.r.o., priamou formou predaja podľa § 9a) ods.1, písm. c) a §9b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení na základe ponuky žiadateľa predloženej mestu Bojnice v zmysle uznesenia MsZ v Bojniciach č.233/2012 zo dňa 13.12.2012.

UZN. č. 160, 161, 163, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 183, 197, 198 /2013 MsZ zobralo na vedomie:
• správu o činnosti MsR ku dňu 22. august 2013;
• A/ berie na vedomie Správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bojniciach ku dňu 22.8.2013,
B/ ponecháva v sledovaní uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bojniciach: č. 39/2011, č. 146/2012, č. 37/2013, č. 110/2013, č. 121/2013, č. 122/2013 a č. 123/2013,
C/vypúšťa zo sledovania uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bojniciach: č. 80/2013;
• Informatívnu správu hlavného kontrolóra o vykonaných kontrolách za obdobie od 16.7. 2013 do 22.8.2013;
• Výsledky hospodárenia Kultúrneho centra Bojnice, p.o.m., za I. polrok 2013;
• Správu o výsledkoch hospodárenia Technických služieb, p.o.m., Bojnice za I. polrok 2013;
• Správu o výsledkoch hospodárenia Mestskej knižnice, p.o.m., Bojnice za I. polrok 2013;
• Správu o plnení rozpočtu Zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov za I. polrok 2013;
• Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Základnej školy s materskou školou Bojnice za I. polrok 2013;
• Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Základnej umeleckej školy Bojnice za I. polrok 2013;
• Vyhodnotenie plnenia rozpočtu Centra voľného času JUNIOR za I. polrok 2013;
• Žiadosť o úpravu rozpočtu pre originálne kompetencie na rok 2013 Základnej školy s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice;
• Správu o plnení rozpočtu mesta Bojnice k 30.06.2013 a Správu o plnení programového rozpočtu mesta Bojnice k 30.06.2013;
• Monitorovaciu správu programového rozpočtu mesta Bojnice k 30.06.2013;
• Informáciu o vzniku a zavinení škody, ktorá vznikla poškodením služobného motorového vozidla zn. HYUNDAI i30CW, ŠPZ PD093DY; Uznanie záväzku zamestnankyne uhradiť spôsobenú škodu v plnej výške, t.j. 405,58 €;
• Žiadosť o súčinnosť pri realizácii verejnej infraštruktúry v zóne bývania BOJNICE - MEDZIJARKY, žiadateľ SANBYT družstvo, Pod Párovcami 163, Piešťany;
• informáciu o návrhu zámeny pozemkov s Rímsko – katolíckou cirkvou v lokalite Rybníčky.

UZN. č. 187, 189, 193 /2013 MsZ neschválilo:
• zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. 2118/1, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 1 454 m2 v k. ú. Bojnice pre žiadateľa MUDr. Vojtecha Jendrejovského, Hurbanovo nám. 17/35, 972 01 Bojnice;
• zriadenie vecného bremena, spočívajúceho v práve prechodu a prejazdu cez pozemok parc. č. 2118/1, zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 1 454 m2, v k. ú. Bojnice pre žiadateľa MUDr. Pavla Jendrejovského, Velvarská 4, 972 01 Bojnice;
• prevod vlastníctva priľahlých pozemkov: parc. č. 1718, orná pôda vo výmere 3 040 m2, parc. č. 1721/3 ostatná plocha vo výmere 128 m2, parc. č. 1717/3, ostatná plocha vo výmere 119 m2 v k.ú. Bojnice k bytovým domom súp. č.486 a súp. č. 487 na Športovej ul. a súp. č. 516 a súp. č. 517 na Kvetovej ul. v Bojniciach, v cene 0,01 eur/m2 podľa zák. č. 182/1993 Z. z. pre vlastníkov bytov a nebytových priestorov , zast. Mgr. Peter Švarc, advokát, Nám. slobody 1/17, 97101 Prievidza.

UZN. č. 174, 177, 197 /2013 MsZ uložilo:
• finančnému oddeleniu MsÚ v Bojniciach zapracovať transfer na požadovanú úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ na výkon originálnych kompetencií do úpravy rozpočtu mesta Bojnice na rok 2013 a prijať v zmysle § 14 odseku 2 písmena c) zákona č. 583/2004 Z. z. rozpočtové opatrenie - viazať poskytnutie uvedeného transferu na vývoj príjmov bežného rozpočtu mesta Bojnice;
• prednostovi MsÚ Bojnice zapracovať použitie rezervného fondu do najbližšej úpravy rozpočtu mesta Bojnice;
• prednostovi MsÚ Bojnice rokovať o ďalších podmienkach zmluvy o súčinnosti pri realizácii verejnej infraštruktúry v zóne bývania BOJNICE - MEDZIJARKY so SANBYT družstvom, Pod Párovcami 163, 921 01 Piešťany.

• UZN. č. 166, 201 /2013 MsZ zrušilo:
• Štatút Mestskej knižnice Bojnice;
• uznesenie č. 116/2012 zo dňa 23. 8.2012 na základe poslaneckého návrhu Ing. Tomáša Guniša.
(redakčne upravené)
- Ing. Ľubomír Kutaš, prednosta MsÚ –


 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka