Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Správne poplatky

 • Osvedčovanie podpisov – 2,- € za každý jeden podpis
 • Osvedčovanie listín – 2,- € za každú aj načatú stranu

 

Oddelenie regionálneho rozvoja a životného prostredia

 • Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia inf.plocha je menšia ako 3m2 - 30,-€
 • Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav udržiavacích prác:

Právnickú osobu - 30,-€

Fyzickú osobu - 10,-€

 • Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny

a doplnenie telekom. zariadenia - 80,-€

 • Vodné stavby - 30,-€

 

Všeobecná správa:

 • Položka 2 a) vyhotovenie odpisu(fotokópie, listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov - 2,-€
 • Položka 79 – 4) vydanie dopravnej licencie alebo povolenia dopravcovi na mestskú autobusovú dopravu, za každých aj začatých  päť rokov na viac autobusových liniek v obci - 180,-€
 • Položka 82 – c) povolenie na zvláštne užívanie miestnych komunikácií - 80,-€ (môže sa odpustiť alebo zvýšiť až na päťnásobok)
 • Položka 83 – e) Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií - 70,-€
 • f) Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií - 40,-€
 • Položka 84 - a) Povolenie na pripojenie miestnej komunikácie alebo účelovej komunikácie na cestu I., II. a III. triedy - 75,-€ (môže sa odpustiť alebo zvýšiť až na päťnásobok)
 • b) Povolenie na pripojenie účelovej komunikácie na miestnu komunikáciu - 40,-€ (môže sa odpustiť alebo zvýšiť až na päťnásobok)
 • Položka 85 - a) Povolenie výnimky zo zákazu činnosti v ochrannom pásme pozemnej komunikácie - 115,-€
 • c) Povolenie na zriadenie zjazdu z pozemnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti - 30,-€
 • Správne poplatky 145/1995 Z.z. - Príloha – Životné prostredie položka 160 – SP podľa osobitných predpisov FO 10,-€ a PO 100,-€
 • Vydanie rybárskeho lístka  139/2002 Z.z. - O rybárstve – správne poplatky podľa zákona 145/1995 Z.z. – Príloha – pôdohospodárstvo  položka 38 – ročný RL 7,-€ a       trojročný RL 17,-€

 

Finančné oddelenie

 • Správny poplatok v zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch – položka č. 143 b/ v sume - 3,- €
 • Položka 142 a/ vydanie osvedčenia o zápise do evidencie SHR – 6,50€


 

Správne oddelenie

Spoločný obecný úrad - Stavebná správa

Položka 59

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia, alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

1. pre fyzickú osobu - 40,-€

2. pre právnickú osobu - 100,-€

a) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby - 20,-€

 

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poznámky

1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.

2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

 

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a) na stavby na bývanie

1. na stavbu rodinného domu - 50,-€

2. na stavbu bytového domu - 200,-€

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 - 25,-€

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 - 50,-€

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu - 35,-€

2. bytových domov - 100,-€

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 30,-€

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 30,-€

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,

malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 30,-€

4. na spevnené plochy a parkoviská - 30,-€

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad

letné kuchyne, bazény, sklady - 30,-€

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 50,-€

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 50,-€

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,

malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 50,-€

4. na spevnené plochy a parkoviská - 50,-€

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady - 50,-€

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) - 20,-€

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny

stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000,-€ vrátane - 100,-€

nad 50 000,-€ do 100 000,-€ vrátane - 200,-€

nad 100 000,-€ do 500 000,-€ vrátane - 400,-€

nad 500 000,-€ do 1 000 000,-€ vrátane - 600,-€

nad 1 000 000,-€ do 10 000 000,-€ vrátane - 800,-€

nad 10 000 000,-€ - 1 000,-€

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby - 50,-€

i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má

veľkosť od 3 m2 do 20 m2 - 60,-€

j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je

väčšia ako 20 m2 - 150,-€

 

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písm. g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť a.s.

Poznámky

1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.

4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

Položka 60a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

1. pre právnickú osobu - 100,-€

2. fyzickú osobu - 30,-€

b) Žiadosť o zmenu doby trvania

1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť

od 3 m2 do 20 m2 - 60,-€

2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia

ako 20 m2 - 150,-€

c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre

1. právnickú osobu - 50,-€

2. fyzickú osobu - 20,-€

d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je

menšia ako 3 m2 - 30,-€

e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

1. právnickú osobu - 30,-€

2. fyzickú osobu - 10,-€

f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej

prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného

zariadenia - 80,-€

g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala

pôvodná dokumentácia stavby - 10,-€

h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe - 30,-€

i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby - 10,-€

 

Oslobodenie

1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

 

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom a o dodatočné povolenie zmeny stavby ..... trojnásobok sadzby určenej v položke 60

 

Položka 62

a) Žiadosť o povolenie

1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním,

podľa položky 60 - 30,-€

2. na odstránenie stavby, (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

právnickú osobu - 50,-€

fyzickú osobu - 20,-€

3. terénnych úprav pre

právnickú osobu - 100,-€

fyzickú osobu - 20,-€

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti - 100 eur

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia - 20 eur

Oslobodenie

1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

 

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

1. rodinný dom - 35,-€

2. bytový dom - 120,-€

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy

alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2  - 25,-€

2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 - 50,-€

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu - 25,-€

2. bytových domov - 50,-€

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 20,-€

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 20,-€

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne

odpadových vôd, jazierka - 20,-€

4. na spevnené plochy a parkoviská - 20,-€

5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám,

napríklad letné kuchyne, bazény, sklady - 20,-€

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 30,-€

2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 30,-€

3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2,

malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 30,-€

4. na spevnené plochy a parkoviská - 30,-€

5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady - 30,-€

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) - 20,-€

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

do 50 000 eur vrátane - 60,-€

nad 50 000,-€ do 100 000,-€ vrátane - 120,-€

nad 100 000,-€ do 500 000,-€ vrátane - 250,-€

nad 500 000,-€ do 1 000 000,-€ vrátane - 400,-€

nad 1 000 000,-€ do 10 000 000,-€ vrátane - 530,-€

nad 10 000 000,-€ - 660,-€

h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je

väčšia ako 20m2 - 50,-€

 

Oslobodenie

1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.

2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.

3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky

1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].

2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.

3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby..

4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady v pôsobnosti Slovenskej republiky v zmysle ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka