Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN-01-2007 Požiarny poriadok mesta Bojnice

Schválené: 25.9.2007

Vyhlásené: 26.9.2007

Účinnosť: 10.10.2007

Platné do: 10.10.2007

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Číslo: VZN-01-2007


Požiarny poriadok mesta Bojnice

 

 

Schválené uznesením MsZ č. 223/2007 zo dňa 25.9. 2007
Gestorský útvar: prednosta MsÚ
Vypracoval: Ing.Ľubomír Kutaš

POŽIARNY PORIADOK MESTA BOJNICE

 


Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach, v zmysle § 6 odst. 1 podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi (ďalej len „zákon o ochrane pred požiarmi“) sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení, ktorým sa vydáva „Požiarny poriadok mesta Bojnice“.


Článok I.
Úvodné ustanovenie

1) Požiare spôsobujú straty na životoch, poškodenie zdravia i závažné škody na majetku a životnom prostredí. Preto je povinnosťou ústredných orgánov, obcí, právnických osôb, podnikajúcich fyzických osôb a fyzických osôb požiarom predchádzať a v prípade ich vzniku prispieť na ich zdolanie.
2) Účelom „Požiarneho poriadku mesta“ je stanoviť povinnosti právnickým osobám, podnikajúcim fyzickým osobám a fyzickým osobám a orgánom mesta, čím sa vytvoria podmienky pre účinnú ochranu života a zdravia fyzických osôb, majetku a životného prostredia pred požiarmi, haváriami, živelnými pohromami a inými mimoriadnymi udalosťami.
3) Orgány, mesto, právnické osoby, podnikajúce fyzické osoby a fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností vyplývajúcich pre nich zo zákona o ochrane pred požiarmi a predpisov vydaných na jeho základe, z iných predpisov upravujúcich povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi a všeobecne záväzných nariadení na úseku ochrany pred požiarmi, ktorým je „Požiarny poriadok“. Zabezpečovanie úloh na úseku ochrany pred požiarmi je neoddeliteľnou súčasťou riadiacej, hospodárskej alebo inej základnej činnosti.
4) Fyzické osoby zabezpečujú plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi vlastnými organizačnými, technickými, ekonomickými a inými opatreniami. Povinnosťou je vykonávať predovšetkým opatrenia vyplývajúce z predpisov o ochrane pred požiarmi, ako aj plniť opatrenia uložené orgánmi mesta na odstránenie zistených nedostatkov.
5) Mesto plní svoje úlohy na úseku ochrany pred požiarmi v podmienkach bezprostredného styku s obyvateľmi, ako aj s dobrovoľnými občianskymi združeniami pri zabezpečovaní vykonávania preventívnych protipožiarnych kontrol, preventívno-výchovnom pôsobení, ale aj pri odbornej príprave členov dobrovoľného hasičského zboru (ďalej len „DHZ“). Pri zabezpečovaní úloh na úseku ochrany pred požiarmi spolupracuje s orgánmi štátu na úseku ochrany pred požiarmi.

Povinnosťou mesta na úseku ochrany pred požiarmi je:
a) podieľať sa v rozsahu svojej pôsobnosti na vytváraní podmienok na plnenie úloh ochrany pred požiarmi u právnických osôb, ktoré mesto zriadilo,
b) zriadiť obecný hasičský zbor na zdolávanie požiarov a vykonávanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach, udržiavať jeho akcieschopnosť a zabezpečovať jeho materiálno-technické vybavenie,
c) zabezpečovať odbornú prípravu členov – zamestnancov obecného hasičského zboru,
d) vypracovať a viesť dokumentáciu ochrany pred požiarmi obce,
e) zabezpečiť údržbu hasičskej zbrojnice, zabezpečiť zdroje vody na hasenie požiarov a udržiavať ich v použiteľnom stave, zriadiť ohlasovňu požiarov a ďalšie miesta, odkiaľ možno ohlásiť požiar,
f) označovať a trvalo udržiavať voľné nástupné plochy a príjazdové cesty, ktoré sú súčasťou zásahových ciest, na vykonanie hasiaceho zásahu hasičských jednotiek,
g) plniť úlohy právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby v zmysle platnej právnej úpravy v oblasti ochrany pred požiarmi vo vzťahu k vlastnému majetku,
h) vykonávať preventívo-výchovnú činnosť.

Mesto vykonáva štátnu správu na úseku ochrany pred požiarmi vo svojom územnom obvode v rozsahu:
a) vykonáva preventívne protipožiarne kontroly,
b) rozhodnutím ukladá opatrenia na odstránenie nedostatkov, ktoré môžu viesť k vzniku požiaru alebo k sťaženiu záchrany osôb a majetku a kontroluje plnenie týchto opatrní,
c) rozhoduje o vylúčení veci z používania,
d) určuje veliteľa zásahu.
Účelom preventívnych protipožiarnych kontrol je dodržiavanie povinností ustanovených zákonom o ochrane pred požiarmi:
a) v objektoch právnickej osoby a podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorých nevykonáva štátny požiarny dozor okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru (ďalej len „okresné riaditeľstvo),
b) v rodinných domoch okrem bytov, obytných domoch okrem bytov a v iných stavbách vo vlastníctve alebo v užívaní fyzických osôb.
Pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi mesto spolupracuje s dobrovoľným občianskym združením na úseku protipožiarnej ochrany.Článok II.
Úlohy orgánov obce a osôb poverených zabezpečovaním ochrany pred požiarmi v meste a jej miestnych častiach


Mestské zastupiteľstvo
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v obci plní obecné zastupiteľstvo nasledovné úlohy:
a) schvaľuje preventivára požiarnej ochrany mesta a veliteľa DHZ,
b) schvaľuje vedúceho protipožiarnej hliadky mesta a vedúcich kontrolných skupín,
c) zriaďuje DHZ a určuje mu náplň práce
d) spravuje DHZ, počet členov a jeho materiálno-technické vybavenie určuje mesto po prerokovaní s okresným riaditeľstvom, pričom prihliada najmä na nebezpečenstvo vzniku požiaru v meste,
e) vymenúva a odvoláva veliteľa DHZ po schválení okresným riaditeľstvom spravidla na návrh Dobrovoľnej požiarnej ochrany,
f) rozhoduje o zvýšení akcieschopnosti a skvalitnení činnosti DHZ prípadným zaradením nevyhnutného počtu osôb v ňom vykonávajúcich túto službu ako svoje povolanie,
g) zriaďuje požiarnu hliadku obce,
h) schvaľuje zriadenie a umiestnenie potrebného počtu ohlasovní požiarov ,
i) rozhoduje o zriadení spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby,
j) prerokúva správy o stave a plnení úloh ochrany pred požiarmi v meste a prijíma opatrenia na skvalitnenie činnosti v tejto oblasti,
k) zabezpečuje v rozpočte finančné prostriedky na vykrytie nákladov spojených so zabezpečovaním úloh na úseku ochrany pred požiarmi. Náklady sa týkajú:
- obstarávania hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
- vykonávania údržby, opráv a kontrol hasičskej techniky, technických a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
- uhrádzania miezd pre preventivára požiarnej ochrany obce, členov kontrolných skupín, veliteľa a členov DHZ ako aj ďalších funkcionárov, ktorí sa zúčastňujú zákonom stanovenej odbornej prípravy, overenia odbornej spôsobilosti a zásahovej činnosti pri požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
- uhrádzania výdavkov spojených s účasťou DHZ na previerkach pripravenosti a previerkových cvičeniach,
- uhrádzania výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou hasičskej stanice resp. hasičskej zbrojnice.
l) schvaľuje „Požiarny poriadok mesta Bojnice“ a iné všeobecne záväzné nariadenia mesta v oblasti ochrany pred požiarmi.

Primátor mesta
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v mesta plní primátor mesta tieto úlohy:
a) schvaľuje plán odbornej prípravy členov DHZ,
b) rozhoduje o vykonaní previerkového cvičenia na objekty nachádzajúce sa na území obce,
c) schvaľuje písomnú prípravu na vykonanie previerkového cvičenia,
d) požaduje vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti o vstup na nehnuteľnosť za účelom vykonania cvičenia hasičskej jednotky,
e) schvaľuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
f) rozhoduje o účasti DHZ na previerkach pripravenosti,
g) rozhoduje o uložení povinnosti poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri rozsiahlych a dlhotrvajúcich požiaroch, haváriách, živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach,
h) poskytuje pomoc na základe príkazu okresného riaditeľstva k zamedzeniu pôsobenia alebo k odstráneniu mimoriadnej udalosti,
i) rozhoduje o uložení pokuty právnickej osobe, ktorá porušila všeobecne záväzné nariadenie mesta, napr. „Požiarny poriadok mesta“, alebo ak nesplnila v stanovenej lehote bez vážneho dôvodu povinnosť uloženú primátorom mesta poskytnúť osobnú alebo vecnú pomoc pri odstraňovaní následkov živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti,
j) rozhoduje o vylúčení veci z používania a vydáva písomný súhlas na opätovné používanie vylúčenej veci po odstránení nedostatkov,
k) rozhoduje o vysporiadaní priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
l) rozhoduje o podaní návrhu príslušnému okresnému riaditeľstvu vydať rozhodnutie o zastavení prevádzky,
m) prerokúva s príslušným okresným riaditeľstvom:
- návrh na vymenovanie veliteľa DHZ,
- návrh na zriadenie protipožiarnej hliadky namiesto OHZ,
- návrh dohody na zriadenie spoločnej hasičskej jednotky pre viaceré obce, alebo právnické osoby,
- návrh dohody s právnickou osobou o zriadení spoločnej ohlasovne požiarov,
n) konzultuje s príslušným okresným riaditeľstvom otázky aplikácie ustanovení zákona o ochrane pred požiarmi a jeho vykonávacích predpisov,
o) spolupracuje s funkcionármi Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR pri zabezpečovaní úloh obce v oblasti ochrany pred požiarmi.
p) menuje protipožiarnu asistenčnú hliadku

Mestský úrad
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi v meste plní mestský úrad tieto úlohy:
a) písomne vyhotovuje plán preventívnych protipožiarnych kontrol,
b) písomne vyhotovuje „Požiarny poriadok obce“,
c) písomne vyhotovuje plány odbornej prípravy členov DHZ,
d) vyhotovuje menovacie dekréty pre veliteľa, strojníkov a členov DHZ, preventivára požiarnej ochrany obce, vedúceho protipožiarnej hliadky a pod.,
e) vyhotovuje písomné poverenia pre členov kontrolných skupín,
f) pozýva funkcionárov protipožiarnej ochrany na zasadnutia orgánov obce pri prejednávaní správ a informácií na úseku ochrany pred požiarmi,
g) zabezpečuje účasť veliteľa a strojníkov DHZ, ako aj preventivára požiarnej ochrany obce na odbornej príprave, overení odbornej spôsobilosti, školeniach a poradách, ktoré organizujú orgány štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi,
h) oznamuje fyzickým osobám a právnickým osobám termíny vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol,
i) žiada vlastníka (správcu, užívateľa) o súhlas s organizovaním cvičenia hasičskej jednotky na jeho nehnuteľnosti,
j) zabezpečuje vykonanie a vyhodnotenie preventívnych protipožiarnych kontrol,
k) vyhotovuje oznámenie pre príslušné okresné riaditeľstvo o podozrení zo spáchania priestupku na úseku ochrany pred požiarmi,
l) vyhotovuje návrh pre príslušné okresné riaditeľstvo na vydanie rozhodnutia o zastavení prevádzky,
m) vyhotovuje rozhodnutie o vylúčení vecí z používania,
n) zriaďuje ohlasovne požiarov v obci,
o) plní úlohy súvisiace s činnosťou ohlasovne požiarov,
p) oznamuje bezodkladne príslušnému okresnému riaditeľstvu každý požiar, ktorý vznikol na území obce,
q) zodpovedá za spracovanie, vedenie a uloženie dokumentácie obce o ochrane pred požiarmi,
r) podieľa sa na preventívno-výchovnej činnosti v obci,
s) poskytuje potrebné údaje pre evidencie vedené orgánmi štátu v oblasti ochrany pred požiarmi,
t) požaduje od orgánov štátu na úseku ochrany pred požiarmi evidencie, ktoré sú potrebné pre prácu orgánov obce,
u) vedie evidenciu majetku obce, ktorý je v užívaní DHZ a vykonáva jeho inventarizáciu,
v) zabezpečuje v servisných organizáciách kontroly, údržbu a opravy hasičskej techniky a iných vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
w) administratívne zabezpečuje poistenie hasičskej techniky a poistenie členov DHZ,
x) zabezpečuje účasť zamestnancov mestského úradu a poslancov na poradách a školeniach organizovaných orgánmi štátnej správy,
y) zabezpečuje, resp. požaduje od správcu vodovodu, vykonanie predpísaných kontrol a odstránenie porúch na hydrantoch.

Dobrovoľný hasičský zbor (DHZ)
DHZ na území mesta plní úlohy súvisiace so zdolávaním požiarov a vykonávaním záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach.
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi DHZ plní tieto úlohy:
a) vykonáva záchranu osôb ohrozených požiarom a zdolávanie požiarov,
b) podieľa sa na záchrane zvierat a majetku ohrozených požiarom,
c) vykonáva záchranné práce pri živelných pohromách a mimoriadnych udalostiach,
d) zabezpečuje akcieschopnosť hasičskej techniky a vecných prostriedkov ochrany pred požiarmi,
e) vykonáva v určenom rozsahu odbornú prípravu svojich členov a zamestnancov,
f) vedie dokumentáciu o svojej činnosti.


Kontrolné skupiny
Pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol kontrolné skupiny preverujú dodržiavanie osobitných predpisov, a to najmä:
a) dokumentácia ochrany pred požiarmi ,
b) vykonávanie školenia a odbornej prípravy o ochrane pred požiarmi ,
c) skladovanie horľavých látok ,
d) stav prístupových ciest k rozvodným zariadeniam elektrickej energie, plynu, vody, stav únikových ciest a ich označenie,
e) vybavenie objektov hasiacimi prístrojmi a inými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi,
f) umiestnenie a inštalácia tepelných, elektrických, elektrotepelných, plynových s iných spotrebičov.
Súčasťou preventívnych protipožiarnych kontrol je tiež oboznamovanie vlastníkov objektov alebo iných osôb s požiadavkami na ochranu pred požiarmi a poskytovanie odbornej pomoci.
Ak pri vykonávaní preventívnych protipožiarnych kontrol vzniknú pochybnosti o bezchybnom stave komínov, rozvodov elektrickej energie a plynu z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti, kontrolná skupina mesta navrhne, aby obec požiadala príslušné odborné orgány alebo odborne spôsobilé osoby o preverenie ich stavu.

Protipožiarna asistenčná hliadka
Protipožiarna asistenčná hliadka sa zriaďuje:
- v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru
- pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
- pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb.
Protipožiarna asistenčná hliadka:
- dozerá na dodržiavanie opatrení určených na zamedzenie vzniku požiaru,
- vykonáva nevyhnutné opatrenia pri vzniku požiaru, najmä záchranu ohrozených osôb, privolanie pomoci, zdolávanie požiaru, a opatrenia na zamedzenie jeho šírenia, predovšetkým zatvorenie požiarnych uzáverov, prívodov horľavých látok a vypnutie elektrického prúdu.
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky najmä:
- oboznamujú sa s charakterom činnosti alebo s charakterom zabezpečeného podujatia,
- oboznamujú sa s objektom a so súvisiacimi opatreniami na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
- kontrolujú dodržiavanie predpisov upravujúcich zásady protipožiarnej bezpečnosti objektu alebo vykonávanej činnosti,
- vykonávajú obhliadky daných priestorov, kde sa podujatie alebo činnosť uskutočňuje, a to pred začatím podujatia alebo činnosti, v ich priebehu a po ich skončení po určenú dobu,
- preverujú pred začatím činnosti alebo podujatia, či boli splnené určené opatrenia na zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
- upozorňujú ihneď vedúceho pracoviska alebo organizátora podujatia v prípade bezprostredného nebezpečenstva vzniku požiaru alebo hroziaceho znemožnenia záchrany osôb.
Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriadi obec z osôb, ktoré majú potrebné predpoklady na plnenie stanovených úloh. Počet členov bude určený so zreteľom na úlohy, ktoré má plniť, pred začiatkom podujatia. Ak sa bude skladať z dvoch alebo viacerých členov mesto určí jej vedúceho. Protipožiarnu asistenčnú hliadku menuje primátor mesta.
Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky nebudú poverení inými úlohami ani výkonom činností, ktoré nesúvisia s plnením ich úloh. Ak sa skladá z dvoch alebo viacerých členov, môžu ju okrem vedúceho tvoriť členovia vykonávajúci pracovné činnosti, pre ktoré bola táto hliadka zriadená.

Preventivár požiarnej ochrany obce
Obec zabezpečuje prostredníctvom preventivára požiarnej ochrany obce plnenie týchto povinností:
- organizuje a vyhodnocuje preventívne protipožiarne kontroly v obci,
- vypracovanie dokumentácie ochrany pred požiarmi ,
- vykonávanie preventívno-výchovnej činnosti,
- spracúva plán protipožiarnych kontrol,
- navrhuje zloženia kontrolných prehliadkových skupín
- predkladá návrhy na vydanie príslušných opatrení Mestského úradu
- zabezpečuje a vykonáva školenia členov kontrolných skupín

Veliteľ dobrovoľného hasičského zboru (ďalej len „veliteľ“)
Pri zabezpečovaní ochrany pred požiarmi veliteľ plní tieto úlohy:
a) spracúva plány odbornej prípravy DHZ na výcvikový rok,
b) zabezpečuje odbornú prípravu členov DHZ,
c) vedie dokumentáciu o odbornej príprave a činnosti DHZ,
d) zabezpečuje účasť DHZ na previerkach pripravenosti,
e) zúčastňuje sa rokovaní orgánov obce, kde predkladá správy a rozbory o akcieschopnosti a pripravenosti DHZ a jeho materiálno-technickom vybavení,
f) zúčastňuje sa odbornej prípravy a overenia odbornej spôsobilosti,
g) podieľa sa na príprave a pripomienkovaní všeobecne záväzných nariadení obce na úseku ochrany pred požiarmi,
h) požaduje finančné prostriedky pre účely ochrany pred požiarmi pri zostavovaní rozpočtu obce na príslušný rok,
i) zoznamuje sa s požiarno-bezpečnostnou situáciou v hasebnom obvode,
j) organizuje vykonávanie údržby a ošetrovania hasičskej techniky, výstroje a výzbroje, hasičskej zbrojnice a vodných zdrojov,
k) zodpovedá za pripravenosť a akcieschopnosť DHZ,
l) v súčinnosti s OR HaZZ zabezpečuje skúšky vecných prostriedkov OPP
m) kontroluje dodržiavanie zákazu používania požiarnej techniky a iných vecných prostriedkov OPP na činnosti nesúvisiace s OPP
n) podáva správy a informácie na rokovanie mestského zastupiteľstva o činnosti a akcieschopnosti DHZČlánok III.
Povinnosti na úseku ochrany pred požiarmi


Povinnosti fyzických osôb
Fyzická osoba je povinná:
a) konať tak, aby nedošlo k vzniku požiarov pri prevádzkovaní palivových spotrebičov, elektrotepelných spotrebičov, zariadení ústredného vykurovania a iných spotrebičov, pri skladovaní, ukladaní a pri používaní horľavých látok a pri manipulácii s otvoreným ohňom,
b) dodržiavať vyznačené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa ochrany pred požiarmi,
c) obstarávať a udržiavať v akcieschopnom stave hasiace prístroje, hasiace látky, protipožiarne uzávery a požiarne vodovody a iné vecné prostriedky na ochranu pred požiarmi, ak sú pre dané objekty určené,
d) umožniť kontrolným skupinám vykonávať v rodinných domoch okrem bytov a v iných stavbách okrem bytov vo vlastníctve alebo užívaní fyzických osôb preventívne protipožiarne kontroly a odstrániť zistené nedostatky,
e) dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru,
f) strpieť umiestnenie signalizačného alebo poplachového zariadenia slúžiaceho na účely ochrany pred požiarmi za primeranú náhradu: ustanovenia osobitných predpisov o náhrade škody týmto nie sú dotknuté,
g) oznámiť bez zbytočného odkladu príslušnému okresnému riaditeľstvu hasičského a záchranného zboru požiar, ktorý vznikol v objektoch, priestoroch alebo na veciach v jej vlastníctve alebo užívaní,
h) zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a vykonávanie kontroly komínov v jej objektoch alebo priestoroch, ktoré má vo vlastníctve alebo užívaní, osobou s odbornou spôsobilosťou,
i) zabezpečiť odborné preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva alebo po stavebných úpravách na telese komína,
j) umožniť orgánom štátneho požiarneho dozoru vykonanie potrebných úkonov pri zisťovaní príčin vzniku požiarov.

Fyzická osoba nesmie:
a) fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru,
b) vypaľovať porasty rastlín, kríkov a stromov,
c) zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu,
d) vykonávať činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie alebo odbornú spôsobilosť, ktoré sa z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti vyžadujú na ich vykonávanie podľa osobitných predpisov,
e) poškodzovať, zneužívať alebo sťažovať prístup k požiarno-technickým zariadeniam, požiarnym vodovodom alebo vecným prostriedkom na ochranu pred požiarmi a k uzáverom rozvodných zariadení, najmä elektrickej energie, plynu alebo vody,
f) vyvolať bezdôvodne požiarny poplach alebo privolať bezdôvodne hasičskú jednotku.

Povinnosti právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb
Právnická osoba a podnikajúca fyzická osoba je povinná dodržiavať ustanovenia vyplývajúce z platnej právnej úpravy o ochrane pred požiarmi, ktoré sa jej špecificky dotýkajú.

Povinnosti občanov
Pri používaní tepelných spotrebičov:
a) udržiavať v dobrom technickom stave vykurovacie telesá, krby, dymovody a komínové telesá, pokiaľ túto povinnosť neukladajú osobitné predpisy niekomu inému
b) inštalovať a používať tepelné spotrebiče spôsobom určeným výrobcom
c) skladovať palivo a umiestňovať iné horľavé látky v bezpečnej vzdialenosti od tepelných spotrebičov, spravidla určenej v návode na používanie, popol ukladať do nehorľavých a uzatvárateľných nádob, prípadne iným bezpečným spôsobom
d) dbať o to, aby neboli ponechané v prevádzke bez dozoru také tepelné spotrebiče, v ktorých technické vyhotovenie dozor vyžaduje
e) neskladovať a nemanipulovať s horľavými kvapalinami a plynmi v miestnosti, kde je vyberací otvor komína. Tuhé horľavé látky skladovať iba vo vzdialenosti väčšej ako 1 m od vykurovacieho telesa.
f) ak občan zistí nedostatok na tepelnom spotrebiči, v prívode paliva alebo energie (napr. plynu, vykurovacej nafty), nesmie spotrebič používať až do doby odborného odstránenia nedostatku
Pri skladovaní a používaní horľavých kvapalín:
Občan môže v byte a v inom objekte v jeho vlastníctve alebo užívaní skladovať najviac 10 l horľavých kvapalín.
Toto ustanovenie sa netýka skladovania:
a) vykurovacej nafty pri lokálnom vykurovaní vykurovacou naftou, na tento účel môže občan skladovať najviac 50 l vykurovacej nafty len v prenosných obaloch, ktoré môžu byť z plastických látok a musia byť označené trvalým nápisom ,,VYKUROVACIA NAFTA"
b) pohonných látok v garážach v predpísaných obaloch na tento účel môže občan v garáži skladovať najviac 40 l pohonných látok na osobné motorové vozidlo a 80 l pohonných látok na nákladné motorové vozidlo
V pivniciach alebo suterénnych miestnostiach môže občan skladovať najviac 50 l horľavých kvapalín a to len v predpísaných obaloch. Pri lokálnom vykurovaní vykurovacou naftou môže na tento účel skladovať najviac 100 l vykurovacej nafty len v prenosných obaloch. Najväčší objem prenosného obalu nesmie presahovať 50 l. V pivniciach alebo suterénnych miestnostiach, kde sa skladuje vykurovacia nafta pre lokálne vykurovanie, občan nesmie skladovať iné horľavé látky.
Občan musí dbať o to, aby horľavé kvapaliny neunikali do kanalizácie. Horľavé kvapaliny, ktoré unikli z obalu pri akejkoľvek manipulácii musí občan okamžite odstrániť bezpečným spôsobom. Občan môže doplňovať nádrž vykurovacieho telesa len z prenosného obalu. Doplňovať nádrž vykurovacieho telesa za prevádzky môže iba v prípadoch určených výrobcom v návode na obsluhu. V ostatných prípadoch môže nádrž doplňovať až po odstavení a vychladnutí vykurovacieho telesa.
Skladovanie a požívanie kovových tlakových nádob na propán bután
Ak používa občan v byte alebo inom objekte plynový spotrebič na propán bután, môže vo vnútri týchto priestorov umiestniť len jednu prevádzkovú kovovú nádobu s celkovou hmotnosťou obsahu do 15 kg propán butánu. Táto nádoba musí byť umiestnená na ľahko prístupnom a dostatočne vetrateľnom mieste, kde sa nepoužívajú iné tepelné spotrebiče s otvoreným ohňom. Pri používaní plynových spotrebičov je občan povinný dodržiavať návod na obsluhu spotrebiča.
Občan môže skladovať zásobnú kovovú tlakovú nádobu na propán bután len v murovaných alebo plechových vetrateľných prístavkoch, prístupných z horného priestoru alebo na otvorených balkónoch. Nádoba musí byť chránená proti slnečnému žiareniu iným vplyvom, ktoré môžu nepriaznivo pôsobiť na jej technický stav. Zásobné kovové tlakové nádoby na propán bután s celkovou hmotnosťou nad 5 kg občan nesmie skladovať
- v miestnostiach a priestoroch pod úrovňou okolitého terénu, alebo vo vzdialenosti menšej ako 2,5 metra od otvorov do týchto miest
- vo svetlíkoch, na povalách, v garážach a kotolniach
- v miestnostiach určených na spanie, v miestnostiach tvoriacich bytové príslušenstvo a v šachtách bytových jadier
- na schodiskách, na chodbách a iných spoločenských priestoroch
Zásobu propán butánu pre prenosné plynové spotrebiče v obytných miestnostiach možno mať najviac do celkovej hmotnosti obsahu 5 kg.
Priestory, v ktorých sú uložené kovové tlakové nádoby na propán bután musia byť z vonkajšej strany zreteľne označené bezpečnostnou značkou alebo tabuľkou.
Ustanovenia predošlých odsekov sa primerane vzťahujú na skladovanie iných tlakových nádob na dopravu plynov, ak osobitné predpisy neustanovujú inak.

Skladovanie tuhých látok a iných materiálov
Občan smie skladovať tuhé palivá len v priestoroch určených na tento účel. Ak sa používa v týchto priestoroch tepelný spotrebič, musí byť tuhé palivo od neho skladované vo vzdialenosti najmenej 1 m. Občan je povinný skladovať tuhé palivo oddelene od ostatných druhov palív a materiálov, pritom je povinný pravidelne sledovať, či nedochádza k jeho samovznieteniu. Ak občan zistí príznaky samovznietenia (vytváranie vodnej pary, dymu a pod.) je povinný vykonať potrebné opatrenia na odstránenie nebezpečenstva vzniku požiaru.
Občan nesmie skladovať materiál tak, aby v prípade vzniku požiaru znemožnil prístup k rozvodným zariadeniam elektrickej energie plynu, vody, hasebným prostriedkom, alebo sťažil záchranné, prípadne hasebné práce.

Povinnosti občanov pri zbere, spracúvaní a skladovaní úrody.
Ak občan zberá, spracúva alebo skladuje úrodu a pri tejto činnosti môže vzniknúť požiar, je povinný najmä:
- zabezpečiť na miestach výmlatu stohovania alebo skladovania zásobu vody v množstve aspoň 200 l a iné vecné prostriedky, ktoré možno použiť na zdolanie požiaru
- vyhradiť miesta pre fajčiarov vo vzdialenosti najmenej 15 m od horľavých látok, opatrené nádobou s vodou na odhadzovanie ohorkov
- udržiavať techniku používanú pri zbere, spracúvaní a skladovaní úrody v súlade s návodom výrobcu

Pomoc pri zdolávaní požiarov
Každý je povinný v súvislosti so zdolávaním požiaru:
a) vykonávať nevyhnutné opatrenia na záchranu ohrozených osôb,
b) uhasiť požiar, ak je to možné, alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie jeho šírenia,
c) ohlásiť bez zbytočného odkladu na určenom mieste zistený požiar, alebo zabezpečiť jeho uhasenie,
d) poskytnúť hasičskej jednotke osobnú pomoc na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky alebo obce,
e) na výzvu veliteľa zásahu, veliteľa hasičskej jednotky, okresného riaditeľstva hasičského
a záchranného zboru, alebo obce poskytnúť dopravné prostriedky, zdroje vody na hasenie požiarov, spojovacie prostriedky a iné vecné prostriedky na zdolávanie požiarov,
f) vlastník, správca alebo užívateľ nehnuteľnosti je povinný umožniť vstup na nehnuteľnosť na vykonanie opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, alebo na zamedzenie jeho šírenia, prípadne na vykonanie iných záchranných prác, najmä vypratať alebo strpieť vypratanie pozemku, odstrániť alebo strpieť odstránenie stavieb, ich častí alebo porastov, o potrebe a rozsahu týchto opatrení rozhoduje veliteľ zásahu,
g) ak je to nevyhnutné na účely cvičenia hasičskej jednotky, vstup na nehnuteľnosť je možný len so súhlasom vlastníka, správcu alebo užívateľa nehnuteľnosti,
h) ak sú s poskytnutím pomoci spojené výdavky, patrí tomu, kto pomoc poskytol, náhrada týchto výdavkov.

Organizácia podujatí, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb

Podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb, môže sa uskutočniť len v objektoch a na miestach, ktoré sú na tieto účely určené a ktoré spĺňajú podmienky zabezpečenia ochrany pred požiarmi najmä z hľadiska záchrany osôb pri požiari.
Tieto podujatia sa môžu uskutočniť len na miestach a v objektoch k tomu určených, usporiadať verejne prístupné podujatia v iných objektoch možno len na základe spracovaného písomného návrhu opatrení, ktoré v rámci výkonu štátneho požiarneho dozoru posúdi okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru.
Pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďuje sa protipožiarna asistenčná hliadka. Protipožiarnu asistenčnú hliadku zriaďuje usporiadateľ podujatia, ak sa s vlastníkom objektu, kde sa má podujatie konať, nedohodne písomne inak., vypracováva smernice pre ich činnosť a vybavuje ich potrebnými vecnými prostriedkami ochrany pred požiarmi. Členovia protipožiarnej asistenčnej hliadky musia byť na viditeľnej časti odevu označení nápisom „Protipožiarna hliadka“ a nesmú byť poverení inými úlohami, ktoré nesúvisia s plnením jej úloh.

Povinnosti usporiadateľov podujatí, kde sa zúčastňuje väčší počet osôb
a) v prípadoch určených starostom obce, najmä pri podujatiach, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb, zriaďujú ich organizátori protipožiarne asistenčné hliadky a vybavujú ich potrebnými vecnými prostriedkami požiarnej ochrany,
b) ak usporiadateľ uskutočňuje podujatie, na ktorom sa zúčastňuje väčší počet osôb v objektoch inej právnickej osoby, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku obec, ak sa vlastníkom (užívateľom, správcom) nedohodne inak,
c) podujatia, na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb môže organizátor uskutočniť len na miestach, ktoré spĺňajú podmienky protipožiarnej ochrany, najmä z hľadiska evakuácie osôb pri požiari.


Úlohy mesta v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Mesto zriaďuje protipožiarne asistenčné hliadky v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru a podľa potreby ustanovuje stálu pohotovostnú službu.Článok IV.
Spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi


Zabezpečenie ochrany pred požiarmi v meste a v jeho častiach zabezpečuje protipožiarna hliadka obce. V prípade ohlásenia požiaru v niektorých z uvedených ohlasovní požiarov zasahuje podľa potreby protipožiarna hliadka a DHZ. V prípade nezvládnuteľnosti požiaru DHZ sa vyhlasuje požiarny poplach pre profesionálnu jednotku HaZZ mesta Prievidze. Ďalšie hasičské jednotky sú zvolávané podľa požiarneho poplachového plánu okresu Prievidza.
Ochranu pred požiarmi v oblasti represívnej, v dennej i nočnej hodine zabezpečuje pre celý okres, ako aj pre mesto Bojnice profesionálna jednotka HaZZ so sídlom v Prievidzi. Jednotka je vybavená požiarnou technikou na zdolávanie požiarov.

Požiarno-poplachový plán
Požiarno-poplachový plán mesta Bojnice je uložený na OR HaZZ v Prievidzi.Článok V.
Početný stav a vybavenie dobrovoľného hasičského zboruPočetný stav DHZ
Pri posudzovaní počtu členov DHZ a jeho materiálno-technickom vybavení mesto prihliadala najmä na:
a) veľkosť obce, zastavanosť územia, prírodné podmienky v obci, na prístupnosť v zimnom období, stav pozemných komunikácií a ohrozenie obce povodňami,
b) na druh a kapacitu zdrojov vody na hasenie požiarov,
c) na potrebu rôznych druhov hasiacich látok,
d) na charakter požiarneho nebezpečenstva vzhľadom na vznik a šírenie sa požiaru v územnom obvode mesta,
e) na spôsob zabezpečenia ochrany pred požiarmi v meste so zreteľom na denný čas a nočný čas.
DHZ sa považuje za akcieschopný, ak sú na hasičskej zbrojnici do určeného časového limitu výjazdu pripravení na výjazd na zásah najmenej štyria členovia DHZ. V rámci stanoveného počtu môžu byť aj zamestnanci, ak sú v DHZ zaradení.
Velitelia DHZI. A DHZ II. a strojníci sú schválení prílohou č. 1 Požiarneho poriadku

Vybavenie DHZ I. a DHZ II.

Vo všeobecnosti sa za minimálne materiálno-technické vybavenie považuje:
a) dopravný automobil s motorovou striekačkou alebo cisternová automobilová striekačka
b) hadicové vedenie, ktoré umožňuje dopravu hasiacej látky do vzdialenosti najmenej 300 m,
c) osobné ochranné pracovné prostriedky používané pri zdolávaní požiarov alebo na vykonávanie záchranných prác pre každého člena hasičského družstva, najmenej pre štyroch členov DHZ
d) vecné prostriedky na rozoberanie, uvoľňovanie a odstraňovanie konštrukcií pri zásahu.
Minimálne materiálno-technické vybavenie je záväzné pre mesto Bojnice ako celok. Materiálno-technické vybavenie je uskladnené v objektoch hasičskej zbrojnice. Kľúče od hasičskej zbrojnice DHZ I. a DHZ II. sa nachádzajú na MsÚ Bojnice u primátora mesta.
Vybavenie DHZ I. a DHZ II. je schválené prílohou č. 2 Požiarneho poriadku.Článok VI.
Prehľad zdrojov požiarnej vodyPovinnosťou vlastníkov, užívateľov a správcov vodných zdrojov je udržiavať tieto v akcieschopnom a použiteľnom stave.
Zdroje požiarnej vody sú schválené prílohou č. 3 Požiarneho poriadkuČlánok VII.Ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu
Úlohy ohlasovne požiarov
a) ohlasovňa požiarov prijíma hlásenia o vzniku požiarov, živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí, v územnom obvode mesta a vyhlasovanie protipožiarneho poplachu
b) prenos správ, informácií a požiadaviek na poskytnutie pomoci územne príslušnému operačnému stredisku okresného riaditeľstva.
Hlavnou ohlasovňou požiarov je mestský úrad.
Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom „OHLASOVŇA POŽIAROV“.

Pri ohlásení požiaru je potrebné uviesť:
a) adresu požiaru,
b) objekt, ktorý je požiarom zasiahnutý,
c) rozsah požiaru,
d) ohrozenie osôb,
e) prístupové cesty,
f) meno, priezvisko, bydlisko a telefónne číslo volajúceho, u pevných telefónnych liniek je potrebné vyčkať na overenie hlásenia prípadu.
Ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia protipožiarneho poplachu sú schválené prílohou č. 4 Požiarneho poriadku.Článok VIII.
Výpis z protipožiarneho poplachového plánu okresu


Protipožiarny poplachový plán okresu je dokumentáciou ochrany pred požiarmi, ktorou sa určuje poradie rýchleho a organizovaného sústreďovania síl a prostriedkov potrebných na zdolanie požiaru v prípade jeho vzniku alebo vykonanie záchranných prác pri živelných pohromách a iných mimoriadnych udalostiach. Upravuje zaradenie hasičských jednotiek a špeciálnych služieb (vodárne, plynárne, elektrárne, telekomunikácie, zdravotníctvo atď.) v jednotlivých stupňoch protipožiarneho poplachu a ich privolávanie k zásahu.
Výpis z protipožiarneho poplachového plánu sa viditeľne umiestňuje k spojovaciemu prostriedku hlavnej ohlasovne požiarov, ktorou je mestský úrad.Článok IX.
Prehľadný situačný plán obce


Prehľadný situačný plán obce a jej priľahlých častí s popisom názvov ulíc, čísiel domov a zakreslením funkčných hydrantov a nástupných plôch.
Prehľadný situačný plán obce je schválený prílohu č. 5 Požiarneho poriadku.Článok X.
Náhrada škody


Právnickej osobe, podnikajúcej fyzickej osobe alebo fyzickej osobe sa nahrádza tiež škoda, ktorá jej vznikla v dôsledku opatrení nevyhnutných na zdolanie požiaru, zamedzenie jeho šírenia alebo záchranných prác vykonaných na príkaz veliteľa zásahu alebo veliteľa hasičskej jednotky, alebo pri cvičení hasičskej jednotky nezodpovedajú za škodu, ktorá vznikla primeraným použitím hasiacich látok v súvislosti so zdolávaním požiaru.
Náhrada škody, podľa predchádzajúceho odseku, sa neposkytuje právnickej osobe, podnikajúcej fyzickej osobe a ani fyzickej osobe, ktorej objekty boli zasiahnuté požiarom.
Právo na náhradu škody podľa predchádzajúcich odsekov sa uplatňuje u právnickej osoby alebo podnikajúcej fyzickej osoby, v ktorej záujme sa zásah vykonal táto právnická osoba alebo podnikajúca fyzická osoba aj náhradu škody poskytuje. Ak zásah v záujme fyzickej osoby vykonala obec, uplatňuje sa právo na náhradu škody u obce, ktorá aj náhradu škody poskytuje.Článok XI.
Spoločné a záverečné ustanovenie1) Požiarny poriadok mesta Bojnice je spracovaný v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi ako aj vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z.z. v oblasti prevencie a ostatnými platnými právnymi predpismi.
2) Požiarny poriadok mesta Bojnice nemení rozsah a účinnosť zákona o ochrane pred požiarmi a zákona o obecnom zriadení, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku ochrany pred požiarmi.
3) Orgány mesta, fyzické osoby a právnické osoby podnikajúce fyzické osoby, ktoré majú sídlo (trvalé alebo prechodné bydlisko) na území mesta úzko spolupracujú s orgánmi štátnej správy pri plnení úloh na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúcich z platnej právnej úpravy a tohoto všeobecné záväzného nariadenia .
4) V prípade, že fyzické osoby, právnické osoby a podnikajúce fyzické osoby nebudú dodržiavať ustanovenia tohoto všeobecne záväzného nariadenia, mesto vyvodí voči jeho porušovateľom sankcie v súlade s platnou právnou úpravou.
5) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje mestské zastupiteľstvo.
6) Požiarny poriadok je zverejnený na internetovej stránke mesta a je na mestskom úrade prístupný každému.
7) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo mestské zastupiteľstvo dňa........................


V Bojniciach dňa: ......................... Schválil: ............................................

Príloha č. 1 Požiarneho poriadku mesta BojniceVeliteľ DHZI.
a) Meno a priezvisko: .......................................Jozef Holička
b) Adresa bydliska: ...........................................Podzámocká 16, 972 01 Bojnice
c) Telefónne číslo: ............................................0905 874 444
Strojník DHZ I.
a) Meno a priezvisko: ........................................ Vladimír Krčík
b) Adresa bydliska: ........................................... Jesenského 8/624, Bojnice
c) Telefónne číslo: ............................................ 0903 557 964

Veliteľ DHZII.
a) Meno a priezvisko: ........................................Anton Fajka
b) Adresa bydliska: ............................................Hečkova 32, 972 01 Bojnice
c) Telefónne číslo: .............................................0905 288 783
Strojník DHZ II.
a) Meno a priezvisko: ......................................... Róbert Gatial
b) Adresa bydliska: ............................................
c) Telefónne číslo: .............................................
Príloha č. 2 Požiarneho poriadku mesta BojniceVybavenie DHZI. a DHZII.
- Škoda 1203 špeciál (1 ks)
- Motorová striekačka PPS 12 (3 ks)
- Motorová striekačka PPS 8 (1 ks)
- AVIA 15- Furgon (1 ks)
- Prívesný vozík za motorové vozidlo (1 ks)
- Zásahové obleky, rukavice, čižmy (4 sady)
- Ručné hasiace prístroje (min 6 ks)

Kľúče od hasičskej zbrojnice DHZ I. a DHZ II. sa nachádzajú na MsÚ Bojnice u primátora mesta.

Príloha č. 3 Požiarneho poriadku mesta Bojnice
Prehľad zdrojov požiarnej vody:
a) prírodné:
- jazero – areál Kúpele a.s. Bojnice
- rieka Nitra, hranica katastrálneho územia
- vodná nádrž hradná priekopa SNM Zámok Bojnice
b) umelé:
- verejný vodovod na území mesta - hydranty
- kúpalisko - ČAJKA
Vlastníci, užívatelia a správcovia vodných zdrojov sú povinní udržiavať tieto zariadenia a vodné toky v použiteľnom stave.

Príloha č. 4 Požiarneho poriadku mesta Bojnice
Ohlasovne požiarov a spôsob vyhlásenia požiarneho poplachu v meste Bojnice
1. Poplach sa vyhlasuje:
- platňou /CD
- miestnym rozhlasom
- sirénou
2. V meste sú nasledovné ohlasovne požiarov:
- Mestský úrad Bojnice – v dennej dobe č. t. 543 03 34
- Technické služby – v nočnej dobe č. t. 0904 681 898
Na všetkých telefónnych číslach je stála dosažiteľnosť s tým, že jednotky polície v prípade nahlásenia požiaru okamžite upovedomujú profesionálnu jednotku HaZZ v meste Prievidza.
3. Pohotovostné služby:
- Okresná ohlasovňa požiarov - tel. č.: 150 / 112
- Obvodné odd. PZ SR - tel. č.: 543 03 33 / 158
- RZP - tel. č. 155 / 112
- Nemocnica Bojnice - tel. č.: 5112 111
- Vodárne - tel. č.: 54 25 500
- Plynárne - tel. č.: 54 24 089
- Energetika - tel. č.: 54 22 050, po 15 hod. 045/672 21 29
- tel. č. 0850 111 555
Ohlasovňa požiarov je označená tabuľkou umiestnenou na viditeľnom mieste s nápisom „OHLASOVŇA POŽIAROV“.

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka