Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2/2004 ktorým sa určuje školský obvod Základnej školy v Bojniciach, Školská 292/7, zriadenej mestom Bojnice

Schválené: 28.4.2004

Vyhlásené: 29.4.2004

Účinnosť: 14.5.2004

Mesto Bojnice na základe § 6 ods. 1 zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 1 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov vydáva

 

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice  č. 2/2004
ktorým určuje školský obvod Základnej školy v Bojniciach, Školská 292/7 zriadenej mestom Bojnice

 

§ 1
Úvodné ustanovenia


1. Zákon č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, určil podmienky uskutočnenia reformy verejnej správy aj na úseku školstva.
2. Predmetom úpravy tohto VZN, v súlade s § 8 ods. 1 a ods. 2 zák. č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je určenie školského obvodu pre základnú školu zriadenú mestom Bojnice.

§ 2
Školský obvod

Pre Základnú školu v Bojniciach, Školská 292/7 zriadenú mestom Bojnice sa určuje školský obvod takto:
1. V meste Bojnice: územie celého mesta.
2. Na základe dohody s obcou Šútovce, spoločný školský obvod tvoriaci územie celej obce Šútovce.
3. Na základe dohody s obcou Kocúrany, spoločný školský obvod tvoriaci územie celej obce Kocúrany.
4. Na základe dohody s obcou Opatovce nad Nitrou spoločný školský obvod tvoriaci územie celej obce, pre žiakov piateho až deviateho ročníka základnej školy.
5. Ak sa v ďalšom období uzatvoria dohody s inými obcami vo veci spoločných školských obvodov, alebo dohoda rozširujúca rozsah ročníkov žiakov podľa § 2, ods. 4 tohoto VZN, tieto sa do školského obvodu zaradia uznesením MsZ.
6. Ak dôjde k vypovedaniu dohôd o spoločnom školskom obvode podľa § 2, ods. 2, 3, 4, 5 tohoto VZN, tieto sa zo školského obvodu vyradia uznesením MsZ.

§ 3
Záverečné ustanovenie

Pre Základnú školu v Bojniciach, Školská 292/7 zriadenú mestom Bojnice sa určuje školský obvod takto: 1. V meste Bojnice: územie celého mesta. 2. Na základe dohody s obcou Šútovce, spoločný školský obvod tvoriaci územie celej obce Šútovce. 3. Na základe dohody s obcou Kocúrany, spoločný školský obvod tvoriaci územie celej obce Kocúrany. 4. Na základe dohody s obcou Opatovce nad Nitrou spoločný školský obvod tvoriaci územie celej obce, pre žiakov piateho až deviateho ročníka základnej školy. 5. Ak sa v ďalšom období uzatvoria dohody s inými obcami vo veci spoločných školských obvodov, alebo dohoda rozširujúca rozsah ročníkov žiakov podľa § 2, ods. 4 tohoto VZN, tieto sa do školského obvodu zaradia uznesením MsZ. 6. Ak dôjde k vypovedaniu dohôd o spoločnom školskom obvode podľa § 2, ods. 2, 3, 4, 5 tohoto VZN, tieto sa zo školského obvodu vyradia uznesením MsZ.


VZN č. 2/2004 bolo schválené uznesením č. 93/2004 mestským zastupiteľstvom v Bojniciach dňa 28. apríla 2004 a nadobúda účinnosť po uplynutí 15 dní odo dňa, v ktorý bolo po schválení MsZ vyvesené na úradnej tabuli mesta Bojnice.


Ing. Vladislav Oravec, v.r.
primátor mesta

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka