Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN-10-2006 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov

Schválené: 23.8.2006

Vyhlásené: 24.8.2006

Účinnosť: 7.9.2006

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach, v znení §§ 6 a 11 , ods. 4, písm. g/ zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom 182/1993 Z.z. O vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov, pre mesto Bojnice  v y d á v a

 

Všeobecne záväzné nariadenie
č. VZN-10-2006
O prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov

 

Článok 1

Všeobecne záväzné nariadenie upravuje spôsob a podmienky nadobudnutia vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytovom dome, práva a povinnosti mesta Bojnice a práva a povinnosti vlastníkov bytov, bytových domov a nebytových priestorov, ich vzájomné vzťahy a práva k pozemkom.

Článok 2
Základné pojmy

Bytom – sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu trvalo určené na bývanie a môžu na tento účel slúžiť ako samostatné bytové jednotky.

Bytovým domom – sa rozumie dom, určený na bývanie , v ktorom byty a nebytové priestory sú za podmienok ustanovených v zákone, vo vlastníctve alebo spoluvlastníctve jednotlivých vlastníkov a spoločné časti a zariadenia domu sú súčasne v podielovom spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Nebytovým priestorom – sa rozumie miestnosť alebo súbor miestností, ktoré sú rozhodnutím stavebného úradu určené na iné účely ako na bývanie; nebytovým priestorom nie je príslušenstvo bytu ani spoločné časti domu a spoločné zariadenia.

Spoločnými časťami domu – sa rozumejú časti domu nevyhnutné na jeho podstatu a bezpečnosť a sú určené na spoločné užívanie, najmä: základy domu, strechy, chodby, obvodové múry, priečelia, vchody, schodištia, spoločné terasy, podkrovia, povaly, vodorovné nosné a izolačné konštrukcie a zvislé nosné konštrukcie.

Spoločnými zariadeniami domu – sa rozumejú tie zariadenia, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu, a to aj v prípade, ak sú umiestnené mimo domu. Takýmito zariadeniami sú najmä výťahy, práčovne a kotolne vrátane technologického zariadenia, sušiarne, kočíkárne, spoločné televízne antény, komíny, bleskozvody, vodovodné, teplonosné, kanalizačné, elektrické, telefónne a plynové prípojky.
Spoločnými časťami domu a príslušenstvom domu, ktoré sú určené na spoločné užívanie a slúžia výlučne tomuto domu a pritom nie sú stavebnou súčasťou domu (ďalej len príslušenstvo), sa rozumejú oplotené záhrady a stavby, najmä oplotenia, prístrešky a oplotené nádvoria, ktoré sa nachádzajú na pozemku patriacom k domu (ďalej len priľahlý pozemok).

Podlahová plocha bytu je plocha všetkých miestností bytu a miestností, ktoré tvoria príslušenstvo bytu, bez plochy lodžií a balkónov.

Článok 3
Nadobúdanie vlastníctva

1. Vlastníctvo k bytu alebo nebytového priestoru sa nadobúda:
a/ na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru v dome s vlastníkom domu, t.j. mestom Bojnice,
b/ na základe zmluvy o výstavbe, vstavbe, alebo nadstavbe domu,
c/ dedením,
d/ rozhodnutím štátneho orgánu.

2. Byt alebo nebytový priestor v dome môže byť vo vlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby, v podielom spoluvlastníctve fyzickej alebo právnickej osoby alebo v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov.

Článok 4
Prevod vlastníctva bytov a nebytových priestorov v dome

1. Mesto Bojnice ako vlastník vypracuje zmluvu o prevode vlastníctva s náležitosťami v zmysle zákona a s vyznačením ťarchy v katastri nehnuteľností na liste vlastníctva do doby splatenia predajnej ceny bytu a pozemkov.
2. Vlastníctvo bytu alebo nebytového priestoru v dome, spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach domu, na spoločných zariadeniach a príslušenstve a spoluvlastnícky podiel k zastavanému a priľahlému pozemku sa nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností.
3. Návrh na zápis a dokumentáciu je povinný predložiť predávajúci – mesto Bojnice.
4. Náklady spojené s prevodom vlastníctva bytu a nebytového priestoru znáša predávajúci. Náklady na znalecký posudok znášajú tí nadobúdatelia, ktorí oň požiadali.

Článok 5
Správa domu vlastníkmi bytov a nebytových priestorov

1. Na správu domu sa zriaďuje spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome (ďalej len spoločenstvo), ak vlastníci bytov a nebytových priestorov neuzavrú zmluvu o výkone správy s inou právnickou alebo fyzickou osobou.
2. Doterajší vlastník domu je povinný bezodkladne odovzdať spoločenstvu alebo správcovi technickú dokumentáciu domu.
3. Na správu jedného domu môže byť dohodnutá len jedna z foriem správy domu uvedených v ods. 1.
a/ Spoločenstvo – je právnická osoba založená podľa zákona 182/93 Z.z. , ktorá
spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov (ďalej len spoločné nebytové priestory), príslušenstvo a priľahlý pozemok vrátane ich údržby a obnovy. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome. Spoločenstvo vzniká dňom zápisu do registra spoločenstiev vedenom krajským úradom (ďalej len register). Návrh na zápis do registra podáva mesto Bojnice, do jedného mesiaca po podaní návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Súčasťou návrhu na zápis do registra je zmluva o spoločenstve v dvoch vyhotoveniach, doklad o bezúhonnosti predsedu spoločenstva a stanovy spoločenstva, ak to zmluva o spoločenstve určuje, zápisnica a prezenčná listina zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, výpis z listu vlastníctva a správny poplatok.
b/ Zmluva o výkone správy – vlastníci bytov uzatvoria so správcom písomnú zmluvu o výkone správy. Zmluva sa uzatvára písomne na neurčitý čas, s výpovednou lehotou 6 mesiacov, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede.
4. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Výšku preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome spravidla vždy na jeden rok vopred. Ak zmluva neurčuje inak znášajú vlastníci bytov náklady podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu.
5. Príjem za prenájom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu,
spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku je
príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv.
6. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní mesačne vopred
uhrádzať na účet spoločenstva alebo správcu úhrady za plnenia. Spoločenstvo
a správca vedie prostriedky vo fonde prevádzky, údržby a opráv oddelene od
prostriedkov zhromaždeným od vlastníkov bytov a nebytových priestorov
v dome na úhrady za plnenia, pričom sa musí zachovať účel použitia týchto
prostriedkov.

 

Článok 6
Práva a povinnosti vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytovom dome

1. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný na svoje náklady byt a nebytový priestor v dome udržiavať v stave spôsobilom na riadne užívanie, najmä včas zabezpečovať údržbu a opravy.
2. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný odstrániť závady a poškodenia, ktoré na iných bytoch alebo nebytových priestoroch v dome alebo na spoločných častiach alebo spoločných zariadeniach domu alebo príslušenstve spôsobil sám alebo osoby, ktoré jeho byt alebo nebytový priestor užívajú.
3. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome je povinný umožniť na požiadanie na nevyhnutný čas a v nevyhnutnej miere vstup do bytu alebo nebytového priestoru zástupcovi spoločenstva, správcovi a osobe oprávnenej vykonávať opravu a údržbu za účelom vykonania obhliadky alebo opravy.
4. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome nemôže vykonávať úpravy bytu alebo nebytového priestoru, ktorými by ohrozoval alebo rušil ostatných v neprimeranom rozsahu, alebo by menil vzhľad domu, bez súhlasu spoločenstva, ak sa spoločenstvo nezriaďuje je potrebný súhlas väčšiny vlastníkov a spoluvlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Ustanovenia osobitných predpisov nie sú tým dotknuté.
5. Ak vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome svojím konaním zasahuje do výkonu vlastníckeho práva ostatných vlastníkov v dome, ohrozuje bezpečnosť, porušuje dobré mravy alebo iné ustanovenia zákona môže súd na návrh spoločenstva alebo niektorého vlastníka bytu alebo nebytového priestoru nariadiť predaj bytu alebo nebytového priestoru.
6. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo nahliadať do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv.
7. Vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome má právo a povinnosť zúčastňovať sa na správe domu a hlasovaním rozhodovať ako spoluvlatník o spoločných častiach, zariadeniach, spoločných nebytových priestoroch, príslušenstve a pozemku na schôdzi vlastníkov. Oznámenie o schôdzi musí byť písomne doručené každému vlastníkovi bytov a nebytových priestorov v dome minimálne desať dní pred dňom konania schôdze.
8. Pri hlasovaní sa rozhoduje na schôdzi nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých vlastníkov bytov a nebytových priestorov, pričom za každý byt a nebytový priestor má vlastník alebo spoluvlastník jeden hlas pripadajúci na ich byt alebo nebytový priestor.
9. Ak vlastníci bytov a nebytových priestorov rozhodujú o úvere a o zabezpečení pohľadávok vyplývajúcich z poskytnutého úveru, o zmene spôsobu výkonu správy a o zmluve o spoločenstve, rozhoduje sa na schôdzi dvojtretinovou väčšinou hlasov.
10. Prehlasovaný vlastník bytu alebo nebytového priestoru má právo obrátiť sa do 15 dní od hlasovania na súd, aby vo veci rozhodol.

Článok 7
Osobitné ustanovenia o prevode vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome
 

1. Byt, ktorého nájomcom je fyzická osoba, môže Mesto Bojnice, previesť do vlastníctva len tomuto nájomcovi, ak nie je nájom dohodnutý na určitý čas.
2. Nájomca garáže vo vlastníctve Mesta Bojnice má právo na prednostný prevod do vlastníctva.

Článok 8
Cena bytu, nebytového priestoru v dome a cena pozemku
 

1. Ak sa byt prevádza do vlastníctva doterajšiemu nájomcovi z vlastníctva mesta zisťuje sa cena za 1 m2 podlahovej plochy bytu tak, že sa z obstarávacej ceny odpočíta:
a/ pri byte základný štátny príspevok poskytnutý na porovnateľný družstevný byt
podľa roku začatia výstavby domu,
b/ pri byte 2 % opotrebenie za každý začatý rok veku domu,
a vydelí sa súčtom podlahovej plochy bytov v dome. Ak nemožno zistiť
obstarávaciu cenu domu, určí ju Ministerstvo financií SR.
2. Celková výška zníženia obstarávacej ceny domu podľa ods. 1 môže byť najviac 80 %.
3. Obstarávacou cenou domu sa rozumie cena vedená v účtovníctve. Ak je súčasťou obstarávacej ceny domu nebytový priestor alebo garáž, obstarávacia cena domu sa odborným prepočtom zníži o časť prislúchajúcu nebytovému priestoru alebo garáži.
4. Mesto Bojnice je povinné poskytnúť kupujúcemu na úhradu ceny zrážku z ceny zistenej podľa ods. 1 vo výške 30%.
5. Vyššiu cenu zastavaného a priľahlého pozemku ako v zmysle vyhlášky MF SR č. 465/1991 Zb., v znení neskorších predpisov, nemožno dojednať.

Článok 9
Platobné podmienky
 

Ak nadobúdateľ uhradí po podpísaní zmluvy o prevode vlastníctva bytu najmenej:
1. 20 % z ceny bytu, zostatok musí uhradiť v pravidelných ročných bezúročných splátkach vo výške 1/5 zostatku najneskôr do 5 rokov odo dňa podpísania zmluvy. Na základe písomnej dohody možno zostatok predajnej ceny bytu uhrádzať aj v iných výškach splátok, ale len v kratšej lehote splatnosti.
2. minimálne 80 % z predajnej ceny bytu, poskytne Mesto Bojnice ďalšiu zľavu 10 % z ceny. Zostatok musí uhradiť v pravidelných mesačných bezúročných splátkach vo výške 1/6 zostatku najneskôr do 6 mesiacov odo dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva bytu. Na základe písomnej dohody možno zostatok ceny bytu uhrádzať aj v iných výškach splátok, ale len v kratšej lehote splatnosti.
3. Kupujúci uhradí nesplatenú časť ceny bytu v celej výške, ak prevedie vlastníctvo k bytu na inú osobu ako manžela, deti, vnukov alebo rodičov do 10 rokov od uzavretia zmluvy o prevode vlastníctva bytu. Splatnosť tejto časti ceny je do 15 dní od uzatvorenia zmluvy o prevode bytu s inou osobou.
4. Cena zastavaného a priľahlého pozemku je splatná v dvoch bezúročných splátkach vo výške ½ ceny, najneskôr do 6 a 12 mesiacov odo dňa podpísania zmluvy o prevode vlastníctva bytu a pozemku.
Na základe písomnej dohody možno cenu pozemkov uhradiť aj v iných výškach splátok, ale len v kratšej lehote splatnosti.

Článok 10
Vlastníctvo spoločných častí domu a spoločných zariadení domu a príslušenstva, práva k pozemku

1. Spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu a príslušenstvo sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, ak sa nedohodnú vlastníci inak. S prevodom vlastníctva bytu a nebytového priestoru v dome prechádza aj spoluvlastníctvo spoločných častí domu, zariadení domu a príslušenstva ako aj spoluvlastnícke alebo iné spoločné práva k pozemku, prípadne ďalšie práva a povinnosti spojené s vlastníctvom bytu a nebytového priestoru.
2. Práva a povinnosti pôvodného vlastníka domu a vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, najmä vecné bremeno prechádzajú na nových vlastníkov bytov a nebytových priestorov nadobudnutím vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru.
3. Ak je mesto Bojnice vlastníkom pozemku, musí previesť zmluvou o prevode vlastníctva bytu na vlastníka bytu aj príslušný spoluvlastnícky podiel na pozemku a na priľahlom pozemku.
4. Veľkosť spoluvlastníckeho podielu vlastníka bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku, je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome.

Článok 11
Použitie finančných prostriedkov z predaja bytov

1. Z finančných prostriedkov, ktoré Mesto Bojnice získa z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj priľahlých pozemkov, je povinné vytvoriť fond rozvoja bývania mesta.
2. Fond rozvoja bývania mesta použije Mesto Bojnice najmä na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta; o použití fondu rozvoja bývania mesta rozhoduje mestské zastupiteľstvo.

Článok 12
Sankcie
 

1. V prípade, že budúci vlastník bytu neuhradí niektorú čiastku za prevod vlastníctva bytu, zastavaného a priľahlého pozemku v termíne, ktorý je dohodnutý v zmluve o prevode vlastníctva bytu, je povinný uhradiť penále 0,05 % z omeškanej sumy za každý deň omeškania.
2. Ak ani po upozornení neuhradí niektorú zo splátok vyplývajúcich zo zmluvy v stanovenom náhradnom termíne, Mesto Bojnice si vyhradzuje právo odstúpiť od predmetnej zmluvy o prevode vlastníctva.

Článok 13
Záverečné ustanovenia

1. Žiadosti o prevod vlastníctva bytov doterajší nájomcovia predkladajú na Mestský úrad v Bojniciach.
2. Ustanovenia tohto všeobecne záväzného nariadenia sa plne vzťahujú na všetky byty vo vlastníctve mesta Bojnice.
3. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach.
4. Nadobudnutím účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší VZN č. 1/1996 a jeho doplnky.
5. Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2006 bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bojniciach dňa 23. augusta 2006 a nadobúda platnosť dňom 07. septembra 2006.

V Bojniciach, dňa 07.09.2006


Ing. Vladislav Oravec
primátor mesta

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka