Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Formuláre na stiahnutie

Byty a nebytové priestory

Žiadosť o prenájom bytu
 ziadost_o_prenajom_bytu.pdf (428 kB) (428 kB)

Daň z nehnuteľnosti

Čestné vyhlásenie k zníženiu DZN na rok 2019
 cestne_vyhlasenie_2019.pdf (279.8 kB) (279.8 kB)

Výpis k DZN na rok 2019
 vypis_vzn_2019.pdf (203.1 kB) (203.1 kB)

Informácie o miestnych daniach na zdaňovacie obdobie roku 2019
 informacia_o_miestnych_daniach_2019.pdf (198.8 kB) (198.8 kB)

Informácia o dani z nehnuteľností pri nadobudnutí nehnuteľnosti vydražením alebo dedením
 informacia_o_dani_dedenie.pdf (185.7 kB) (185.7 kB)

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 tlaciva_4v1.pdf (3.2 MB) (3.2 MB)

Poučenie na vyplnenie priznania k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje
 poucenie_4v1.pdf (3 MB) (3 MB)

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Individuálna žiadosť o zníženie MP za KO a DSO
 Individuálna žiadosť o zníženie MP za KO a DSO.pdf (45.5 kB) (45.5 kB)

Podnikateľská činnosť

Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia
 Oznámenie o konaní verejného kultúrneho podujatia.pdf (54.9 kB) (54.9 kB)

Žiadosť - oznámenie o zrušení prevádzky
 Žiadosť - oznámenie  o zrušení prevádzky.pdf (44.6 kB) (44.6 kB)

Žiadosť o predchádzajúci súhlas na nájom nebytových priestorov
 Žiadosť o predchádzajúci súhlas na nájom nebytových priestorov.pdf (51.7 kB) (51.7 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o prevádzkovom čase a podnikateľskej činnosti
 oznamenie_prevadzkovy_cas_podnikatelska_cinnost.pdf (178.8 kB) (178.8 kB)

Žiadosť o povolenie ambulantného predaja
 ŽIADOSŤ o ambulantný predaj.pdf (122.9 kB) (122.9 kB)

Stavebná činnosť

Žiadosť o vyjadrenie StVPS
 ziadost_o_vyjadrenie_stvps.pdf (131.5 kB) (131.5 kB)

Žiadosť o vydanie územno-plánovacej informácie
 ziadost_o_vydanie_uzemno_planovacej_informacie.pdf (50.1 kB) (50.1 kB)

Žiadosť o stanovisko mesta
 žiadosť o stanovisko mesta.pdf (100.5 kB) (100.5 kB)

Ohlásenie drobnej stavby
 Ohlásenie drobnej stavby.pdf (142.3 kB) (142.3 kB)

Ohlásenie stavebných úprav
 Ohlas. Stavebných úprav.pdf (139.9 kB) (139.9 kB)

Žiadosť o povolenie studne
 ziadost_o_povolenie_studne.pdf (143 kB) (143 kB)

Návrh na vydanie územného rozhodnutia
 Návrh na vydanie ÚR.rtf (92.7 kB) (92.7 kB)

Návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia
 Návrh na predĺženie platnosti územného rozhodnutia.rtf (41.6 kB) (41.6 kB)

Žiadosť o stavebné povolenie
 Žiadosť o SP.rtf (159.2 kB) (159.2 kB)

Oznam k stavebnému povoleniu
 oznam_k_stavebnemu_povoleniu.pdf (121.2 kB) (121.2 kB)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia
 Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.rtf (40.2 kB) (40.2 kB)

Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením
 Žiadosť o zmenu stavby pred dokonč..rtf (61.2 kB) (61.2 kB)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby
 Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby.rtf (60.1 kB) (60.1 kB)

Vyhlásenie stavebného dozoru (kvalifikovanej osoby)
 vedení uskutočňovania stavby.pdf (118.1 kB) (118.1 kB)

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 Návrh na KR.rtf (84.5 kB) (84.5 kB)

Žiadosť o zmenu účelu užívania stavby
 Žiadosť o zmenu účelu  užívania stavby.rtf (51.9 kB) (51.9 kB)

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby
 Žiadosť o povolenie odstránenia stavby.rtf (74 kB) (74 kB)

Žiadosť o dodatočné SP
 Žiadosť o  dodatočné SP.rtf (55.5 kB) (55.5 kB)

Žiadosť o súhlas podľa §120 stavebného zákona
 Žiadosť o súhlas podľa §120 stavebného zákona.pdf (126.6 kB) (126.6 kB)

Životné prostredie

Oznámenie pre poplatok za znečisťovanie ovzdušia
 Oznámenie pre poplatok  za znečisťovanie ovzdušia.pdf (52.3 kB) (52.3 kB)

Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 Žiadosť o povolenie stavby malého zdroja znečisťovania.rtf (28.8 kB) (28.8 kB)

Žiadosť o užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
 ziadost_o_uzivanie_stavby_maleho_zdroja_znecistenia.pdf (172.8 kB) (172.8 kB)

Žiadosť o výrub drevín
 ziadost_o_vyrub_drevin.pdf (223.8 kB) (223.8 kB)

Miestne komunikácie

Žiadosť o umiestnenie reklamnej/propagačnej/informačnej tabule pri miestnej komunikácii
 Žiadosť o povolenie umiestnenia reklamnej tabule pri miestnej komunikácii.pdf (84.1 kB) (84.1 kB)

Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a zariadení
 Žiadosť o určenie použitia dopravných značiek a zariadení na miestnej komunikácii.pdf (74.4 kB) (74.4 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu / pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu
 Žiadosť o vydanie povolenia na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie.pdf (86.9 kB) (86.9 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie
 Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnej komunikácie.pdf (99.3 kB) (99.3 kB)

Žiadosť o vydanie povolenia na čiastočnú / úplnú uzávierku miestnej komunikácie
 Žiadosť o vydanie povolenia uzávierky miestnej komunikácie.pdf (89.9 kB) (89.9 kB)

Žiadosť o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme miestnej komunikácie
 Žiadosť o vydanie povolenia výnimky z ochranného pásma miestnej komunikácie.pdf (83 kB) (83 kB)

Sociálne služby

Žiadosť o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta
 ziadost_o_poskytnutie_prispevku_pri_narodeni_detata.docx (44.3 kB) (44.3 kB)

Žiadosť o poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa, nového obyvateľa mesta
 ziadost_o_poskytnutie_prispevku_pri_narodeni_detata.pdf (500.9 kB) (500.9 kB)

Lekársky nález na účely konania vo veci odkázanosti na sociálne služby
 lekarsky_nalez_na_ucely_konania_vo_veci_odkazanosti_na_socialne_sluzby.docx (46.2 kB) (46.2 kB)

Lekársky nález na účely konania vo veci odkázanosti na sociálne služby
 lekarsky_nalez_na_ucely_konania_vo_veci_odkazanosti_na_socialne_sluzby.pdf (448.8 kB) (448.8 kB)

Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
 ziadost_o_poskytnutie_jednorazovej_davky_v_hmotnej_nudzi.docx (44.1 kB) (44.1 kB)

Žiadosť o poskytnutie jednorázovej dávky v hmotnej núdzi
 ziadost_o_poskytnutie_jednorazovej_davky_v_hmotnej_nudzi.pdf (485.4 kB) (485.4 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.docx (49.3 kB) (49.3 kB)

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
 ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu.pdf (521.3 kB) (521.3 kB)

Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby
 ziadost_o_uzavretie_zmluvy_o_poskytnuti_socialnej_sluzby.docx (45 kB) (45 kB)

Žiadosť o uzavretie zmluvy o poskytnutí sociálnej služby
 ziadost_o_uzavretie_zmluvy_o_poskytnuti_socialnej_sluzby.pdf (477 kB) (477 kB)

Rôzne

Žiadosť o určenie súpisného, orientačného čísla
 ziadost_o_urcenie_supisneho_orientacneho_cisla.pdf (281 kB) (281 kB)

Žiadosť o povolenie informačného (reklamného, propagačného) zariadenia
 Žiadosť o povolenie informačného zariadenia.pdf (67.6 kB) (67.6 kB)

Oznámenie o začatí a ukončení užívania verejného priestranstva
 12502.pdf (174.6 kB) (174.6 kB)


dnes je: 19.5.2019

meniny má: Gertrúda

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka