Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN-03-2007 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. 3/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Schválené: 21.11.2007

Vyhlásené: 28.11.2007

Účinnosť: 1.1.2008

Platné do: 31.12.2008

Nahradené: VZN-07-2008

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Číslo: VZN 3 – 2007


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. 3/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Schválené uznesením MsZ č. 284/2007 zo dňa 21.11.2007.
Gestorský útvar: Finančné oddelenie
Vypracoval: Ing. Popelková
Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení (ďalej len zákon o miestnych daniach), s použitím niektorých ustanovení zákona SNR č. 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správe daní a poplatkov) vydáva pre mesto Bojnice toto


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. 3/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady


Prvá časť
Úvodné ustanovenia

Článok 1
Predmet úpravy

Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa ustanovuje miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Bojnice.

Druhá časť
Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Článok 2
Predmet poplatku

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce.

Článok 3
Poplatník a platiteľ poplatku

1. Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo ktorá je na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len "nehnuteľnosť") na iný účel ako na podnikanie;
b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie;
c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.
2. Ak má osoba podľa bodu 1 písmeno a) v meste súčasne trvalý pobyt a prechodný pobyt, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu. Ak má osoba podľa bodu 1 písmena a) v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt a súčasne užíva nehnuteľnosť na iný účel ako na podnikanie, poplatok platí iba z dôvodu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu. To neplatí, ak sa na poplatníka vzťahuje množstvový zber.
3. Platiteľom poplatku je vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti, bytu alebo nebytového priestoru; ak je nehnuteľnosť, byt alebo nebytový priestor v spoluvlastníctve viacerých vlastníkov, je platiteľom zástupca alebo správca, určený vlastníkmi. Ak si vlastníci neurčia zástupcu alebo správcu, určí platiteľa mesto. Ak je vlastníkom štát alebo mesto, je platiteľom správca. Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok mestu odvedie priamo poplatník, za odvedenie poplatku ručí platiteľ.

Článok 4
Sadzba poplatku


Sadzba poplatku sa určuje na obdobie nasledujúceho roku:
a) pri nehnuteľnosti a byte slúžiacom na bývanie alebo individuálnu rekreáciu podľa počtu
osôb prihlásených k trvalému pobytu alebo k prechodnému pobytu v meste;
b) pokiaľ vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti, slúžiacej na bývanie alebo na individuálnu rekreáciu, nie je v tejto nehnuteľnosti prihlásený ani k trvalému (TP), ani k prechodnému pobytu (PP), platí poplatok podľa množstva vzniknutých a odvezených komunálnych odpadov (príslušnou sadzbou uvedenou v tabuľke pod „vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti na bývanie alebo rekreáciu, keď nie je prihlásený v meste na TP alebo PP“);
c) pri nehnuteľnosti, byte alebo nebytovom priestore, ktorý je čiastočne alebo úplne využívaný na podnikanie, alebo ktorého vlastníkom alebo užívateľom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, sa miestny poplatok platí podľa množstva vzniknutých a odvezených komunálnych odpadov (príslušnou sadzbou uvedenou v tabuľke pod „fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, aj nepodnikajúca PO“ pre jednotlivé druhy nádob);
d) pri nehnuteľnosti alebo byte slúžiacom úplne alebo čiastočne na poskytovanie rekreačných alebo ubytovacích služieb sa miestny poplatok platí podľa množstva vzniknutých a odvezených komunálnych odpadov (príslušnou sadzbou uvedenou v tabuľke pod „fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, aj nepodnikajúca PO“ pre jednotlivé druhy nádob);
e) pri nehnuteľnosti slúžiacej na činnosť nepodnikajúcej právnickej osobe (PO) sa miestny poplatok platí podľa množstva vzniknutých a odvezených komunálnych odpadov (príslušnou sadzbou uvedenou v tabuľke pod „fyzická osoba podnikateľ a právnická osoba, aj nepodnikajúca PO“ pre jednotlivé druhy nádob).Základné sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

POPLATNÍK ZÁKLADNÁ SADZBA POPLATKU V Sk SPÔSOB PLATBY

Fyzická osoba s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Bojnice
565,- Sk
Platí sa na základe platobných výmerov vydaných do 15. 3. 2008

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba (aj nepodnikajúca PO)

58,20 Sk za 110 l nádobu
125,50 Sk za 240 l nádobu
224,90 Sk za 1100 l nádobu
za 1 vývoz vrátane poplatku za uloženie odpadu
poplatok sa platí štvrťročne na základe platobného výmeru

Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba (aj nepodnikajúca PO)

27,- Sk / týždeň za 1100 l nádobu
10,- Sk / týždeň za 240 l nádobu
za obdobie, v ktorom nebol uskutočnený vývoz
poplatok sa platí štvrťročne na základe platobného výmeru

Fyzická osoba, právnická osoba, záhradkárska osada Podľa množstva a druhu vyvezeného odpadu a podľa prepravnej vzdialenosti Za veľkoobjemový kontajner,
poplatok sa platí po uskutočnení vývozu na základe faktúry  od TS, p. o. m., Bojnice

Vlastník alebo užívateľ nehnuteľnosti na bývanie alebo rekreáciu, keď nie je prihlásený v meste na TP alebo PP

58,20 Sk Za 110 l nádobu,

za 1 vývoz vrátane poplatku za uloženie odpadu 

poplatok sa platí štvrťročne na základe platobného výmeru


Znížené sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

POPLATNÍK ZNÍŽENÁ SADZBA POPLATKU V Sk SPÔSOB PLATBY
Študenti SŠ a VŠ v SR mimo trvalého bydliska 350,- Sk Platí sa na základe platobných výmerov vydaných do 15. 3. 2008

Študenti študujúci v zahraničí 100,- Sk

Občania pracujúci v zahraničí po celý rok 200,- Sk

Platí sa na základe platobných výmerov vydaných do 15. 3. 2008

Občania pracujúci v zahraničí – v určitých intervaloch prichádzajúci domov  400,- Sk
Platí sa na základe platobných výmerov vydaných v termíne do 15. 3. 2008


Občania pracujúci v SR mimo trvalého bydliska 450,- Sk Platí sa na základe platobných výmerov vydaných do 15. 3. 2008

Vydatá alebo ženatý v zahraničí – ponechaný trvalý pobyt 0,- Sk

Prechodný pobyt v inom meste, ponechaný trvalý pobyt 0,- Sk

Trvalý pobyt v inom meste, ponechaný prechodný pobyt 0,- Sk

Občania – držitelia preukazov ZŤP a ZŤP/S 400,- Sk

Platí sa na základe platobných výmerov vydaných do 15. 3. 2008

Rodiny so štyrmi a viac deťmi – za štvrté a každé ďalšie dieťa 350,- Sk ostatní členovia domácnosti platia 565,- Sk Platí sa na základe platobných výmerov vydaných v termíne do 15. 3. 2008

Občania, ktorí spĺňajú podmienky zaradenia do nižších sadzieb poplatku pre fyzické osoby, musia preukázať splnenie určených podmienok a uplatniť si nárok na toto zaradenie do 31.01. kalendárneho roka. Ak nedodržia uvedený termín, bude sa postupovať formou žiadosti o individuálne zníženie poplatku rozhodnutím správcu poplatku - mesta Bojnice vydaným primátorom mesta. Formou spomínanej žiadosti je možné postupovať aj v prípadoch, ktoré nie sú uvedené v tomto VZN.

Článok 5
Podmienky pre zaradenie do nižších sadzieb poplatku pre fyzické osoby


1. Študenti VŠ a SŠ v SR mimo trvalého bydliska – potvrdenie o návšteve školy formou denného štúdia alebo potvrdenie o prechodnom ubytovaní, prípadne potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO. Ak sa obec alebo mesto, v ktorom občan Bojníc študuje, nachádza vo vzdialenosti do 100 km vrátane, je nutné doložiť súčasne potvrdenie o návšteve školy formou denného štúdia a potvrdenie o prechodnom ubytovaní, prípadne potvrdenie o návšteve školy formou denného štúdia a potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO. Znížená sadzba nebude daňovníkovi alebo domácnosti, v ktorej daňovník žije, poskytnutá, ak má daňovník alebo niektorý člen domácnosti voči mestu Bojnice ako správcovi daní nedoplatky na miestnom poplatku za KO a DSO.
2. Študenti študujúci v zahraničí – potvrdenie o štúdiu v zahraničí. Znížená sadzba nebude daňovníkovi alebo domácnosti, v ktorej daňovník žije, poskytnutá, ak má daňovník alebo niektorý člen domácnosti voči mestu Bojnice ako správcovi daní nedoplatky na miestnom poplatku za KO a DSO.
3. Občania pracujúci v zahraničí – potvrdenie o zamestnaní v zahraničí. Znížená sadzba nebude daňovníkovi alebo domácnosti, v ktorej daňovník žije, poskytnutá, ak má daňovník alebo niektorý člen domácnosti voči mestu Bojnice ako správcovi daní nedoplatky na miestnom poplatku za KO a DSO.
4. Občania pracujúci v SR mimo trvalého bydliska – potvrdenie o zamestnaní a prechodnom ubytovaní mimo trvalého bydliska, alebo potvrdenie o zamestnaní a potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO. Znížená sadzba nebude daňovníkovi alebo domácnosti, v ktorej daňovník žije, poskytnutá, ak má daňovník alebo niektorý člen domácnosti voči mestu Bojnice ako správcovi daní nedoplatky na miestnom poplatku za KO a DSO.
5. Vydatá alebo ženatý v zahraničí – potvrdenie o pobyte, prípadne bydlisku v zahraničí.
6. Prechodný pobyt v inom meste – potvrdenie o prechodnom pobyte a potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO v mieste prechodného pobytu.
7. Trvalý pobyt v inom meste (ak má v Bojniciach prechodný pobyt) - potvrdenie o trvalom pobyte a potvrdenie o zaplatení miestneho poplatku za KO a DSO v mieste trvalého pobytu.
8. Občania – držitelia preukazov ZŤP alebo ZŤP/S – kópie týchto preukazov. Znížená sadzba nebude daňovníkovi alebo domácnosti, v ktorej daňovník žije, poskytnutá, ak má daňovník alebo niektorý člen domácnosti voči mestu Bojnice ako správcovi daní nedoplatky na miestnom poplatku za KO a DSO.
9. Občania so štyrmi a viac deťmi si tieto uplatnia podaním žiadostí, ktoré budú overené v evidencii obyvateľstva. Znížená sadzba nebude daňovníkovi alebo domácnosti, v ktorej daňovník žije, poskytnutá, ak má daňovník alebo niektorý člen domácnosti voči mestu Bojnice ako správcovi daní nedoplatky na miestnom poplatku za KO a DSO.
10. Ak potvrdenie preukazujúce splnenie podmienok na zaradenie do nižších sadzieb poplatku platí len na časť kalendárneho roka, znížená sadzba poplatku platí len pomerne na toto obdobie a na zvyšok roka platí pomerne základná sadzba. Týmto pomerným spôsobom sa prepočítajú sadzby aj podľa termínu doloženia vyššie uvedeného potvrdenia. T. j. na potvrdenie, ktoré preukazuje splnenie podmienok na zaradenie do nižších sadzieb poplatku na obdobie celého roku, ale bolo doložené v jeho priebehu, bude poskytnutá znížená sadzba len za obdobie odo dňa doloženia potvrdenia do konca kalendárneho roku, a to tak že základná sadzba poplatku sa počíta za každý aj začatý mesiac a na zostávajúce mesiace platí znížená sadzba poplatku. Ak zníženie poplatku uplatnením nižších sadzieb poplatku nedosahuje sumu 100,- Sk na jednu domácnosť, mesto nie je povinné toto zníženie poskytnúť.
11. Mesto môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť alebo odpustiť. Za vybrané zložky vyseparovaného komunálneho odpadu (papier, sklo, PET fľaše, železný šrot, autobatérie a elektroodpad), odovzdané v zbernom stredisku oprávneného subjektu – Technické služby, p. o. m., Bojnice, sa zníži poplatok pre fyzické osoby s trvalým alebo prechodným pobytom v meste Bojnice, ktoré platia poplatok za kalendárny rok - nie podľa množstva vzniknutých a odvezených odpadov. Zníženie poplatku bude poskytnuté na základe evidencie TS, p. o. m., Bojnice, o vybraných druhoch a hmotnosti vyseparovaných zložiek odpadu odovzdaných v zbernom stredisku v roku 2007. Zníženie alebo odpustenie poplatkov je v právomoci primátora mesta.

Článok 6
Vyrubovanie poplatku


1. Poplatok vyrubí mesto platobným výmerom.
2. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom za daný kalendárny rok vychádza mesto z posledných jemu známych údajov v evidencii obyvateľov.
3. Ak v priebehu kalendárneho roku zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok za kalendárny rok vyrubený platobným výmerom, je mesto povinné vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru, najneskôr však do 60 dní od skončenia kalendárneho roku, za ktorý bol poplatok uhradený. Mesto nie je povinné vrátiť preplatok nižší ako 100,- Sk.
4. Pri vyrubení poplatku platobným výmerom podľa množstva vzniknutých a odvezených komunálnych odpadov vychádza mesto z evidencie TS, p. o. m., Bojnice.
5. Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil mestu vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, mesto vráti vzniknutý rozdiel do 60 dní od skončenia obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Vydá rozhodnutie o vrátení preplatku a poukáže tento preplatok v prospech bankového účtu poplatníka.
6. Mesto nesmie príjem z tohto poplatku použiť na úhradu nákladov spojených s jeho činnosťou pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú v správe mesta, a pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ale iba za výsledok týchto činností, ktorým je odpad.

Článok 7
Splatnosť poplatku


1. Poplatok podľa čl. 6 ods. 2 je splatný v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. marca, 30. júna, 30. septembra a 30. novembra bežného roka, na ktorý sa vyrubuje.
2. Poplatok podľa čl. 6 ods. 4 je splatný v lehote, ktorá je uvedená na platobnom výmere.

Článok 8
Ohlasovacia povinnosť
1. Noví poplatníci sú povinní sa prihlásiť na mestskom úrade najneskôr do jedného mesiaca odo dňa, keď nastane právna skutočnosť, ktorá spôsobí, že sa stávajú poplatníkmi.
2. Poplatníci sú povinní mestu ohlásiť všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne určenie výšky poplatku, a to najneskôr do jedného mesiaca, keď táto skutočnosť nastala.
3. Poplatková povinnosť vzniká dňom, ktorým nastane skutočnosť uvedená v čl. 3 ods. 1 tohto VZN.

Tretia časť
Záverečné ustanovenia

Článok 9
Účinnosť


1. VZN č. 3/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady bolo schválené uznesením MsZ č. 284/2007 dňa 21.11.2007.
2. VZN č. 3/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2008.

Článok 10
Zrušovacie ustanovenie


Nadobudnutím účinnosti VZN č. 3/2007 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa ruší VZN č. 16/2006 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.František Tám
primátor mesta

VZN č. 3/2007 bolo po schválení MsZ zverejnené 28.11.2007 po dobu 15 dní.


dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka