Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy

Zimná údržbaVytlačiť
 

fotoTechnické služby Bojnice žiadajú občanov, aby neodkladne odstránili svoje vozidlá  zaparkované na miestnych komunikáciách a chodníkoch, pretože zabraňujú riadnemu vykonávaniu zimnej údržby. Vozidlá je potrebné parkovať vo dvoroch svojich nehnuteľností, aby mohol byť rozšírený jazdný profil komunikácií.

Zároveň sa chceme poďakovať občanom a podnikateľom, ktorí čistia chodníky pred svojimi nehnuteľnosťami a prevádzkami a chceme poprosiť aj ostatných občanov a podnikateľov mesta Bojnice aby pri súčasnej poveternostnej situácii boli trpezliví a v rámci svojich možností pomohli s údržbou chodníkov.

Ďakujeme

Technické služby Bojnice


 

Zverejnené 9.1.2019 -správca-


 

Upozornenie na podanie oznámenia údajov potrebných k stanoveniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia Vytlačiť
 

erb

Upozorňujeme všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečistenia ovzdušia (právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malé zdroje znečisťovania ovzdušia), aby si podľa VZN-23-2017 Mesta Bojnice, čl. 5 ods. 4 splnili svoju povinnosť oznámenia spotreby palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú. Za každý zdroj znečistenia je nutné podať oznámenie zvlášť a údaje sú za rok 2018. Za nesplnenie povinnosti Mesto Bojnice uloží prevádzkovateľovi pokutu podľa čl. 8 ods. 3  tohto VZN vo výške  do 663,87 €.

Oznámenie údajov pre určenie výšky poplatku zasielajte písomne na adresu Mestský úrad Bojnice, Sládkovičova 1/176, 972 01 Bojnice, alebo e-mailom adriana.kovacova@bojnice.sk  v termíne najneskôr do 15.2.2019.

Oznámenie zasielajte na tlačive, ktoré si môžete vyzdvihnúť priamo na MsÚ Bojnice č. dverí 3 alebo  je zverejnené na internetovej stránke Mesta Bojnice (http://www.bojnice.sk/download_file_f.php?id=576227) .

 

Kontakty:

Adresa: Mestský úrad Bojnice, oddelenie RRaŽP,

              Sládkovičova 1/176, 972 01  Bojnice

Tel.: 046/512 16 17,  512 16 11

e-mail: adriana.kovacova@bojnice.sk


 

Zverejnené 17.12.2018 -správca- Vyprší o 28 dní.


 

Štatistické zisťovanie RÚ Vytlačiť
 

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 250/2017 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2019. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške, a vývoji  príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných takmer 190 obcí, medzi nimi aj Vaše mesto. Do zisťovania je zaradených viac ako 2000 domácností.

Zisťovanie sa uskutočňuje od 10. decembra 2018 do 31. decembra 2019.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Oslovené domácnosti sú povinné podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike poskytnúť požadované údaje. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky  na t. č. 041/5113210, 0905925932 – Ing. Alena Babíková.


 

Zverejnené 10.12.2018 -správca- Vyprší o 347 dní.


 

Domáce zabíjačky - usmernenie Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SRVytlačiť
 

erbPodľa § 23 zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov možno zabíjať u chovateľa na súkromnú domácu spotrebu hovädzí dobytok, ošípané, ovce, kozy a zver z farmového chovu za podmienky, ak bolo zabíjanie zvierat nahlásené príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe aspoň jeden pracovný deň vopred.
Zároveň musia byť dodržané požiadavky na ochranu zvierat v čase zabíjania a hygienické požiadavky na zdravotnú bezpečnosť získavaných produktov vzhľadom na bovinnú spongiformnú encefalopatiu (BSE), ak ide o hovädzí dobytok, ochorenie na trichinely, ak ide o ošípané.


Domáca zabíjačka určená na súkromnú domácu spotrebu sa vykonáva v priestoroch chovateľa.
Produkty z domácej zabíjačky sú určené výlučne pre súkromnú spotrebu chovateľa v jeho domácnosti a jemu blízkych osôb.
V žiadnom prípade sa takto získané produkty nesmú uvádzať na trh - predávať iným osobám.


Domáca zabíjačka hovädzieho dobytka:
Testovanie - odber vzoriek na BSE u hovädzieho dobytka (ďalej HD) zdravého sa nevykonáva.
Odber vzoriek na BSE sa musí vykonať u všetkých kusov starších ako 24 mesiacov:
- chorých, naliehavo (núdzovo)zabitých
- vyšetrených pred zabitím s príznakmi poukazujúcimi na úraz alebo vážne psychologické alebo funkčné problémy alebo s príznakmi BSE ochorenia.
Odber vzoriek u HD vykonajú súkromní veterinárni lekári podľa príslušných obvodov.


Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktami a ŠRM (špecifický rizikový materiál)
ŠRM sú:

- lebka okrem čeluste vrátane mozgu, očí a miechy zvierat starších ako 12 mesiacov
- celé telo v prípade pozitívneho výsledku vyšetrenia na BSE


Pri nahlasovaní domácej zabíjačky hovädzieho dobytka sa uvádzajú tieto údaje:
- meno a adresa chovateľa
- okres
- identifikačné číslo zvieraťa (ušné číslo) z CEHZ
- registračné číslo chovu z CEHZ
- vek zvieraťa: dátum narodenia a vek mesiacoch
- plánovaný dátum domácej zabíjačky
- telefónne číslo chovateľa


Domáca zabíjačka ošípaných
Testovanie - odber vzoriek na trichinelózu u ošípaných na ľudskú spotrebu sa musí vykonať v okresoch Prievidza a Partizánske na základe vyhodnotenia rizika výskytu ich pôvodcu u vnímavých voľne žijúcich zvierat určených alebo neurčených pre ľudskú spotrebu (diviačia zver, medveď, jazvec, líška). V súčasnosti sa na základe vyhodnotenia rizika výskytu u voľne žijúcich zvierat vyšetrenie na trichinelózu u ošípaných na ľudskú spotrebu v okresoch Prievidza a Partizánske nevykonáva.
Odber vzoriek u ošípaných vykonajú súkromní veterinárni lekári alebo štátni veterinárni lekári – inšpektori z RVPS Prievidza.


Pri nahlasovaní domácej zabíjačky ošípaných sa uvádzajú tieto údaje:
- meno a adresu chovateľa
- okres
- plánovaný dátum domácej zabíjačky
- telefónne číslo chovateľa


Domáca zabíjačka oviec a kôz

Pri nahlasovaní domácej zabíjačky oviec a kôz sa uvádzajú tieto údaje:
- meno a adresa chovateľa
- okres
- identifikačné číslo zvieraťa (ušné číslo) z CEHZ
- registračné číslo chovu z CEHZ
- vek zvieraťa: dátum narodenia a vek mesiacoch
- plánovaný dátum domácej zabíjačky
- telefónne číslo chovateľa


Nakladanie s vedľajšími živočíšnymi produktami a ŠRM
ŠRM sú:

- lebka vrátane mozgu a očí a miecha zvierat starších ako 12 mesiacov alebo s prerezanými trvalými rezákmi prerezanými cez ďasno


U p o z o r n e n i e:
ŠRM musí byť odovzdaný do Veterinárnej asanačnej spoločnosti Žilina- Mojšová
Lúčka.
- kontakt pre okres Prievidza: 041/5654112-113, 0903 700007, 0904238 581
- kontakt pre okres Partizánske: 037/6512011, 0911752938


Poplatok za odstránenie ŠRM hradí chovateľ.


- Odber vzoriek na BSE u HD starší ako 24 mesiacov, ktorý nebol zabitý na ľudskú spotrebu (uhynuté, usmrtené osobou alebo predátorom) sa musí vykonať.
Odber sa nevykonáva u zvierat usmrtených v rámci epidémie (slintačka a krívačka, antrax) a pri hromadných úhynoch v dôsledku intoxikácie, prírodných katastrof (blesk, požiar, povodeň).
- Zabíjanie, usmrcovanie zvierat na verejnom priestranstve (prezentované ako domáca zabíjačka) je v rozpore s etickými a legislatívnymi požiadavkami. Preto pri prezentácii tejto národnej tradície sa odporúča použiť výlučne jatočné telá, ktoré sú technologicky opracované a posúdené príslušným inšpektorom (úradným veterinárnym lekárom) orgánu veterinárnej a potravinovej správy ako zdravotne bezpečné z prevádzkarní schválených pre zabíjanie domácich kopytníkov.
Problematika ďalšej prípravy a predaja zabíjačkových špecialít na verejnom priestranstve je v kompetencii Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bojniciach.


MVDr. Milan Šima v. r.
riaditeľ RVPS Prievidza


Regionálna veterinárna a potravinová správa P r i e v i d z a:
Adresa: Mariánska č. 6, 971 01 Prievidza
Telefón: 046/ 5422247
Fax: 046/5425710
e-mail: Sekretariat.PD@svps.sk
Nahlasovať v pracovné dni: 7,00 hod. - 15,00 hod.


 

Zverejnené 26.10.2018 -správca-


 

Zariadenie pre seniorov Bojnice hľadá kuchára/kuchárkuVytlačiť
 

erbZariadenie pre seniorov - Domov dôchodcov Bojnice prijme do pracovného pomeru kuchára (kuchárku) - požiadavky:

 • vyučený v odbore kuchár alebo kuchár-časník

 

Práca vhodná aj pre absolventa alebo dôchodcu.

Pracovný pomer na dobu určitú - 1 rok.

Mzda pri nástupe: 550,- €

Nástup ihneď.

 

č.t. 0911 227 688


 

Zverejnené 10.9.2018 -správca-


 

Oznámenie o začatí pamiatkového výskumu realizovaného s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republikyVytlačiť
 

Na základne  zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2018 ( ev č.MK-2129/2018/1.1) na ochranu , obnovu a rozvoj kultúrneho dedičstva v oblasti pamiatkového fondu od 22.8.2018 sa začal realizovať pamiatkový  výskum v rámci projektu  s názvom: I. etapa komplexnej obnovy národnej kultúrnej pamiatky (NKP  č. v ÚZ PF 10622/1, Dom meštiansky a pivnica (Pálfyho koniareň) Hurbanovo nám.č. 49/40 , parcela č. 2319/1 ) – prípravná dokumentácia obnovy.

Účelom projektu je vykonať  pamiatkový výskum ( architektonický – historický a umelecko- historický výskum) , zameranie skutkového stavu a vyhotoviť    stavebno-  technické posudky.

Termín realizácie je od 22.08 - 31.12.decembra 2018. Výška dotácie je 5000€ a spolufinancovanie 450€.


 

Zverejnené 16.8.2018 -správca-


 

Zvýšený výskyt medveďa hnedéhoVytlačiť
 

foto Vážení občania, upozorňujeme Vás, že v katastri mesta Bojnice bol v minulých dňoch zaznamenaný zvýšený výskyt medveďa hnedého, najmä v lokalitách nad chatovou oblasťou, Rovne, Vendelín a nad Bohátkou. Žiadame Vás, aby ste v uvedených lokalitách zvýšili opatrnosť, resp. sa vôbec nepohybovali v týchto miestach.  


 

Zverejnené 27.4.2018 -správca-


 

Ochrana lesov pred požiarmi v roku 2018 Vytlačiť
 

V posledných rokoch klesá v prievidzskom regióne počet požiarov, ktoré vznikajú pri vypaľovaní trávy a porastov. Napriek tomu musia hasiči každoročne bojovať s ohňom na otvorených plochách, pričom jeho likvidácia vôbec nie je jednoduchá. Niektorí ľudia si stále mylne myslia, že vypaľovanie trávy nie je nezákonné, že ide o čistenie plôch od suchých porastov. Zákon o ochrane pred požiarmi však jasne hovorí, že občania, ale aj právnické osoby,  či organizácie nesmú vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov.

 

Na území Slovenskej republiky v roku 2017 vzniklo 10 312 požiarov, ktoré spôsobili škody vo výške viac ako 31,5 mil. €.  V porovnaní s vlaňajším rokom sa počet požiarov zvýšil o 1 905 prípadov (nárast o 23%), naopak priame škody spôsobené požiarmi mierne klesli a to o 1 941 8305 € (pokles o 6%). Pri požiaroch v roku 2017 bolo usmrtených 55 osôb a 224 sa zranilo. Celkovú  bilanciu  požiarovosti  z hľadiska príčin vzniku  ovplyvnili najmä požiare, ktoré vznikli v dôsledku nedbalosti a neopatrnosti dospelých osôb (5 282 prípadov, čo predstavuje viac ako  polovicu z celkového  počtu  požiarov).  Z toho  najväčší podiel  malo vypaľovanie trávy a suchých porastov, ktorým bol  zapríčinený vznik 1 861 požiarov. Z hľadiska počtu požiarov v štatistike požiarovosti každoročne dominujú požiare, ku ktorým dochádza v prírodnom prostredí. V roku 2017 evidujeme v tejto kategórii 7 326 požiarov. Najpočetnejšiu skupinu tvoria požiare trávnatých porastov a úhorov – 2 305, čo je oproti vlaňajšku viac ako dvojnásobok. Najväčší výskyt požiarov trávnatých porastov bol zaznamenaný v mesiaci marci.

 

V roku 2017 vzniklo na území okresu Prievidza 190 požiarov, ktoré spôsobili škodu vo výške 301 085,- €. Pri týchto požiaroch boli usmrtené 2 osoby a 3 boli zranené. Štatisticky evidované sú 3 lesné požiare s priamymi škodami 1 200 € a uchránenými hodnotami 30 300 €. Ten najväčší vznikol dňa 22. 6. 2017 v lesnom poraste – Šútovské sedlo, kde horelo suché drevo, tráva a kríky. Jednalo sa o plochu cca 400 x 400 m. Pri požiari zasahovali príslušníci OR HaZZ Prievidza, DHZ Kanianka, Nedožery a Bojnice – Dubnica. Vypaľovanie trávy a suchých porastov zapríčinilo vznik 12 požiarov s priamymi škodami 750 €.

      

S cieľom predísť vzniku požiarov v lesoch upozorňujeme na:

 • dodržovanie zásad protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
 • zákaz fajčiť a používať otvorený oheň v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
 • zákaz vypaľovať porasty a zakladať oheň na miestach, kde by sa mohol rozšíriť,
 • poskytnutie osobnej a vecnej pomoci v prípade vzniku požiaru.

 

V prípade zistenia porušenia zákona „O  ochrane  pred  požiarmi“ upozorňujeme, že orgány štátneho požiarneho dozoru môžu udeliť fyzickej osobe v blokovom konaní pokutu do výšky 100 €  a v priestupkovom konaní až do výšky 331 €.

 

pplk Ing. Stanislav Kmeť, v.r.

riaditeľ


 

Zverejnené 20.3.2018 -správca-


 

Mobilná aplikácia TURISTICKÝ SPRIEVODCA BOJNICEVytlačiť
 

 foto

OOCR RHNB a Mesto Bojnice pripravili novinku - skvelú pomôcku pre návštevníkov mesta. Aplikácia „Turistický sprievodca Bojnice“ poskytuje majiteľom smartfónov množstvo informácií z nasledovných okruhov:
História mesta Bojnice, mapa, letecký záber mesta, cyklotrasy, cestovný ruch - informácie, kúpanie, turistika, kultúra, atraktivity a zaujímavosti, šport, významné osobnosti, hotely, penzióny a reštaurácie, tradičné podujatia v Bojniciach, bankomaty, dôležité telefónne čísla a link na webovú stránku mesta.
Časti Atraktivity a zaujímavosti a Turistika obsahujú informácie aj vo zvukovej podobe.
Mapa a uverejnené fotografie sa dajú zväčšovať.
Pri zariadeniach a inštitúciách sú kompletné kontakty, telefónne čísla s možnosťou jednodotykového vytáčania.

Mobilná aplikácia funguje off-line, aj bez internetu.

Pre nainštalovanie mobilnej aplikácie pre mobily a tablety Android môžete použiť linku https://play.google.com/store/search?q=vegh%20bojnice
alebo QR kód.

QR android

 

 

 

 

 

Pre nainštalovanie mobilnej aplikácie pre mobily iPhone a tablety iPad môžete použiť linku https://itunes.apple.com/us/app/bojnice/id1276159336?mt=8
alebo QR kód.

QR ios

 

 

 

 

 

Všetkým užívateľom prajeme, aby im bohatý užitočný obsah a komfortná obsluha spríjemnili a obohatili pobyt v Bojniciach.

 


 

Zverejnené 5.9.2017 -správca-


 

Príprava plánu dopravnej obslužnosti na 10 rokovVytlačiť
 

erb

V súvislosti  so spracovaním  Plánu dopravnej obslužnosti(PDO), ktorý bude podkladom k obstaraniu dopravcu MHD pre Prievidzu a Bojnice na 10 ročné obdobie a ktorého výstupom má byť aj optimálny model siete liniek MHD ako aj samotný cestovný poriadok Vám dávame do pozornosti nasledujúcu linku, kde je možné vyplniť dotazník pre občanov k PDO:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScffW6n2Z3fq21hyBXPLXtFroXf6KmI2OerpmduKtRHSHr3KQ/viewform?c=0&w=1


 

Zverejnené 12.5.2017 -správca-


 

Bezplatná služba Online tlmočníkVytlačiť
 

Vážení nepočujúci občania,

dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.

Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informácie o tom, ako používať službu nájdete po kliknutí na tento link.


 

Zverejnené 8.2.2017 -správca-


 

Mesto Bojnice hľadá opatrovaľa/opatrovateľkuVytlačiť
 

erb

Mesto Bojnice hľadá záujemcov o prácu opatrovateľ /ka/ pre  opatrovanie občanov mesta v ich domácnostiach. Opatrovateľ /ka/ musí spĺňať kvalifikačné predpoklady, ktorými sú absolvovanie kurzu opatrovateľská služba v rozsahu 220 hodín,  alebo absolvovanie štúdia na strednej zdravotníckej škole.

Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne na Mestskom úrade v Bojniciach u p. Vidovej,  kanc. č. 4, alebo môžu zaslať žiadosť na adresu: Mestský úrad, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice.

tel. 046/ 512 16 09.


 

Zverejnené 25.10.2016 -správca-


 

Upozornenie pre seniorovVytlačiť
 

logo Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Prievidzi zaznamenalo v mesiaci september 2016 zvýšený počet pokusov trestných činov páchaných na senioroch, kedy neznáme osoby (páchatelia) volajú starším osobám na pevnú linku a predstavujú sa v telefóne ako ich príbuzní alebo známi (najčastejšie vnuk, brat, vnučka, syn a podobne). Žiadajú požičať peniaze na rôzne účely (napr. kúpa auta, nehnuteľnosti, či vyplatenie dlhu) a ubezpečujú ich, že peniaze v krátkej dobe vrátia. Páchatelia volajú niekoľkokrát za sebou, aby znemožnili seniorovi preveriť, či naozaj volá jeho skutočný príbuzný alebo známy.  Ak senior nemá doma peniaze, sú mu ochotní poslať aj taxík, aby išiel vybrať peniaze do banky. Následne uvedú,  že kvôli zaneprázdnenosti nemôžu prísť pre peniaze osobne a preto posielajú kolegu, asistentku alebo inú osobu. Polícia preto odporúča seniorom, aby si vždy overili, či naozaj volá ich skutočný príbuzný a aby peniaze nedávali cudzím osobám, aj keď tvrdia, že ich posiela ich príbuzný. Pri akomkoľvek podozrení je lepšie volať políciu na bezplatné telefónne číslo 158.


 

Zverejnené 14.9.2016 -správca-


 

Ako triediť odpad - informačné materiály pre občanov Vytlačiť
 

Triedenie je hračka, myslia si Slováci. Mnohí ale nevedia, aký odpad do akého kontajnera patrí.

Slováci triedia málo. Hovoria to výsledky štúdií európskeho štatistického úradu Eurostat. Z celkového odpadu putuje len asi 6 % na recykláciu, 12 % končí v spaľovni, 6 % sa kompostuje, ale až 76 % končí na skládkach. Často aj nelegálnych. Táto štatistika radí Slovensko na chvost EÚ v nakladaní s odpadom.

Farebná abeceda triedenia

Nový zákon o odpadoch priniesol štyri základné farby kontajnerov. Žltá je určená na plasty, modrá na papier, zelená na sklo, červená na kovy. Zákon však povoľuje, aby sa viaceré komodity triedili spolu, do jedného kontajnera. Závisí to od technickej infraštruktúry a zavedeného systému v tom-ktorom regióne. Zákon napríklad povoľuje spoločný zber plastov, kovov a nápojových kartónov, takže na niektorých miestach by ste márne hľadali tieto farby kontajnerov. Aby ste si boli istí, čo kam môžete vhodiť, najlepším spôsobom je prečítať si štítky priamo na zberných nádobách. Tie musia obsahovať presné informácie o tom, čo všetko do konkrétnych nádob patrí.

Plastovú fľašu zošliapnuť

Mnohé plastové obaly sú objemné, zaberajú značnú časť v kontajneroch. Preto skôr než vhodíte plastové fľaše alebo nápojové kartóny do kontajnera, zmenšite ich objem. Napríklad zošliapnutím. Obaly z potravín nie je potrebné umývať úplne do čista, tým by ste boli z hľadiska plytvania vody neekologickí, skôr tu hrá rolu zápach, hlodavce a možné nákazy. Pri recyklácii plasty prejdú čistiacim procesom. Nemali by však byť hrubo znečistené od mastných olejov či pást, nebezpečných látok, zeminy a farieb. Do plastov patria číre aj farebné fólie, vrecká,  igelitové tašky, fľaše a fľaštičky z kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká z mlieka, obaly z jogurtov, vedrá, či obaly z CD. Do žltej nádoby môžete pokojne hodiť aj polystyrén, ktorý vám zostal doma po nákupe elektroniky a iných tovarov. Ak je nadrozmerný, odneste ho na najbližší zberný dvor. Určite však do plastov nepatria pneumatiky, duše z bicyklov a iné gumené predmety.

Papier náš odveký, nehádzať zmoknutý

Papier je možné recyklovať 5 až 7 krát za sebou. Triedime ho suchý a čistý. Do modrého kontajnera určeného na papier môžete vhadzovať  papierové obaly, noviny, časopisy, knihy bez pevnej väzby, zošity, listy, kancelársky papier, lepenku, papierové krabice (zošliapnuté), rozložené kartóny, katalógy, letáky, plagáty, obálky, pohľadnice, ba aj krepový papier. Nepatria sem však nápojové kartóny, silne znečistený či mastný papier, papier s hliníkovou fóliou, voskovaný papier, obaly na mrazené potraviny, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), kopírovací papier či termopapier (používaný najmä na účtenky). Mokrý papier rýchlo plesnivie, preto ho netriedime.

Sklo do zelených kontajnerov

Vratné fľaše sú už dnes na ústupe. Napriek tomu je dôležité sklo zhodnocovať. Je to totiž surovina, ktorú možno recyklovať donekonečna. Do kontajnera so sklom môžete ukladať rôzne sklenené nádoby, fľaše, poháre, fľaštičky z kozmetiky či liekov (samozrejme bez plastových či kovových uzáverov), sklenené črepy alebo okenné sklo bez rámov. Do zeleného kontajnera však nepatria zrkadlá, pozlátené a pokovované sklo, žiarovky a žiarivky, drôtené sklo, autosklo, technické sklo, sklo s obsahom chemických látok, TV obrazovky a monitory, porcelán, keramika, dymové sklo a ani plastové štuplíky a korky zo sklenených fliaš.

Kovové, ale nie objemné

Ako sme už spomínali, kovové obaly je možné zbierať spolu s plastami a nápojovými kartónmi. Ak teda v svojom meste alebo obci nenájdete samostatný červený kontajner, vhadzujte kovové obaly podľa zásady: najprv prečítať štítky na nádobách a hodiť odpad do správnej zbernej nádoby. Do červeného kontajnera môžete vhadzovať plechovky, konzervy, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), alobal či starý kovový riad. Konzervy a plechovky pred vyhodením do nádoby je vhodné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál. Nepatria sem však tuby z krémov a pást, chemicky znečistené kovy, mäkké vrecká z kávy a instantných polievok.

V triedení nám poradí  www.triedime.sk

Umývate si zuby, minula sa vám pasta a vy sa rozhodujete kam s tubou? Do komunálu? Do žltého kontajnera? Alebo ste si s priateľmi na párty objednali pizzu a papierový obal z nej je mastný? Kam s ním? Pre takých, ktorí si odpoveďou nie sú istí, pripravila spoločnosť ENVI - PAK špeciálnu webovú stránku www.triedime.sk, ktorá nielen inštruuje, kam s ktorým druhom odpadu, ale odhaľuje „život“ odpadu po jeho vyhodení do správneho kontajnera na triedený zber. „Našou úlohou je plošne vzdelávať ľudí ako správne triediť, preto sme vytvorili webovú stránku www.triedime.sk, ktorá je určená všetkým vekovým kategóriám. Je plná animácií a zaujímavostí z procesu triedenia a recyklácie odpadu“, dodala Silvia Nosálová z organizácie zodpovednosti výrobcov ENVI - PAK.

 

obrazok


 

Zverejnené 19.8.2016 -správca-


 

Hromadné podujatiaVytlačiť
 

erb 

V zmysle Rozhodnutia ministra vnútra č.2  o vyhlásení druhého stupňa - Zvýšený stupeň teroristického ohrozenia (boli ste e-mailom informovaní 23.3.2016) Vás žiadame, aby ste Okresnému úradu Prievidza, odboru krízového riadenia nahlásili všetky verejné hromadné podujatia pred ich konaním najmenej 7 dní s informáciou:

- mesto/obec

- dátum a čas od - do hod.

- miesto konania

- názov podujatia

- predpokladaný počet zúčastnených osôb

- zodpovedná osoba za organizáciu podujatia

 

na e-mail ocoakr.obupd@gmail.com a v kópii na dusan.krovina@minv.sk.


 

Zverejnené 11.4.2016 -správca-


 

Stiahnite si mobilnú aplikáciu a majte informácie z mesta vždy po rukeVytlačiť
 

Cez mobilnú aplikáciu máte informácie o aktivitách, podujatiach v meste vždy po ruke.

Dôležité oznamy a upozornenia môžete vedieť ihneď po zverejnení. Nastavená notifikácia vás upozorní na aktuálne informácie bez nutnosti ísť na webovú stránku mesta.

Úradné hodiny mestského úradu a kontaktné informácie si môžete cez mobilnú aplikáciu uložiť pre prezeranie  v offline režime. Budú tak pre vás k dispozícii aj keď nebudete mať internetové pripojenie.

Informácie o meste, jeho históriu, alebo fotogalériu pohodlne zdieľajte s priateľmi ako atraktívnu pozvánku pre jeho návštevu.

Zorientujte sa v prehľadnej mape ulíc so zobrazením úradov, inštitúcií, škôl a športovísk.

 

Buďte vždy informovaní o dianí:

 • Akcie, divadlá, kiná, športové podujatia
 • Ponuky práce
 • Inzercia, predaj aj kúpa
 • Firmy a služby, ich top ponuky
 • Pohotovostné čísla, pohotovosti lekární
 • Aktuálne spravodajstvo zo sveta i Slovenska

 

Technické informácie

Mobilná aplikácia Virtualne je dostupná pre operačné systémy iOS a Android (od verzie 4.4)

Pre správne fungovanie si aplikácia vyžaduje prístup k niektorým funkciám v mobilnom telefóne, najmä k informáciám o internetovom pripojení, lokalizačným službám a podobne. Niektoré z funkcií sú nevyhnutné, iné môžete v prvotnom sprievodcovi nastavením vypnúť. 

 

Ochrana osobných údajov

Mobilná aplikácia Virtualne nezhromažďuje žiadne osobné údaje o používateľovi. Pre skvalitnenie dostupných informácií zhromažďujeme iba neadresné štatistické dáta, napríklad ktoré kategórie používatelia preferujú, alebo ktorý operačný systém mobilného zariadenia je najviac používaný. Tieto štatistické dáta spravujeme iba v rámci redakcie Virtualne.sk a nie sú poskytované žiadnym iným subjektom.  

 

Spôsob inštalácie aplikácie

 • Otvorte si túto stránku v prehliadači vášho mobilného telefónu.postup inštalácie
 • Kliknite na tlačidlo Google Play
 • Otvorí sa Vám obrazovka mobilnej aplikácie Virtualne v Google Play (Obchod Play)
 • Kliknutím na Inštalovať sa aplikácia nainštaluje do vášho mobilného telefónu
 • Po nainštalovaní si v sprievodcovi nastavení vyberte vaše mesto a zobrazia sa vám všetky informácie

 

google play

 

 

 

 

Mobilnú aplikáciu mesto pripravilo v spolupráci so spoločnosťou WEBY GROUP, s.r.o.


 

Zverejnené 19.5.2016 -správca-


 

Parkovanie na parkovisku za KC Bojnice - aktualizáciaVytlačiť
 

značkaUpozorňujeme občanov, že od polnoci z utorka 16.2.2016 na stredu 17.2.2016 bol spustený parkovací systém.

Prevádzkový poriadok parkoviska za Kultúrnym centrom v Bojniciach

 

Parkovisko za Kultúrnym centrom v Bojniciach
Cenník parkovného pre rok 2016


1. Manipulačný poplatok za vydanie parkovacej karty: 3,- € vrátane DPH.
2. Manipulačný poplatok za vydanie prejazdnej karty: 3,- € vrátane DPH.
3. Poplatok za obnovu platnosti už vydanej karty v novom období: 0,- €
4. Manipulačný poplatok za vydanie karty v prípade straty pôvodnej karty: 10,- €
5. Poplatok za parkovanie na základe parkovacej karty: 100,- € vrátane DPH na obdobie do 31.12.2016.
6. Poplatok za parkovanie na základe parkovacieho lístka:
a. prejazd parkoviskom a parkovanie do 20 minút bezplatne,
b. prvá hodina parkovania: 0,70 € vrátane DPH,
c. druhá a každá ďalšia začatá hodina: 0,70 € vrátane DPH,
d. maximálna cena parkovného: 4,20 €/deň vrátane DPH.


Poznámky:
1. Parkovanie je spoplatnené PO - NE od 06:00 h do 17:00 h.
2. Parkovacie karty je možné zakúpiť na adrese: Technické služby, prísp. org. mesta, Rybníčky 6,972 01 Bojnice.


v Bojniciach 16.2.2016


Ing. Dušan Hnáth
riaditeľ TS, p.o.m.


 

Zverejnené 15.2.2016 -správca-
Aktualizované: 8.7.2016 -správca-


 

Parkovanie v meste Bojnice Vytlačiť
 

info tabula

Technické služby,  príspevková organizácia mesta Bojnice sú správcom parkoviska  pod  hotelom Régia v Bojniciach.  Na motoristov v tu čaká 565 parkovacích miest na mestskom parkovisku, ktoré sa nachádza len  na skok od zámku, zoologickej záhrady, či kúpeľov.

Cena za celodenné parkovanie na tomto parkovisku je stanovená na prijateľné 4 €. Hostí, ktorí prichádzajú z iných regiónov k parkoviskám bezpečne navedie informačný systém, ktorý na parkoviská upozorňuje  už od prekročenia bojnickej katastrálnej hranice.

Mesto Bojnice ešte do začiatku letnej turistickej sezóny doplní priestor parkoviska o informačnú tabuľu, ktorá, ako veríme, vzbudí zvedavosť  turistov a nedovolí im vynechať žiadnu atrakciu v meste.

 

GPS súradnice parkoviska

48°46'28.67" S

18°34'39.94" V

 

Mgr. Daniel Palacka

prednosta MsÚ Bojnice

 

parkovisko pod régiou - tabuľa

 


 

Zverejnené 6.5.2015 -správca-
Aktualizované: 15.2.2016 -správca-


 

Úradná tabuľa - Súhrnné správy

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za 4. štvrťrok 2016Vytlačiť
 


 

Zverejnené 1.2.2017 -správca-


 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2016Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie sprava_1Q2016.pdf sprava_1Q2016.pdf (36 kB)

 

Zverejnené 22.4.2016 -správca-


 

Rekonštrukcia ohrevu bazénovej vody na Plážovom kúpalisku v BojniciachVytlačiť
 


 

Zverejnené 24.3.2016 -správca-


 

Podlimitná zákazka na stavebné práce pre projekt: „Zníženie energetickej náročnosti objektu MsÚ v Bojniciach“Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie sutazne_podklady.pdf sutazne_podklady.pdf (2.8 MB)

 

Zverejnené 16.3.2016 -správca-


 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2015Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie sprava_4Q2015.pdf sprava_4Q2015.pdf (36.8 kB)

 

Zverejnené 26.1.2016 -správca-


 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2015Vytlačiť
 


 

Zverejnené 21.12.2015 -správca-


 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2015Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie sprava.pdf sprava.pdf (19.1 kB)

 

Zverejnené 31.7.2015 -správca-


 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2015Vytlačiť
 


 

Zverejnené 24.4.2015 -správca-


 

Súhrnná správa o zákazkách za 4.štvrťrok 2014Vytlačiť
 

Súhrnná správa o zákazkách za 4.štvrťrok 2014 suhrnna_sprava_o_zakazkach_Q4_2014.pdf suhrnna_sprava_o_zakazkach_Q4_2014.pdf (348.1 kB)

 

Zverejnené 28.1.2015 -správca-


 

Súhrnná správa o zákazkách za III.štvrťrok 2014Vytlačiť
 

Súhrnná správa o zákazkách za III.štvrťrok 2014 suhrnne_spravy_o_zakazkach_2014-Q3.pdf suhrnne_spravy_o_zakazkach_2014-Q3.pdf (333.8 kB)

 

Zverejnené 27.10.2014 -správca- Vyprší o 347 dní.


 

Súhrnná správa - II.štvrťrok 2013Vytlačiť
 

Súhrnná správa - II.štvrťrok 2013 Súhrnná správa - II.štvrťrok 2013.pdf Súhrnná správa - II.štvrťrok 2013.pdf (124.7 kB)

 

Zverejnené 19.7.2013 -správca-
Aktualizované: 27.10.2014 -správca- Vyprší o 347 dní.


 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2011Vytlačiť
 


 

Zverejnené 23.1.2012 -správca- Vyprší o 11670 dní.


 

Súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou za III. štvrťrok 2011Vytlačiť
 


 

Zverejnené 21.7.2011 -správca- Vyprší o 11670 dní.


 

Ponuka majetku

Zverejnenie zámeru prenájmu nebytových priestorov – 15.1.2019Vytlačiť
 

Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods. 9) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer prenajať nehnuteľný majetok.

Predmetom prenájmu sú nebytové priestory vo vlastníctve mesta Bojnice

 • v Dome služieb na Sládkovičovej ulici 210/50, Bojnice, parc. č. 2073, LV č. 1 na 1. poschodí budovy vľavo o celkovej rozlohe 18,25 m2

Ponuky záujemcov o prenájom nebytových priestorov je potrebné doručiť: do podateľne Mestského úradu v Bojniciach, Sládkovičova 1, v zalepenej obálke s označením „Prenájom NP - neotvárať“ najneskôr do 30.1.2019 do 12.00 h.

Ponuka musí obsahovať: účel využitia nebytového priestoru, výšku nájmu na m2 a rok, požadovanú dobu nájmu, identifikačné údaje záujemcu (meno a priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, IČO u fyzickej osoby alebo obchodný názov, sídlo, IČO u právnickej osoby, tel. kontakt, e-mail).

Informácie na tel. č. 046/512 16 10, prípadne osobne na MsÚ v Bojniciach, oddelení správy majetku mesta č. dverí 6.


 

Zverejnené 15.1.2019 -správca- Vyprší o 12 dní.


 

Zverejnenie zámeru mesta Bojnice dať do prenájmu nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

Mesto Bojnice v zmysle ustanovenia § 9a, ods.9) písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer dať do prenájmu svoj nehnuteľný majetok z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Predmetom nájmu sú nehnuteľnosti vo vlastníctve mesta Bojnice – v areáli Autocampingu,  súpisné čísla 1435, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 na parcelách č. 2998/1 až 3016 v k.ú.  Bojnice.


 

Zverejnené 14.1.2019 -správca- Vyprší o 13 dní.


 

Ponuka majetku - parc.číslo 3545/1Vytlačiť
 

Mesto Bojnice v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov zverejňuje zámer prenajať pozemok CKN parcela č. 3545/1 v k.ú. Bojnice.

Ponuky o prenájom predmetného pozemku je potrebné doručiť: do podateľne Mestského úradu v Bojniciach, Sládkovičova 1, najneskôr do 12.12.2018.

Informácie na tel. č. 046/512 16 17, prípadne osobne na MsÚ v Bojniciach, oddelení Regionálneho rozvoja a životného prostredia mesta Bojnice č. dverí 3.


 

Zverejnené 28.11.2018 -správca-
Aktualizované: 6.12.2018 -správca-


 

Ponuka majetku - parc. číslo 1101/2 a 91-188/101Vytlačiť
 

Mesto Bojnice v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ustanovenia § 9a, ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa zverejňuje zámer predať pozemok CKN parcela č. 1101/2 a EKN parcela č. 91-188/101 v k.ú. Bojnice.

Ponuky o kúpu predmetného pozemku je potrebné doručiť: do podateľne Mestského úradu v Bojniciach, Sládkovičova 1, najneskôr do 12.12.2018.

Informácie na tel. č. 046/512 16 17, prípadne osobne na MsÚ v Bojniciach, oddelení Regionálneho rozvoja a životného prostredia mesta Bojnice č. dverí 3.


 

Zverejnené 28.11.2018 -správca-


 

Ponuka majetku - parc. číslo 1549/9Vytlačiť
 

Mesto Bojnice v zmysle zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a doplnkov ustanovenia § 9a, ods. 8) písm. e) ako prípad hodný osobitného zreteľa zverejňuje zámer predať pozemok CKN parcela č. 1549/9 v k.ú. Bojnice.

Ponuky o kúpu predmetného pozemku je potrebné doručiť: do podateľne Mestského úradu v Bojniciach, Sládkovičova 1, najneskôr do 12.12.2018.

Informácie na tel. č. 046/512 16 17, prípadne osobne na MsÚ v Bojniciach, oddelení Regionálneho rozvoja a životného prostredia mesta Bojnice č. dverí 3.


 

Zverejnené 28.11.2018 -správca-


 

Oznamy o projektoch mesta z fondov EU

Zlepšenie technického stavu odborných učební v Základnej škole, BojniceVytlačiť
 

eu

iropV marci roku 2017 podalo mesto Bojnice  na Trenčiansky samosprávny kraj, ako Sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný operačný program ( SO pre IROP), projektový zámer s názvom : „Zlepšenie technického stavu odborných učební v Základnej škole, Bojnice“.

Po posúdení a vyhodnotení projektového zámeru sme v máji 2017 získali od Sprostredkovateľského orgánu (SO) pozitívnu hodnotiacu správu. Táto správa oprávňovala mesto Bojnice k tomu, aby   v auguste roku 2017 podalo  pre projekt s rovnakým názvom Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (Žiadosť o NFP) z prostriedkov EÚ.

Nasledovalo takmer ročné obdobie kontroly, hodnotenia a posudzovania žiadosti zo strany SO.

Dňa 08.06.2018 bolo mestu Bojnice doručené Rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o schválení Žiadosti o NFP.

 

Predmetom žiadosti a predkladaného projektu je zlepšenie vybavenia odborných učební (fyzikálnej, polytechnickej, jazykovej a IKT) v Základnej škole s materskou školou Bojnice prostredníctvom nevyhnutných stavebno – technických úprav a obstarania moderného materiálno – technického vybavenia jednotlivých učební.

 

V mesiaci júl 2018 podpísalo mesto Bojnice so SO pre IROP Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, kde celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu predstavujú sumu 124 473,97 EUR. Maximálna výška NFP je 118 250,27 EUR, čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov. Zvyšných 5 % z celkových oprávnených výdavkov predstavuje finančnú spoluúčasť mesta na financovaní projektu.

 

V mesiaci november 2018 začalo mesto Bojnice realizovať verejné obstarávania podľa jednotlivých logických celkov aktivít projektu. V súčasnej dobe sú už jednotlivé obstarávania ukončené a sú predložené na kontrolu dokumentácie z VO na SO pre IROP. Po ukončení administratívnych procesov kontroly a po schválení jednotlivých postupov verejného obstarávania začne mesto s realizáciou aktivít projektu.

 

Vďaka obstaraniu vybavenia a už zrealizovaných stavebno - technických úprav bude mať škola v našom meste nové, moderné a interaktívne odborné účebne.

Naši žiaci tak získajú zlepšenie zručností počas praktickej výučby a celkovo kvalitnejšie vzdelávanie v oblasti odborných predmetov.

 


 

Zverejnené 17.1.2019 -správca-


 

Zníženie energetickej náročnosti objektu Mestský úrad v BojniciachVytlačiť
 

logo Dňa 12.4.2016 mesto Bojnice predložilo spracovanú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku  na sprostredkovateľský  orgán Operačného programu Kvalita životného prostredia – Slovenskú inovačnú a energetickú agentúru. Predmetom žiadosti je Zníženie energetickej náročnosti objektu Mestský úrad v Bojniciach. Projekt rieši sanáciu obvodového plášťa mestského úradu, ktorá predstavuje zateplenie stien, výmenu výplní okenných otvorov a zasklených stien, sanáciu strechy a výmenu svietidiel. Sanácia  šikmej strechy pozostáva z výmeny pálenej krstiny, jej zateplenia na úrovni strešnej konštrukcie najvyššieho podlažia, plochá časť strechy bude zateplená novou vrstvou izolácie a následne hydroizolačnou vrstvou.   V rámci interiéru budú vymenené svietidlá za energeticky menej náročné a hydraulicky vyvážená vykurovacia sústava. Na vykrytie potreby elektrickej energie pre serverovňu úradu budú na plochej streche inštalované fotovoltické  panely.

Uvedenými opatreniami sa dosiahne zlepšenie tepelnotechnických vlastností budovy –zvýšenie tepelného odporu stavebnej konštrukcie a zníženie súčiniteľa prechodu tepla. Zároveň sa zníži množstvo emisií a zlepší kvalita ovzdušia v meste Bojnice. Pridanou hodnotu projektu je zníženie hlučnosti v objekte od ulice.

 

Dňa 21.4. 2017 bola podpísaná zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku s poskytovateľom – Ministerstvom životného prostredia SR na projekt Zníženie energetickej náročnosti objektu Mestský úrad v Bojniciach, kód projektu v ITMS+: 310041A680 v rámci výzvy:: OPKZP-PO4-SC431-2015-6.  Celkové oprávnené výdavky projektu predstavujú  230 753,44 €,  výška dotácie je 95 % z oprávnených výdavkov, t. j.  219 215,76 €.

 

K termínu 20.12.2017 bol podpísaný Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku , č. zmluvy KŽP-PO4-SC431-2015-6/229 z dôvodu podstatnej zmeny zmluvy v časti harmonogram aktivít projektu. Mesto Bojnice pri kontrole verejného obstarávania stavebných prác neuspelo a z toho dôvodu bude opakovane vyhlasovať nové verejné obstarávanie. Zároveň  došlo ku zmene výšky celkových  oprávnených  nákladov na čiastku 223 313,92 €, maximálna výška NFP je 212 480,72 €.


 

Zverejnené 29.1.2018 -správca-


 

Ochrana ovzdušia v mesta Bojnice – nákup multifunkčnej čistiacej technikyVytlačiť
 

logo Mesto Bojnice podalo dňa 30.10.2009 na  Riadiaci orgán pre Operačný program životné prostredie Žiadosť o nenávratný finančný príspevok pre projekt s názvom: „Ochrana ovzdušia v meste Bojnice – nákup multifunkčnej čiastiacej techniky“.

Rozhodnutie o schválení Žiadosti o NFP sme obdržali dňa 01.03.2010.

Následne bola dňa 28.05.2010 podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Celkové oprávnené výdavky predstavovali hodnotu 289 878,05 EUR, z toho nenávratný finančný príspevok od poskytovateľa vo výške 95%, t.j. 275 384,15 EUR, poskytlo Ministerstvo životného prostredia SR. Zvyšok, 5 % z celkových oprávnených výdavkov, predstavovali vlastné zdroje mesta.

Po podpísaní Zmluvy o poskytnutí NFP mesto začalo realizovať verejné obstarávanie na obstaranie dodávateľov oprávnených nákladov. Po ukončení procesu verejného obstarávania bola zo strany riadiaceho orgánu vykonaná kontrola uskutočnených verejných obstarávaní. Až po ich odsúhlasení bola s dodávateľom čistiacej techniky firmou KOBIT – SK, s.r.o. podpísaná Kúpna zmluva.

Zakúpené vozidlo bolo zaradené do majetku mesta dňa 06.10.2011. Vozidlo bolo zverené do užívania Technickým službám p.o.m. Bojnice, ktoré sú správcom miestnych komunikácií v meste Bojnice. Odvtedy je čistiaca technika využívaná na zlepšenie ovzdušia pre obyvateľov i návštevníkov mesta Bojnice.

 

foto

foto

foto

foto


foto


 

Zverejnené 2.2.2016 -správca-
Aktualizované: 3.2.2016 -správca-


 

Projekt Aktívny občan v modernej európskej samospráve financovala Európska únia v rámci programu Európa pre občanovVytlačiť
 

logo

 

V rámci projektu Aktívny občan v modernej európskej samospráve boli využité 3 komunikačné nástroje: webové stránky APUMS a zapojených miest, publikácia o projekte a DVD nosiče obsahujúce informácie o projekte.

The project Active citizen in modern European local government involved three communication tools: website of APUMS and participating municipalities, publications about the project and DVDs containing information about the project.


 

Zverejnené 27.2.2015 -správca-
Aktualizované: 27.3.2015 -správca-


 

Rekonštrukcia zariadenia pre seniorov - domov dôchodcovVytlačiť
 

logo_euIný rozmer, ako len výmenu starého za nové, sme hľadali aj v projekte Rekonštrukcia a rozšírenia zariadenia pre seniorov – Domov dôchodcov Bojnice. Naše mesto starne, máme 23 % obyvateľov starších ako 62 rokov.
Na základe štatistických zistení je možné očakávať, že cca 10% obyvateľov nad 62 rokov bude potrebovať nejaký druh sociálnej služby. Znamená to, že táto skupina cca 115 obyvateľov predstavuje potenciál ľudí, ktorí skôr alebo neskôr budú potrebovať sociálne služby.
Situácia je v tejto oblasti dlhodobo nepriaznivá z dôvodu toho, že mladí ľudia nenachádzajú v meste Bojnice a blízkom regióne dostatok pracovných príležitostí. Tendencia nárastu počtu obyvateľov, ktorí potrebujú sociálne služby a nemôžu sa o nich starať príbuzní je pretrvávajúca.
Mesto Bojnice preto okamžite, ako bola vyhlásená výzva v rámci Regionálneho operačného programu – Intervencia do existujúcich zariadení prevažne pre dospelých klientov, obstaralo projektovú dokumentáciu a predložilo dňa 9.9.2009 žiadosť na riadiaci orgán o poskytnutie príspevku.

Hlavný záujem bol o rozšírenie kapacity zariadenia. Priestory, ktoré boli pôvodne využívané ako detský domov, sme prebudovali na priestory pre dospelých klientov. Kapacita domova dôchodcov sa rozšírila z 23 lôžok na 41 . Stavebnými úpravami sa znížila energetická náročnosť objektu o 16,02 %. Zariadenie pre seniorov sa doplnilo o vnútorné zariadenia a vybavenie vrátane IT vybavenia. Na zjednodušený presun klientov bol inštalovaný výťah.

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bola podpísaná 11.5.2011. Celková výška nákladov na stavebné práce a vybavenie bola 393 363,12 €, oprávnené výdavky prestavujú 375 840,28 €, z toho výška nenávratného príspevku je 357 048,27 €.
V snahe vyhovieť čo najväčšiemu počtu žiadateľov si poskytovateľ dotácie zvolil ako ukazovateľ, ktorý ovplyvňoval výšku príspevku, počet novovytvorených miest v zariadení. Pôvodná časť zariadenia pre seniorov bola rekonštruovaná z prostriedkov mesta, časť rozširovaná a prerábaná z detského domova, bola financovaná z dotácie MPRV SR.
Stavebné práce boli vykonávané počas plnej prevádzky zariadenia, preto sme boli veľmi spokojní, keď sa dodávateľ dodržal termín ukončenia prác ( 29.2.2012) a úprimne aj z tohto miesta ďakujeme personálu ako aj klientom domova dôchodcov za výdrž a pochopenie.
 

fotogaléria


 

Zverejnené 6.8.2013 -správca-
Aktualizované: 19.8.2013 -správca- Vyprší o 11668 dní.


 

Rekonštrukcia centrálnej časti námestiaVytlačiť
 

logo EURekonštrukciu centrálnej časti mesta Bojnice – Hurbanovho námestia, sme postupne krok za krokom pripravovali od roku 2004: obstaranie projektu, jeho vizualizácia a predstavenie verejnosti, verejná diskusia a pripomienkovanie, zmena projektu, výmena architekta, oslovovanie správcov sietí, spracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok , verejné obstarávanie dodávateľa a realizácia.
Znovu sa zopakovala situácia, ktorú sme spoznali pri projekte , ktorý sa týkal školskej infraštruktúry. Známy faktor – nastavenie benchmarkov, nám z pripravenej rekonštrukcie celého námestia, na ktorý máme pripravený projekt, urobil rekonštrukciu 2/3 námestia. Nenávratné finančné príspevky sa totiž poskytovali na základe počtu obyvateľov, v čase podávania žiadosti Bojnice mali 5 020 obyvateľov. Mesto sa rozhodovalo, či podá žiadosť na rekonštrukciu celého námestia s rizikom, že projekt bude okamžite vyradený pre nedodržanie limitov alebo podá žiadosť na rekonštrukciu časti námestia.
Ako je zo súčasného stavu námestia vidieť, zvolená bola druhá alternatíva. Dúfame, že sa objaví výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a mesto bude zrekonštruuje z dotácií aj zvyšok námestia. Pred nástupom stavebných prác boli oslovení všetci správcovia rozvodov, aby si zabezpečili na obdobie realizácie výmenu svojich sietí. Dohodli sme sa so správcom kanalizácie, vodovodu, telekomunikácií, televízneho káblového rozvodu a tak, ako na Školskej ulici, sa opakovane odhŕňalo, zahŕňalo, vykopávalo a zakopávalo.

Celkové náklady na projekt predstavovali 981 640,29 €, oprávnené náklady na projekt predstavujú sumu 978 159,56 €, z toho nenávratný finančný príspevok poskytnutý Ministerstvom pôdohospodárstva SR je 929 251,58 €, t.j. 95 % oprávnených nákladov.

Najviac sa prejavila rekonštrukcia na spevnených plochách – starý rozlámaný asfaltový povrch a dlažba boli nahradené betónovou dlažbou, ktorá pripomína kameň. Dĺžka rekonštruovaného úseku námestia je celkom 342 m, bolo vymenené verejné osvetlenie, v rámci mestského mobiliáru bolo vymenených a doplnených 54 lavičiek, z toho jedna oblúková pevná, namontovaná picia fontána, osadených 8 stojanov na bicykle, 20 nových odpadových košov, 9 ks stožiarov pre vlajky, vymenený starý plot za dekoratívne oplotenie, osadený informačný panel, hodiny s teplomerom a informačný podsvietený panel. V rámci obnovy zelene boli v aleji dosadené 2 lipy veľkolisté a pôvodná parková zeleň prešla komplexnou obnovou, stožiare nového verejného osvetlenia boli doplnené o žardiniéry s muškátmi.
Z vlastných zdrojov mesto Bojnice financovalo premiestnenie pamätníka obetiam druhej svetovej vojny na nové, hojne diskutované miesto. Až po ukončení rekonštrukcie a slávnostnom otvorení námestia bolo jasné, že nové miesto, na ktorom je pamätník umiestnený , je veľmi starostlivo a zodpovedne zvolené.

Pri rekonštrukcii námestia sa mimoriadne výrazne prejavoval vzťah obyvateľov Bojníc k svojmu mestu, Hurbanovmu námestiu a špeciálne lipovej aleji na ňom vysadenej. Upozorňovali nás na možné poškodenie stromov, odporúčali ošetrenie, hlásili každý nevhodný zásah. Aj vďaka nim sa lipová alej po rekonštrukcii opäť zazelenala v plnej kráse.

Práce na Hurbanovom námestí boli ukončené 30.6. 2012. Finančne doriešené vzťahy s riadiacim orgánom ukončené doteraz nie sú. Napriek tomu, máme dobrý pocit z vykonanej práce, námestie – aj podľa reakcií návštevníkov, bolo rekonštruované nenásilne, s citom a napriek použitiu nových materiálov, nestratilo svoje čaro a dušu.

 

fotogaléria
 


 

Zverejnené 6.8.2013 -správca-
Aktualizované: 19.8.2013 -správca- Vyprší o 11668 dní.


 

Našim deťom - skvalitnenie vzdelávania na ZŠ s MŠ v Bojniciach prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie vybaveniaVytlačiť
 

logo EU

Informácia o podpise zmluvy o poskytnutí NFP Informácia o podpise zmluvy o poskytnutí NFP.pdf Informácia o podpise zmluvy o poskytnutí NFP.pdf (131.5 kB)
Informácia o realizácii projektu - august 2010 Informácia o realizácii projektu - august 2010.pdf Informácia o realizácii projektu - august 2010.pdf (136.5 kB)
Informácia o využívaní výsledkov projektu - správa z Bojnických zvestí Informácia o využívaní výsledkov projektu - správa z Bojnických zvestí.pdf Informácia o využívaní výsledkov projektu - správa z Bojnických zvestí.pdf (117.4 kB)
Informácia o využívaní výsledkov - XII 2012 Informácia o využívaní výsledkov - XII 2012.pdf Informácia o využívaní výsledkov - XII 2012.pdf (106.7 kB)

 

Zverejnené 18.6.2013 -správca-
Aktualizované: 19.8.2013 -správca- Vyprší o 11668 dní.


 

Modernizácia verejného osvetleniaVytlačiť
 

logo EU  logo KaH tabula

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesto Bojnice dňa 6.5.2010 podpísalo s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou, Bratislava zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom :
Modernizácia verejného osvetlenia mesta Bojnice .

Miestom realizácie projektu sú Bojnice, Sládkovičova 1/176, .
Predmetom projektu je rekonštrukcia verejného osvetlenia na uliciach Školská a Nemocničná, výmena stožiarov, svietidiel ,káblov a rozvodných skríň .


Dátum začiatku: 7/2009
Predpokladaný termín ukončenia: 12/2010
Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, www.economy.gov,
Sprostredkovateľský orgán : Slovenská energetická a inovačná agentúra www.siea.sk
Výška poskytnutého príspevku: 247 246,05 .€

 

Mesto Bojnice k 31.12.2011 ukončilo realizáciu projektu „Modernizácia verejného osvetlenia mesta Bojnice“, ktorá bola podporená čiastkou 247 246,05 €. Dotácia bola poskytnutá v rámci Operačného programu: Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, predmetom projektu je rekonštrukcia verejného osvetlenia na uliciach Nemocničná a Školská.

Začiatok projektu : 7/2009

Ukončenie projektu: 12/2011

Riadiaci orgán: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, www.economy.gov.sk

Sprostredkovateľský orgán: Slovenská inovačná a energetická agentúry, www.siea.gov.sk

 

www.economy.gov.sk/operacny-program-konkurencieschopnost-a-hospodarsky-rast--zakladne-dokumenty--6349/128034s

 

 


 

Zverejnené 12.11.2010 -správca-
Aktualizované: 2.3.2016 -správca-


 

Úradná tabuľa - Rozpočet

Návrh rozpočtu mesta Bojnice na roky 2019 - 2021 - zmena materiálu 3Vytlačiť
 


 

Zverejnené 16.1.2019 -správca- Vyprší o 13 dní.


 

Návrh rozpočtu mesta Bojnice na roky 2019 - 2021Vytlačiť
 


 

Zverejnené 27.11.2018 -správca-


 

Návrh programového rozpočtu mesta Bojnice na roky 2019 - 2021Vytlačiť
 


 

Zverejnené 27.11.2018 -správca-


 

Návrh rozpočtu mesta Bojnice na roky 2018 - 2020Vytlačiť
 


 

Zverejnené 14.11.2017 -správca-


 

Návrh programového rozpočtu mesta Bojnice na roky 2018-2020Vytlačiť
 


 

Zverejnené 14.11.2017 -správca-


 

Návrh programového rozpočtu mesta Bojnice na roky 2018-2020Vytlačiť
 


 

Zverejnené 14.11.2017 -správca-


 

Úradná tabuľa - Verejné vyhlášky SOcÚ Bojnice

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá 3, 971 01 Prievidza, Stavebné povolenie, Podacie číslo mesta: 1608/2018; Podacie číslo SOcÚ: 112/2018/SP-3Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 112-18.pdf 112-18.pdf (497.7 kB)

 

Zverejnené 24.8.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá 3, 971 01 Prievidza, Stavebné povolenie, Podacie číslo mesta: 1810/2018; Podacie číslo SOcÚ: 130/2018/SP-4Vytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 130-2018.pdf 130-2018.pdf (356.3 kB)

 

Zverejnené 17.8.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá 3, 971 01 Prievidza, Stavebné povolenie, Podacie číslo mesta: 136/2017; Podacie číslo SOcÚ: 12/2017/SPVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie 95socu2017.pdf 95socu2017.pdf (462 kB)

 

Zverejnené 14.8.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; Formulár EIA - Žiadosť o stavebné povolenie - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania; Podacie číslo mesta: 1607/2018; Podacie číslo SOcÚ: 111/2018/SPVytlačiť
 


 

Zverejnené 18.7.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; Formulár EIA - Žiadosť o stavebné povolenie - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania; Podacie číslo mesta: 1608/2018; Podacie číslo SOcÚ: 112/2018/SPVytlačiť
 


 

Zverejnené 11.7.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; Žiadosť o stavebné povolenie; Podacie číslo mesta: 1810/2018; Podacie číslo SOcÚ: 130/2018/Vytlačiť
 


 

Zverejnené 2.7.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; EIA; Podacie číslo mesta: xxxx/2018; Podacie číslo SOcÚ: 130/2018/Vytlačiť
 


 

Zverejnené 2.7.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho pojednávania; Podacie číslo mesta: 1810/2018; Podacie číslo SOcÚ: 130/2018/SP-2Vytlačiť
 


 

Zverejnené 2.7.2018 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; Stavebné povolenie; Podacie číslo mesta: 136/2017; Podacie číslo SOcÚ: 12/2017/SPVytlačiť
 


 

Zverejnené 11.9.2017 -bita-


 

Mesto Bojnice, Sládkovičova 1, Oznámenie o oprave chyby v písaní oznámenia k ohláseniu udržiavacích prác, Podacie číslo mesta: RRaŽP 4025/17/501Vytlačiť
 


 

Zverejnené 21.7.2017 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; Rozhodnutie; Podacie číslo mesta:08226/2016; Podacie číslo SOcÚ: 763/2016/SPVytlačiť
 


 

Zverejnené 31.5.2017 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; IBV OKRAJOVÁ BOJNICE - KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY, INŽINIERSKE SIETE, objekt SO 01 Preložka VN vedenia a prípojky VN pre TS - informácia o podaní žiadosti o stavebné povolenie; Podacie číslo mesta:1355/2017; Podacie číslo SOcÚ: 95/2017/SPVytlačiť
 


 

Zverejnené 28.4.2017 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; IBV OKRAJOVÁ BOJNICE - KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY, INŽINIERSKE SIETE, objekt SO 01.2 Rekonštrukcia prípojky NN pre regulačnú stanicu plynu, SO 01.3 Úprava prípojky NN pre vonkajšie osvetlenie, SO 06 Rozšírenie STL plynovodu, SO 07 Distribučné rozvody NN, SO 08 Verejné osvetlenie, SO 09 Telekomunikačné rozvody - informácia o podaní žiadosti o stavebné povolenie; Podacie číslo mesta:136/2017; Podacie číslo SOcÚ: 12/2017/SPVytlačiť
 


 

Zverejnené 28.4.2017 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; IBV OKRAJOVÁ BOJNICE - KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY, INŽINIERSKE SIETE, objekt SO 02 Komunikácie, spevnené plochy a chodníky - informácia o podaní žiadosti o stavebné povolenie; Podacie číslo mesta:41/2017; Podacie číslo SOcÚ: 11/2017/SPVytlačiť
 


 

Zverejnené 28.4.2017 -správca-


 

Návrh na vydanie územného rozhodnutiaVytlačiť
 


 

Zverejnené 3.2.2017 -správca-


 

Mesto Bojnice, Oznámenie o vydaní rozhodnutiaVytlačiť
 


 

Zverejnené 12.7.2016 -správca-


 

Mesto Bojnice, Spoločný obecný úrad Bojnice, pracovisko Prievidza, Dlhá ul. č.3; Podacie číslo SOcÚ: 4/2016/SP-2Vytlačiť
 


 

Zverejnené 25.2.2016 -správca-
Aktualizované: 10.11.2016 -ph-


 

Úradná tabuľa - Začaté konania podľa zákona 543/2002 Z.z.

Začaté správne konanie č. 317/2019 Vytlačiť
 

Mesto Bojnice ako orgán ochrany prírody a krajiny, podľa § 82 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamuje začatie správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté  záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom správneho konania je potrebné doručiť písomne na adresu: Mesto Bojnice, Sládkovičova 1/176, 972 01  Bojnice, alebo elektronickou poštou na adresu:

adriana.kovacova@bojnice.sk; v lehote päť pracovných dní od zverejnenia informácie o začatí konania.

Začaté správne konanie č. 317/2019 dňa 15.01.2019

Bolo zverejnené dňa: 16.01.2019

 

Žiadateľ Ing. Michal Křepela, Športová 487/1,  972 01  Bojnice,  ktorý podal žiadosť, vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3  zákona na výrub  1 ks smrek strieborný 100 cm a 1 ks smrek obyčajný 70 cm, rastúce na parc.č. 1721/2 v k.ú. Bojnice, CKN, ostatná plocha, v zast. území mesta, podľa LV č. 2929. 

Žiadosť bola odôvodnená nasledovne: „Drevina – smrek strieborný postupne prerastá do el. vedenia. Taktiež je plánovaná obnova bytového domu a mohla by prekážať pri stavebných a zatepľovacích prácach. Smrek obyčajný postupne prerastá svojimi koreňmi pod kontajnerový box, ktorý je v jej bezprostrednej blízkosti a začína sa nakláňať. Strom začína zasahovať do jestvujúcej príjazdovej cesty a zamedzuje prístupu väčších vozidiel (dodávok a nákladných automobilov).


 

Zverejnené 17.1.2019 -správca- Vyprší o 6 dní.


 

Úradná tabuľa - VZN

Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta BojniceVytlačiť
 


 

Zverejnené 26.11.2018 -správca-


 

Návrh VZN o miestnych daniachVytlačiť
 


 

Zverejnené 26.11.2018 -správca-


 

Návrh VZN o určení výšky úhrad za sociálne služby poskytované mestom BojniceVytlačiť
 

Súbor na stiahnutie navrh-vzn.pdf navrh-vzn.pdf (287.9 kB)

 

Zverejnené 22.1.2018 -správca-


 

Úradná tabuľa - Hlavný kontrolór

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2019Vytlačiť
 


 

Zverejnené 27.11.2018 -správca-


 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Bojnice na I. polrok 2018Vytlačiť
 


 

Zverejnené 22.11.2017 -správca-


 

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Bojnice na II. polrok 2017 Vytlačiť
 


 

Zverejnené 30.6.2017 -správca-


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Bojnice na II. polrok 2017Vytlačiť
 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Bojnice na II. polrok 2017 navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_2polrok2017.pdf navrh_planu_kontrolnej_cinnosti_2polrok2017.pdf (46.7 kB)

 

Zverejnené 5.6.2017 -správca-


 

VO - zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní

Rekonštrukcia MK v BojniciachVytlačiť
 

Zápisnica z obhliadky miesta s prezenčnou listinou zapisnica_s_prezencnou_listinou.pdf zapisnica_s_prezencnou_listinou.pdf (185.7 kB)
Rekonštrukcia MK - zadanie rekonstrukcia_mk_zadanie.pdf rekonstrukcia_mk_zadanie.pdf (116.8 kB)
Odpoveď na žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov odpoved_na_ziadost.pdf odpoved_na_ziadost.pdf (191.6 kB)
Súťažné podklady sutazne_podklady.pdf sutazne_podklady.pdf (4.8 MB)

 

Zverejnené 15.5.2017 -správca-


 

Verejná zákazka č.12Vytlačiť
 

Predmet zákazky: "Periodická výmena hardwaru na matrike."
Termín podpísania zmluvy o poskytovaní služby: 19.12.2013
Termín zverejnenia: 16.12.2013


 

Zverejnené 16.12.2013 -správca- Vyprší o 11670 dní.


 

Verejná zákazka č.11Vytlačiť
 

Predmet zákazky: "Poskytovanie komplexných právnych služieb na rok 2014"
Termín podpísania zmluvy o poskytovaní služby: 17.12.2013
Termín zverejnenia: 12.12.2013


 

Zverejnené 12.12.2013 -správca- Vyprší o 11670 dní.


 

Verejná zákazka č.10Vytlačiť
 

Predmet zákazky : Vypracovanie architektonicko-historického a umelecko-historického pamiatkového výskumu fasád na NKP meštiansky dom „Pivár “

1. etapa južné krídlo objektu

2. etapa severné, východné a západné krídlo .

 

Termín podpísania objednávky: 18.11.2013

Termín zverejnenia : 15.11.2013


 

Zverejnené 15.11.2013 -správca-


 

Verejná zákazka č.9Vytlačiť
 

Predmet zákazky : „ Racionalizácia spotreby tepla v DK časť Dubnica“ – výmena okien a dverí.

 

Termín podpísania objednávky: 18.11.2013

Termín zverejnenia : 15.11.2013


 

Zverejnené 12.11.2013 -správca-
Aktualizované: 20.11.2013 -správca-


 

Verejná zákazka č.8Vytlačiť
 

Predmet zákazky: "Rekonštrukcia MK Rekreačná ul. - DÚR"
Termín podpísania objednávky: 15.11.2013
Termín zverejnenia: 12.11.2013


 

Zverejnené 12.11.2013 -správca-


 

Verejná zákazka č.7Vytlačiť
 

Predmet zákazky: “ Rekonštrukcia časti strechy na budove objektu „Pivár“ na Hurbanovom námestí č. 29 v Bojniciach– zbúranie komína a stým súvisiace ďalšie práce.

 

Termín zverejnenia: 17.10.2013

Termín podpísania objednávky : 25.10.2013


 

Zverejnené 16.10.2013 -správca-


 

Verejná zákazka č.6Vytlačiť
 

Predmet zákazky: Rekonštrukcia strechy na Dome smútku na cintoríne v Bojniciach.

Termín podpísania zmluvy: 27.09.2013

Termín zverejnenia : 24.09.2014


 

Zverejnené 24.9.2013 -správca- Vyprší o 11670 dní.


 

Verejná zákazka č.5Vytlačiť
 

Predmet zákazky :Stavebný dozor pri „ Rekonštrukcii časti strechy na objekte „Pivár“ na Hurbanovom námestí č. 29 v Bojniciach „.

Termín vystavenia objednávky : 02.09.2013

Termín zverejnenia: 28.08.2013


 

Zverejnené 28.8.2013 -správca- Vyprší o 11670 dní.


 

Verejná zákazka č.4Vytlačiť
 

Predmet zákazky : Rekonštrukcia časti strechy na budove objektu „Pivár“ na Hurbanovom námestí č. 29 v Bojniciach

Termín podpísania zmluvy o dielo : 24.08.2013
Termín zverejnenia : 21.08.2013


 

Zverejnené 20.8.2013 -správca- Vyprší o 11670 dní.


 

Verejná zákazka č.3Vytlačiť
 

Predmet zákazky: Stavebný dozor pre investičnú akciu "Rekonštrukcia plynovej kotolne v KC Bojnice"
Termín vystavenia objednávky: 19.08.2013

Termín zverejnenia: 15.08.2013


 

Zverejnené 15.8.2013 -správca-
Aktualizované: 19.8.2013 -správca- Vyprší o 11670 dní.


 

Verejná zákazka č.2Vytlačiť
 

Predmet zákazky: "Rekonštrukcia pánskych WC na MsÚ v Bojniciach"
Termín vystavenia objednávky: 18.07.2013

Termín zverejnenia: 15.07.2013


 

Zverejnené 15.7.2013 -správca-
Aktualizované: 15.8.2013 -správca- Vyprší o 11670 dní.


 

Verejná zákazka č.1Vytlačiť
 

Predmet zákazky: "Racionalizácia spotreby tepla - Dom služieb, Sládkovičova ul. 50/210 Bojnice - výmena okien"
Termín vystavenia objednávky: 18.07.2013

Termín zverejnenia: 15.07.2013


 

Zverejnené 15.7.2013 -správca-
Aktualizované: 15.8.2013 -správca- Vyprší o 11670 dní.


 

dnes je: 18.1.2019

meniny má: BohdanaDeutch version
English version
Úvodná stránka