Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Legislatíva

Všeobecná legislatíva

 • Zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
 • Zákon č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii
 • Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č.215/2002 Z.z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 678/2006 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov + Vyhláška MV SR č. 628/2002 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 546/2010 Z.z. o povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr
 • Zákon č. 583/2008 Z.z. o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 599/2001 Z.z. – o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obvodnými úradmi a obcami

 

Oddelenie regionálneho rozvoja a životného prostredia

 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti a výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy
 • Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy
 • Zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch
 • Zákon č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy
 • Zákon č. 260/2007 Z.z. o verejných prácach v platnom znení + Vyhláška MVRR SR č. 83/2008 Z.z.
 • Zákon č. 282/2002 Z.z., ktorým sa upravuje niektoré podmienky držania psov
 • Zákon č. 309/2014 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja v platnom znení
 • Zákon č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
 • Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov (vodný zákon)
 • Zákon č. 372/1990 Z.z. zákon o priestupkoch  v znení neskorších predpisov a súvisiace predpisy
 • Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších zákonov
 • Zákon č. 434/2010 Z.z. o poskytnutí dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry SR v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení zákona č. 134/2013 Z.z.
 • Zákon č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov + Výnos MF SR č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR
 • Zákon č. 524/2010 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu vlády SR v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 534/2003 Zb. zákon o organizácii štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií
 • Zákon č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi
 • Zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška č. 31/2003, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o označovaní ulíc a iných verejných priestranstiev a o číslovaní  stavieb v znení neskorších predpisov
 • Partnerská dohoda SR na roky 2014 – 2020 o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 – 2020
 • VZN 4/2016 O nakladaní s odpadom; 3/2014 o spôsobe náhradného zásobovania vodou;  2-2015 o niektorých podmienkach držania a vodenia psov v meste Bojnice; 23-2017 o ochrane ovzdušia

 

Finančné oddelenie

 • Zákon č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov
 • Zákon č. 138/1991 Zb.  o majetku obcí
 • Zákon č. 171/2005 Z. z.  o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 283/2002 z. z.  o cestovných náhradách a opatrenie č. 309/2016 Z. z. Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného
 • Zákon č. 369/1990 Zb. SNR  o obecnom zriadení
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
 • Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 563/2009 Z. z.  o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. apríla 2017 č. MF/008740/2017- 421, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 2004 č. MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov
 • Úplné znenie Metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky k č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8. decembra 2004 a vysvetlivky k ekonomickej klasifikácii rozpočtovej klasifikácie
 • V Y H L Á Š K A   Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 257/2014   z 18. septembra 2014, ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia výdavkov verejnej správy (SK COFOG – Klasifikácia výdavkov verejnej správy podľa funkcie)
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. VZN-09-2015 o miestnych daniach
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. VZN-10-2016 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. VZN-05-2015 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. VZN-24-2017, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie mesta BOJNICE č. VZN-03-2015 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. VZN-25-2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení zriadených na území mesta Bojnice
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. VZN-18-2017 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach + trhové poriadky trhových miest vydané formou všeobecne záväzných nariadení mesta Bojnice č. VZN-03-2017 až VZN-17-2017
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. VZN-01-2014 o pravidlách času predaja a času prevádzky služieb na území mesta Bojnice
 • Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. VZN-09-2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Bojnice
 • ZÁKLADNÁ ORGANIZAČNÁ NORMA Číslo: ZN – 06 – 2007 ZÁSADY PODPORY ROZVOJA ŠPORTU A KULTÚRY V MESTE BOJNICE
 • Príkaz primátora mesta Bojnice číslo: PR – 01 – 2017 na vykonávanie inventarizácií majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov mesta Bojnice v účtovnom období roku 2017 a 2018
 • Smernica primátora mesta Bojnice číslo: SM – 01 – 2017 upravujúca systém finančného riadenia a finančnej kontroly (v zmysle zákona č. 357/2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení)
 • Smernica primátora mesta Bojnice číslo: SM – 01 – 2010 o konsolidácii konsolidovaného celku mesta Bojnice
 • Smernica primátora mesta Bojnice číslo: SM – 02 – 2010, ktorou sa určujú podmienky a spôsob vedenia účtovníctva mesta Bojnice
 • Príkaz primátora mesta Bojnice Číslo: PR – 01 – 2009, ktorým sa určuje evidencia,  vydávanie a zúčtovanie blokov na pokuty v podmienkach mesta Bojnice
 • Príkaz primátora mesta Bojnice číslo: PR – 01 – 2007 určujúci postup pri čerpaní prostriedkov na reprezentačné a propagačné účely z rozpočtu mesta Bojnice
 • Príkaz primátora mesta Bojnice číslo: PR – 01 – 2007 Zásady menovania a činnosti škodovej komisie

 

Správne oddelenie

Správa majetku mesta

 • Zákon NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov
 • Zákon NR SR č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov
 • VZN č. 8/2014 o prenajímaní bytov a hospodárení s nimi
 • VZN č. 19/2017 o tvorbe a použití fondu prevádzky, údržby a opráv bytových domov mesta Bojnice
 • VZN č. 11/2006 Domový poriadok mesta Bojnice
 • Zásady zloženia a použitia finančnej zábezpeky za užívanie nájomného bytu – č. ZN-01-2013
 • Vyhlášky MH SR č. 240/2016 ktorou sa ustanovuje teplota teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, pravidlá rozpočítavania množstva tepla dodaného v teplej úžitkovej vode a rozpočítavania množstva tepla.

 

 • Zákon SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov
 • VZN č. 3/2015 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice

 

Spoločný obecný úrad


dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka