Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN-15-2006 k územnoplánovacej dokumentácii "zmeny a doplnky č. 1 ÚPN-SÚ kúpeľného miesta Bojnice" (Aktualizácia 2006), ktorým sa vyhlasujú jeho záväzné časti

Schválené: 25.10.2006

Vyhlásené: 26.10.2006

Účinnosť: 9.11.2006

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Číslo: VZN-15-2006
k územnoplánovacej dokumentácii „zmeny a doplnky č. 1 ÚPN – SÚ kúpeľného miesta Bojnice“ /Aktualizácia 2006/, ktorým sa vyhlasujú jeho záväzné častiSchválené uznesením MsZ č. 266/2006, zo dňa 25.10.2006

Gestorský útvar: A.U.A. Agencia urbanizmu a architektúry Bratislava
Spolupracovala: Ing. Vlasta Hurtová

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach na Základe ustanovenia Zákona SNR č. 369/1990 Z. z., §4 ods. 3 a § 6 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, doplnkov a ustanovení Zákona NR SR č.479 /2005 Z. z o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, § 27 ods. 2, ktorým sa stanovuje záväznosť územnoplánovacej dokumentácie, vydáva toto

 

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE MESTA BOJNICE č. VZN-15-2006
k územnoplánovacej dokumentácii „zmeny a doplnky č. 1 ÚPN – SÚ kúpeľného miesta Bojnice“ /Aktualizácia 2006/, ktorým sa vyhlasujú jeho záväzné časti

 

Článok 1
Úvodné ustanovenia

1 / Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva za účelom zabezpečenia záväzného dokumentu spracovaného formou zásad a regulatívov pre racionálne rozhodovanie o ďalšom urbanistickom, architektonickom a dopravnom usporiadaní mesta Bojnice na základe zmien a doplnkov územného plánu mesta Bojnice
2 / Jedným z cieľov stanovenia regulatívov zmien a doplnkov týkajúcich sa ďalšieho vývoja mesta prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia , je dosiahnutie súladu so schválenými zmenami a doplnkami Územného plánu vyššieho stupňa ÚPN VÚC Trenčianskeho kraja.
3 / Záväzné časti dokumentácie, ktoré sú formulované ako zásady a regulatívy sú záväzné pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na využití tohoto územia formou bývania, podnikania, rekreácie , zotavenia ochrany krajiny , kultúrneho dedičstva a hospodárenia a sú vlastníkmi nehnuteľného majetku.
4 / Smerné a záväzné časti dokumentácie sú v určenom rozsahu podkladom pre vypracovanie a schvaľovanie ďalšej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.
5/ Záväzné a smerné časti pôvodnej dokumentácie, ktoré neboli predmetom riešenie zmien a doplnkov územného plánu zostávajú v platnosti. Zmeny a doplnky v riešení územného plánu tvoria s pôvodným riešením územného plánu koncepčný celok zabezpečujúci organický funkčný a priestorový vývoj mesta zodpovedajúci jeho súčasným požiadavkám
6/ Záväzným regulatívom prerealizáciu zámerov územného plánu zostávajú zásady pamiatkovej starostlivosti, ktoré sú viazané na schválené VZN dokumentácie CMZ.

Článok 2
Všeobecné ustanovenia

1/ Zmeny a doplnky územného plánu mesta koncepčne vychádzajú z pôvodnej dokumentácie Územného plánu sídelného útvaru Bojnice, schváleného Mestským zastupiteľstvom v Bojniciach / r.1997 /, ktorý je základným nástrojom územného rozvoja mesta. Zmeny a doplnky sú v súlade s jeho záväznými časťami, ktoré spresňujú a dotvárajú na zonálnej úrovni územnofunkčných celkov.
2/ Zmeny a doplnky v súlade so špecifickými požiadavkami na riešenie vychádzajúcim s hlavných cieľov, stanovujú regulatívy priestorového usporiadaní a funkčného využitia územia, zásady starostlivosti o životné prostredie, dotvorenie miestneho územného a lokálneho systému ekologickej stability, tvorby krajobrazu, zásady zachovania a ochrany kultúrno historických a prírodných hodnôt , regulatívy urbanistického usporiadania a architektonického stvárnenia, formovania štruktúry občianskeho vybavenia a systému dopravného riešenia.

Článok 3
Záväzné časti dokumentácie
– vymedzenie funkcií a regulatívy usporiadania územia

Mesto Bojnice spolu s bezprostredným zázemím s významnými sídelnými, kultúrnymi, historickými tradíciami a prírodnými danosťami, predstavuje špecifický a v našich podmienkach jedinečný urbanistický celok, ktorý je nositeľom širokej škály funkcií, ktorých spolupôsobenie, funkčnú a priestorovú koexistenciu je potrebné cieľavedome riadiť a usmerňovať na úrovni racionálneho využitia potenciálov územia. Tieto koexistenčné väzby sa utvárali dlhodobým urbanistickým vývojom v danom priestore a v súčasnom období dosiahli stav, v ktorom návrh, na základe porovnania vzájomnej rovnováhy vývoja funkčných subsystémov , stanovil mieru ich rozvoja na základe limitných plošných možností
V rámci definovania funkčného využitia plôch a územno plošných celkov, uvažuje preto aktualizácia so štruktúrou a hlavných , doplnkových a neprípustných funkcií, ktoré tvoria súčasne základný rámec záväzných urbanistických regulatívov racionálneho využitia plôch, na základe uplatnenia progresívnych princípov a tendencií vnútorného prevádzkovo funkčného využitia jednotlivých urbanistických celkov v tomto území.
Prevládajúce funkcie sú záväznými regulatívmi pre rozhodovanie a riadenie územného rozvoja, doplňujúce funkcie sú z hľadiska záväznosti smernými ukazovateľmi a neprípustné funkcie budú v existujúcich urbanistických štruktúrach vyžadovať postupnú zmenu pôvodného funkčného využitia, alebo vymiestnenie funkcie, asanáciu zariadenia, alebo prevádzky z danej lokality ktoré v lokalitách určených pre územný rozvoj tvoria z hľadiska urbanistického funkčno prevádzkového tvoria neprípustný funkčný prvok , ktorý sa nezlučuje s výhľadovou funkciou priestoru.
Zásady definovania jednotlivých funkcií v danom území platia výhľadovo i v častiach územia, v ktorých nedošlo k výrazným zmenám v priebehu spracovania zmien a doplnkov. V týchto funkčných celkov môže v priebehu pretvárania urbánnej štruktúry dochádzať k vnútorným zmenám dostavbou, alebo prestavbou.

Funkčné líniové javy ako sú vymedzenia hraníc , ochranných pásiem trás komunikácií , inžinierskych sietí a vymedzenia prvkov ekologickej stability nie je potrebné pre ich funkčnú jednoznačnosť zvlášť definovať a v riešení zmien a doplnkov sú rešpektované ako záväzné časti riešenia.
Vymedzené sú ochranné pásma letiska Prievidza v zmysle rozhodnutia Leteckého úradu SR zn. 4799/313-1171-OP/2006.

VYMEDZENIE ÚZEMNOFUNKĆNÝCH CELKOV S NÁVRHOM ZÁSADNÝCH KONCEPČNÝCH ZMIEN A DOPLNKOV ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA BOJNICE

ÚFC NÁZOV ÚFC A POVODNÁ FUNKCIA NAVRHOVANÉ Z A D V RÁMCI ÚFC
ČÍS.
1/ HURBANOVO NÁMESTIE S AREÁLOM ZÁMKU
Pešia zóna Funkčný typ A, B, I
Komplexná prestavba námestia , funkčné i
priestorové a výtvarno estetické prepojenie
na areál hradu
PF - Prevládajúce funkcie
Plochy prednostne určené pre funkcie základnej a vyššej vybavenosti komerčného zamerania v celej škále zariadení obchodu, služieb a administratívy Na vymedzených plochách majú tieto zariadenia prevládajúcu funkciu a tvoria výrazný podiel plôch a objemu stavieb v danom priestore . Architektonicky ide o sústavu objektov s vysokou architektonickou , alebo historickou hodnotou
DF - Doplňujúce funkcie
Doplňujúce a prípustné funkcie v danom priestore môžu tvoriť zariadenia prechodného ubytovania, určitého podielu bývania, verejnej zelene zariadení dopravy a vstavané zariadenia technickej infraštruktúry, ak tieto podporujú hlavnú funkciu priestoru a samé nie sú prevádzkami spojenými s hlavnými funkciami negatívne obmedzované
NF - Neprípustné funkcie
Na vymedzených plochách nie sú prípustné areálové výrobné funkcie, skladové prevádzky, individuálne formy bývania a areálové dopravné zariadenia

2/ AREÁL ÚFC KÚPEĽOV
kúpeľná liečba liečebná starostlivosť funkčný typ F
a ubytovanie pacientov doplnenie ubytovacej a liečebnej kapacity
kúpeľov a komplementárnej vybavenosti s
vylúčením nežiaducich funkcií
nepodporujúcich hlavnú funkciu
A/ Zóna kúpelno liečebného využitia, prírodných liečivých zdrojov
PF
V kúpeľnej zóne sú umiestnené a vo výhľade možno umiestňovať výlučne zariadenia pre pacientov v rámci indikačného zamerania kúpeľov a ambulantnú liečbu pre pacientov, ktorým je poskytovaná liečebná starostlivosť . V tejto zóne sú umiestnené liečebné funkcie vo špecializovaných objektoch pre liečenie, ubytovanie pacientov umiestnené v prírodnom kľudovom hlukovo nerušenom prostredí kúpeľného parku. Na plochách VKÚ možno umiestniť vhodné rehabilitačné a odpočinkové aktivity. Preferencia dopravy je peší pohyb .
DF
Na plochách v dostupnej vzdialenosti mimo pohybu pacientov a návštevníkov je možné umiestniť a zachovať zariadenia tvoriace príslušnosť vybavenosti kúpeľov a pasanskú návštevnosť a najnutnejšiu dopravnú obsluhu orientovanú mimo trás a plôch pre peší pohyb.
NF
Na plochách vnútorného kúpeľného územia nie je vhodné zachovať ani umiestňovať kapacitné zariadenia pre vybavenosť, kultúru, hospodárske zariadenia patriace do prevádzky kúpeľov. Tieto hospodárske a skladové kapacity umiestňovať mimo hraníc VKÚ Na vymedzených plochách nie je prípustné umiestnenie žiadnych kapacitných zariadení statickej dopravy, a hospodárska činnosť nepodporujúcich hlavnú funkciu

3/ AREÁL KÚPALISKA ČAJKA S OKOLÍM

rekreačné a športové využitie kúpaliska s Funkčný typ G, H
termálnou vodou komplexne koncipovaný areál športovo rekreačného a liečebno rehabilitačného strediska s doplňujúcimi vybavenostnými funkciami kultúrno spoločenského a obslužného a  stravovacieho charakteru, s využitím okolitého prírodného prostredia /bažantnica / s ubytovacími kapacitami penzionového typu a zábavnými aktivitami, parkovou zeleňou a oddychovými vychádzkovými trasami a plochami s priamym peším komunikačnýmnapojením na areál kúpeľnej liečby a CMZ

B/ Zónu kúpeľného rehabilitačno - rekreačného využitia prírodných liečivých zdrojov
PF
Prevládajúcou funkciou daného priestoru tvoria zariadenia rehabilitácie, liečebného využitia termálnych prírodných zdrojov s prislúchajúcou vybavenosťou podporujúcou hlavné funkčné využitie, najmä poskytovanie ambulantných služieb rehabilitačného a regeneračného zamerania, plaveckých športov so zachovaním funkcie odpočinkového využitia na kúpanie.
Na danom priestore zachovať a umiestňovať výlučne zariadenia podporujúce danú funkciu najmä parkovú úpravu, zeleň s vytvorením oddychových priestorov pre ubytovaných a návštevníkov, s preferenciou pešieho pohybu a bezkolízneho napojenia na okolité priestory liečebných kúpeľov, kultúrnych , prírodných atraktivít a centra mesta
DF
Ako doplňujúce funkcie možno v danom priestore umiestňovať zariadenia základnej a vyššej vybavenosti v štruktúre obslužných a stravovacích a spoločensko kultúrnych zariadení, ktoré podporujú hlavné funkcie daného priestoru
Tejto funkcii podriadiť i existujúce ubytovacie a vybavenostné zariadenia participujúce na športovo rehabilitačnom využití tejto zóny, doplnené ubytovacími zariadenia penziónového typu a obslužnej dopravy.
Priestor je možno doplniť zariadeniam vybavenosti zábavného charakteru náplňou a architektonickou úrovňou zodpovedajúcim nárokom daného priestoru
NF
V danom priestore je neprípustné budovanie kapacitných zariadení pre statickú dopravu, ktoré je potrebné umiestňovať v okrajových polohách daného priestoru. V danom priestore nie je možné umiestňovať obslužné a obchodné zariadenia charakteristické pre štruktúru typickú pre mestskú vybavenosť.
Zariadenia, ktoré úrovňou vybavenosti ani architektonickou kvalitou nezodpovedajú nárokom toho to exponovaného priestoru a rušivé prevádzky z hľadiska hygienického a hlukového je potrebné rekonštruovať resp. postupne vymiestniť z daného priestoru ako prevádzkovo a esteticky závadné.111
V oboch funkčných zložkách kúpeľov A.B, ako i v centrálnej mestskej zóne je potrebné jednotne presadzovať vysokú architektonickú a prevádzkovú úroveň prostredia, rozvíjať všetky formy zelene a vysokú kvalitu poskytovaných služieb.

4/ ÚFC OPATOVCE, BOJNICE
funkčný typ R,S
Technicko prevádzkový areál kúpeľov vytvorenie komplexne vybaveného areálu  administratívnej správy a technického  zabezpečenia hospodárskej prevádzky
kúpeľov s kapacitami skladového hospodárstva a dopravnými plochami statickej  dopravy pre prevádzku kúpeľov a  ubytovaných pacientov ,s doplňujúcou  funkciou individuálnych foriem bývania v časti  územia patriacej ku k.ú. Bojníc. Vymedzenie ÚFC môže zasahovať do časti územia patriacom do k.ú. Opatoviec

TYP R/ Funkčné plochy pre zariadenia technickej infraštruktúry
PF
Plochy určené prednostne pre funkcie technických zariadení areálového typu zabezpečujúcich prevádzku kúpeľov. Na vymedzených plochách takéto zariadenia plošne a objemovo prevládajú. Podľa charakteru prevádzkových zariadení je zástavba iných zariadení záväzne limitovaná ochranným pásmom
DF
Na vymedzených plochách sa nevylučuje umiestnenie doplnkových funkcií, prevádzkových služieb, prevádzkovej administratívy, prechodného ubytovania pre služobné potreby a izolačnej zelene, plochy statickej dopravy, ak tieto podporujú hlavné funkcie toho to priestoru a samé nie sú prevádzkami prevládajúcej funkcie negatívne ovplyvňované.
NF
Na vymedzených plochách nie je prípustné umiestňovať funkcie, ktoré nesúvisia s prevádzkou a údržbou zariadení zabezpečujúcich prevádzku kúpeľov.

5/ ÚFC POVODIE RIEKY NITRY
typ E, J
Zábavný park pre občanov Bojníc funkčný a Prievidze s doplnkovými funkciami Komplex zábavno náučného parku ako  širokospektrálny funkčný celok regionálneho významu sústreďujúci zábavné aktivity v atraktívnom prírodnom a krajinnom prostredí a využitia nivy vodného toku rieky s výhľadmi  na Bojnický zámok zábavné aktivity sú  doplnené funkciami obslužnej vybavenosti,  stravovacej , obchodnými kapacitami požičovňou športových potrieb, vodných športov a športovo rekreačných aktivít. Areál je doplnený a napojený na príslušné kapacity statickej dopravy .Ako doplňujúce funkcie bude areál plniť funkcie miesta stretnutí, poriadania  kultúrno spoločenských podujatí. Funkčne a prevádzkovo bude areál prevádzkovo viazaný  tiež na vybavenosť a kapacity statickej
dopravy okolitých ÚFC. Ako doplňujúca funkcia zábavného parku bude poriadanie okružných
jázd po prírodných liečivých kultúrnych  atraktivitách mesta a okolia hygienicky a hlukovo nezávadnými dopravnými prostriedkami

HF
Plochy určené pre areálové funkcie vyššej vybavenosti spoločensko kultúrneho využitia v špecifickej šírke druhovej skladby zariadení určených pre daný priestor. Na vymedzených plochách sú tieto zariadenia v prevládajúcom plošnom a objemovom pomere.
DF
Na vymedzených plochách sa nevylučuje umiestnenie doplňujúcich zariadení prechodného ubytovacieho charakteru, doplňujúcej komerčnej vybavenosti obslužnej vybavenosti , verejnej zelene, oddychových plôch , zariadení dopravy , ak tieto podporujú danú funkciu a nevytvárajú prevádzkové a hygienické závady .
NF
Na vymedzených plochách nie sú prípustné poľnohospodárske funkcie, areálové výrobné funkcie areálové skladové prevádzky, bývanie v individuálnych ani
Pre ÚFC sa spracováva overovacia štúdia

6/ ÚFC RYBNÍKY funkčný typ H, J
Areál športu základné športové  vybavenie , ihrisko pre futbal, tenisové kurty vytvorenie komplexne vybaveného športového  komplexu s doplňujúcou komplementárnou  vybavenosťou, podporujúcou športovo rekreačné využitie priestoru, doplnené krytou  športovou univerzálnou halou, ďalej  stravovacou vybavenosťou, predajňou  športových potrieb , ubytovacími kapacitami  pre krátkodobé ubytovanie športovcov,  tréningové športové plochy, parkovou verejnou  zeleňou, priestormi na oddych a . Potrebné  kapacity pre statickú dopravu poskytujú kapacitné parkoviská v priamej pešej  prístupnosti areálu

HF
Areálové plochy určené pre funkcie vyššej vybavenosti rekreačného a športového využitia v špecifickej šírke druhovej skladby zariadení určených pre daný priestor. Na vymedzených plochách sú tieto zariadenia v prevládajúcom plošnom a objemovom pomere.
DF
Na vymedzených plochách sa nevylučuje umiestnenie doplňujúcich zariadení prechodného ubytovacieho charakteru, doplňujúcej komerčnej vybavenosti obslužnej vybavenosti ,verejnej zelene, oddychových plôch, zariadení dopravy , ak tieto podporujú danú funkciu a nevytvárajú prevádzkové a hygienické závady .
NF
Na vymedzených plochách nie sú prípustné poľnohospodárske funkcie, areálové výrobné funkcie areálové skladové prevádzky, bývanie v individuálnych ani skupinových formách a areálové dopravné zariadenia

7/ ÚFC HORNÉ PODSKALNÉ funkčný typ A,S
polyfunkcia vybavenosť Areál vyššej polyfunkčnej vybavenosti

HF
Plochy prednostne určené pre funkcie základnej a vyššej vybavenosti komerčného zamerania v štruktúre obchodu služieb a administratívy. Celkové stvárnenie zariadení je potrebné stvárniť vo vysokej architektonickej úrovni

DF
Ako doplňujúce funkcie možno umiestniť primerané kapacity prechodného bývania, prislúchajúce zariadenia dopravnej vybavenosti, verejnej zelene, ako i doplňujúce funkcie súvisiace s prevádzkou zábavného parku

NF
Neprípustné je budovanie akýchkoľvek zariadení majúcich dočasný charakter

8/ LOKALITA HOTEL RÉGIA funkčný typ A
zeleň, úprava priestoru doplnenie priestoru nadštardnými ubytovacími  zariadeniami apartmánového typu slúžiace  kúpeľným a rehabilitačným účelom kúpeľného  areálu, doplneného vyhliadkou reštauráciou na  križovaní hlavných trás pešieho pohybu, celková
architektonizácia priestoru

PF - Prevládajúce funkcie
Plochy prednostne určené pre funkcie kúpeľnej a rehabilitačnej liečby. Na vymedzených plochách majú tieto zariadenia prevládajúcu funkciu a tvoria výrazný podiel plôch a objemu stavieb v danom priestore . Architektonicky ide o sústavu objektov a úpravu priestorov s vysokou architektonickou hodnotou

DF - Doplňujúce funkcie
Doplňujúce a prípustné funkcie v danom priestore môžu tvoriť zariadenia prechodného ubytovania, stravovania , verejnej zelene, zariadení dopravy a ak tieto podporujú hlavnú funkciu priestoru a svojou prevádzkou negatívne neobmedzujú hlavné funkcie liečby a rehabilitácie.
NF - Neprípustné funkcie
Na vymedzených plochách nie sú prípustné areálové výrobné funkcie, skladové prevádzky, individuálne formy bývania a areálové dopravné zariadenia

9/ ÚFC OKRAJOVÁ RYBNÍČKY funkčný typ M
polyfunkčný areál vyššej vybavenosti, Areál Unifarmy, dobudovanie areálu, doplnenie bývania objektu výrobno skladového charakteru, doplnenie obytných funkcií bývania trvalého a prechodného ubytovania, vybavenosti  viazanej na funkciu využitia priestoru,  doplnenie obslužných komunikácií, celková  ekologická úprava parkovou zeleňou  oddychovými plochami a architektonizácia priestoru

HF
Plochy prednostne určené pre funkcie podnikateľských aktivít areálového typu s činnosťou zameranou na výrobné a technické služby a skladovo expedičné hospodárstvo. Na vymedzených plochách majú tieto funkcie určujúci prevládajúci podiel.
DF
Na vymedzených plochách sa nevylučuje umiestnenie doplnkových funkcií, ktoré zvyšujú štandard prostredia komerčnej vybavenosti, administratívy, expozičné plochy a zariadenia prechodného ubytovania pre služobné účely, stravovania, zariadení dopravy ,technickej infraštruktúry, technologických zariadení, izolačnej zelene a parkovej úpravy prostredia, s oddychovými plochami
NF
Na vymedzených plochách nie sú prípustné poľnohospodárske funkcie a trvalé bývanie

10/ LOKALITA PREPOŠTSKEJ JASKYNE funkčný typ A, C, I
zeleň, vymiestnenie záhradkárskej osady, polyfunkčný areál

HF
Doplnenie obslužnej vybavenosti, prechodné ubytovanie penziónového typu, úprava sprístupnenie a chráneného náleziska pravekého osídlenia ako kultúrno historického miesta,

DF
Časť priestoru možno využiť pre umiestnenie individuálneho bývanie, verejnú zeleň , parková úprava priestoru,

NF
V areáli nie je možné umiestňovať žiadne výrobné , skladové prevádzky a zariadenia , ktoré nepodporujú hlavnú funkciu priestoru

11/ ÚFC STK OPATOVSKÁ CESTA funkčný typ R,L M
Stanica technickej kontroly Plochy prednostne určené pre sústredenie podnikateľských aktivít areálového typu so  zameraním na technické služby. / premiestnenie Technických služieb, opravovne / V území možno umiestniť doplnkové funkcie, ktoré  zvyšujú štandard komerčnej vybavenosti,  administratívu viazanú na hlavné funkcie celku,  expozičné plochy a zariadenia, prislúchajúce  dopravné trasy a plochy súvisiace s prevládajúcou funkciou areálu, ďalej plochy  izolačnej a parkovej zelene. Podmienkou umiestnenia zariadení je zvládnutie prevádzkovo funkčných vzťahov v areáli, tak aby navzájom nerušili vnútornú prevádzku jednotlivých zariadení, ako i prevádzku celého komplexu, doplneného plochami obslužnej a statickej  dopravy
HF
Plochy určené pre a skladové hospodárstvo areálového typu. Na vymedzených plochách majú tieto funkcie prevládajúci podiel v pomere plôch a objemu zástavby.
DF
Na vymedzených plochách možno umiestniť vybrané doplnkové funkcie komerčného a nekomerčného charakteru, súvisiace s prevádzkou a štandardom vybavenia areálu, firemnej administratívy, expozitúry, prechodného ubytovania pre služobné účely, zariadení dopravy a technickej infraštruktúry, technológie, izolačnej zelene s oddychovými plochami
NF
Na vymedzených plochách nie sú prípustné žiadne zariadenia , ktoré nepodporujú hlavné a doplňujúce funkcie plochy, najmä funkcie stáleho bývania , a rekreácie verejného charakteru

12/ ÚFC OKRAJOVÁ – NEMOCNIČNÁ ul. funkčný typ A,B,C,D
spolu s priestorom PLOŠTINY- polyfunkcia bývania a vybavenosti Ide o polohovo a pohľadovo exponovaný priestor východne orientovaného pásu bývania s prevažne vstavanou základnou
vybavenosťou ktorý tvorí východnú hranicu zastavaného  územia mesta. Tento priestor bude vyžadovať  mimoriadne nároky na architektonicko urbanistické stvárnenie a funkčné využitie plôch, ktoré vyvolalo zmenu vo funkčnom využití,  prostredníctvom možnosti uplatnenia viacerých foriem obytnej a vybavenostnej zástavby, kombináciou viacpodlažného skupinového  bývania s individuálnou málo podlažnou zástavbou, doplnenou exkluzívnou obchodnou vybavenosťou a službami. Urbanistické  usporiadanie toho to priestor má vylúčiť striktnú formu uličného usporiadania, má voliť voľné  formy usporiadania kombinované s plochami  verejnej zelene, parkovacími plochami a  plochami pre oddych. V časti Ploštiny ide o možnosť rozvinutia parkovej a verejnej zelene doplnenej exkluzívnou vybavenosťou. Tento
priestor má súčasne funkciu vstupného priestoru do Bojníc a má tvoriť prirodzenú nezastavanú cezúru parkovej a  izolačnej zelene medzi  zastavanými územiami Bojníc a Prievidze. V cípe plochy trojuhoľníkového tvaru na Bojnickej ceste návrh uvažuje s umiestnením vyššej vybavenosti, zodpovedajúcej polohe  toho to priestoru zariadení nákupného  centra, autosalón a pod.

PF - Prevládajúce funkcie
Plochy prednostne určené pre funkcie základnej a vyššej vybavenosti komerčného zamerania v celej škále zariadení obchodu, služieb a administratívy v hromadných a individuálnych fpriem bývania. Na vymedzených plochách majú tieto zariadenia prevládajúcu funkciu a tvoria výrazný podiel plôch a objemu stavieb v danom priestore . Architektonicky ide o sústavu objektov s vysokou architektonickou
DF - Doplňujúce funkcie
Doplňujúce a prípustné funkcie v danom priestore môžu tvoriť zariadenia prechodného ubytovania, verejnej parkovej zelene, zariadení dopravy a vstavané zariadenia technickej infraštruktúry, ak tieto podporujú hlavnú funkciu priestoru a samé nie sú prevádzkami spojenými s hlavnými funkciami negatívne obmedzované
NF - Neprípustné funkcie
Na vymedzených plochách nie sú prípustné areálové výrobné funkcie, skladové prevádzky, a areálové dopravné zariadenia

13/ ÚFC NEMOCNIČNÁ – DOLNÝ DIEL funkčný typ C, D ,E
Rezervná plocha pre rozvoj nemocnice Ide o zmenu pôvodne navrhovanej funkcie , ktorá uvažuje s využitím plochy pre prevažne obytnú funkciu s doplnkovými funkciami
vybavenosti, v kombinovanej štruktúre  skupinových foriem bývania vo viacpodlažnej
zástavbe a individuálnych foriem obytnej  zástavby s doplňujúcimi funkciami základnej
komerčnej a nekomerčnej vybavenosti s možnosťou umiestnenia Domu dôchodcov
penziónového typu, so základnou lekárskou  starostlivosťou.

PF- Prevládajúce funkcie
Plochy prednostne určené pre funkcie individuálnych foriem a hromadných foriem bývania v zástavbe môžu byť do určitej miery integrované s funkciami základnej vybavenosti komerčného charakteru, zamerané na podnikateľské činnosti v oblasti obchodu a služieb obyvateľstvu
DF- Doplňujúce funkcie
Na vymedzených plochách sa nevylučuje umiestnenie doplnkových funkcií nekomerčného charakteru, lokálnej sídliskovej rekreácie, športu, verejnej a súkromnej zelene, ak tieto podporujú základnú funkciu.
NF - Neprípustné funkcie
Na vymedzených plochách nie sú prípustné poľnohospodárske funkcie , závadné výrobné, skladové a dopravné prevádzky

14/ ÚFC LÚČKY funkčný typ F
monofunkčná zóna viacpodlažnej bytovej výstavby sídliskového typu doplnenie monofunkčnej viacpodlažnej bytovej zástavby vybavenostnými zariadeniami. Pomer funkcií bývania a vybavenostných zariadení má zodpovedať exponovanej polohe mestských funkcií ,v rámci mestského prostredia. Celý  priestor má byť dokompletovaný mestskou  verejnou zeleňou , parkovými úpravami a výber a štruktúra doplňujúcej vybavenosti a  architektonické stvárnenie objektov má zodpovedať úrovni exponovaného mestského priestoru . V celkovej štruktúre vybavenosti  možno uvažovať prednostne s umiestnením objektu Daňového úradu .
Celý komplex ÚFC areálu nemocnice, sídliska Lúčky a zástavby na Dolných dieloch má vytvoriť jednotne pôsobiaci mestský architektonicko urbanistický celok

PF - Prevládajúce funkcie
Plochy prednostne určené pre dokompletovanie funkcie skupinového bývania vo viacpodlažnej zástavbe bytových domov, s integrovanou základnou a vyššou komerčnou a nekomerčnou vybavenosťou vstavanou prevažne v parteri obytných objektov. Bývanie a vybavenosť tvoria hlavné a prevládajúce funkcie v danej ploche Na vymedzených plochách je podiel bývania a vybavenosti diferencovaný pričom obecne pomer vybavenosti vzrastá v polohách verejných mestských priestorov, intenzívneho verejného pohybu Na vymedzenej ploche sa vyžadujú najvyššie nároky na architektonické stvárnenie objektov a najvyšší stupeň estetického stvárnenia objektov a úpravy prostredia.
DF
Na vymedzených plochách možno doplniť najmä verejnú zeleň, plochami pre oddych , parkovacími plochami, pešími komunikáciami a verejnými plochami, podporujúcimi funkciu exponovaného mestského priestoru.
NF Neprípustné funkcie
Na vymedzených plochách nie sú prípustné žiadne areálové zariadenia dopravy, výroby a skladov.

15/ ÚFC REKREAČNÁ funkčný typ C
vstup do ZOO - záchytné parkovisko  Prevládajúcou funkčnou zmenou je výhľadové využitie časti nezastavaných plôch v priestore Rekreačnej ulice pre individuálnu bytovú výstavbu
vilového typu, s doplnkovými funkciami  vybavenosti podnikateľských aktivít. Pôvodne
navrhované plochy záchytného parkoviska pre pasantskú návštevnosť redukovať kapacitne na manipulačné dopravné plochy pre prevádzku  ZOO.

PF Prevládajúce funkcie
Plochy prednostne určené pre funkcie individuálneho bývania v zástavbe rodinných domov .Na vymedzených plochách je táto funkcia hlavnou a prevládajúcou funkciou.

DF Doplňujúce funkcie
Na vymedzených plochách sa nevylučuje umiestnenie doplnkových funkcií, základnej komerčnej a nekomerčnej vybavenosti, väčšinou vstavanej v obytných objektoch, ale i organicky s funkciami základnej vybavenosti v nadväznosti na funkcie rekreácie verejnej a súkromnej zelene,

NF - Neprípustné funkcie
Na vymedzených plochách nie sú prípustné kapacitné poľnohospodárske funkcie, kapacitné podnikateľské prevádzky ,výrobné funkcie , zariadenia negatívne ovplyvňujúce hlukom a znečistením ovzdušia .

16/ ÚFC REKREAČNÁ – LESNÁ funkčný typ A, C
zmiešaná rekreačná chatová zástavba zmena funkcie rekreačného bývania s doplnkovými
funkciami prechodného ubytovania na obytnú zónu. Zmena funkcie vyžaduje zahrnutie zóny do zastavaného územia mesta a doplnenie dopravnej a inžiniersko technickej vybavenosti

17/ ÚFC REKREAČNÁ -HORNOULICKÁfunkčný typ B, C
areál školy, zeleň, športové ihrisko
zmena vo funkčnom využití časti územia pre individuálne formy bytovej výstavby a doplnkovú vybavenosť klubového a športového typu

18/ UFC LESNÁ TÁLE funkčný typ A, C
rezervné plochy pre individuálne dostavba rozostavaných uličných koridorov,  formy bytovej výstavby I. etape výstavby, zeleň celková úprava  priestoru

19/ ÚFC IHRISKO SNP funkčný typ H, J
futbalové ihrisko, strelnica vytvorenie komplexného športového areálu  v širokej škále športových ihrísk, s doplňujúcimi  funkciami športovej vybavenosti, prechodného  bývania , stravovacej vybavenosti, plochami  zariadeniami pre rekreačné a oddychové aktivity , prislúchajúcimi plochami pre statickú dopravu a verejnej zelene.

HF
Areálové plochy určené pre funkcie vyššej vybavenosti rekreačného a športového využitia v špecifickej šírke druhovej skladby zariadení určených pre daný priestor. Na vymedzených plochách sú tieto zariadenia v prevládajúcom plošnom a objemovom pomere.
DF
Na vymedzených plochách sa nevylučuje umiestnenie doplňujúcich zariadení prechodného ubytovacieho charakteru, doplňujúcej komerčnej vybavenosti obslužnej vybavenosti ,verejnej zelene, oddychových plôch, zariadení dopravy , ak tieto podporujú danú funkciu a nevytvárajú prevádzkové a hygienické závady .
NF
Na vymedzených plochách nie sú prípustné poľnohospodárske funkcie, areálové výrobné funkcie areálové skladové prevádzky, bývanie v individuálnych ani skupinových formách a areálové dopravné zariadenia

20/ ÚFC UL.KPT. NÁLEPKU funkčný typ C
rezervné plochy pre bývanie Zmena funkcie rezervnej plochy pre bývanie, na  plochu pre výstavbu zóny individuálnych foriem  bývania, s vytvorením doplňujúcej uličnej siete paralelne vedenej s ulicou Kpt. Nálepku, organicky

21/ ÚFC DUBNICKÁ – MOYZESOVA funkčný typ A, B, D
vybavenosť, zeleň
Vytvorenie centrálneho priestoru časti Dubnice. Plochy určené prednostne pre doplnenie základnej a vyššej vybavenosti komerčného a  nekomerčného zamerania s doplňujúcou funkciou  viacpodlažného bývania so vstavanou vybavenosťou  v parteri obytných objektov s cieľom vytvorenia koncipovaného centrálneho priestoru Dubnice ako sekundárneho spoločensko administratívneho centra  so zhromažďovacím priestorom námestia,
doplneného verejnou zeleňou a prislúchajúcimi  kapacitami pre statickú a mestskú hromadnú
dopravu a napojením na výhľadové plochy pre rozvoj bytovej výstavby

PF - Prevládajúce funkcie
Plochy prednostne určené pre funkcie základnej a vyššej centrálnej vybavenosti komerčného zamerania obchodu, služieb a administratívy a hromadného bývania Na vymedzených plochách majú tieto zariadenia prevládajúcu funkciu a tvoria výrazný podiel plôch a objemu stavieb v danom priestore . Architektonicky ide o sústavu objektov s vysokou architektonickou hodnotou

DF - Doplňujúce funkcie
Doplňujúce a prípustné funkcie v danom priestore môžu tvoriť zariadenia prechodného ubytovania, verejnej zelene zariadení dopravy a technickej infraštruktúry, ak tieto podporujú hlavnú funkciu priestoru a samé nie sú prevádzkami spojenými s hlavnými funkciami negatívne obmedzované
NF - Neprípustné funkcie
Na vymedzených plochách nie sú prípustné areálové výrobné funkcie, skladové prevádzky, individuálne formy bývania a areálové dopravné zariadenia

22/ ÚFC DUBNICA – LÁNY SEVER - JUH funkčný typ A, C
rezervné plochy pre výhľadové umiestnenie individuálnej bytovej  výstavby Zmena pôvodnej funkcie rezervných pre výstavbu vo výhľadovom období, na plochy určené pre  prípravu individuálnej bytovej výstavby v skoršom  realizačnom období

23/ ÚFC DUBNICA - SEVER funkčný typ M
farma hydiny  
Zmena funkčného využitia pre funkciu  podnikateľských aktivít s činnosťou zameranou prednostne na výrobné a technické služby,  nezávadnú výrobu skladové plochy, technické
služby a dopravu

HF
Plochy prednostne určené pre funkcie podnikateľských aktivít areálového typu s činnosťou zameranou na výrobné a technické služby a skladovo expedičné hospodárstvo. Na vymedzených plochách majú tieto funkcie určujúci prevládajúci podiel.
DF
Na vymedzených plochách sa nevylučuje umiestnenie doplnkových funkcií, ktoré zvyšujú štandard prostredia komerčnej vybavenosti, administratívy, expozičné plochy a zariadenia prechodného ubytovania pre služobné účely, stravovania, zariadení dopravy ,technickej infraštruktúry, technologických zariadení, izolačnej zelene a parkovej úpravy prostredia, s oddychovými plochami
NF
Na vymedzených plochách nie sú prípustné poľnohospodárske funkcie a trvalé bývanie

24/ ÚFC KÚTY funkčný typ P,C
poľnohospodársko výrobný areál agroturistické centrum, obslužná , stravovacia vybavenosť, doplnenie individuálnych foriem  bývania, prechodné ubytovanie, podporujúce  funkciu priestoru
HF
Vytvorenie priestoru pre rekreáciu vo forme agrocentra s umiestnením stravovacích kapacít a bývania v súkromí
DF
Na vymedzených plochách sa nevylučuje umiestnenie doplnkových prevádzkových služieb izolačnej zelene, dopravných plôch, plôch pre obrábacie stroje a zariadenia, s podmienkou, že sú viazané na technológiu poľnohospodárskej výroby , produkcie a expedície. Plochy určené pre areálové funkcie živočíšnej a rastlinnej poľnohospodárskej výroby možno umiestniť mimo hranice územnofunkčného celku na vymedzených plochách , ktoré podľa charakteru využitia majú limitované ochranné pásma.
NF
Na plochy určené pre funkciu rastlinnej poľnohospodárskej výroby – pôdny fond nie je možné umiestňovať žiadne doplnkové funkcie mimo zariadení pre závlahy.


25/ ÚFC areál plážového kúpaliska funkčný typ H, L
prímestské plážové kúpalisko dobudovanie areálu na športovo rekreačné
prímestské a pasantské centrum oddychu a rekreácie
HF
Areálové plochy určené pre funkcie vyššej vybavenosti rekreačného a športového využitia v špecifickej šírke druhovej skladby zariadení určených pre daný priestor. Na vymedzených plochách sú tieto zariadenia v prevládajúcom plošnom a objemovom pomere.
DF
Na vymedzených plochách sa nevylučuje umiestnenie doplňujúcich zariadení prechodného ubytovacieho charakteru, športu, doplňujúcej komerčnej vybavenosti obslužnej vybavenosti, ochrannej a verejnej zelene, oddychových plôch, zariadení dopravy , ak tieto podporujú danú funkciu a nevytvárajú prevádzkové a hygienické závady .
NF
Na vymedzených plochách nie sú prípustné poľnohospodárske funkcie, areálové výrobné funkcie areálové skladové prevádzky, bývanie v individuálnych ani skupinových formách a areálové dopravné zariadenia

26/ ÚFC DOLNÉ DIELY funkčný typ C, A
poľnohospodárska pôda rezervné plochy pre bývanie, v individuálnych a  nezastavané územie hromadných formách bývania, integrovanú vybavenosť, podnikateľské aktivity s komplementárnou vybavenosťou pre ucelenú obytnú časť mesta

27/ ÚFC HORNÉ DIELY funkčný typ C,A
poľnohospodárska pôda nezastavané rezervné plochy pre bývanie, integrovanú  
územie vybavenosť, podnikateľské aktivity s komplementárnou vybavenosťou pre ucelenú obytnú  časť mesta

28/ ÚFC ŠĽACHTITEĽSKÁ STANICA funkčný typ B, J
poľnohospodárske využitie plochy zmena funkcie uvažuje s výhľadovým využitím
priestoru ako areálu polyfunkčného centra pre umiestnenie zariadení kvartérneho typu
administratívy bankovníctva , obchodu,  výskumu, vývoja a progresívnych technológií

PF- Prevládajúce funkcie
Plochy určené pre existujúce a navrhované zariadenia v druhovej skladbe zariadení administratívy , obchodu, bankovníctva a výskumu Na vymedzených plochách majú takéto zariadenia hlavnú a prevládajúcu funkciu, majú byť v prevládajúcom pomere čo do záberu plochy a objemu zástavby.
DF Doplňujúce funkcie
Na vymedzených plochách možno umiestniť doplnkové funkcie komerčnej vybavenosti, prechodného ubytovania, verejnej zelene, prislúchajúcich zariadení dopravnej vybavenosti a technickej infraštruktúry v miere, podporujúcej hlavné funkcie priestoru, ktoré svojou prevádzkou negatívne neovplyvňujú prevládajúce funkcie
NF Neprípustné funkcie
Na plochách urbanistického celku nie sú prípustné poľnohospodárske funkcie a prevádzky, areálové výrobné funkcie, skladové prevádzky, individuálne formy bývania, rodinného bývania a areálové dopravné zariadenia.
Obecne platí záväzný regulatív pre výšku zástavby vo všetkých typoch priestorov a územno funkčných plochách dodržanie výšky 3 – 4 podlaží neprevyšujúcu výšku okolitého lesného porastu.
Podrobnejšie regulatívy potenciálov a limitov funkčného využitia plôch jednotlivých častí územia – územno funkčných celkov môžu byť formulované na základe overenia územia dokumentáciou nižšieho stupňa.

ZMIENY A DOPLNKY LÍNIOVÝCH TRAS ZARIADENÍ DOPRAVY A TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY
Z a D
označ.
I.Západný obchvat mesta Prievidza ako časť preložky cesty I/ 64 v úseku Prievidza – Bojnice – Opatovce nad Nitrou, mimo intravilánu sídiel v kategórii C 11,5/80 B1

II. Obchvat mesta Prievidza v trase južnej preložky cesty I/64 Prievidza – Bojnice s križovatkou napojenia Bojníc v priestore Opatovská a Okrajová ulica

III. Preložka cesty III/05063 v trase Prievidza – Kanianka mimo zastavané územie
Dubnice

IV.Mimoúrovňové riešenie cesty III/ 05062 Bojnice – Nitrianske Rudno v úseku kúpaliska Čajka s vyriešením bezkolízneho pešieho prepojenia areálu kúpeľov,
termálneho kúpaliska, s centrálnou mestskou zónou Bojníc so zmenou kategórie
cesty v úseku od Športového centra po napojenie cesty na Opatovskú cestu na
obslužnú vnútromestskú komunikáciu

V.Preložka cesty III/ 05062 v úseku Opatovce – Nitrianske Rudno s napojením na
pôvodnú trasu cesty v priestore Športového centra

VI. Realizácia úseku obslužnej komunikácie súbežnej s ulicou kpt. Nálepku,
ako vyvolaná investície pre pripravovanú výstavbu zóny individuálnej bytovej
v severnej časti k.ú. Dubnica

VII. Realizácia úsekov obslužnej komunikácie v priestore Dubnica – Lány , nadväzne na
existujúcu sieť komunikácií, ako vyvolaná investícia pre prípravu výstavby zóny
individuálnej bytovej zástavby

Ostatné automobilové a pešie komunikácie majú lokálny , alebo areálový charakter v rámci vnútorného urbanistického usporiadania prevádzky vymedzených ÚFC.

NÁVRH AKTUALIZÁCIE ZMIEN A DOPLNKOV VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

Návrh aktualizácie verejno prospešných stavieb vychádza z preverenia dosiaľ realizovaných verejnoprospešných stavieb uvedených v územnom pláne z roku 1997 a návrhu stavieb, ktoré vyplynuli z aktualizácie územného plánu a majú verejnoprospešný charakter

V zozname sú uvedené i stavby, ktorých význam presahuje možnosť financovania ich realizácie z mestských zdrojov, majú však zásadný význam z hľadiska riešenia problematiky rozvoja mesta i vzhľadom k tomu že ich realizácia sa môže dotknúť inštitútu vyvlastnenia pôdy, alebo nehnuteľností.
Návrh výberu verejnoprospešných stavieb a plôch vychádza z týchto zásad
-uvádza i stavby a plochy prevzaté zo záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa / ÚPN VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja /
-z väzieb na konkrétne vyčlenenie územno funkčných celkov, ako homogénnych jednotiek, ktoré sú nositeľom zásadných koncepčných a rozvojových zmien v území mesta
-návrh neuvádza zoznam stavieb, ktoré majú síce z hľadiska verejno prospešného charakteru mimoriadny význam v jeho sociálno ekonomickom rozvoji, nie sú však
financované z verejných

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka