Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 1/2005 o prenajímaní bytov a hospodárení s nimi

Schválené: 14.6.2005

Vyhlásené: 15.6.2005

Účinnosť: 29.6.2005

Platné do: 15.11.2014

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach, v znení § 11 , ods. 3, písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, podľa § 12, ods. 1 a 2 zákona č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súvisiacich s nájmom bytov a s bytovými náhradami, v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, Opatrenia a Výnosy Ministerstva výstavby o úhradách za užívanie bytu a za plnenia spojené s užívaním bytu v znení neskorších zmien a doplnkov pre mesto Bojnice vydáva:

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice

 

 

 

 

 

č. 1/2005
O prenajímaní bytov a hospodárení s nimi

 

§ 1
Úvodné ustanovenia


Všetky byty, ktoré sa nachádzajú na území mesta Bojnice a sú v jeho vlastníctve sú byty mestské a mesto má výhradné právo disponovania s nimi.

§ 2
Prenajímanie mestských bytov


A/ zápis do zoznamu uchádzačov
Na základe podaných žiadostí o prenájom mestských bytov, mestský úrad v Bojniciach vedie evidenciu – chronologický zoznam. Zapísanie do zoznamu odporúča Komisia sociálno-bytová a ZPOZ pri MsZ spravidla podľa nasledovných kritérií:
1. Je občanom mesta Bojnice a má minimálne 18 rokov
2. Má už prenajatý byt, ale tento mu vzhľadom na počet členov domácnosti veľkosťou nevyhovuje, prípadne sa zmenili jeho finančné príjmy a z hľadiska platieb je pre neho vhodný iný byt
3. Nemá možnosť získať byt od svojho zamestnávateľa
4. Mesto Bojnice disponuje väčším počtom bytov a novým občanom sa tu vytvorili podmienky zamestnania
5. Spravidla starší občania hľadajú menší byt – vzhľadom na ich zdravotný stav a finančné možnosti
6. V prípade, že žiadateľ si požiadal o prenájom bytu postaveného s podporou štátu
je povinný preukázať, že spĺňa podmienky Smernice MVaRR SR č. 2/2004 čl. 6, ods. 1, písm. a)

O zapísaní prípadne nezapísaní do zoznamu uchádzačov o prenájom bytu bude žiadateľ písomne upovedomený.
Zoznam bude aktualizovaný každých 5 rokov. Ak žiadateľovi v tomto časovom období nebol prenajatý byt a neprejaví písomný záujem zostať v zozname evidovaný ďalej, jeho žiadosť bude po prerokovaní v Komisii sociálno-bytovej a ZPOZ pri MsZ zo zoznamu vyradená. Uchádzač o prenájom bytu si môže podať kedykoľvek novú žiadosť.
Podanie žiadosti nie je podmienkou zapísania do zoznamu.
Zoznam uchádzačov o byty nie je záväzným prísľubom mesta k prenájmu bytu.

B/ prenajímanie bytov – zoznam kandidátov na prenájom bytov
1. Pri uvoľnení bytu – nájomca sa odsťahoval alebo zomrel, keď nedochádza k prechodu nájmu,
Mesto Bojnice má právo prenajať tento ktorémukoľvek uchádzačovi zo zoznamu uchádzačov
na základe odporučenia Komisie sociálno-bytovej a ZPOZ pri MsZ.
2. Jedenkrát ročne môže primátor mesta prenajať mestský byt podľa svojho uváženia.
3. Pri výstavbe nových bytov Komisia sociálno-bytová a ZPOZ pri MsZ vyberie prednostne zo zoznamu uchádzačov kandidátov na prenájom bytu, ktorí spĺňajú niektoré z vyššie uvedených kritérií.
4. Pri prenajímaní bytov postavených s podporou štátu je nutné, aby žiadateľ spĺňal podmienky stanovené Smernicou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 2/2004 a to:
a/ mesačný príjem nájomcu a osôb s ním bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne
podľa osobitného predpisu § 3 zákona č. 125/1998 Z.z., neprevyšuje trojnásobok životného
minima, vypočítaného pre žiadateľa a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne.
b/ nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu určitú max. na tri roky, s upraveným právom
nájomcu na opakované uzatvorenie nájmu bytu, pri dodržaní podmienok uvedených v
nájomnej zmluve a v osobitnom predpise v znení § 711 Občianskeho zákonníka.
5. Zoznam uchádzačov bude primátorovi predložený v abecednom poradí.
6. Primátor mesta predloží odporučený zoznam na prerokovanie a schválenie v Mestskom
zastupiteľstve.

Písomne upovedomení budú len uchádzači, ktorí boli vybratí a prenájom bytu im bol schválený
primátorom mesta.
Uchádzač môže písomne odmietnuť prenájom bytu, ale zároveň musí uviesť, či chce byť evidovaný v zozname uchádzačov naďalej, v opačnom prípade bude zo zoznamu vyradený.


§ 3
Prenájom bytu


1. Prenájom mestského bytu vzniká nájomnou zmluvou, ktorou Mesto Bojnice prenecháva v nájme mestský byt, a to na dobu určitú alebo bez časového obmedzenia. Podmienky nájmu bytu ustanovuje zákon a iné právne predpisy .
2. Pred uplynutím doby nájmu môže Mesto Bojnice vypovedať nájom pri hrubom porušovaní povinností nájomníka vyplývajúcich z nájmu, čo je najmä včasné a v plnej výške uhrádzané nájomné a platby za plnenia poskytované s nájmom bytu, prenechanie bytu do podnájmu tretej osobe bez písomného súhlasu vlastníka, alebo iné dôvody uvádzané v Občianskom zákonníku § 711. Nájom bytu možno ukončiť: uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou.


§ 4
Nájomné a platby za plnenia poskytované s nájmom bytu


1. Nájomné – je finančné vyjadrenie plnenia t.j. prenajatia bytu, ktorého výšku v Sk stanovujú
právne predpisy a vyjadruje sa v ňom rozloha prenajatej plochy, kvalita prenajímanej plochy (obytné miestnosti a vedľajšie miestnosti), prenajímané zariadenia (kúpeľňa, kuchynská linka, WC a iné).
2. V súčasnosti upravuje ceny za nájom bytov Výnos Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky zo dňa 22.12.2003 č. V-1/2003 o regulácií cien nájmu bytov, MVaRR SR
podľa §§ 11 a 20 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
3. Nájomné v bytovkách postavených s podporou štátu upravuje čl. 14 ods. 4 smernice MVaRR SR
č. 2/2004.
4. Nájomca v bytovke postavenej so štátnou podporou je povinný pred nasťahovaním sa zložiť
finančnú záruku vo výške 12 mesačných splátok nájomného.
5. Plnenia poskytované s užívaním bytu zahŕňajú: vykurovanie bytu, príprava teplej úžitkovej
vody, vodné a stočné, spotreba elektrickej energie v spoločne užívaných priestoroch, poplatok za spoločnú televíznu anténu alebo poplatok za káblovú televíziu, upratovanie spoločných priestorov, prípadne iné.

Tieto plnenia musia byť zvlášť dohodnuté v nájomnej zmluve a sadzby za jednotlivé plnenia rozpísané v evidenčnom liste, ich výšku určujú správcovia energií alebo je stanovená dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom. (Podpísanie nájomnej zmluvy sa považuje za uzatvorenie dohody).

§ 5
Spoločný nájom bytu manželmi


1. Ak sa za trvania manželstva jeden z manželov stane nájomníkom bytu, vznikne spoločný nájom bytu manželmi.
2. Ak sa niektorý z manželov stal nájomníkom bytu pred uzavretím manželstva, uzavretím manželstva vznikne spoločný nájom bytu manželmi.
3. Po dohode rozvedených manželov o zániku spoločného nájmu bytu a rozhodnutí kto zostane užívať prenajatý byt od Mesta Bojnice, sú bývalí manželia povinní túto skutočnosť písomne oznámiť do 30 dní odo dňa uzatvorenia dohody na MsÚ Bojnice.
4. V prípade, že sa bývalí manželia nevedia dohodnúť rozhodne o zániku spoločného nájmu bytu súd na návrh jedného z nich. Do tejto doby sú nájomníkmi spoločne.
5. Ak zomrie jeden z manželov , stane sa jediným nájomcom pozostalý manžel. To isté platí ak manžel opustí trvale spoločnú domácnosť.

§ 6
Prechod nájmu bytu


1. Ak nájomník zomrie alebo trvale opustí spoločnú domácnosť a ak nejde o byt v spoločnom nájme manželov , stávajú sa nájomcami (spoločnými nájomcami) jeho deti, vnuci, rodičia, súrodenci, zať a nevesta, ktorí s nimi žili v deň jeho smrti v spoločnej domácnosti a nemajú vlastný byt.
2. Žitie v spoločnej domácnosti predstavuje skutočné a trvalé spoločné bývanie a finančné podieľanie sa na úhradách za nájom a plnenia poskytované s nájmom bytu. Osoby prihlásené na trvalý pobyt v evidencii obyvateľstva nášho mesta, ktoré v skutočnosti v byte nebývajú túto podmienku nespĺňajú.

§ 7
Výmena bytu


Nájomcovia mestských bytov na území mesta Bojnice sa môžu dohodnúť o výmene bytov.
Dohoda musí byť odsúhlasená Mestom Bojnice (tzn. prerokovaná v Komisii sociálno-bytovej a ZPOZ a schválená primátorom mesta). Dohoda a súhlas musia mať písomnú formu. Mesto Bojnice uzatvorí s novými nájomcami nové nájomné zmluvy.

§ 8
Podnájom bytu


Prenajatý byt môže dať nájomca do podnájmu na základe podnájomnej zmluvy, a to len na základe predchádzajúceho písomného súhlasu vlastníka bytu. Po skončení podnájmu nemá podnájomník nárok na náhradný podnájom.

§ 9
Ukončenie nájmu bytu


Nájom bytu možno ukončiť: uplynutím času, na ktorý bol nájom dohodnutý, písomnou dohodou medzi prenajímateľom a nájomcom alebo písomnou výpoveďou.
Nájomcovia v novopostavených bytovkách s podporou štátu, budú mať nájomné zmluvy uzatvorené na dobu určitú t.j. 3 roky s tým, že pokiaľ budú naďalej spĺňať podmienky Smernice  MVaRR SR čl. 6 ods. 1, písm. a) a § 711 Občianskeho zákonníka, nájomná zmluva im po  predložení dokladov bude obnovená na ďalšie 3 roky. Nájomca bytu je povinný preukázať  splnenie týchto podmienok najneskôr ku dňu zániku nájmu bytu. V prípade, že nájomca už podmienky nespĺňa nájomná zmluva zaniká.

§ 10
Ohlasovacia povinnosť


1. Každá osoba, ktorá sa do bytu nasťahuje je povinná nahlásiť svoj pobyt do 3 dní po nasťahovaní na Mestskom úrade v Bojniciach, oddelení evidencie obyvateľstva.
2. Zmeny v počte osôb v byte je potrebné nahlásiť na Mestskom úrade v Bojniciach do 30 dní od ich vzniku.

§ 11
Vzájomné vzťahy


1. Každý obyvateľ bytového domu je povinný zachovávať poriadok a čistotu, v bytoch, v spoločne užívaných priestoroch a v okolí bytoviek. V dome je potrebné zachovávať kľud, vyhýbať sa zbytočnému hluku, zachovávať nočný kľud v čase od 22.00 h. do 06.00 h. a tým prispievať k dobrému spolunažívaniu všetkých obyvateľov.

§ 12
Upratovanie spoločných priestorov


1. V bytových domoch, ktoré sú vlastníctvom Mesta Bojnice si nájomcovia jednotlivých bytov po vzájomnej dohode vytvoria svoj vlastný systém udržiavania čistoty v spoločných priestoroch, na spoločných častiach domu a okolí bytového domu.

2. Ak nájomcovia po vzájomnej dohode o to požiadajú, upratovanie spoločných priestorov zabezpečí prenajímateľ, pričom náklady rozúčtuje nájomníkom bytov podľa pomeru plošných rozmerov prenajímaných bytov ku celkovému plošnému pomeru spoločných priestorov.


§ 13
Chov a držanie domácich a úžitkových zvierat


Chovať domáce zviera je možné pri dodržiavaní všetkých hygienických predpisov o chove, riadnej starostlivosti a zabezpečení, že zviera nebude obťažovať ostatných obyvateľov bytovky.

§ 14
Opravy a údržby bytového fondu


Hlásenie potreby opráv

1. Potrebu havarijných opráv je nájomca povinný nahlásiť bezodkladne na MsÚ Bojnice.
Poverený zamestnanec vykoná obhliadku a posúdi skutočný stav. Podľa nutnosti bude vykonaná oprava.
2. Drobné opravy a udržiavacie práce si nájomník vykonáva svojpomocne a na vlastné náklady.
3. Potrebu výmeny bytových zariadení, ktoré sú uvedené v nájomnej zmluve je nutné nahlásiť.
4. Prenajímateľ nevykonáva žiadne výmeny bytových zariadení pred uplynutím doby životnosti, ani po uplynutí doby životnosti ak je zariadenie funkčné a je možné a rentabilné dať ho opraviť. Na zariadení musí byť zjavné, že potreba výmeny vznikla riadnym užívaním nie poškodením.
5. Stavebné úpravy bytu akéhokoľvek charakteru je nájomník povinný nahlásiť na MsÚ
6. V prípade akýchkoľvek stavebných úprav alebo výmeny bytových zariadení je potrebný písomný súhlas mesta. V prípade poskytnutia súhlasu mesta na vykonanie stavebných úprav v byte tieto si vykoná nájomca na vlastné náklady.
7. Drobné hmotné opravy a obvyklé udržiavacie náklady, ktoré hradí nájomca bytu sú uvedené v Nar. vlády SR č. 87/1995 Z. z.
8. Preberanie a kontrolu opráv, ktoré hradí prenajímateľ vykonávajú poverení pracovníci mesta.
9. Všetky vykonané opravy, ktoré boli nahlásené prenajímateľovi a mali za následok zmenu stavu bytu, budú zaznamenané do zápisnice o prevzatí bytu.


Prílohami tohto VZN sú:
Príloha č. 1: Ukazovatele technickej životnosti vybraných konštrukčných prvkov
Príloha č. 2: Zoznam drobných opráv, ktoré hradí nájomca bytu

§ 15
Záverečné ustanovenia


1. Na veci neupravené týmto VZN sa primerane vzťahujú ustanovenia príslušnej legislatívy najmä Zákon SNR č. 369/1990 Zb., zák. 189/1992 Zb., 40/1964 Zb., zák. 50/1976 Zb., nar. vlády SR č. 87/1995 Z.z., v znení ich neskorších zmien a doplnkov, príslušné výnosy, opatrenia a smernice z MVaRR SR a iné všeobecno-záväzné právne predpisy.
2. Toto Všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené MsZ v Bojniciach, uznesením č. 156/2005 zo dňa 14.6. 2005 a nadobudlo účinnosť 29.6. 2005. Dňom nadobudnutia účinnosti tohto VZN stráca platnosť a účinnosť VZN č. 5/1992 o prideľovaní bytov a hospodárení s nimi vrátane jeho doplnkov.


Ing. Vladislav Oravec, v.r.
primátor mesta

 

 

 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka