Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Nakladanie s komunálnym odpadom

Článok 6a VZN 4-2016  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a  s drobnými stavebnými odpadmi v meste Bojnice

Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov

1. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 110 l alebo 240 l alebo 1100 l Ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi nehnuteľnosti príp. bytový dom, výber veľkosti zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa títo nedohodnú, mesto prostredníctvom tohto VZN stanovuje minimálny počet zberných nádob pre jednotlivých pôvodcov takto:

a) na jeden rodinný dom jedna 110 l kuka nádoba, v prípade potreby môže viacčlenná domácnosť (šesť a viac členov domácnosti ) požiadať o bezplatné pridelenie ďalšej nádoby;

b) na 12 bytov v bytových domoch jeden 1100 l kontajner (pri intervale vývozu 1x týždenne);

c) pri objektoch občianskeho vybavenia v závislosti od produkcie odpadu;

d) ostatné prevádzky - podniky, školy, nemocnica, rekreačné zariadenia v závislosti od produkcie odpadu.

2. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša občan prostredníctvom miestneho poplatku.

Občania si môžu vyzdvihnúť zbernú nádobu v na Technických službách Bojnice, p.o.m., Rybníčky 6, Bojnice v pracovných dňoch od 7.00 h do 15.00 h.

3. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje mesto, pri znehodnotení nádoby alebo strate pred uplynutím jej životnosti je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti.

4. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť – Technické služby, p.o.m., Rybníčky 6, Bojnice.

5. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.

 

Článok 6b

Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov

1. V meste sa vykonáva triedený zber:

a) elektroodpadov z domácností,

b) papiera, skla, plastov, kovov (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú spolu s odpadmi z obalov),

c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,

d) jedlých olejov a tukov z domácností,

e) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,

f) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.

2. Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný zber v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.

3. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša mesto a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

4. Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle zberovej spoločnosti, v miestnych novinách – Bojnické zvesti, v mestskom rozhlase.

5. Zberová spoločnosť, ktorá na území mesta vykonáva zber a prepravu zmesových komunálnych odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, je povinná:

a) vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým, bezpečnostným, ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku,

b) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,

c) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto odstrániť,

d) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné náklady jej opravu alebo výmenu do piatich kalendárnych dní,

e) mesačne predložiť mestu výkaz o množstve odpadov, s ktorými nakladala počas tohto obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe nakladania s týmto odpadom, o spôsobe jeho využitia (vrátane množstva vytriedeného KO), úpravy alebo zneškodňovania, prípadne o inom spôsobe nakladania s týmito odpadmi,

f) zabezpečovať vývoz objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu v rozsahu a za podmienok uvedených v tomto nariadení,

g) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob,

h) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz vriec na triedené zložky, ktoré obsahujú určenú zložku.

6. Občan môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu aj na zbernom dvore.

7. Odovzdanie oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu na zbernom dvore inou osobou ako uvedenou v odseku 6 je spoplatnené v zmysle aktuálneho cenníka.

8. Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný:

a) zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu odpadov alebo výkupu odpadov,

b) označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov,

c) zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa

nevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík,

d) oznamovať mestu údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného

odpadu.

 

Článok 7

Umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na triedený zber

1. Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný zriadiť vyhradené miesto pre nádoby a splniť nasledujúce podmienky zabezpečujúce, aby:

a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na vhodnú manipuláciu s nádobami,

b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,

c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk, frekventovaných miest a pod.,

d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,

e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.

2. Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom sa prísne zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si časti odpadu.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka