Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný úrad

Dodatočné stavebné povolenie

Kolaudačné rozhodnutie

Odstránenie stavby

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Predĺženie lehoty výstavby

Predĺženie platnosti stavebného povolenia

Stavebné povolenie

Územné konanie

Zmena stavby pred jej dokončením

Zmena účelu užívania stavby

Ohlásenie jednoduchej stavby

Potvrdenie o veku stavby

Záväzné stanovisko podľa § 120 a § 140

Pridelenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

Zrušenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

 

 

Dodatočné stavebné povolenie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

Stavebník musí predložiť doklady o tom, že dodatočné povolenie nie je v rozpore s verejnými záujmami chránenými stavebným zákonom, najmä s cieľmi a zámermi územného plánovania a osobitnými predpismi. Ak to stavebník nepredloží požadované doklady stavebný úrad vydá rozhodnutie, ktorým nepovolenú stavbu (stavebné úpravy) nariadi odstrániť, resp. nariadi dať do pôvodného stavu. 

K povoleniu budete potrebovať

 • Žiadosť o dodatočné stavebné povolenie vlastník stavby podáva na základe doručenej výzvy stavebného úradu, ktorý tu začína konanie z vlastného podnetu.
 • Ak je stavba ukončená je nutné použiť žiadosť s názvom "Žiadosť o dodatočné povolenie stavby s užívaním", v prípade ak stavba ešte nie je ukončená je nutné použiť žiadosť s názvom "Žiadosť o dodatočné povolenie stavby"
 • Prílohy uvedené v žiadosti o dodatočné stavebné povolenie

 

Vybavuje:

 

Kolaudačné rozhodnutie

Po ukončení stavby, ktorá bola vykonaná na základe právoplatného stavebného povolenia alebo ohlásenia jednoduchej stavby s určením kolaudácie, vydá príslušný stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie, ktoré je dokladom, že stavbu možno užívať na účel, na ktorý bola povolená. Stavebný úrad pri kolaudácii skúma, či bola stavba postavená podľa dokumentácie, overenej v stavebnom konaní alebo ohlásení a podľa podmienok stavebného povolenia alebo ohlásenia.
Kolaudačné konanie začína na návrh stavebníka.

V prípade, že návrh nebude úplný, nebude poskytovať dostatočné podklady pre posúdenie, stavebný úrad vyzve žiadateľa na jeho doplnenie, kde bude stanovená lehota na doplnenie.

K vydaniu rozhodnutia budete potrebovať

 • Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia
 • Prílohy uvedené na formulári návrhu na vydanie kolaudačného rozhodnutia

 

Vybavuje:

 

Odstránenie stavby

Na odstránenie stavby je potrebné rozhodnutie stavebného úradu o odstránení stavby. Toto rozhodnutie vydá stavebný úrad na základe písomnej žiadosti vlastníka stavby.

K vybaveniu potrebujete

 • Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby
 • Prílohy uvedené v žiadosti o povolenie na odstránenie stavby

 

Vybavuje:

 

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri drobných stavbách, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie.

Drobné stavby sú:

 • prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a výšku 5 m (napr. kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení;
 • podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m² a hĺbku 3 m (napr. žumpy, pivnice);
 • za drobné stavby sa považujú aj stavby organizácií na lesnej pôde, pokiaľ ich zastavaná plocha nepresiahne 30 m² a výšku 5 m; oplotenie; prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby; nástupné ostrovčeky hromadnej dopravy; prechody cez chodníky a na susedné pozemky, priestupy a pod.

 

K vybaveniu potrebujete

 • Ohlásenie drobnej stavby
 • Prílohy uvedené na formulári ohlásenie drobnej stavby

 

Vybavuje:

 

Ohlásenie stavebných úprav

Ohlásenie stavebnému úradu postačí pri stavebných úpravách, ktorými sa podstatne nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

Ohlásenie rovnako postačí pri udržiavacích prácach, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a pri všetkých udržiavacích prácach na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou alebo sa nachádza v pamiatkovej zóne.

Stavebník je povinný uskutočnenie stavebných úprav vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené stavebné úpravy do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak. Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené stavebné úpravy možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

Pri bežných udržiavacích prácach, na ktoré sa nevzťahuje predchádzajúce ustanovenie, nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

Stavebník je povinný uskutočňovanie udržiavacích prác vopred písomne ohlásiť stavebnému úradu. Stavebník môže uskutočňovať ohlásené udržiavacie práce len na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti ich uskutočneniu nemá námietky. Stavebník môže začať uskutočňovať ohlásené udržiavacie práce do dvoch rokov odo dňa jeho doručenia stavebníkovi, pokiaľ stavebný úrad neurčí inak.

Stavebný úrad môže určiť, že ohlásené udržiavacie práce možno uskutočniť len na základe stavebného povolenia.

K vybaveniu potrebujete

 • Ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác
 • Prílohy uvedené na formulári ohlásenie stavebných úprav, udržiavacích prác
 • V bytových domoch, ak sa stavebnou úpravou mení veľkosť resp. poloha bytového jadra, alebo odchádza k odstraňovaniu a vybudovaniu nových deliacich  priečok  statický posudok
 • Žiadatelia v žiadosti uvedú  všetkých spoluvlastníkov, ak je stavba spoluvlastníctvom. Ak ide o stavbu, ktorá je kultúrnou pamiatkou, je potrebné doložiť vyjadrenie orgánu štátnej pamiatkovej starostlivosti

 

Vybavuje:

 

Predĺženie lehoty výstavby

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

K vybaveniu potrebujete

 • Žiadosť o predĺžení lehoty výstavby
 • Prílohy uvedené v žiadosti o predĺženie lehoty výstavby

 

Vybavuje:

 

Predĺženie platnosti stavebného povolenia

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

K vybaveniu potrebujete

 • Žiadosť o predĺžení platnosti stavebného povolenia
 • Prílohy uvedené v žiadosti o predĺžení platnosti stavebného povolenia

 

Vybavuje:

 

Stavebné povolenie

Stavebné konanie začína stavebný úrad na základe žiadosti stavebníka. Účastníkmi stavebného konania sú: stavebník; osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobných predpisov; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Podľa výsledkov stavebného konania vydá stavebný úrad rozhodnutie. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, pokiaľ stavebný úrad v odôvodnených prípadoch neurčil na začatie stavby dlhšiu dobu.

K vybaveniu povolenia potrebujete

 • Žiadosť o stavebné povolenie
 • Prílohy uvedené v žiadosti o stavebné povolenie

 

Vybavuje:

 

Územné konanie

Územným konaním sa rozumie rozhodnutie o umiestnení stavby, rozhodnutie o využívaní územia, rozhodnutie o chránenej časti krajiny, rozhodnutie o stavebnej uzávere, zmena územného rozhodnutia a rozhodnutie o predĺžení platnosti územného rozdhodnutia.

Územné konanie začína stavebný úrad na základe návrhu navrhovateľa. Účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov.

K vybaveniu konania potrebujete

 • Návrh na vydanie územného rozhodnutia, resp. o predĺžení platnosti územného rozhodnutia alebo zmene územného rozhodnutia
 • Prílohy uvedené v jednotlivých formulároch

 

Vybavuje:

 

Zmena stavby pred jej dokončením

Stavebný úrad môže v odôvodnených prípadoch na žiadosť stavebníka povoliť zmenu stavby ešte pred jej dokončením.

K vybaveniu potrebujete

 • Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením
 • Prílohy uvedené v žiadosti o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením

 

Vybavuje:

 

Zmena účelu užívania stavby

Stavbu možno užívať len na účel určený v kolaudačnom rozhodnutí, prípadne v stavebnom povolení. Zmeny účelu užívania stavby, ktoré spočívajú v zmene spôsobu užívania stavby, jej prevádzkového zariadenia, v zmene spôsobu a v podstatnom rozšírení výroby alebo činností, ktoré by mohli ohroziť život a zdravie ľudí alebo životné prostredie, vyžadujú rozhodnutie stavebného úradu o zmene v užívaní stavby.

Konanie o zmene užívania stavby začína stavebný úrad na základe písomnej žiadosti - návrhu stavebníka. Podľa výsledkov konania vydá stavebný úrad stavebníkovi rozhodnutie o zmene užívania stavby.

K vybaveniu potrebujete

 • Návrh na povolenie zmeny v užívaní stavby
 • Prílohy uvedené v návrhu na povolenie zmeny v užívaní stavby

 

Vybavuje:

 

Ohlásenie jednoduchej stavby

Ohlásenie jednoduchej stavby sa podáva na základe určenia stavebného úradu v územnom rozhodnutí.

K vybaveniu potrebujete

 • Ohlásenie jednoduchej stavby
 • Prílohy uvedené na formulári ohlásenie drobnej stavby

 

Vybavuje:

 

Potvrdenie o veku stavby

Potvrdenie sa vydáva pre potreby vypracovania znaleckého posudku (pri oceňovaní nehnuteľností) pre stavby, u ktorých iné doklady o začatí užívania stavby neexistujú alebo nie sú zachované.

K vybaveniu potvrdenia potrebujete

 • Žiadosť o potvrdenie o veku stavby
 • Prílohy uvedené v žiadosti o predĺženie lehoty výstavby

 

Vybavuje:

 

Záväzné stanovisko podľa § 120 a § 140

Záväzné stanovisko vydáva stavebný úrad a slúži ako podklad pre vydanie rozhodnutí špeciálnych stavebných úradov (studne, čističky, komunikácie, parkoviská a pod.)

K vybaveniu budete potrebovať

 • Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska stavebného úradu podľa § 120, § 140b
 • Prílohy uvedené v žiadosti

 

Vybavuje:

 

Pridelenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

K vybaveniu potrebujete

Určenie súpisného čísla:

• Originál, alebo overená fotokópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia
• Farebná fotokópia geometrického plánu + originál k nahliadnutiu
• List vlastníctva alebo doklad o inom práve k pozemku
• Zameranie adresného bodu v listinnej podobe
• Ak žiadateľ nie je súčasne stavebníkom stavby, je potrebné doložiť doklad prevodu práv zo stavebníka na žiadateľa


Určenie súpisného a orientačného čísla:

• Originál, alebo overená fotokópia právoplatného kolaudačného rozhodnutia
• Farebná fotokópia geometrického plánu + originál k nahliadnutiu
• List vlastníctva alebo doklad o inom práve k pozemku
• Zameranie adresného bodu v listinnej podobe
• Ak žiadateľ nie je súčasne stavebníkom stavby, je potrebné doložiť doklad prevodu práv zo stavebníka na žiadateľa
• Údaj, či sa v budove nachádzajú byty

Vybavuje: Daniel Píš, 046 / 512 16 18,  daniel.pis@bojnice.sk 

 

Zrušenie súpisného a orientačného čísla na stavbu

K vybaveniu potrebujete

• Originál, alebo overená fotokópia právoplatného rozhodnutia o povolení odstránenia stavby
• Farebná fotokópia geometrického plánu + originál k nahliadnutiu, príp. kópia z katastrálnej mapy s vyznačením stavby, ktorá je predmetom zrušenia súpisného čísla
• List vlastníctva alebo doklad o inom práve k pozemku

Vybavuje: Daniel Píš, 046 / 512 16 18,  daniel.pis@bojnice.sk 


 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup

Deutch version
English version
Úvodná stránka