Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Aktuálne oznamy

Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa organizácie – Technické služby, príspevková organizácia mesta, Bojnice Vytlačiť
 

Mesto Bojnice, zastúpené PhDr. Františkom Támom, MBA,

ako zriaďovateľ príspevkových organizácii mesta Bojnice  

vyhlasuje:

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie

riaditeľa organizácie – Technické služby, príspevková organizácia mesta, Bojnice

 

Zamestnávateľ: Technické služby, príspevková organizácia mesta, Bojnice, Rybníčky 6, 972 01 Bojnice, IČO: 00163988

Miesto výkonu práce:  Mesto Bojnice,  Technické služby, príspevková organizácia mesta, Bojnice, Rybníčky 6, 972 01 Bojnice,

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti                                              s obsadzovanou funkciou:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy a to najmä:
  •  zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 79/2019 Z.z. o odpadoch v platnom znení,
  • zákon č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 116/1990 Zb.. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
 • znalosť všeobecne záväzných nariadení Mesta Bojnice,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, rozhodnosť, odolnosť voči stresu, manažérske schopnosti,
 • ovládanie práce s PC, vodičský preukaz skupiny B,
 • riadiaca prax min. 1 rok s kolektívom nad 15 ľudí
 • prax v oblasti verejnej správy min. 1 rok podmienkou.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne  overená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
 • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Druh pracovného pomeru:

Hlavný pracovný pomer.

 

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy):

od  1200,00 Eur

 

Predpokladaný termín nástupu:

1. január 2020

 

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými prílohami (doklady musia byť originály alebo  úradne overené) je potrebné zaslať na adresu:

 

Mesto Bojnice

Mestský úrad Bojnice

Sládkovičova 176/1

972 01  Bojnice

 

alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu Bojnice, Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice, číslo dverí  04.

 

Obálku označte v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE – riaditeľ Technických služieb, p.o.m.  Bojnice“ 

 

Uzávierka prijímania žiadostí je 25.10.2019 do 14.00 hodiny.

 

Rozhodujúcim je dátum na poštovej obálke. Prihlášky spolu so všetkými požadovanými dokladmi je nutné zaslať poštou alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu v Bojniciach. Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

 

Výber z uchádzačov bude prebiehať formou osobných pohovorov. Na osobný pohovor budú pozvaní len tí uchádzači, ktorí budú spĺňať vyššie uvedené kvalifikačné predpoklady a doložia všetky požadované doklady v stanovenom termíne.

 

 

Dátum, miesto a čas výberového konania bude oznámený uchádzačom písomne najneskôr 7 dní vopred.

 

Odkaz na výberové konanie.


 

Zverejnené 17.9.2019 -správca- Vyprší o 38 dní.


 

Výberové konanie na obsadenie funkcie – Vedúci/ca oddelenia Správy majetku mesta Mestského úradu BojniceVytlačiť
 

Mesto Bojnice v zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje:

 

Výberové konanie na obsadenie funkcie – Vedúci/ca oddelenia Správy majetku mesta Mestského úradu Bojnice

 

Miesto výkonu práce: Mesto Bojnice, Mestský úrad Bojnice, Sládkovičova 176/1, 972 01  Bojnice

Rámcová náplň práce:
Výkon činností vedúceho oddelenia Mestského úradu Bojnice v zmysle organizačnej štruktúry Mestského úradu Bojnice; riadenie kolektívu pracovníkov oddelenia; príprava podkladov  na rokovanie orgánov mesta; 

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti                                              s obsadzovanou funkciou:

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • znalosť legislatívy v oblasti verejnej správy a to najmä:
  •  zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 443/2010 Z. z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
  • zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov,
  • zákon č.116/1990 Zb.. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov,
 • znalosť všeobecne záväzných nariadení Mesta Bojnice,
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
 • bezúhonnosť,
 • organizačné a komunikačné schopnosti, samostatnosť, zodpovednosť, spoľahlivosť, rozhodnosť, odolnosť voči stresu, manažérske schopnosti,
 • ovládanie práce s PC, vodičský preukaz skupiny B,
 • prax v oblasti verejnej správy min. 1 rok podmienkou.

 

Zoznam požadovaných dokladov:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • úradne  overená kópia dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
 • čestné prehlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Druh pracovného pomeru:

Hlavný pracovný pomer.

Ponúkaný plat v hrubom (základná zložka mzdy): 
od  800,00 Eur

Predpokladaný termín nástupu:  
1. december  2019

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými prílohami (doklady musia byť originály alebo  úradne overené) je potrebné zaslať na adresu:

 

Mesto Bojnice
Mestský úrad Bojnice
Sládkovičova 176/1
972 01  Bojnice

alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu Bojnice, Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice, číslo dverí  04.

 

Obálku označte v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE – vedúci/ca oddelenia správy majetku mesta“ 

 

Uzávierka prijímania žiadostí je 25.10.2019 do 14.00 hodiny.

 

Rozhodujúcim je dátum na poštovej obálke. Prihlášky spolu so všetkými požadovanými dokladmi je nutné zaslať poštou alebo odovzdať osobne v podateľni Mestského úradu v Bojniciach. Na oneskorene doručené žiadosti o účasť na výberovom konaní sa nebude prihliadať.

 

Dátum, miesto a čas výberového konania bude oznámený uchádzačom, ktorí splnia predpoklady  podľa §3 ods. 1 písm. a), c) až e) a g) zákona 552/2003 Z.z.,  písomne najneskôr 7 dní vopred.

 

Odkaz na výberové konanie SMM


 

Zverejnené 17.9.2019 -správca- Vyprší o 38 dní.


 

Uzatvorenie ulíc Okrajová v časti od križovatky ulíc Prievidzská – Nemocničná - Okrajová po križovatku ulíc Okrajová – BernolákovaVytlačiť
 

fotoMesto Bojnice oznamuje obyvateľom a návštevníkom mesta, že z dôvodu realizácie stavby IBV OKRAJOVÁ BOJNICE – KOMUNIKÁCIE, SPEVNENÉ PLOCHY, INŽINIERSKE SIETE spoločnosťou TATRA PRAVENEC REAL, s.r.o., bude v termíne od pondelka 16.09. 2019 do piatka  18.10.2019 čiastočne uzatvorená ulica Okrajová v časti od križovatky ulíc Prievidzská – Nemocničná - Okrajová po križovatku ulíc Okrajová – Bernolákova.  Obchádzkové trasy budú riadne vyznačené. Obyvatelia ulice Okrajová budú mať zabezpečení vjazd na svoje nehnuteľnosti.  Ulica Okrajová bude uzatvorená  len pre prejazd vozidiel.


 

Zverejnené 10.9.2019 -správca- Vyprší o 31 dní.


 

Jesenná deratizáciaVytlačiť
 

erbMesto Bojnice vykoná v období od 16.-20.septembra 2019 jesennú preventívnu deratizáciu verejných priestranstiev, kanalizácie a objektov v správe mesta, prostredníctvom firmy Eleonóra Ďurinová – DDD služby.

V záujme dosiahnutia čo najefektívnejšieho výsledku Vás žiadame o nevyhnutnú spoluprácu a vyzývame majiteľov, správcov a užívateľov nehnuteľností, aby si v tomto termíne tiež vykonali preventívnu deratizáciu objektov a pozemkov vo vlastníctve, čo výrazne prispeje k zlepšeniu celkového deratizačného efektu.

Upozorňujeme na skutočnosť, že súčasťou deratizácie objektov sú aj domové kanalizačné šachty a prípojky!

Za porozumenie Vám ďakujeme.


 

Zverejnené 9.9.2019 -správca- Vyprší o 3 dni.


 

Oznámenie o odstávke EE - 27.09.2019Vytlačiť
 

fotoOznamujeme Vám, že v termíne od 27.09.2019 7:30 do 27.09.2019 15:30 bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovatela distribučnej sústavy spolocnosti Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s..

Zoznam odberných miest 


 

Zverejnené 30.8.2019 -správca- Vyprší o 10 dní.


 

Výzva pre športové kluby a občianske združenia na území mestaVytlačiť
 

erb

Športové kluby, občianske združenia a jednotlivci, ktorí vykonávajú svoju činnosť v oblasti športu a kultúry na území mesta Bojnice, majú v zmysle platných „Zásad podpory športu a kultúry v meste Bojnice“ možnosť požiadať o príspevok na činnosť z rozpočtu mesta na rok 2020.

Tlačivá pre podanie žiadosti nájdete webovom sídle mesta www.bojnice.sk v časti Zásady a predpisy alebo na tomto odkaze:

Zásady podpory športu a kultúry v meste Bojnice

Príloha č.1

Príloha č.2

Príloha č.3

Príloha č.4

Príloha č.5

 

Riadne vyplnené žiadosti, spolu s prílohami, musia žiadatelia  doručiť v listinnej podobe najneskôr do 30. septembra 2019 do podateľne Mestského úradu Bojnice, elektronickej schránky mesta Bojnice na slovensko.sk alebo poštou na adresu:

Mestský úrad Bojnice, Sládkovičova 176/1, 972 01  Bojnice

 

Ing. Pavel Herda
vedúci správneho oddelenia MsÚ


 

Zverejnené 20.8.2019 -správca-
Aktualizované: 21.8.2019 -správca- Vyprší o 13 dní.


 

Oznámenie o vstupe na pozemky v rámci vykonania merania a kontroly stavu protikoróznej ochrany vysokotlakových plynovodovVytlačiť
 

Spoločnosť SPP-distribúcia prevádzkuje plynovody a plynovodné prípojky, ktoré sú umiestnené na pozemkoch v katastrálnom území prislúchajúcom mestu Bojnice. V zmysle zákona č. 251/2012 o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky MPaSVR č.508/2009 Z.z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení, vykonávame pravidelné kontroly našich plynárenských zariadení.
V zmysle vyššie uvedeného zákona Vám oznamujeme, že v mesiacoch október, november pracovníci spoločnosti SPP-distribúcia a.s. vykonávajúci práce v rámci merania a kontroly stavu protikoróznej ochrany vysokotlakového plynovodu budú vstupovať na pozemky, ktorými plynovod prechádza. Spriechodnenie trasy (vykosenie krovia) bude realizovať zmluvný zhotoviteľ Marian Šataník - SATELIER.


 

Zverejnené 22.7.2019 -správca-
Aktualizované: 31.7.2019 -správca- Vyprší o 74 dní.


 

Predaj stravných lístkovVytlačiť
 

erb

Oznamujeme stravníkom, že stravné lístky na mesiac august 2019 a prvý týždeň septembrový si môžu zakúpiť do 31.07.2019. Z dôvodu riadnej dovolenky a práceneschopnosti pracovníkov sa stravné lístky v mesiaci august 2019 predávať nebudú.

V mesiaci september 2019 začne predaj stravných lístkov odo dňa 05.09.2019. Následne sa stravné lístky budú predávať v dňoch utorok a štvrtok od 7,00 – 13,00 hodiny.

Ďakujeme za pochopenie.
 

Ing. Mgr. Iveta Grolmusová
riaditeľka ZPS – DD Bojnice


 

Zverejnené 22.7.2019 -správca- Vyprší o 13 dní.


 

Opatrovateľ/ka pre opatrovanie občanov Vytlačiť
 

erbMesto Bojnice hľadá záujemcov o prácu  opatrovateľ /ka/ obyvateľov mesta v ich domácnosti. Opatrovateľ /ka/ musí spĺňať kvalifikačné predpoklady: Stredné vzdelanie bez maturity a kurz opatrovateľskej služby v rozsahu min. 220 hodín alebo byť absolventom strednej zdravotníckej školy. Možnosť pracovať na plný pracovný úväzok (v rozsahu 37,5 hod./týždenne), príp. na skrátený pracovný úväzok. Plat ( brutto ) 612,50 Eur (plný pracovný úväzok). Termín nástupu dohodou.

Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne na Mestskom úrade v Bojniciach, kancelária č. 4 (p. Vidová, tel.: 046/5121609), alebo môžu zaslať žiadosť na adresu: Mestský úrad, Sládkovičova 1, 972 01 Bojnice.


 

Zverejnené 23.5.2019 -správca-


 

Finančná správa spustila projekt eKasaVytlačiť
 

Finančná správa spustila projekt eKasa. Ide o online napojenie pokladníc na finančnú správu. Nové povinnosti sa týkajú všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu. Podnikatelia musia svoje pokladnice upraviť alebo vymeniť a zapojiť sa do systému eKasa najneskôr od 1.júla 2019.  Finančná správa v tejto súvislosti dáva do pozornosti nasledovný oznam:

 

Podnikatelia, ktorí evidujú tržbu v registračných pokladniciach, musia požiadať o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient a to čo najskôr.

O pridelenie kódu je potrebné požiadať čo najskôr aj v prípade, ak sa k systému eKasa budú pripájať až od júla 2019. Vyhnú sa tak potenciálnemu náporu počas posledných dní. Pokladnicu si totiž po pridelení kódu do 1. Júla 2019 zinicializujú kedykoľvek podľa vlastného uváženia a bez zbytočnej časovej tiesne. 

Každá pokladnica musí mať svoj kód. Žiadosť je potrebné podať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy. Formulár je dostupný v časti Katalóg formulárov. Finančná správa takto prijatú žiadosť spracuje. Po spracovaní žiadosti si podnikateľ v osobnej internetovej zóne v časti eKasa stiahne tzv. inicializačný balíček a svoju pokladnicu si následne zinicializuje kedykoľvek do 1.júla 2019, resp. do termínu, keď prvýkrát začne evidovať tržbu. Táto povinnosť sa týka všetkých podnikateľov, ktorí evidujú tržbu a musia prejsť na tzv. online registračné pokladnice, prípadne bezplatnú virtuálnu registračnú pokladnicu.

Viac informácií na telefónnom čísle 048/4317222 alebo na www.financnasprava.sk

plagat


 

Zverejnené 13.5.2019 -správca-


 
Položky 1-10 z 77

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka