Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Výberové konanie - riaditeľ ZŠ s MŠ BojniceVytlačiť
 

erbMesto Bojnice podľa § 4 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na pozíciu riaditeľ Základnej školy s materskou školou Bojnice, Školská 292/7,  972 01  Bojnice  

 

Miesto výkonu práce: Základná škola s materskou školou  Bojnice, Školská 292/7, 972 01  Bojnice

Rámcová náplň práce: Výkon činností štatutárneho zástupcu rozpočtovej organizácie mesta Bojnice - Základnej školy s materskou školou Bojnice, Školská 292/7,  972 01  Bojnice, IČO: 031201628.

Požiadavky na vzdelanie a znalosti:
Stupeň a odbor vzdelania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

  • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy
  • absolvovanie 1. atestácie (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada) pre príslušnú kategóriu a podkategóriu pedagogických zamestnancov;
  • priama pedagogická činnosť minimálne 5 rokov;

Zoznam požadovaných dokladov a materiálov:

  1. žiadosť o zaradenie do výberového konania;
  2. overená fotokópia diplomu, vysvedčenia alebo iného dokladu o dosiahnutí požadovaného vzdelania podľa zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov;
  3. výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace;
  4. profesijný životopis;
  5. návrh koncepcie rozvoja Základnej školy s materskou školou Bojnice; 
  6. čestné vyhlásenie uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer.

 

Predpokladaný termín nástupu:  1. august  2019

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými prílohami (doklady musia byť originály alebo  úradne overené) je potrebné zaslať na adresu: 

 

Mesto Bojnice
Mestský úrad Bojnice 
Sládkovičova 176/1
972 01  Bojnice

 

alebo osobne doručiť do podateľne Mestského úradu Bojnice, Sládkovičova 176/1, 972 01 Bojnice, číslo dverí  04. 

Obálku označte v ľavom hornom rohu „NEOTVÁRAŤ – VÝBEROVÉ KONANIE  RIADITEĽ ZÁKLADNEJ ŠKOLY S MATERSKOU ŠKOLOU BOJNICE“. 

Uzávierka prijímania žiadostí je 24.05.2019 do 14.00 hodiny. Rozhodujúcim je dátum na poštovej obálke.

Dátum, miesto a čas výberového konania bude oznámený uchádzačom písomne najneskôr 7 dní vopred.


 

Zverejnené 30.4.2019 -správca-


 

dnes je: 23.7.2019

meniny má: Oľga

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka