Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Daň z nehnuteľnosti - pozemky, stavby, byty

Daň za psa

Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň za ubytovanie

Daň za predajné automaty

Daň za nevýherné hracie prístroje 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Tlačivá

 

 

Daň z nehnuteľnosti

Pozemky

Predmetom dane z pozemkov je orná pôda, chmeľnice, ovocné sady, trvalé trávnaté porasty, lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy, záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a  stavebné pozemky.

K podaniu priznania potrebujete doložiť: rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, právoplatné osvedčenie o dedičstve.  

Upozornenie: Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie  do 31. januára bežného zdaňovacieho obdobia. 

 

Stavby

Predmetom dane zo stavieb sú stavby na bývanie a drobné , ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,   stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo, chaty a stavby na individuálnu rekreáciu, samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží a stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou, priemyselné stavby,  stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby na ostatné  podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou.

K podaniu priznania potrebujete doložiť: rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, právoplatné osvedčenie o dedičstve.   

Upozornenie: Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie  do 31.januára bežného zdaňovacieho obdobia.

 

Byty

Predmetom dane sú byty a nebytové priestory.

K podaniu priznania potrebujete doložiť: rozhodnutie o povolení vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, právoplatné osvedčenie o dedičstve.  

Upozornenie: Daňovník, u ktorého nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností je povinný podať daňové priznanie  do 31.januára bežného zdaňovacieho obdobia. 

Vybavuje: Ing. Adriana Vasková, 046 / 512 16 06, adriana.vaskova@bojnice.sk

 

Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou okrem psa chovaného na vedecké a výskumné účely, psa umiestneného v útulku zvierat, psa so špeciálnym výcvikom.   

Upozornenie: Daňovník je povinný podať čiastkové daňové priznanie do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom pes prestalo byť predmetom dane. 

Vybavuje: Mária Karaková, 046 / 512 16 14, maria.karakova@bojnice.sk

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

Daň sa platí za umiestnenie predajného zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, predvádzanie tovarov a služieb, predajné zariadenia, umiestnenie cirkusu, umiestnenie technicko-zábavného zariadenia, dočasných reštauračných služieb – sezónne záhradné sedenie, umiestnenie stavebného zariadenia, skládky materiálov, veľkokapacitného kontajnera, lešenia a iných zariadení a materiálov a trvalé parkovanie vozidla na vyhradenom priestore mimo zóny plateného parkovania.

Upozornenie: Daňovník je povinný oznámiť svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti

Vybavuje:

 

Daň za ubytovanie

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Vybavuje: Mária Karaková, 046 / 512 16 14, maria.karakova@bojnice.sk

 

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu a sú umiestnené v priestoroch  prístupných verejnosti.

Upozornenie: Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

Daňovník je povinný písomne oznámiť dátum umiestnenia a demontovania automatu v termíne do 30 dní odo dňa, keď táto  skutočnosť nastala podaním daňového priznania.

Vybavuje:

 

Daň za nevýherné hracie prístroje 

Predmetom dane sú nevýherné  hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti.

Upozornenie: Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania.

Daňovník je povinný oznámiť dátum umiestnenia a demontovania  nevýherného hracieho prístroja v termíne do 30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala podaním daňového priznania. 

Vybavuje:

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý alebo prechodný pobyt

právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie

podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým sa fyzická osoba, právnická osoba alebo podnikateľ stane poplatníkom. Poplatník je povinný do 1 mesiaca odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti ohlásiť túto skutočnosť Mestskému úradu v Bojniciach.

Vybavuje: Ing. Katarína Švecová, 046 / 512 16 12, katarina.svecova@bojnice.sk

Tlačivá

 


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka