Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN-07-2006 ktorým sa upravujú podmienky poskytovania sociálnej pomoci

Schválené: 26.4.2006

Vyhlásené: 18.5.2006

Účinnosť: 1.6.2006

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Číslo: VZN-07-2006
ktorým sa upravujú podmienky poskytovania sociálnej pomoci

 

Schválené uznesením MsZ č. 115/2006 zo dňa 26. apríla 2006


Gestorský útvar: Správne oddelenie
Vypracoval: Ing. Ján Oberfranc


Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach (ďalej MsZ) v zmysle § 6 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojitosti s ustanoveniami § 15, § 16, § 39, §35 a § 71 zákona číslo 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov vydáva toto

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. VZN-07-2006

ktorým sa upravujú podmienky poskytovania sociálnej pomoci

 

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Toto VZN upravuje postup a podmienky mesta Bojnice pri poskytovaní sociálnej pomoci v súlade so zákonom číslo 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov.

Čl. 2
Pojem, určenie príjemcu

Sociálna pomoc je sociálna prevencia a riešenie sociálnej núdze. Cieľom sociálnej pomoci je zmierniť alebo prekonať s aktívnou účasťou občana sociálnu núdzu, zabraňovať príčinám vzniku, prehlbovaniu alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu občana a zabezpečiť integráciu občana do spoločnosti.

Sociálna núdza je stav, keď si občan nemôže sám zabezpečiť starostlivosť o svoju osobu, starostlivosť o svoju domácnosť, ochranu a uplatňovanie svojich práv a právom chránených záujmov alebo kontakt so spoločenským prostredím najmä vzhľadom na vek, nepriaznivý zdravotný stav, sociálnu neprispôsobenosť alebo stratu zamestnania.

Pre účely sociálnej pomoci sa posudzuje rodina a jej členovia, manžel, manželka, dieťa a rodičia dieťaťa.

Sociálnu pomoc mesto môže poskytnúť občanovi s trvalým pobytom v Bojniciach.
Mesto Bojnice na riešenie sociálnej núdze poskytuje občanom tieto sociálne služby:
a) Opatrovateľskú službu
b) Organizovanie spoločného stravovania
c) Klub dôchodcov
d) Sociálnu pôžičku


Čl. 3
Podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, spôsob určenia úhrady a výška úhrady za opatrovateľskú službu

1) Opatrovateľská služba je jednou z foriem sociálnej pomoci, ktorá sa využíva na riešenie sociálnej núdze občana.
2) Opatrovateľská služba je forma opakovanej sociálnej služby, ktorú vykonávajú zamestnanci mesta – opatrovatelia.
3) Mesto poskytuje opatrovateľskú službu občanovi s trvalým pobytom na území mesta Bojnice, ktorý o túto službu požiada a spĺňa podmienky pre jej poskytovanie.
4) Opatrovateľskú službu možno poskytovať:
a) občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní:
         1. nevyhnutných životných úkonov
         2. nevyhnutných prác v domácnosti 
        3. kontaktu so spoločenským prostredím, najmä sprievodom, tlmočením v posunkovej reči pre nepočujúce osoby a predčítaním
b) dieťaťu, do skončenia povinnej školskej dochádzky, ak osobnú celodennú a riadnu starostlivosť o dieťa nemôžu z vážnych dôvodov poskytovať alebo zabezpečiť rodičia alebo občan, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, na základe rozhodnutia príslušného orgánu.
Vážne dôvody, pre ktoré nemôžu poskytovať alebo zabezpečiť, rodičia alebo občan, ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov, osobnú, celodennú riadnu starostlivosť o dieťa sú:
- choroba, úraz, kúpeľná liečba alebo úmrtie rodiča alebo občana, ktorý prevzal dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu
- pôrod matky alebo ženy, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu
- nástup do práce z dôvodu vyčerpania podpory pri ošetrovaní člena rodiny, ak ide o osamelého rodiča alebo o občana ktorý prevzal takéto dieťa do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov
Za osamelého rodiča sa považuje slobodná žena, ovdovená žena alebo rozvedená žena, slobodný muž, ovdovený muž alebo rozvedený muž alebo žena a muž osamelý z iných vážnych dôvodov.
5. Opatrovateľskú službu možno poskytovať i vtedy, ak sa jednej matke súčasne narodili 3 a viac detí alebo v priebehu dvoch rokov sa opakovane narodili dvojčatá.
6. Opatrovateľskú službu v prípadoch uvedených v ods. 5 možno poskytovať do dovŕšenia troch rokov veku detí.
7. Opatrovateľskú službu nemožno poskytovať občanovi, ktorému :
a) sa poskytuje peňažný príspevok na osobnú asistenciu podľa zákona o sociálnej pomoci
b) sa poskytuje celodenné, osobné a riadne opatrovanie podľa zákona o sociálnej pomoci
c) je nariadená karanténa pre podozrenie z nákazy prenosnou chorobou a pri ochorení touto nákazou.
8. Opatrovateľskú službu nemôžu vykonávať blízki rodinní príslušníci: manžel, manželka, deti, rodičia, starí rodičia, vnuci, súrodenci, nevesta a zať.
9. Výnimku z bodu 8. tvoria iba rodinní príslušníci, ktorí museli ukončiť pracovný pomer z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu opatrovaného občana, alebo im z uvedeného dôvodu zamestnávateľ poskytol neplatené voľno.
10. Nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti a formy zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím sú uvedené v prílohe č.1 tohto VZN.
11. Opatrovateľská služba sa poskytuje na základe písomnej žiadosti doručenej Mestskému úradu v Bojniciach.
Žiadosť musí obsahovať:
a) potvrdenie o príjme žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb (manžel, manželka, deti) v kalendárnom mesiaci, v ktorom bola podaná žiadosť a za posledných 12 mesiacov pred podaním žiadosti, u dôchodcov posledné rozhodnutie o výške dôchodku, prípadne potvrdenie o výške dôchodku z pošty
b) potvrdenie o majetkových pomeroch žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb
c) odporučenie ošetrujúceho lekára na poskytovanie opatrovateľskej služby
12. Mestský úrad vykonáva prešetrenie opodstatnenosti žiadosti v domácnosti žiadateľa.
13. Na základe šetrenia sa určí opodstatnenosť žiadosti a objektívny rozsah úkonov opatrovateľskej služby.
14. Opatrovateľskú službu schvaľuje primátor mesta Bojnice rozhodnutím o poskytovaní opatrovateľskej služby, jej rozsahu a o výške úhrady za poskytovanú opatrovateľskú službu.
15. Opatrovateľská služba sa poskytuje v domácnosti občana v pracovných dňoch v čase od 7,00 do 15,00 h.
16. Za účelom zistenia účelnosti poskytovania služby, je poverený zamestnanec mestského úradu oprávnený kedykoľvek navštíviť občana, ktorému sa opatrovateľská poskytuje, v domácnosti.
17. Úhrada za opatrovateľskú službu v kalendárnom mesiaci sa určí podľa rozsahu poskytovaných nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných prác v domácnosti a zabezpečenia kontaktu so spoločenským prostredím a výšky úhrady za nevyhnutný životný úkon, nevyhnutnú prácu v domácnosti a za zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím v prepočte za 22 kalendárnych dní.
18. Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domácnosti zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím poskytované v rámci opatrovateľskej služby je uvedená v prílohe č.1.
19. Úhrada za poskytované úkony v rámci opatrovateľskej služby bude stanovená podľa rozsahu poskytovaných úkonov v súlade s prílohou č.1 k tomuto VZN.
20. Úhradu bude klient platiť v súlade s § 40 a § 42 zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov podľa príjmu a majetku a podľa prílohy č. 1 k tomuto VZN.
21. Úhradu je občan povinný zaplatiť najneskôr do 15.dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.
22. V prípade, ak je občan v omeškaní s úhradou za opatrovateľskú službu viac ako dva po sebe idúce mesiace, poskytovanie opatrovateľskej služby mu môže byť pozastavené, a to do doby, kým dlžná suma nebude uhradená.
23. Pri rozhodovaní o opatrovateľskej službe sa primerane použije zákon NR SR č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, zákon NR SR č. 36/2005 Z.z. o rodine v znení neskorších predpisov, zákon č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Čl. 4
Podmienky a postup pri poskytovaní sociálnych služieb - organizovanie spoločného stravovania

Mesto Bojnice v rámci sociálnej pomoci pre občanov poberajúcich dôchodok s trvalým pobytom na území mesta organizuje spoločné stravovanie vytvorením možnosti stravovania alebo odberu stravy do obedárov v zariadeniach:
a) Centrum sociálnej pomoci, J. Kráľa 15, Bojnice
b) Školská jedáleň pri Základnej škole Školská 292/7 Bojnice

Mesto v rámci tejto organizácie stravovania neposkytuje príspevok na jedlo.

Občan si môže stravovanie alebo odber stravy dohodnúť priamo v Školskej jedálni pri Základnej škole a na referáte sociálnych služieb MsÚ pre odber v Centre sociálnej pomoci.

Čl. 5
Podmienky a postup pri poskytovaní sociálnych služieb - sociálna pôžička

1. Sociálnu pôžičku z prostriedkov rozpočtu mesta možno poskytnúť občanovi s trvalým pobytom na území mesta, ktorý je v hmotnej núdzi (v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov), alebo poberateľovi dôchodku, ktorého prijem a s ním spoločne posudzovaných osôb je najviac 2 násobok životného minima.
2. Sociálna pôžička je jednorazové, účelové a bezúročné poskytnutie finančných prostriedkov z rozpočtu mesta.
3. Sociálnu pôžičku je možné poskytnúť na:
a) kúpu základného vybavenia domácnosti za ktoré sa považuje: posteľ, skriňa, stôl, stolička, vykurovacie teleso, sporák, chladnička, práčka ak nie sú súčasťou bytového domu
b) opravu základného vybavenia domácnosti
c) opravu strechy, rozvodu elektrickej energie, rozvodu vody a plynu, ktoré sú príslušenstvom rodinného alebo obytného domu, ktorý žiadateľ trvalo obýva.
d) účely, na ktoré je možné poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi podľa osobitného VZN, avšak výška tejto dávky by problém občana nevyriešila.
4. Sociálnu pôžičku nie je možné poskytnúť žiadateľovi:
a) ktorý je dlžníkom pohľadávok majúcich vzťah k rozpočtu mesta
b) ktorému na ten istý účel už pôžička poskytnutá bola
c) ktorému na ten istý účel bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi
d) ktorý je vedený v zozname uchádzačov o zamestnanie Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, môže sa zúčastňovať aktivačných prác ale túto účasť bez vážneho dôvodu odmieta
e) voči ktorému je pre neplnenie finančných záväzkov vedené exekučné konanie
5. Sociálnu pôžičku je možné poskytnúť najviac na obdobie 4 rokov.
6. Maximálna výška sociálnej pôžičky pre jedného žiadateľa je 10 000,- Sk.
7. Minimálna mesačná splátka je 200,- Sk a prvá splátka je splatná v mesiaci nasledujúcom po poskytnutí pôžičky.
8. Sociálne pôžičky sa poskytujú maximálne do výšky celkového objemu prostriedkov vyčlenených na tento účel v rozpočte mesta na príslušné obdobie.
9. Pôžička sa poskytuje na základe žiadosti občana.
10. K poskytnutiu sociálnej pôžičky sa uzatvára písomná zmluva, ktorá obsahuje okrem ďalších ustanovení, jej výšku, podmienky a formu poskytnutia, čerpania a splácania.
11. O poskytnutí sociálnej pôžičky a jej výške rozhoduje primátor mesta na návrh komisie sociálno-bytovej a ZPOZ (KSBaZPOZ) zriadenej pri MsZ.
12. Sociálna pôžička sa môže poskytnúť v peňažnej forme, vecnej forme alebo v kombinovanej forme.

Čl. 6
Podmienky a postup pri poskytovaní sociálnej pomoci v klube dôchodcov

Mesto Bojnice v rámci sociálnej pomoci, pre občanov poberajúcich dôchodok s trvalým pobytom na území mesta Bojnice poskytuje priestory, na ulici Školská 9, na klubovú činnosť. V uvedených priestoroch môžu uskutočňovať svoju činnosť neziskové organizácie Klub dôchodcov, Jednota dôchodcov Slovenska, Zväz zdravotne postihnutých a ďalšie.
Na prevádzku klubu, podporu záujmovej, kultúrnej a sociálnej činnosti klubu, mesto z prostriedkov rozpočtu na príslušné obdobie vyčlení prostriedky.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

1. VZN č. 7/2006 bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 115/2006 na zasadnutí dňa 26.4.2006 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Bojnice.
2. Účinnosťou tohto VZN č. 7/2006 sa ruší platnosť a účinnosť VZN č. 1/03, ktorým sa upravujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby a úhrada za túto službu.Ing. Vladislav Oravec, v.r. 
primátor mesta

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka