Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 3/2005 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v meste Bojnice.

Schválené: 19.10.2005

Vyhlásené: 25.10.2005

Účinnosť: 1.1.2006

Platné do: 31.12.2007

Nahradené: VZN-04-2007

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach sa na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. a č. 24/2004 Z.z. a 733/2004 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov uznieslo na tomto VZN.

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice
č. 3/2005
o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom
v meste Bojnice

 

 

 


Čl. I.
Základné pojmy

1. Pôvodca odpadu je každý ( občan, fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba), koho činnosťou odpad vzniká alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, pokiaľ ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.
2. Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo fyzická osoba alebo právnická osoba, u ktorej sa odpad nachádza.
3. Komunálne odpady sú odpady z domácností vznikajúce na území mesta Bojnice pri činnosti fyzických osôb a odpady podobného charakteru vznikajúce pri činnosti právnických osôb alebo fyzických osôb – podnikateľov, ako aj odpady vznikajúce pri činnosti mesta pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe mesta, a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov a ďalšej zelene na pozemkoch právnických osôb, fyzických osôb a občianskych združení.
4. Drobné stavebné odpady sú odpady z bežných udržiavacích prác, zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom, na vykonanie ktorých sa nevyžaduje stavebné povolenie a postačuje ohlásenie stavebnému úradu alebo pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie stavebnému úradu.

Čl. II.
Účel odpadového hospodárstva

1. Účelom odpadového hospodárstva je:
a) predchádzať vzniku odpadov a obmedzovať ich tvorbu najmä rozvojom technológií šetriacich prírodné zdroje, výrobou výrobkov, ktorá rovnako, ako výsledné výrobky, čo možno najmenej zvyšuje množstvo odpadov a čo možno najviac znižuje znečisťovanie životného prostredia, vývojom vhodných metód zneškodňovania nebezpečných látok obsiahnutých v odpadoch určených na zhodnotenie;
b) zhodnocovať odpady ich recykláciou, opätovným použitím alebo inými procesmi umožňujúcimi získavanie druhotných surovín, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmena a);
c) využívať odpady ako zdroj energie, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a) alebo b);
d) zneškodňovať odpady spôsobom neohrozujúcim zdravie ľudí a nepoškodzujúcim životné prostredie nad mieru ustanovenú zákonom, ak nie je možný alebo účelný postup podľa písmen a), b) alebo c).

Čl. III.
Spoločné ustanovenia

l. Pôvodca odpadu, ktorý je právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom a produkuje ročne viac než 500 kg nebezpečných odpadov alebo 10 ton ostatých odpadov, vypracúva vlastný program odpadového hospodárstva, ktorý je v súlade s programom odpadového hospodárstva mesta a súčasne je povinný ho dodržiavať.

2. Povinnosť pôvodcu odpadu vypracovať program odpadového hospodárstva pre komunálne odpady ako aj pre odpady z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou, ktoré vznikajú na území mesta , plní mesto Bojnice.

3. Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom; ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi alebo inom zaobchádzaní s nimi , je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

4. Pre nakladanie s odpadmi sa odpady zaraďujú podľa Katalógu odpadov.

5. Zakazuje sa:
a) uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto VZN;
b) zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom;
c) zneškodniť odpad vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipientu;
d) riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné , za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín;
e) opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi s domácností;
f) vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie;
g) uložiť alebo vypúšťať odpadové oleje a vypúšťať akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy.

6. Ak nie je ustanovené inak, náklady na činnosti smerujúce k zneškodňovaniu odpadov a náklady na zneškodňovanie odpadov znáša držiteľ odpadu, pre ktorého sa zneškodňovanie odpadu vrátane zberu a úpravy odpadu vykonáva. Ak takýto držiteľ odpadu nie je známy, znáša ich posledný známy držiteľ odpadu alebo výrobca, z ktorého výroby odpad pochádza.

7. Ak vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti zistí, že na jeho nehnuteľnosť bol umiestnený odpad v rozpore so zákonom, je povinný to oznámiť bezodkladne mestu Bojnice.

8. Mesto požiada Policajný zbor o zistenie osoby zodpovednej za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom. Takto zistená osoba je povinná zabezpečiť zhodnotenie odpadu alebo zneškodnenie odpadu na vlastné náklady.

9. Ak sa nezistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom v prípade, ak ide o komunálne odpady alebo drobné stavebné odpady, zhodnotenie alebo zneškodnenie na vlastné náklady zabezpečí obec.

10. Právnická osoba, fyzická osoba – podnikateľ , je povinná ,okrem platenia poplatku za komunálny odpad , uzatvoriť do 30 dní od začiatku podnikania zmluvný vzťah na likvidáciu odpadu vznikajúceho z jeho podnikateľskej činnosti s oprávnenou organizáciou. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na existujúce PO, FO-P do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto VZN.

Čl. IV.
Nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi

1. Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú je možné mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu.

2. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi , ktoré vznikli na území mesta Bojnice , zodpovedá mesto.
3. Pôvodca komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov je povinný nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením mesta.

4. Držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta, je povinný na vyžiadanie mesta poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi.

Čl. V.
Systém zberu, prepravy a zneškodňovania komunálnych odpadov.

1. Mesto zavedením vhodného systému zberu odpadov:
a) zabezpečuje alebo umožňuje zber a prepravu komunálnych odpadov vznikajúcich na jeho území za účelom ich zhodnotenia alebo zneškodnenia v súlade so zákonom;
b) v rámci zavedeného systému zberu odpadov zabezpečuje zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste;
c) zabezpečuje priestor, kde môžu občania odovzdávať oddelené zložky komunálnych odpadov v rámci separovaného zberu.

2. Pôvodcovia a držitelia odpadov sú povinní:
a) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v meste;
b) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v meste;
c) mať zabezpečený potrebný počet zberných nádob na ich zhromažďovanie;
d) ukladať komunálne odpady alebo ich oddelené zložky a drobné stavebné odpady na
účely ich zberu na miesta určené mestom a do zberných nádob zodpovedajúcich
systému zberu komunálnych odpadov v meste;
e) triediť odpady na jednotlivé zložky, ktoré sa separovane zbierajú podľa čl. VII. tohto VZN a ukladať ich do príslušných zberných nádob;
f) za komunálne odpady a drobné stavebné odpady platiť mestu miestny poplatok za KO a DSO
g) zabezpečiť zberné nádoby voči odcudzeniu, pri odcudzení nádoby uhradiť prepravcovi
(vlastníkovi zbernej nádoby) alikvótnu časť jej hodnoty podľa amortizácie;
h) za likvidáciu komunálnych odpadov zo záhradkárskych osád zodpovedá príslušná záhradkárska
organizácia, ktorá zabezpečí zbernú nádobu na miestach prístupných na odvoz odpadu.

3. Minimálny počet zberných nádob pre jednotlivých pôvodcov, resp. držiteľov odpadov sa stanovuje takto:
a) na jeden rodinný dom jedna 110 l kuka nádoba, v prípade potreby môže viacčlenná . domácnosť ( šesť a viac členov domácnosti ) požiadať o bezplatné pridelenie ďalšej nádoby;
b) na 12 bytov v bytových domoch jeden 1100 l kontajner (pri intervale vývozu 1x týždenne);
c) pri objektoch občianskeho vybavenia v závislosti od produkcie odpadu;
d) ostatné prevádzky - podniky, školy, nemocnica, rekreačné zariadenia v závislosti od produkcie
odpadu.

4. Ak mesto kontrolou vykonanou u pôvodcu alebo držiteľa odpadu zistí, že vzhľadom na množstvo ním produkovaných odpadov počet zberných nádob nestačí, môže mu nariadiť obstaranie ďalšej zbernej nádoby.

5. Do zberných nádob sa nesmú ukladať druhotné suroviny, priemyselné odpady, odpad z elektrických a elektronických zariadení, odpady z obchodnej činnosti, odpady z potravinových výrobní, z predajní mäsa, zo zdravotníckych zariadení, ak nemajú charakter komunálneho odpadu. Ďalej objemné predmety všetkého druhu, kyseliny, látky tekuté, zápalné, opotrebované batérie a akumulátory, drobný stavebný odpad, horúci popol a škvára, štrk zo zametania chodníkov a zeleň zo záhrad.

6. Zberné nádoby sa nesmú odpadmi preplňovať. Tie, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po vložení odpadov uzavrieť.

7. Vlastník (užívateľ, správca) nehnuteľnosti je povinný zriadiť pre zberné nádoby vhodné stanovište. Pri zriaďovaní stanovíšť je potrebné dbať na to, aby:
a) boli dodržané základy hygieny a estetiky;
b) nádoby neboli vzdialené viac než 10 metrov od možnosti prístupu zberným vozidlom;
c) bol k nim bezpečný a dostatočne priestranný prístup;
d) boli na úrovni prístupovej komunikácie;
e) neboli umiestnené na parkoviskách a vozovke ( vykladať ich len v čase zberu);
f) boli umiestnené na spevnenom podklade (chránené múrikom, alebo zeleňou);
g) premiestňovanie nádob na miesto nakládky bolo čo najvhodnejšie;
i) neboli umiestnené priamo pod oknami budov a v blízkosti detských ihrísk.


8. V odôvodnených prípadoch je oprávnený subjekt Technické služby Bojnice (ďalej prepravca) zabezpečujúci zber a prepravu TKO oprávnený určiť stanovište zberných nádob.

9. Je zakázané odkladať odpady mimo zberných nádob.

10.Vlastník (užívateľ, správca) nehnuteľnosti je povinný postarať sa o to, aby odpad v zberných nádobách bol pripravený na odvoz, t. j. aby:
a) bol riadnym spôsobom uložený v zberných nádobách;
b) bol umožnený prístup k zberným nádobám.

11. Pri odkladaní odpadu do zberných nádob nie je povolené ich preplňovanie, preťažovanie, stláčanie odpadu, pretože to znemožňuje ich vyprázdnenie.

12. Ak je obsah nádoby zamrznutý tak, že sa nedá vysypať, je vlastník (užívateľ, správca) nehnuteľnosti povinný túto závadu odstrániť bez poškodenia nádoby, aby ju bolo možné vysypať.

13. Vlastník (užívateľ, správca) nehnuteľnosti zodpovedá za odpad uložený v nádobe až do jeho nakládky prepravcom.

Čl. VI.
Preprava komunálnych odpadov

1. Prepravu komunálnych odpadov vykonáva oprávnený subjekt (prepravca) – Technické služby Bojnice.

2. Pôvodca odpadov je povinný umožniť všetky práce spojené s prepravou odpadov, najmä dbať, aby boli riadnym spôsobom uložené v zberných nádobách umiestnených na vyhradenom mieste a prístup bol bez závad. Inak prepravca môže odmietnuť prepravu odpadov.

3. Prepravca môže odmietnuť prepravu aj vtedy ak zistí, že v zbernej nádobe sú odpady, ktoré do nej nepatria, alebo nádoba je preťažená, preplnená alebo poškodená.

4. Odpady musia byť vyvážané:
a) najmenej 1x týždenne od rodinných domov;
b) najmenej 1x týždenne od bytových domov;
c) od objektov právnických osôb, fyzických osôb podnikateľov a občianskej vybavenosti
individuálne podľa § 39 ods. 11/a zákona č. 24/2004 Z. z..

Čl. VII.
Separovaný zber zložiek komunálnych odpadov

l. Separovaný zber je zhromažďovanie a ukladanie odpadov vytriedených jeho pôvodcom alebo držiteľom na jednotlivé zložky, ktoré sú zdrojom druhotných surovín alebo energie.

2. Separovane zbieranými zložkami komunálnych odpadov na území mesta sú:
a) papier,
b) sklo,
c) plasty,
d) biologicky rozložiteľné odpady (zeleň zo záhrad, konáre),
e) kovový šrot.

3. Na zber separovaného odpadu slúžia plastové vrecia dodávané prepravcom výmenným spôsobom.

4. Vrecia s vyseparovaným komunálnym odpadom sa odoberajú na zbernom mieste v areáli TS resp. ich zbiera prepravca v čase vyhlásenom mestom priamo zo stanovíšť 110 l kuka nádob v IBV a 1100 l kontajnerov v KBV.

5. Nepoužité liečivá po uplynutí expiračnej doby odoberajú lekárne na území mesta.

6.Oddelené vytriedené odpady z domácností s obsahom škodlivín (opotrebované pneumatiky, žiarivky, zvyšky farbív a nádoby so zvyškami farbív, opotrebovaný olej, opotrebované akumulátory) sa zbierajú na zbernom mieste určenom a v čase vyhlásenom mestom.

7. Výrobca (predajca) elektrozariadení je povinný zabezpečiť individuálne alebo kolektívne spätný odber elektrozariadení a oddelený zber elektroodpadu .

8. Mesto je povinné umožniť výrobcovi elektrozariadení zaviesť a prevádzkovať zber elektrozariadení a elektroodpadu na jeho území a umožniť mu v rozsahu potrebnom na tento účel užívať existujúce zariadenie na zber separovaných zložiek KO. Mesto má nárok uplatniť si u výrobcu náhradu
nákladov, ktoré mu z tohto postupu vznikli.

Čl. VIII.
Drobné stavebné odpady

1. Drobné stavebné odpady sú odpady vznikajúce:

a) pri opravách a stavebných úpravách, ktoré nepodliehajú stavebnému povoleniu, ani
ohláseniu stavebnému úradu;
b) pri stavebnej činnosti povolenej mestom a ako odpady označené v tomto povolení.

2. Drobné stavebné odpady je zakázané ukladať do zberných nádob určených na TKO.

3. Likvidáciu stavebných odpadov je stavebník povinný vykonať individuálne na vlastné náklady formou objednania veľkoobjemového kontajnera u prepravcu.

4. Drobný stavebný odpad môžu občania umiestniť do veľkoobjemového kontajnera v areáli TS bezplatne max. 1 m3 odpadu ročne na jednu domácnosť. Prepravca má právo v odôvodnených prípadoch odmietnuť umiestnenie tohto odpadu do veľkoobjemového kontajnera , v takomto prípade sa postupuje podľa bodu 3.

Čl. IX.
Objemné odpady

1. Objemnými odpadmi sú také komunálne odpady, ktorých rozmery alebo množstvo neumožňujú zber zbernými nádobami do 1100 l (bytové zariadenia a doplnky okrem elektrických a elektronických zariadení ).

2. Fyzické a právnické osoby sú povinné vykonať odvoz objemného odpadu na vlastné náklady.

3. Občania môžu objemné odpady priviezť v čase vyhlásenom mestom do zberného strediska v areáli TS, p. o. m., Bojnice, a bezplatne uložiť.

4. Mesto zabezpečí 2-krát ročne zber objemného odpadu od občanov zo stanovíšť ich zberných nádob na komunálny odpad.

Čl. X.
Biologické odpady

1. Biologické odpady ( odpad zo zelene, konáre) je každý záhradkár povinný kompostovať alebo na vlastné náklady odviezť do zberného strediska v areáli TS, p. o. m., Bojnice.

2. Mesto zabezpečí 2-krát ročne zber konárov od občanov zo stanovíšť ich zberných nádob na komunálny odpad.

Čl. XI.
Kal zo septikov

1. Vlastníci (užívatelia) septikov sú povinní zabezpečiť zber, prepravu a zneškodnenie kalov len u subjektov, ktoré majú na túto činnosť príslušné oprávnenie.

2. Vlastníci (užívatelia) septikov sú povinní zabezpečiť zber, prepravu a zneškodnenie kalov na vlastné náklady.

3. Miestom zneškodnenia týchto odpadov vznikajúcich na území mesta je čistiareň odpadových vôd v Prievidzi.

4. Vlastník (užívateľ) septiku je povinný viesť evidenciu o zbere kalov a po dobu 3 rokov uschovať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septiku oprávnenou osobou.

Čl. XII.
Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

1. Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

2. Výška poplatku a podmienky jeho vyrubovania a vyberania sú upravené vo VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

3. Mesto nesmie príjem z tohto poplatku použiť na úhradu nákladov spojených s jeho činnosťou pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe mesta a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.

4. Mesto môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatky znížiť alebo odpustiť. Za vybrané zložky vyseparovaného komunálneho odpadu ( papier, sklo, plasty, železný šrot ) , odovzdané v zbernom stredisku oprávneného subjektu – Technické služby, p.o.m , je možné znížiť sadzbu miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad. Zníženie alebo odpustenie poplatkov je v právomoci primátora mesta.

Čl. XIII.
Kompetencie mesta

Mesto vo veciach štátnej správy odpadového hospodárstva:
a) prejednáva priestupky v odpadovom hospodárstve (§ 80 ods.3 písm.a/ zákona);
b) poskytuje držiteľovi odpadu informácie o umiestnení a činnosti zariadení na nakladanie s odpadmi na území mesta a o držiteľoch autorizácie udelenej Ministerstvom životného prostredia SR na nakladanie s odpadovými olejmi, opotrebovanými batériami a akumulátormi a starými vozidlami;
c) dáva v stavebnom konaní vyjadrenie k zamýšľanému spôsobu nakladania s odpadmi zo stavebnej činnosti s výnimkou drobného stavebného odpadu.

Čl. XIV.
Priestupky

1. Priestupku sa dopustí ten, kto:
a) zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s týmto VZN
b) uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené mestom v tomto VZN (§ 18 ods.3 písm. a/ a § 39 ods.5 písm. c/ zákona);
c) nesplní oznamovaciu povinnosť podľa čl. III ods.10 tohto VZN
d) neposkytne mestom požadované údaje podľa tohto VZN (§ 39 ods.9 zákona).

2. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné záväzné právne predpisy.

3. Kontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú:
a/ Mestská polícia,
b/ pracovníci oddelenia regionálneho rozvoja a životného prostredia,
c/ hlavný kontrolór mesta,
d/ zamestnanci technických služieb, poslanci MsZ,
e/ iné osoby poverené primátorom mesta.

Čl. XV.
Sankcie a pokuty

1. Za priestupok podľa čl. XIV. ods. 1 písm. a) – d) možno uložiť pokutu až do výšky 5 tis. Sk.

2. Primátor mesta môže uložiť právnickej osobe a fyzickej osobe – podnikateľovi pokutu do výšky 200.000,- Sk, ak právnická osoba resp. fyzická osoba- podnikateľ poruší povinnosti vyplývajúce z tohto všeobecne záväzného nariadenia mesta.

3. Výnosy z pokút sú príjmom mesta.

Čl. XVI.
Záverečné ustanovenia

1. VZN č. 3/2005 bolo schválené uznesením MsZ č. 285/2005 dňa 19.10. 2005.

2. VZN č. 3/2005 nadobúda účinnosť dňa 1.januára 2006.

3. Nadobudnutím účinnosti VZN č. 3/2005 sa ruší VZN č. 7/2004 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom a miestnom poplatku za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho odpadu v meste Bojnice vrátane jeho doplnkov.


Ing. Vladislav Oravec, v.r.
primátor mesta

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka