Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN-06-2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Bojnice

Schválené: 14.12.2005

Vyhlásené: 16.12.2005

Účinnosť: 30.12.2005

Platné do: 31.12.2016

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Číslo: VZN-06-2005

 

Schválené uznesením MsZ č. 325/2005 zo dňa 14.12.2005


Gestorský útvar: Finančné oddelenie
Vypracoval: Ing. Beáta Popelková


Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení podľa § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva vo veciach územnej samosprávy pre mesto Bojnice toto

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. VZN-06-2005

o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Bojnice

 

Čl. 1
Základné ustanovenia

§ 1
Predmet a rozsah úpravy


(1)Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice (ďalej len VZN) upravuje postup a podmienky pre poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta Bojnice (ďalej len mesto) týmto subjektom:
a) právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom;
b) iným právnickým osobám;
c) fyzickým osobám – podnikateľom.

§ 2
Vymedzenie pojmov


(1) Mesto môže poskytovať finančné prostriedky podľa § 1 tohto VZN ako dotáciu.

(2) Dotácia je príspevok vo finančnej forme, ktorý môže mesto poskytovať právnickým osobám, ktorých je zakladateľom alebo zriaďovateľom, na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja mesta. Iným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom môže mesto poskytovať dotácie na podporu všeobecne prospešných služieb, verejnoprospešných služieb (účelov), na podporu podnikania a zamestnanosti. Dotácia sa poskytuje na realizovanie určených požiadaviek a potrieb mesta. Dotácia sa môže poskytovať len právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta. Dotácia podlieha zúčtovaniu s rozpočtom mesta.

(3) Verejnoprospešnými službami sa pre účely tohto VZN rozumejú najmä:
a) údržba miestnych komunikácií a verejných priestranstiev;
b) údržba a oprava zariadení tvoriacich občiansku vybavenosť, ak sú v majetku mesta;
c) správa a údržba kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta;
d) správa a údržba verejného osvetlenia, verejnej zelene a starostlivosť o čistotu mesta;
e) nakladanie s komunálnym a iným odpadom, vrátane nakladania s druhotnými surovinami;
f) zabezpečovanie výkonov vo verejnom záujme, ako je mestská hromadná doprava, a pod.
(4) Všeobecne prospešnými službami sa pre účely tohto VZN rozumejú najmä :
a) poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti;
b) tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt;
c) vzdelávanie, výchova, ochrana a podpora detí a mládeže;
d) rozvoj telesnej kultúry, šport;
e) ochrana a tvorba životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľov mesta;
f) vedecko-technické služby a informačné služby;
g) rozvoj cestovného ruchu;
h) ochrana ľudských práv a základných slobôd;
i) služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti.

Čl. 2
Poskytovanie finančných prostriedkov

§ 3
Výška finančných prostriedkov


(1) Finančné prostriedky na poskytovanie dotácií podľa § 1 schváli Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach (ďalej len MsZ) v rozpočte mesta na príslušný rozpočtový rok alebo v jeho úpravách týmito formami:
a) priamo pre konkrétny subjekt, akciu alebo účel použitia,
b) v celom objeme na príslušnom rozpočtovom oddiele bez určenia konkrétneho subjektu a účelu použitia s vyčlenením finančných prostriedkov v pôsobnosti príslušných orgánov mesta podľa § 4 tohto VZN (ďalej len orgány mesta).

(2) Schválená výška finančných prostriedkov sa považuje za maximálnu výšku, ktorú môže mesto v priebehu roka poskytnúť subjektom uvedeným v § 1. Dotácie môže mesto poskytovať len z vlastných príjmov a ich výška nemôže zvýšiť celkový dlh mesta.

§ 4
Kompetencie pri poskytovaní finančných prostriedkov


(1) O poskytnutí finančných prostriedkov pre konkrétny subjekt a účel použitia z objemu finančných prostriedkov vyčlenených v schválenom rozpočte podľa § 3, ods. 1 rozhoduje v jednotlivých prípadoch:
a) do výšky 5 000,- Sk vrátane v rozpočtovom roku primátor mesta
b) do výšky 10 000,- Sk vrátane v rozpočtovom roku primátor mesta po prerokovaní v MsR
c) v sume nad 10 000,- Sk v rozpočtovom roku MsZ
O poskytnutí dotácie na telovýchovné a športové účely schválené v rozpočte mesta rozhoduje primátor mesta na základe odporúčania Komisie kultúry, vzdelávania, mládeže a športu pri MsZ v Bojniciach. Podmienky poskytovania dotácií na telovýchovné a športové účely sú stanovené v Zásadách podpory rozvoja športu v meste Bojnice.

§ 5
Postup pri poskytovaní finančných prostriedkov


(1) Finančné prostriedky poskytuje mesto spravidla na základe písomnej žiadosti doručenej na Mestský úrad v Bojniciach, pričom žiadosť právnických osôb a fyzických osôb - podnikateľov musí obsahovať najmä:
a) presné označenie žiadateľa vrátane uvedenia sídla alebo trvalého pobytu;
b) vyznačenie identifikačných údajov žiadateľa;
c) v čase podania žiadosti platný doklad o vzniku alebo registrácii právnickej osoby (fyzickej osoby – podnikateľa );
d) doklad preukazujúci oprávnenosť osoby ( štatutára ) konať v mene organizácie, ak nevyplýva priamo z dokladu podľa písm. c);
e) podrobné uvedenie účelu, na ktorý žiadateľ žiada poskytnúť finančné prostriedky;
f) údaje o výške predpokladaných nákladov spojených s realizáciou zámeru a požadovanú výšku finančných prostriedkov;
g) účasť ďalších subjektov na financovaní aktivity, prípadne podiel vlastných finančných prostriedkov.
(2) Predkladané doklady musia byť originály alebo overené kópie. Zhodnosť kópie s originálom môže svojím podpisom potvrdiť zamestnanec príslušného útvaru Mestského úradu v Bojniciach ( ďalej len MsÚ ). Ak už príslušný útvar disponuje týmito dokladmi, žiadateľ predkladá len čestné vyhlásenie o tom, že doklady sú platné a nenastala v nich žiadna zmena.

(3) Ustanovenie § 5 odseku 1 sa nevzťahuje na poskytovanie dotácií právnickým osobám založeným alebo zriadeným mestom.

(4) Predloženú žiadosť o finančné prostriedky prerokuje príslušný orgán mesta, do ktorého pôsobnosti uvedená žiadosť patrí.

(5) Poskytnutie finančných prostriedkov konkrétnemu subjektu po ich schválení orgánom mesta sa vykoná na základe písomnej zmluvy medzi žiadateľom a mestom. Zmluva musí obsahovať najmä:
a) výšku finančných prostriedkov, formu poskytnutia a konkrétny účel použitia;
b) spôsob a termín zúčtovania finančných prostriedkov;
c) záväzok vrátiť finančné prostriedky, ak sa nepoužijú na účel uvedený v zmluve;
d) ustanovenie o práve mesta vykonať kontrolu hospodárnosti, efektívnosti a využitia poskytnutých finančných prostriedkov hlavným kontrolórom mesta;
e) sankcie za porušenie finančnej disciplíny;
f) ostatné dojednania.

(6) V prípade neschválenia žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta oznámi mesto prostredníctvom príslušného útvaru MsÚ túto skutočnosť žiadateľovi do 15 dní od prerokovania žiadosti príslušným orgánom mesta.

(7) V príslušnom rozpočtovom roku môže mesto poskytnúť finančné prostriedky subjektom podľa § 1, písm. b) a c) na ten istý účel len raz.

(8) Príjemcovia dotácií a návratných finančných výpomocí sú povinní pri ich použití dodržiavať zákon NR SR č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.

§ 6
Zúčtovanie poskytnutých finančných prostriedkov


(1) Poskytnutie dotácií z rozpočtu mesta podlieha v zmysle § 7 odseku 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ročnému zúčtovaniu s rozpočtom mesta. Subjekt, ktorý tieto finančné prostriedky prijal, je povinný predložiť ich zúčtovanie v termíne určenom v zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov. Takto určený termín môže byť najneskôr 28. február nasledujúceho roka.

(2) Primátor mesta môže na základe odôvodnenej žiadosti povoliť výnimku z časového použitia poskytnutých finančných prostriedkov a ich zúčtovania. Žiadosť o udelenie výnimky musí byť mestu doručená najneskôr 10 dní pred dohodnutým termínom zúčtovania, najneskôr však do 31.12. príslušného roka, v ktorom sa finančné prostriedky poskytli.

(3) Ak príjemca nepredloží zúčtovanie v určenom termíne, nebude mu poskytnutá dotácia v ďalšom období.

(4) Zúčtovanie finančných prostriedkov obsahuje:
a) vecné zhodnotenie dosiahnutého účelu, na ktorý sa finančné prostriedky poskytli;
b) finančné zhodnotenie poskytnutých finančných prostriedkov, predovšetkým údaje o skutočných príjmoch a výdavkoch, ktoré súvisia s poskytnutými finančnými prostriedkami;
c) kópie všetkých účtovných dokladov, ktoré sa viažu k poskytnutým finančným prostriedkom alebo finančnému zhodnoteniu. Zodpovedný zamestnanec MsÚ porovná predložené kópie účtovných dokladov s originálmi účtovných dokladov, pričom je zamestnanec oprávnený účtovný doklad, ktorý sa v plnej miere viaže k poskytnutým finančným prostriedkom, označiť textom „zúčtované s rozpočtom mesta Bojnice“.

(5) Ak subjekty, ktorým mesto poskytlo finančné prostriedky podľa tohto VZN, porušia finančnú disciplínu, uplatní mesto postup v súlade s § 31 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

(6) Kontrolu so zameraním na formálnu správnosť dokladov predkladaných na ročné zúčtovanie vo väzbe na účelové vymedzenie v dohodách o poskytnutí dotácie vykonáva jedenkrát ročne vedúca FO MsÚ v Bojniciach.

Čl. 3
Záverečné ustanovenia

§ 7
Zrušovacie ustanovenie


Zrušuje sa Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. 1/2002 o poskytovaní dotácií a návratných finančných výpomocí právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta Bojnice

§ 8
Účinnosť


Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené dňa 14. decembra 2005 uznesením mestského zastupiteľstva č. 325/2005 a nadobúda účinnosť 15. dňom jeho zverejnenia na úradnej tabuli mesta.Ing. Vladislav Oravec, v.r.
primátor mesta

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka