Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2/2005 o určení miest na vylepovanie plagátov a o uverejnení zoznamov kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a voľby do Európskeho parlamentu

Schválené: 24.8.2005

Vyhlásené: 22.9.2005

Účinnosť: 6.10.2005

Platné do: 15.7.2017

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach v zmysle § 6 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade s § 30 ods.10 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov, s použitím § 16 ods.2, § 21 a § 27 ods. 2 zák. č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov, s použitím § 23 odst. 4 zákona č. 80/1990 Zb. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a s použitím § 19 ods.7 zákona č. 331/2003 Z.z. o voľbách do Európskeho parlamentu vydáva toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice

č. 2/2005


o určení miest na vylepovanie plagátov a o uverejnení zoznamov kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obcí, pre voľby do orgánov samosprávnych krajov, pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a voľby do Európskeho parlamentu

 

Čl. 1

1. Mesto Bojnice po vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí, do orgánov samosprávnych krajov, do Národnej rady Slovenskej republiky alebo volieb do Európskeho parlamentu zriadi v zákonom stanovenej lehote pre jednotlivé typy volieb centrálne plochy pre umiestnenie predvolebných plagátov:
a) zaregistrovaných kandidátov politických strán, politických hnutí a koalícií a nezávislých kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva,
b) zaregistrovaných kandidátov politických strán, politických hnutí a koalícií a nezávislých kandidátov na primátora mesta,
c) zaregistrovaných kandidátov politických strán, politických hnutí a koalícií a nezávislých kandidátov na poslancov zastupiteľstva samosprávneho kraja,
d) zaregistrovaných kandidátov politických strán, politických hnutí a koalícií a nezávislých kandidátov na predsedu samosprávneho kraja,
e) zaregistrovaných kandidátov politických strán, politických hnutí a koalícií a nezávislých kandidátov na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky,
f) zaregistrovaných kandidátov politických strán, politických hnutí a koalícií a nezávislých kandidátov na poslancov Európskeho parlamentu.
2. Mesto Bojnice určuje dve centrálne plochy pre umiestnenie predvolebných plagátov zriadené na tento účel v príslušných zákonmi stanovených lehotách :
a) na Hurbanovom námestí pred budovou Mestského kultúrneho strediska Bojnice,
b) pred Kultúrnym domom – DML v Dubnickej časti mesta Bojnice.

Čl. 2


1. Centrálne plochy sa pre zaregistrovaných kandidátov v členení podľa čl. 1 písm. a) - b), c) - d), e), f) rozdelia rovnakým pomerom a musia zodpovedať zásadám rovnosti kandidujúcich politických strán, politických hnutí a koalícií a nezávislých kandidátov.
2. S vylepovaním volebných plagátov je možné začať iba v lehote stanovenej príslušnými zákonmi.

Čl.3

Na ostatných verejných priestranstvách na území mesta a výlepných plochách v správe Mestského kultúrneho strediska, p.o.m., Bojnice je vylepovanie predvolebných plagátov kandidujúcich politických strán, politických hnutí a koalícií a nezávislých kandidátov do zastupiteľstva mesta a primátora mesta, zastupiteľstva samosprávneho kraja a predsedu samosprávneho kraja, poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a poslancov Európskeho parlamentu zakázané.

Čl. 4

Mesto Bojnice uverejní v zákonom stanovenej lehote zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov mestského zastupiteľstva, zaregistrovaných kandidátov na primátora mesta, zaregistrovaných kandidátov na poslancov samosprávneho kraja, zaregistrovaných kandidátov na predsedu samosprávneho kraja, zaregistrovaných kandidátov na poslancov Národnej rady Slovenskej republiky a zaregistrovaných kandidátov na poslancov do Európskeho parlamentu na centrálne určených výlepných plochách a na úradnej tabuli mesta vo vestibule MsÚ.

Čl. 5

 

1. Porušenie ustanovení tohto VZN sa považuje za priestupok v zmysle zákona č.372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov alebo za správny delikt.
2. Kontrolou dodržiavania tohto VZN sú poverení zamestnanci Mestskej polície v Bojniciach a hlavný kontrolór mesta.

Čl. 6

1. VZN č. 2/2005 bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č.221/2005 na zasadnutí dňa 24. 8. 2005 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho schválenia a zverejnenia na úradnej tabuli mesta Bojnice. Je prístupné na Mestskom úrade v Bojniciach počas pracovnej doby.
2. VZN č. 2/2005 sa ruší VZN č. 3/2004 o určení miest na vylepovanie plagátov.

Ing. Vladislav ORAVEC, v.r. 
primátor mesta

 

 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka