Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN-16-2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 29.11.2006

Vyhlásené: 8.12.2006

Účinnosť: 1.1.2007

Platné do: 31.12.2007

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE
Číslo: VZN – 16 – 2006


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. 16/2006
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené uznesením MsZ č. 292/2006 zo dňa 29.11.2006

Gestorský útvar: Finančné oddelenie
Vypracoval: Ing. Popelková

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení (ďalej len zákon o miestnych daniach), s použitím niektorých ustanovení zákona SNR č. 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správe daní a poplatkov) vydáva pre mesto Bojnice totoVšeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. 16/2006
o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Prvá časť
Úvodné ustanovenia

Článok 1
Predmet úpravy

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa ustanovuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Bojnice.

Druhá časť
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Článok 2
Predmet poplatku

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Článok 3
Poplatník

1. Poplatok platí:
a)fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť") na iný účel ako na podnikanie;
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie;
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.
2. a) Ak má osoba podľa bodu 2 písmeno a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa bodu 2 písmena a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu.
b) Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru; ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca, určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa mesto. Ak je vlastníkom štát alebo mesto, je platiteľom správca.
c) Noví poplatníci sú povinní sa prihlásiť na mestskom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú poplatníkmi.
d) Poplatníci sú povinní mestu ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne určenie výšky poplatku, a to najneskôr do jedného mesiaca, keď táto skutočnosť nastala.
e) Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v bode 1.


Článok 4
Sadzba poplatku

Sadzba poplatku sa určuje na obdobie nasledujúceho roku:
a) pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa počtu
osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo k prechodnému pobytu v meste;
b)pokiaľ vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti, slúžiacej na bývanie alebo na individuálnu rekreáciu, nie je v tejto nehnuteľnosti prihlásený ani k trvalému (TP), ani k prechodnému pobytu (PP), platí poplatok podľa množstva vzniknutých a odvezených komunálnych odpadov (príslušnou sadzbou uvedenou v tabuľke pod „vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti na bývanie alebo rekreáciu, keď nie je prihlásený v meste na TP alebo PP“);
c)pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorý je čiastočne alebo úplne využívaný na podnikanie, alebo ktorého vlastníkom alebo užívateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, sa miestny poplatok platí podľa množstva vzniknutých a odvezených komunálnych odpadov (príslušnou sadzbou uvedenou v tabuľke pod „fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, aj nepodnikajúca PO“ pre jednotlivé druhy nádob);
d)pri nehnuteľnosti alebo byte slúžiacom úplne alebo čiastočne na poskytovanie rekreačných alebo ubytovacích služieb sa miestny poplatok platí podľa množstva vzniknutých a odvezených komunálnych odpadov (príslušnou sadzbou uvedenou v tabuľke pod „fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, aj nepodnikajúca PO“ pre jednotlivé druhy nádob);
e)pri nehnuteľnosti slúžiacej na činnosť nepodnikajúcej právnickej osobe (PO) sa miestny poplatok platí podľa množstva vzniknutých a odvezených komunálnych odpadov (príslušnou sadzbou uvedenou v tabuľke pod „fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, aj nepodnikajúca PO“ pre jednotlivé druhy nádob).
Základné sadzby miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:

 

POPLATNÍK/ ZÁKLADNÁ SADZBA POPLATKU V Sk/SPÔSOB PLATBY
Fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Bojnice / 516,- Sk / Platí sa na základe platobných výmerov vydaných do 15. 3. 2007

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba (aj nepodnikajúca PO)/ 56,80 Sk za 110 l nádobu/ 122,00 Sk za 240 l nádobu / 217,80 Sk za 1100 l nádobu  za 1 vývoz vrátane poplatku
za uloženie odpadu,  poplatok sa platí štvrťročne na základe platobného výmeru

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba (aj nepodnikajúca PO)27,- Sk / týždeňza 1100 l nádobu,  10,- Sk / týždeň za 240 l nádobu za obdobie, v ktorom nebol uskutočnený vývoz, poplatok sa platí štvrťročne na základe platobného výmeru

Fyzická osoba, právnická osoba, záhradkárska osadaPodľa množstva a druhu vyvezeného odpadu a podľa prepravnej vzdialenostiZa veľkoobjemový kontajner, poplatok sa platí
po uskutočnení vývozu  na základe faktúry  od TS, p. o. m., Bojnice

Vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti na bývanie alebo rekreáciu, keď nie je prihlásený v meste na TP alebo PP56,80 Sk za 1 vývoz vrátane poplatku za uloženie odpaduZa 110 l nádobu, poplatok sa platí štvrťročne na základe platobného výmeru

Znížené sadzby miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad:

POPLATNÍK / ZNÍŽENÁ SADZBA POPLATKU V Sk / SPÔSOB PLATBY
Študenti SŠ a VŠ v SR mimo trvalého bydliska / 300,- Sk / Platí sa na základe platobných výmerov vydaných do 15. 3. 2007

Študenti študujúci v zahraničí / 0,- Sk

Občania pracujúci v zahraničí po celý rok / 200,- Sk / Platí sa na základe platobných výmerov vydaných do 15. 3. 2007

Občania pracujúci v zahraničí – v určitých intervaloch prichádzajúci domov / 350,- Sk /Platí sa na základe platobných výmerov vydaných v termíne do 15. 3. 2007

Občania pracujúci v SR mimo trvalého bydliska / 400,- Sk / Platí sa na základe platobných výmerov vydaných do 15. 3. 2007

Vydatá alebo ženatý v zahraničí – ponechaný trvalý pobyt / 0,- Sk

Prechodný pobyt v inom meste, ponechaný trvalý pobyt / 0,- Sk

Trvalý pobyt v inom meste, ponechaný prechodný pobyt / 0,- Sk

Občania – držitelia preukazov ZŤP a ZŤP/S / 400,- Sk / Platí sa na základe platobných výmerov vydaných do 15. 3. 2007

Rodiny so štyrmi a viac deťmi – za štvrté a každé ďalšie dieťa / 300,- Sk,  ostatní členovia domácnosti platia 516,- Sk
Platí sa na základe platobných výmerov vydaných v termíne do 15. 3. 2007

Občania, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia do nižších sadzieb miestneho poplatku pre fyzické osoby, musia preukázať splnenie určených podmienok a uplatniť si nárok na toto zaradenie do 31.01. kalendárneho roka. Ak nedodržia uvedený termín, bude sa postupovať formou žiadosti o individuálne zníženie miestneho poplatku rozhodnutím správcu miestneho poplatku - mesta Bojnice vydaným primátorom mesta. Formou spomínanej žiadosti je možné postupovať aj v prípadoch, ktoré nie sú uvedené v tomto VZN.
Článok 5
Podmienky pre zaradenie do nižších sadzieb miestneho poplatku pre fyzické osoby

Študenti VŠ a SŠ v SR mimo trvalého bydliska – potvrdenie o návšteve školy formou denného štúdia alebo potvrdenie o prechodnom ubytovaní, prípadne potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO. Ak sa obec alebo mesto, v ktorom občan Bojníc študuje, nachádza vo vzdialenosti do 100 km vrátane, je nutné doložiť súčasne potvrdenie o návšteve školy formou denného štúdia a potvrdenie o prechodnom ubytovaní, prípadne potvrdenie o návšteve školy formou denného štúdia a potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO. Znížená sadzba nebude daňovníkovi alebo domácnosti, v ktorej daňovník žije, poskytnutá, ak má daňovník alebo niektorý člen domácnosti voči mestu Bojnice ako správcovi daní nedoplatky na miestnom poplatku za KO a DSO.

Študenti študujúci v zahraničí – potvrdenie o štúdiu v zahraničí. Znížená sadzba nebude daňovníkovi alebo domácnosti, v ktorej daňovník žije, poskytnutá, ak má daňovník alebo niektorý člen domácnosti voči mestu Bojnice ako správcovi daní nedoplatky na miestnom poplatku za KO a DSO.

Občania pracujúci v zahraničí – potvrdenie o zamestnaní v zahraničí. Znížená sadzba nebude daňovníkovi alebo domácnosti, v ktorej daňovník žije, poskytnutá, ak má daňovník alebo niektorý člen domácnosti voči mestu Bojnice ako správcovi daní nedoplatky na miestnom poplatku za KO a DSO.

Občania pracujúci v SR mimo trvalého bydliska – potvrdenie o zamestnaní a prechodnom ubytovaní mimo trvalého bydliska, alebo potvrdenie o zamestnaní a potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO. Znížená sadzba nebude daňovníkovi alebo domácnosti, v ktorej daňovník žije, poskytnutá, ak má daňovník alebo niektorý člen domácnosti voči mestu Bojnice ako správcovi daní nedoplatky na miestnom poplatku za KO a DSO.

Vydatá alebo ženatý v zahraničí – potvrdenie o pobyte, prípadne bydlisku v zahraničí.

Prechodný pobyt v inom meste – potvrdenie o prechodnom pobyte a potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO v mieste prechodného pobytu.

Trvalý pobyt v inom meste (ak má v Bojniciach prechodný pobyt) - potvrdenie o trvalom pobyte a potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO v mieste trvalého pobytu.

Občania – držitelia preukazov ZŤP alebo ZŤP/S – kópie týchto preukazov. Táto sadzba MP za KO a DSO sa poskytne podľa stavu k 31. januáru 2007, na zmeny počas roka sa neprihliada. Znížená sadzba nebude daňovníkovi alebo domácnosti, v ktorej daňovník žije, poskytnutá, ak má daňovník alebo niektorý člen domácnosti voči mestu Bojnice ako správcovi daní nedoplatky na miestnom poplatku za KO a DSO.

Občania so štyrmi a viac deťmi si tieto uplatnia podaním žiadostí, ktoré budú overené v evidencii obyvateľstva. Znížená sadzba nebude daňovníkovi alebo domácnosti, v ktorej daňovník žije, poskytnutá, ak má daňovník alebo niektorý člen domácnosti voči mestu Bojnice ako správcovi daní nedoplatky na miestnom poplatku za KO a DSO.

Ak potvrdenia preukazujúce splnenie podmienok na zaradenie do nižších sadzieb poplatku za KO a DSO platia len na časť kalendárneho roka, okrem prípadov daňovníkov – držiteľov preukazov ZŤP a ZŤS/S, znížená sadzba poplatku platí len pomerne na toto obdobie a na zvyšok roka platí pomerne základná sadzba.

Ak mesto samo alebo na základe ohlásenia zistí, že nastala skutočnosť, že poplatok bol poplatníkovi vyrubený v nesprávnej výške alebo že nastali skutočnosti, ktoré majú vplyv na zmenu výšky poplatku alebo na zánik poplatkovej povinnosti, mesto upraví výšku poplatku v nasledujúcom určenom období podľa okolností, ktoré nastali.

Mesto môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatky znížiť alebo odpustiť. Za vybrané zložky vyseparovaného komunálneho odpadu (papier, sklo, PET fľaše, železný šrot, autobatérie), odovzdané v zbernom stredisku oprávneného subjektu – Technické služby, p. o. m., Bojnice, sa zníži miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Bojnice, ktorí platia tzv. paušálny poplatok. Zníženie poplatku bude poskytnuté na základe evidencie TS, p. o. m., Bojnice, o vybraných druhoch a hmotnosti vyseparovaných zložiek odpadu odovzdaných v zbernom stredisku v roku 2006.

Zníženie alebo odpustenie poplatkov je v právomoci primátora mesta.

 

Článok 6
Vyrubovanie poplatku

 

Poplatok vyrubí mesto platobným výmerom. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza mesto z posledných jemu známych údajov. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom podľa množstva vzniknutých a odvezených komunálnych odpadov vychádza mesto z evidencie TS, p. o. m., Bojnice.

Mesto nesmie príjem z tohto poplatku použiť na úhradu nákladov spojených s jeho činnosťou pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe mesta a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.


Článok 7
Splatnosť poplatku

Poplatok podľa čl. 6 druhej vety je splatný v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. marca, 30. júna, 30. septembra a 30. novembra bežného roka, na ktorý sa vyrubuje. Poplatok podľa čl. 6 tretej vety je splatný v lehote, ktorá je uvedená na platobnom výmere.


Tretia časť
Záverečné ustanovenia

Článok 8
Účinnosť

VZN č. 16/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené uznesením MsZ č. 292/2006 dňa 29.11.2006.

VZN č. 16/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňa 1.januára 2007.


Článok 9
Zrušovacie ustanovenie

Nadobudnutím účinnosti VZN č. 16/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší VZN č. 5/2005 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.


Ing. Vladislav Oravec
primátor mesta

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka