Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN-08-2006 ktorým sa upravujú podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi

Schválené: 26.4.2006

Vyhlásené: 18.5.2006

Účinnosť: 1.6.2006

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Číslo: VZN-08-2006
ktorým sa upravujú podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi

 

Schválené uznesením MsZ č. 116/2006 zo dňa 26. apríla 2006


Gestorský útvar: Správne oddelenie
Vypracoval: Ing. Ján Oberfranc

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach (ďalej MsZ) v zmysle § 6 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojitosti s ustanoveniami § 15 a § 24 písm. a) bod 10 zákona číslo 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva toto

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. VZN-08-2006

ktorým sa upravujú podmienky poskytovania pomoci v hmotnej núdzi

 

Čl. 1
Úvodné ustanovenie

Toto VZN upravuje postup a podmienky mesta Bojnice pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi v súlade so zákonom číslo 599/2004 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Čl. 2
Pojem hmotnej núdze, určenie príjemcu

Hmotná núdza je stav, keď príjem občana a fyzických osôb, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, nedosahuje životné minimum a občan a fyzické osoby, ktoré sa s občanom spoločne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpečiť alebo zvýšiť vlastným pričinením. Fyzické osoby, ktoré sa spoločne posudzujú na účely posudzovania hmotnej núdze, zabezpečenia základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi, sú:
a) manžel a manželka,
b) rodičia a nezaopatrené deti žijúce s nimi v domácnosti,
c) rodičia a ich deti do 25 rokov veku, ktoré nemajú príjem alebo majú príjem najviac vo výške minimálnej mzdy, žijúce s rodičmi v domácnosti, okrem detí, ktorým v čase evidencie uchádzačov o zamestnanie vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti a deti, ktorým sa vypláca invalidný dôchodok podľa osobitného predpisu
Pomoc v hmotnej núdzi mesto môže poskytnúť občanovi s trvalým pobytom v Bojniciach.

Čl. 3
Podmienky a postup pri poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi

Občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky v hmotnej núdzi možno poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi z rozpočtu mesta na:
a) úhradu mimoriadnych výdavkov občana na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, na mimoriadne liečebné nálady a lieky max. do výšky 3000,- Sk
b) na úhradu nákladov na záujmovú činnosť dieťaťa občana max. do výšky 500,- Sk
c) na vybavenie dieťaťa občana do detského tábora, školy v prírode, na športový výcvikový kurz max. do výšky 500,- Sk
d) na nákup ošatenia, hygienických potrieb a pomôcok pri narodení dieťaťa max. do výšky 1000,- Sk
e) pri závažnom ochorení max. do výšky 1000,- Sk
f) občanovi ktorý sa vrátil z výkonu trestu na výdavky spojené s vybavovaním občianskych dokumentov max. do výšky 500,- Sk
g) pri živelnej pohrome, sociálnej alebo životnej tragédii max. do výšky 5000,- Sk
h) pri úmrtí člena rodiny na výdavky spojené so zabezpečovaním pohrebu 1000,- Sk
i) iné nevymenované nevyhnutné výdavky spojené s bývaním, výchovou a vzdelávaním nezaopatrených detí a zabezpečovaním základných životných potrieb.

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky v hmotnej núdzi poskytnúť do výšky preukázaných skutočných nákladov, maximálne do výšky stanovených limitov a v jednom kalendárnom roku spolu najviac do výšky trojnásobku životného minima.
Dávka sa poskytuje na základe žiadosti predloženej žiadateľom, ku ktorej žiadateľ priloží kópiu rozhodnutia Úradu práce sociálnych vecí a rodiny o poskytovaní dávky pomoci v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke pomoci v hmotnej núdzi.
O poskytnutí jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a jej výške rozhoduje primátor mesta na návrh komisie sociálno–bytovej a ZPOZ (KSBaZPOZ ) zriadenej pri MsZ.
Jednorazová dávka sa môže poskytnúť v peňažnej forme, vecnej forme alebo v kombinovanej forme.

Dávky podľa tohto VZN je možné vyplatiť len do výšky schváleného rozpočtu na príslušný rok.

Čl. 4
Záverečné ustanovenia

1. VZN č. 8/2006 bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 116/2006 na zasadnutí dňa 26. apríla 2006 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Bojnice.
2. Účinnosťou tohto VZN č. 8/2006 sa ruší platnosť a účinnosť VZN č. 1/1998 o poskytovaní sociálnych dávok z rozpočtu mesta Bojnice obyvateľom mesta Bojnice.


Ing. Vladislav Oravec, v.r. 
primátor mesta

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka