Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN-09-2006 o úprave postupu pri poskytovaní finančných príspevkov mesta na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

Schválené: 26.4.2006

Vyhlásené: 18.5.2006

Účinnosť: 1.6.2006

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Číslo: VZN–09–2006
o úprave postupu pri poskytovaní finančných príspevkov mesta na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 

Schválené uznesením MsZ č. 117/2006 zo dňa 26. apríla 2006

Gestorský útvar: Správne oddelenie
Vypracoval: Ing. Ján Oberfranc


Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach (ďalej MsZ) v zmysle § 6 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v spojitosti s ustanoveniami § 75 zákona NR SR č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení vydáva toto

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. VZN-09-2006

ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov mesta na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

 

Čl. 1
Základné ustanovenia

Toto všeobecne záväzné nariadenie upravuje postup, spôsob použitia a podmienky poskytovania finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, príspevku na tvorbu úspor dieťaťa a príspevku na dopravu do detského domova podľa ustanovenia § 64 a § 65 zákona č.305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len zákon č. 305/2005 Z. z. ) .

Čl. 2
Výklad pojmov

1. Sociálnoprávna ochrana detí je súbor opatrení na zabezpečenie
a) ochrany dieťaťa, ktorá je nevyhnutná pre jeho blaho a ktorá rešpektuje jeho najlepší záujem podľa medzinárodného dohovoru,
b) výchovy a všestranného vývinu dieťaťa v jeho prirodzenom rodinnom prostredí,
c) náhradného prostredia dieťaťu, ktoré nemôže byť vychovávané vo vlastnej rodine.
2. Sociálna kuratela je súbor opatrení na odstránenie, zmiernenie a zamedzenie prehlbovania alebo opakovania porúch psychického vývinu, fyzického vývinu a sociálneho vývinu dieťaťa a plnoletej fyzickej osoby a poskytovanie pomoci v závislosti od závažnosti poruchy a situácie, v ktorej sa nachádza dieťa alebo plnoletá fyzická osoba.
3. Opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately vykonávajú
a) orgány štátnej správy (Ministerstvo PSVaR, Ústredie PSVaR, Úrad PSVaR, Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže),
b) mesto,
c) vyšší územný celok,
d) akreditovaný subjekt,
e) právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Čl. 3
Výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v pôsobnosti obce

1. Mesto vyčlení v rozpočte finančné prostriedky na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových a sociálnych pomerov – Čl. 4.
2. Mesto poskytne dieťaťu príspevok na tvorbu úspor – Čl. 5.
3. Mesto vyčlení v rozpočte finančné prostriedky na dopravu do detského domova – Čl.6.

Čl. 4
Postup pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou

1. Na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa vrátane bytových pomerov a sociálnych pomerov v prípade vzniku takejto potreby, vyčlení mesto Bojnice zo svojho rozpočtu finančné prostriedky, ktoré budú použité na úpravu a obnovu rodinných pomerov v rodine dieťaťa, ktoré je umiestnené v detskom domove.
2. Mesačná výška finančných príspevkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa
je najmenej jedna dvanástina z 10% sumy určenej podľa § 89 ods. 3 zákona č. 305/2005 Z. z., najviac vo výške priemerných bežných výdavkov na každé dieťa, ktorá sa určí výškou priemerných bežných výdavkov na každé dieťa vo všetkých detských domovoch
a detských domovoch pre maloletých bez sprievodu zriadených určenými orgánmi
sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately za uplynutý rok a to za každý začatý
kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom
domove.
3. Oprávnenú rodinu, v ktorej bude mesto Bojnice spolupôsobiť pri úprave a obnove rodinných pomerov dieťaťa, tvoria rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, a dieťa s nariadenou ústavnou starostlivosťou.
Členovia rodiny musia spĺňať tieto podmienky:
a) rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, sú obyvateľmi mesta Bojnice,
b) dieťa, ktoré je umiestnené v detskom domove, má obvyklý pobyt na území mesta Bojnice a najmenej jeden rok pred umiestnením do detského domova na základe rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti sa zdržiavalo na území mesta Bojnice,
c) rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, majú skutočný záujem
o úpravu a obnovu rodinných pomerov.
4. Návrh výšky a spôsob použitia finančných príspevkov určených na úpravu a obnovu
rodinných pomerov dieťaťa pripraví Správne oddelenie MsÚ na základe písomného oznámenia príslušného ÚPSVR o umiestnení dieťaťa do detského domova.
5. Komisia sociálno-bytová a SPOZ preverí sociálnu situáciu v rodine a zistí, aké opatrenia je nevyhnutné vykonať vo vzťahu k dieťaťu a ďalším členom rodiny na dosiahnutie úpravy a obnovy rodinných pomerov. Na základe predchádzajúceho, komisia sociálno-bytová a SPOZ spracuje návrh, ktorý predloží Správnemu oddeleniu. Na základe návrhu komisie pripraví Správne oddelenie pre primátora mesta rozhodnutie o poskytnutí finančného príspevku.
6. Za správne vyúčtovanie použitia finančného príspevku na obnovu a úpravu rodinných pomerov dieťaťa zodpovedá zamestnanec referátu sociálnych vecí Správneho oddelenia MsÚ.


Čl. 5
Postup pri poskytovaní príspevku na tvorbu úspor dieťaťu

1. Ak sa do jedného roka od umiestnenia dieťaťa do detského domova neupravili rodinné
pomery dieťaťa alebo sa neobnovili rodinné pomery dieťaťa ani použitím finančného príspevku podľa Čl. 4 tak, aby rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa, mohli
osobne vykonávať starostlivosť o dieťa, alebo dieťa nebolo umiestnené do náhradného
rodinného prostredia, mesto poskytuje dieťaťu príspevok na tvorbu úspor.
2. Mesačná výška finančného príspevku na tvorbu úspor dieťaťa je najmenej v sume podľa Čl. 4 ods. 2 a to za každý začatý kalendárny mesiac, počas ktorého je dieťaťu poskytovaná starostlivosť v detskom domove.
3. Mesto poukáže príspevok na tvorbu úspor mesačne na osobný účet dieťaťa, ktorý za týmto účelom založí a vedie. Na nakladanie s prostriedkami na účte dieťaťa je potrebný súhlas súdu.
4. O poskytnutí príspevku na tvorbu úspor dieťaťa umiestneného v detskom domove rozhodne mesto pred uplynutím jedného roka od poskytnutia finančného príspevku na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa, ak situácia v rodine nenasvedčuje, že tento finančný príspevok bol účelne využitý. Návrh na poskytovanie príspevku na tvorbu úspor predloží Správne oddelenie na prerokovanie komisii sociálno-bytovej a SPOZ. Na základe návrhu komisie v spolupráci s detským domovom, v ktorom je dieťa umiestnené, pripraví Správne oddelenie MsÚ pre primátora mesta rozhodnutie, o výške a spôsobe poukazovania finančného príspevku na osobný účet dieťaťa.

Článok 6
Postup pri poskytovaní príspevku na dopravu do detského domova

1. Na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorým bolo dieťa odňaté zo starostlivosti rozhodnutím súdu o nariadení ústavnej starostlivosti a umiestnené do detského domova, môže mesto poskytnúť rodičovi alebo osobe starajúcej sa o dieťa príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestené.
2. Rodičom dieťaťa alebo osobe, ktorá sa osobne stará o dieťa, ktorí sú obyvateľmi mesta Bojnice môže byť na základe žiadosti oprávneného poskytnutý príspevok na dopravu do detského domova, v ktorom je dieťa umiestnené.
Oprávnené osoby musia spĺňať nasledovné podmienky :
a ) rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa sú obyvateľmi mesta Bojnice,
b ) dieťa bolo odňaté rodičom rozhodnutím súdu a je umiestnené v detskom domove
c ) rodičia alebo osoba, ktorá sa osobne stará o dieťa prejaví skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov s dieťaťom a vynakladá primerané úsilie na tento účel.
3. Skutočný záujem o úpravu a zachovanie vzťahov posudzujú spoločne orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, mesto a detský domov. Posudzovanie skutočného záujmu a vynaloženého úsilia rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa je predmetom rokovania všetkých zainteresovaných subjektov s vyhotovením písomného záznamu, ktorý obsahuje stanovisko k poskytnutiu uvedeného príspevku.
4. Všetky zainteresované subjekty sa budú podieľať na ďalšom zhodnotení skutočného záujmu a úsilia rodiča alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa odňaté rozhodnutím súdu a umiestnené do detského domova podľa potreby, najmenej však 1 krát za kalendárny štvrťrok.
5. O poskytnutí príspevku na dopravu do detského domova, kde je dieťa umiestnené a jeho mesačnej výške rozhodne primátor mesta na základe žiadosti rodiča, alebo osoby, ktorá sa osobne stará o dieťa a na základe posúdenia skutočného záujmu a vynaloženého úsilia o úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom alebo osobou, ktorá sa osobne stará o dieťa po predchádzajúcom odporučení komisiou sociálno-bytovou a SPOZ.
6. Za správnosť vyúčtovania poskytnutého príspevku na dopravu do detského domova zodpovedá zamestnanec referátu sociálnych vecí Správneho oddelenia MsÚ.

Čl. 7
Záverečné ustanovenia

1. Povinnosť poskytovať finančné príspevky v zmysle tohto VZN sa vzťahuje len na prípady, keď je dieťa umiestnené do detského domova na základe právoplatného rozhodnutia súdu o nariadení ústavnej starostlivosti po 31. decembri 2005.
2. VZN č. 9/2006 bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva v Bojniciach č. 117/2006 na zasadnutí dňa 26. apríla 2006 a nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta Bojnice.


Ing. Vladislav Oravec, v.r. 
primátor mesta

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka