Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy

Mestská knižnica bude dočasne zatvorenáVytlačiť
 

erbMestská knižnica oznamuje, že v piatok 29. marca budú predajňa a oddelenie pre deti a mládež z technických príčin zatvorené.

Oddelenie pre dospelých bude otvorené od 10.00 h do 16.00 h.


 

Zverejnené 20.3.2019 -správca- Vyprší o 9 dní.


 

Výsledky volieb prezidenta SR - Bojnice - 16.03.2019 (1.kolo)Vytlačiť
 


 

Zverejnené 17.3.2019 -správca- Vyprší o 12 dní.


 

Zber kovov, objemného odpadu a elektroodpaduVytlačiť
 

fotoTechnické služby Bojnice oznamujú občanom, že v týždni  od 18.03. do 22.03. 2019 bude prebiehať zber kovov, objemného odpadu a elektroodpadu.

V dňoch od pondelka 18.03. do stredy 20.03. 2019 budú pracovníci TS zbierať katastrálne územie Bojnice (vrátane ulice Komenského). Od štvrtka 21.03. do piatka 22.03.2019 sa bude zbierať v časti katastrálne územie Dubnica.  Uvedené druhy odpadu je potrebné vyložiť na stanovištia kuka nádob v časti Bojnice najneskôr v pondelok 18.03. 2019  do 730 hod., a v častiach Dubnica a Kúty najneskôr do štvrtka 21.03.2019 do 730 hod., odkiaľ bude priebežne odvážaný pracovníkmi Technických služieb.

Je zakázané vykladať iné druhy odpadu, ako aj vykladať odpad po stanovenom termíne vyloženia. Takéto konanie bude považované za vytváranie čiernych skládok.

Taktiež upozorňujeme občanov, že KONÁRE, tráva, stavebný odpad a nebezpečný odpad   SA NEZBIERAJÚ!!!


 

Zverejnené 13.3.2019 -správca-
Aktualizované: 14.3.2019 -správca- Vyprší o 2 dni.


 

Rekonštrukcia komunikácie na Hornoulickej ulici Vytlačiť
 

foto

Mesto Bojnice oznamuje obyvateľom a majiteľom nehnuteľností na   miestnej komunikácii Hornoulická, že v termíne od 11.3.2019 do 30.6.2019 bude prebiehať rekonštrukcia  povrchu komunikácie.

Žiadame všetkých  obyvateľov a majiteľov nehnuteľností na miestnej komunikácii Hornoulická, aby   pri stavebných prácach  prejavili pochopenie a počas stavebných prác  reagovali na upozornenia a výzvy dodávateľa a aby rešpektovali dočasné dopravné značenie.


 

Zverejnené 6.3.2019 -správca- Vyprší o 102 dní.


 

Oznámenie o odstávke EE - 22.03.2019Vytlačiť
 

power-poles-503935_640.jpgOznamujeme Vám, že v termíne od 22.03.2019 8:00 do 22.03.2019 14:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..

Zoznam odberných miest

Súbor na stiahnutie Vyrozumenie (2).pdf Vyrozumenie (2).pdf (54.2 kB)

 

Zverejnené 25.2.2019 -správca- Vyprší o 2 dni.


 

Výberové konanie - riaditeľ ZŠsMŠ BojniceVytlačiť
 

Mesto Bojnice podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľ Základnej školy s materskou školou Bojnice, Školská 292/7,  972 01  Bojnice          

 

Miesto výkonu práce: 
Základná škola s materskou školou  Bojnice, Školská 292/7, 972 01  Bojnice

Rámcová náplň práce:
Výkon činností štatutárneho zástupcu rozpočtovej organizácie mesta Bojnice - Základnej školy s materskou školou Bojnice, Školská 292/7,  972 01  Bojnice, IČO: 031201628.

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:

Stupeň a odbor vzdelania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
  • absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov;
  • priama pedagogická činnosť minimálne 5 rokov;

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

  1. žiadosť o zaradenie do výberového konania;
  2. overená fotokópia diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov;
  3. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
  4. profesijný životopis;
  5. návrh koncepcie rozvoja Základnej školy s materskou školou Bojnice;
  6. čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Druh pracovného pomeru:

Hlavný pracovný pomer.

 

Predpokladaný termín nástupu: 
1. august  2019

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými prílohami (doklady musia byť originály alebo  úradne overené) je potrebné zaslať na adresu:
Mesto Bojnice
Mestský úrad Bojnice
Sládkovičova 176/1
972 01  Bojnice

alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu Bojnice, Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice, číslo dverí  04.

Obálku označte v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE  RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU BOJNICE“.

Uzávierka prijímania žiadostí je 29.03.2019 do 14.00 hodiny. Rozhodujúcim je dátum na poštovej obálke.

Dátum, miesto a čas výberového konania bude oznámený uchádzačom písomne najneskôr 7 dní vopred.

 

 

PhDr. František Tám, MBA
primátor mesta


 

Zverejnené 25.2.2019 -správca- Vyprší o 9 dní.


 

Oznámenie o zápise do materskej školyVytlačiť
 

erbOznamujeme Vám, že v dňoch 02.05.2019 a 03.05.2019 od 9:00 do 16:00 hod. sa uskutoční zápis detí do Materskej školy na Pribinovej ulici č. 11 v Bojniciach.


 

Zverejnené 25.2.2019 -správca-


 

Oznámenie o odstávke EE - 22.03.2019Vytlačiť
 

fotoOznamujeme Vám, že v termíne od 22.03.2019 7:30 do 22.03.2019 16:00 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..


Zoznam odberných miest

Súbor na stiahnutie Vyrozumenie (2).pdf Vyrozumenie (2).pdf (43.7 kB)

 

Zverejnené 21.2.2019 -správca- Vyprší o 2 dni.


 

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)Vytlačiť
 

erb

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2018 (EU SILC 2005 - 2018). Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie. To umožňuje z dlhodobého hľadiska nielen analyzovanie životnej úrovne domácností na Slovensku, ale i  medzinárodné porovnávanie Slovenska v rámci Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných viac ako 350 obcí, medzi nimi aj Vaše mesto. Do zisťovania je zaradených 6 760 domácností.

Zisťovanie sa uskutoční od  4.februára do 28.júna 2019.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky na telefónnom čísle 032/ 7460 292- Ing. Zuzana Kolárovcová.


 

Zverejnené 4.2.2019 -správca- Vyprší o 100 dní.


 

Štatistické zisťovanie RÚ Vytlačiť
 

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 250/2017 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2019. Účelom štatistického zisťovania je o. i. získať informácie o štruktúre, výške, a vývoji  príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2019 vybraných takmer 190 obcí, medzi nimi aj Vaše mesto. Do zisťovania je zaradených viac ako 2000 domácností.

Zisťovanie sa uskutočňuje od 10. decembra 2018 do 31. decembra 2019.

V tomto období vybrané domácnosti vo Vašom meste navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Oslovené domácnosti sú povinné podľa zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike poskytnúť požadované údaje. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike a z. č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk alebo telefonicky  na t. č. 041/5113210, 0905925932 – Ing. Alena Babíková.


 

Zverejnené 10.12.2018 -správca- Vyprší o 286 dní.


 
Položky 1-10 z 98

dnes je: 20.3.2019

meniny má: Víťazoslav, KlaudiusDeutch version
English version
Úvodná stránka