Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľstva

Referát evidencie obyvateľstva plní hlavne tieto úlohy:

a) vykonáva a vedie
- evidenciu trvalých a prechodných pobytov občanov so štátnym občianstvom Slovenskej republiky na území mesta,
- priebežnú aktualizáciu všetkých zmien nasledovných osobných údajov týkajúcich sa občanov mesta (zmeny stavu, zmeny priezviska, zmeny trvalých a prechodných pobytov v rámci mesta, zrušenie trvalého pobytu občanov, prihlasovanie do evidencie novonarodených občanov, vyradenie z evidencie občanov z dôvodu úmrtia alebo odsťahovania, zaznamenanie zmeny v súvislosti s udelením štátneho občianstva SR a prepustením zo štátneho zväzku SR),

b) vydáva
- potvrdenia o trvalom a prechodnom pobyte na požiadanie občanov,
- aktualizáciu zoznamu voličov pre volebné komisie.

 

Vybavuje: Jana Škulcová, 046 /512 16 16, jana.skulcova@bojnice.sk

 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Prihlásenie na prechodný pobyt

Vystavenie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte žiadateľa

Odhlásenie trvalého pobytu

Predčasné skončenie prechodného pobytu

Skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky

Návrh na zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo

 

Prihlásenie na trvalý pobyt

Potrebné doklady a dokumenty

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR
 • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR (nie staršie ako 6 mesiacov) ak nemá platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • originál dokladu o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný správou katastra (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z kataster portálu)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, potvrdenie sa nevyžaduje, ak
 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, alebo vlastník príp. všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt priamo pred zamestnancom ohlasovne

 

Tlačivo:

Súhlas s prihlásením občana na pobyt

 

Prihlásenie na prechodný pobyt

Potrebné doklady a dokumenty

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá zákonný zástupca rodný list tohto dieťaťa vydaný orgánmi SR
 • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve SR (nie staršie ako 6 mesiacov) ak nemá platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • originál dokladu o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti vydaný správou   katastra (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z kataster portálu)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti, potvrdenie sa nevyžaduje, ak
 • ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka
 • ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
 • ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka
 • alebo vlastník príp. všetci spoluvlastníci nehnuteľnosti potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom lístku súhlas s prihlásením občana na prechodný pobyt priamo pred zamestnancom ohlasovne

 

Vystavenie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte žiadateľa

Potrebné doklady a dokumenty

 • platný občiansky preukaz 
 • uhradiť správny poplatok v zmysle Zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v platnom znení

 

Odhlásenie trvalého pobytu

Doterajší trvalý pobyt občana sa odhlási tým spôsobom, že sa občan prihlási na nový trvalý pobyt a tým automaticky zaniká doterajší; ak sa jedná o nový trvalý pobyt v inom meste, príslušný úrad zabezpečí nahlásenie tejto zmeny do miesta predchádzajúceho trvalého pobytu občana zaslaním odhlasovacieho lístka.

 

Zrušenie prechodného pobytu

Potrebné doklady a dokumenty

 • platný občiansky preukaz

 

Upozornenie

 • prechodný pobyt zaniká automaticky uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený,
 • ak prechodný pobyt skončí pred uplynutím doby, na ktorú bol prihlásený, občan je povinný túto skutočnosť ohlásiť; ak tak neurobí, ohlasovňa záznam o prechodnom pobyte zruší na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti
 • k návrhu na zrušeniu prechodného pobytu je potrebné doložiť rovnaké doklady ako v prípade podania návrhu na zrušenie trvalého pobytu

 

Skončenie trvalého pobytu na území Slovenskej republiky

Občan, pripravujúci sa na vycestovanie do zahraničia s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť ohlasovni skončenie trvalého pobytu s tým, že je povinný vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu a následne odovzdať občiansky preukaz Okresnému riaditeľstvu policajného zboru.

Občan nachádzajúci sa už v zahraničí, ktorý sa tam rozhodne pre skončenie trvalého pobytu v Slovenskej republike, môže tak urobiť prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v danej krajine.   

 

Návrh na zrušenie trvalého pobytu na návrh vlastníka budovy občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo

Potrebné doklady a dokumenty

 • platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze
 • písomný návrh na zrušenie trvalého pobytu (v prípade, že vlastníkom sú viaceré osoby návrh musia podať všetci vlastníci), ktorý navrhovatelia podpíšu priamo pred zamestnancom ohlasovne, inak ich podpisy musia byť úradne osvedčené, 
 • doklad, ktorý potvrdzuje, že osoba, ktorej rušia trvalý pobyt nemá k predmetnému bytu alebo budove žiadne užívacie právo (aktuálny doklad o vlastníctve nehnuteľnosti vydaný správou   katastra (nie je možné predložiť fotokópiu ani informatívny výpis z kataster portálu), právoplatné rozhodnutie súdu o obmedzení príp. zrušení užívacieho práva, o rozvode manželstva a majetkovom vysporiadaní)
 • návrh na zrušenie trvalého pobytu nemožno podať voči vlastníkovi alebo spoluvlastníkovi budovy alebo jej časti a tiež voči manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka alebo spoluvlastníka

 

Tlačivo:

Návrh na zrušenie trvalého pobytu


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka