Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN-02-2007 Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. 2/2007 o miestnych daniach

Schválené: 21.11.2007

Vyhlásené: 28.11.2007

Účinnosť: 1.1.2008

Platné do: 31.12.2008

Nahradené: VZN-06-2007

 

VŠEOBECNÉ ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

Číslo: VZN 2 – 2007Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. 2/2007 o miestnych daniach

Schválené uznesením MsZ č. 283/2007 zo dňa 21.11.2007


Gestorský útvar: Finančné oddelenie
Vypracoval: Ing. Popelková

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach podľa § 11 ods. 4 písm. d) zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v zmysle zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v platnom znení (ďalej len zákon o miestnych daniach), s použitím niektorých ustanovení zákona SNR č. 511/92 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o správe daní a poplatkov) vydáva pre mesto Bojnice toto

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice č. 2/2007 o miestnych daniach

Prvá časť
Úvodné ustanovenia

Článok 1
Predmet úpravy


Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len VZN) sa ustanovujú miestne dane.

Článok 2
Druhy miestnych daní

 

Mesto Bojnice spravuje a vyberá na svojom území miestne dane:
a) daň z nehnuteľností
b) daň za psa
c) daň za užívanie verejného priestranstva
d) daň za ubytovanie
e) daň za predajné automaty
f) daň za nevýherné hracie prístroje

Článok 3
Zdaňovacie obdobie

 


Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v čl. 2 písm. a), b), e) a f) je kalendárny rok.

Druhá časť
Daň z nehnuteľností

Článok 4

 

Daň z nehnuteľností zahŕňa:
daň z pozemkov,
daň zo stavieb,
daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov").

DAŇ Z POZEMKOV

Článok 5
Základ dane


Hodnota pozemkov, ktorou sa pri výpočte základu dane z pozemkov násobí výmera pozemkov v m2 je nasledovná:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady - k. ú. Bojnice 8,86 Sk/m2
- k. ú. Dubnica 7,33 Sk/m2
b) trvalé trávnaté plochy – k. ú. Bojnice 2,56 Sk/m2
- k. ú. Dubnica 1,45 Sk/m2
c) záhrady 140,- Sk/m2
d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 7,- Sk/m2
e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy 4,- Sk/m2
f) zastavané plochy a nádvoria 140,- Sk/m2
g) stavebné pozemky 1.400,- Sk/m2
h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 140,- Sk/m2

Článok 6
Sadzba dane

 

Ročná sadzba dane z pozemkov je pre všetky druhy pozemkov 0,40 % zo základu dane.

Správca dane na území časti mesta Kúty určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov za pozemky druhu záhrady, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky, ostatné plochy vo výške 0,10 % zo základu dane.

DAŇ ZO STAVIEB

Článok 7
Sadzba dane

 


1. Správca dane na území mesta Bojnice určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb za každý aj začatý m2 zastavanej plochy stavby vo výške:
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 2,- Sk/m2
- v časti mesta Kúty sa táto sadzba stanovuje vo výške 1,- Sk/m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,
stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane
stavieb na vlastnú administratívu 3,- Sk/m2
c) stavby záhradkárskych chát v záhradkárskych osadách, stavby rekreačných chát
a domčekov na individuálnu rekreáciu 15,- Sk/m2
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo
používané na tieto účely postavené mimo bytových domov 8,- Sk/m2
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu 40,- Sk/m2
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu
súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 40,- Sk/m2
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 20, - Sk/m2

2. V časti mesta vymedzenej súborom pozemkov:
trvalé trávnaté porasty – p. č. 2952/1, p. č. 2952/6, p. č. 2952/7, p. č. 2952/8, p. č. 2952/9, p. č. 2952/10, p. č. 2952/11, p. č. 2952/12, p. č. 2952/13, p. č. 2952/21, p. č. 2955, p. č. 2956, p. č. 3545/4, p. č. 3542/3, p. č. 3539/6, p. č. 3540/3, p. č. 3540/2, p. č. 3539/5, p. č. 3541/1, p. č. 3542/7, p. č. 3542/8, p. č. 3542/9, p. č. 3542/10, p. č. 3541/3, p. č. 3540/6, p. č. 3540/1, p. č. 3542/12, p. č. 3542/5, p. č. 3542/6;
orná pôda – p. č. 3543/2, p. č. 3543/19, p. č. 3543/20, p. č. 3543/21, p. č. 3543/22, p. č. 3543/23, p. č. 3543/24, p. č. 3543/25, p. č. 3543/26, p. č. 3543/27, p. č. 2523/10, p. č. 2523/2, p. č. 2525/2, p. č. 1263, p. č. 1264, p. č. 1226, p. č. 1228, p. č. 1229, p. č. 1230, p. č. 1233, p. č. 1234, p. č. 1235, p. č. 1236, p. č. 1237, p. č. 2523/16, p. č. 2523/17, p. č. 2523/18, p. č. 2523/19, p. č. 2523/20, p. č. 2523/21, p. č. 2523/28, p. č. 3543/29, p. č 3543/32, p. č. 3543/33, p. č. 2523/23, p. č. 2523/22;
zastavané plochy a nádvoria – p. č. 3545/5, p. č. 2554/2, p. č. 2526/2, p. č. 2570/2, p. č. 3540/4, p. č. 2554/1, p. č. 2558, p. č. 2506, p. č. 2507, p. č. 2508, p. č. 2509, p. č. 2510, p. č. 2511, p. č. 2512, p. č. 2513, p. č. 2514, p. č. 2515, p. č. 2516, p. č. 2517, p. č. 2518, p. č. 2519, p. č. 2552/2, p. č, 2550/2, p. č. 2564, p. č. 2565, p. č. 2524/2, p. č. 2526/4, p. č. 2409/4, p. č. 2524/4, p. č. 2524/3;
ostatné plochy – p. č. 2527/3, p. č. 2570/3, p. č. 2555, p. č. 2556, p. č. 2557, p. č. 2561, p. č. 2562, p. č. 2563, p. č. 2503, p. č. 2504, p. č. 2505, p. č. 2527/9, p. č. 2570/4, p. č. 2570/5, p. č. 2527/10;
určuje správca dane ročnú sadzbu dane zo stavieb takto:
a) stavby na bývanie a ostatné stavby tvoriace príslušenstvo hlavnej stavby 1,- Sk/m2
b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné
hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej
produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu 1,- Sk/m2
c) stavby záhradkárskych chát v záhradkárskych osadách, stavby rekreačných chát
a domčekov na individuálnu rekreáciu 1,- Sk/m2
d) samostatne stojace garáže a samostatné stavby hromadných garáží a stavby
určené alebo používané na tieto účely postavené mimo bytových domov 1,- Sk/m2
e) priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,
stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na vlastnú
administratívu 1,- Sk/m2
f) stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie
a administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou 1,- Sk/m2
g) ostatné stavby neuvedené v písmenách a) až f) 1,- Sk/m2

3. Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje príplatok za podlažie v sume 3,- Sk za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

V časti mesta Kúty správca dane určuje tento príplatok vo výške 0,50 Sk; v časti mesta vymedzenej v bode 2 čl. 7 tohto VZN vo výške 0,06 Sk.

DAŇ Z BYTOV

Článok 8
Sadzba dane

 


Správca dane na území mesta Bojnice určuje ročnú sadzbu dane z bytov za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru vo výške:
a) byty 4,- Sk/m2
b) nebytový priestor 4,- Sk/m2

Článok 9
Zníženie dane


1. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane z pozemkov (§ 17 ods. 2 zákona č. 582/2004 Z. z.) na:
- na záhrady, zastavané plochy a nádvoria, ktorých výlučnými vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na osobnú potrebu daňovníka (daňovníčky), jeho manželky (manžela) a ich detí, voči ktorým majú ešte vyživovaciu povinnosť, a uvedené pozemky tvoria jeden funkčný celok so stavbou , ktorá slúži na ich trvalé bývanie v rozsahu 50 % z dane
O počte osôb trvalo bývajúcich v stavbe tvoriacej jeden funkčný celok s pozemkom, na ktorý sa poskytuje daňová úľava, daňovník predloží čestné vyhlásenie.
Podmienka veku je splnená, ak daňovník v tomto zdaňovacom období dovŕšil 70 rokov.
- na rokliny, výmole, vysoké medze s kroviskami alebo kamením v rozsahu 50 % z dane.
2. Správca dane ustanovuje, že poskytuje zníženie dane zo stavieb a dane z bytov (§ 17 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.):
- na stavby na bývanie a byty vo výlučnom vlastníctve občanov starších ako 70 rokov alebo ťažko zdravotne postihnutých občanov alebo držiteľov preukazu ZŤP a ZŤP/S, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia len na ich trvalé bývanie, prípadne na trvalé bývanie manželky (manžela) a ich detí, voči ktorým majú ešte vyživovaciu povinnosť v rozsahu 50 % z dane O počte osôb trvalo bývajúcich v stavbe na bývanie a v byte daňovník predloží čestné vyhlásenie, a ak je držiteľ preukazu ZŤP a ZŤP/S, fotokópiu tohto preukazu.
Podmienka veku je splnená, ak daňovník v tomto zdaňovacom období dovŕšil 70 rokov.
- na garáže a nebytové priestory v bytových domoch slúžiace ako garáže, ak ide o garáže a nebytové priestory vo výlučnom vlastníctve ťažko zdravotne postihnutých občanov, občanov starších ako 70 rokov, držiteľov preukazov ZŤP a ZŤP/S, ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu v rozsahu 50 % z dane
Držiteľ preukazu ZŤP a ZŤP/S na uvedenú úľavu predloží fotokópiu tohto preukazu.
Podmienka veku je splnená, ak daňovník v tomto zdaňovacom období dovŕšil 70 rokov.

Zníženie dane v zmysle tohto VZN bude poskytnuté na základe čestného vyhlásenia, ktoré daňovník predloží správcovi dane v termíne do 31. januára zdaňovacieho obdobia.

Článok 10
Vyrubovanie dane

 


Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 100 Sk nebude vyrubovať ani vyberať (§ 20 ods. 4 zákona č. 582/2004 Z. z.).
Článok 11
Platenie dane
Správca dane na rok 2008 určuje, že vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v štyroch rovnakých splátkach, a to najneskôr do 31. mája, 30. júna, 30. septembra a 30. novembra bežného roka, na ktorý sa daň vyrubuje.

Tretia časť
Daň za psa

Článok 12
Predmet dane

 


1. Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

2. Predmetom dane za psa nie je
a) pes chovaný na vedecké účely a výskumne účely;
b) pes umiestnený v útulku zvierat;
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Článok 13
Daňovník

 


Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je
a) vlastníkom psa alebo
b) držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Článok 14
Základ dane

 


Základom dane je počet psov.

Článok 15
Sadzba dane

 


1. Daň za jedného psa sa stanovuje ročne:
a) v rod. domoch, chovateľských osadách, záhradách, v areáloch firiem,... v meste 300,- Sk
b) v rodinných domoch v okrajových častiach mesta 100,- Sk
c) v štvorbytovkách so záhradami 700,- Sk
d) v ostatných bytových domoch (činžiakoch) 1.500,- Sk
(do okrajových častí patria: osada Hlboké, osada Kúty a ulica Samoty)
2. Za každého ďalšieho psa sa daň zvyšuje o 50% ročne.

Článok 16
Oslobodenie od dane

 


1. Oslobodenie od dane sa vzťahuje na psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je :
a) občan s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP a ZŤP/S;
b) osamelo žijúci dôchodca (na adrese je na trvalý alebo prechodný pobyt prihlásená len jedna osoba);
c) dôchodca s príjmami na hranici životného minima;
d) člen Kynologického klubu Bojnice;
e) príspevková a rozpočtová organizácia mesta Bojnice.
2. Oslobodenie sa nevzťahuje na každého ďalšieho psa a na nebezpečného psa, ktorého vlastníkom alebo držiteľom je osoba vyššie uvedená.

Článok 17
Vznik a zánik daňovej povinnosti

 


Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa pes stal predmetom dane podľa čl. 12, ods. 1 tohto nariadenia, a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.

Článok 18
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

 


1. Daňovník je povinný písomne (na predpísanom tlačive) oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň za zdaňovacie obdobie alebo jej pomernú časť za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daňovník povinný zaplatiť daň za psa najneskôr do 31.januára bežného roka na základe jej vyrubenia platobným výmerom.
3. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa čl. 17, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce mesiace zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
4. Povinnosť platiť daň sa vzťahuje aj na daňovníka, ktorý psa prihlási v inej obci a chová ho v meste Bojnice určitú časť roka. Na daňovníka sa vzťahuje oznamovacia povinnosť podľa predchádzajúcich odsekov. Za obdobie, počas ktorého je pes chovaný v meste Bojnice, daňovník zaplatí pomernú časť dane.
5. Daňovník je povinný do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti vyzdvihnúť si na finančnom oddelení MsÚ Bojnice evidenčnú známku pre psa a zabezpečiť, aby pes známku nosil.
6. Daňovník, ktorý je držiteľom preukazu ZŤP, je povinný každoročne do 31. decembra oznámiť túto skutočnosť finančnému oddeleniu MsÚ a predložiť platný preukaz ZŤP, aby bolo možné pre tohto daňovníka uplatniť oslobodenie od dane za psa na nasledujúci rok .
7. Daňovník s príjmami na hranici životného minima je povinný do 31. decembra oznámiť túto skutočnosť finančnému oddeleniu MsÚ Bojnice a predložiť doklady preukazujúce tieto príjmy, aby bolo možné pre tohto daňovníka uplatniť oslobodenie od dane za psa na nasledujúci rok.
8. Zoznam daňovníkov, ktorí sú členmi Kynologického klubu Bojnice, predloží predseda Kynologického klubu Bojnice do 31. decembra, aby bolo možné pre týchto daňovníkov uplatniť oslobodenie od dane za psa na nasledujúci rok.
9. Osamelo žijúci dôchodca je povinný každoročne do 31. decembra písomne oznámiť túto skutočnosť finančnému oddeleniu MsÚ a priložiť potrebné doklady alebo čestné vyhlásenie o tejto skutočnosti, aby bolo možné pre tohto daňovníka uplatniť oslobodenie od dane za psa na nasledujúci rok.

Štvrtá časť
Daň za užívanie verejného priestranstva

Článok 19
Predmet dane

 


1. Daň za užívanie verejného priestranstva sa platí za osobitné užívanie verejného priestranstva, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného, predajného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie skládky (mimo skládky odpadu), trvalé parkovanie vozidla mimo komerčne využívaného parkoviska, dočasné parkovanie vozidla na vyhradenej ploche verejného priestranstva, a pod.
2. Verejným priestranstvom sú podľa tohto nariadenia najmä cesta, miestna komunikácia, námestie, chodník, trhovisko. Za verejné priestranstvo na účely tohto nariadenia sú určené všetky verejnosti prístupné pozemky v meste vo vlastníctve mesta.
3. Trvalým parkovaním vozidla mimo komerčne využívaného parkoviska sa rozumie vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska pre určité vozidlo alebo vozidlá právnickej alebo fyzickej osoby a jednak súvislé státie vozidlom (napr. motorové vozidlo, vrak motorového vozidla, obytný príves) na tom istom mieste po dobu viac ako 30 dní. Pri odhlásení motorového vozidla z evidencie motorových vozidiel na príslušnom orgáne štátnej správy sa za súvislé státie považuje státie vozidla odo dňa odhlásenia motorového vozidla.
4. Pri dlhodobom užívaní (nad 30 dní) verejného priestranstva k umiestneniu zariadenia slúžiaceho na účely predaja, poskytovania služieb alebo zariadenia cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií, na účely poskytovania služieb mobilného alebo pouličného predaja, na prezentáciu firmy a jej výrobkov, umiestnenie vonkajšieho sezónneho sedenia je potrebné uzatvorenie dohody o užívaní verejného priestranstva s MsÚ – oddelením regionálneho rozvoja a životného prostredia. Táto dohoda nebude uzatvorená a verejné priestranstvo nesmie byť užívané pre vyššie uvedené účely, ak by bol obmedzený pohyb chodcov na chodníkoch, prípadne by bola ohrozená ich bezpečnosť. Na užívanie verejného priestranstva na vytvorenie skládky materiálu, na umiestnenie stavbárskeho lešenia a iných konštrukcií na verejnom priestranstve alebo na zabratie verejného priestranstva na umiestnenie strojov, prístrojov, výkon prác s nimi je tiež potrebné uzatvorenie uvedenej dohody.
5. Pri prechodnom užívaní ( do 30 dní) verejného priestranstva pre podnikateľskú činnosť vydá MsÚ – finančné oddelenie povolenie na umiestnenie predajného zariadenia, zariadenia cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií na verejnom priestranstve.
6. Na vykonanie rozkopávky na verejnom priestranstve (s výnimkou havarijných situácií) a na vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska pre vozidlo je potrebné povolenie vo forme rozhodnutia MsÚ – oddelenia regionálneho rozvoja a životného prostredia.
7. Na užívanie verejného priestranstva na vytvorenie skládky materiálu, na umiestnenie stavbárskeho lešenia a iných konštrukcií na verejnom priestranstve, na zabratie verejného priestranstva na umiestnenie strojov, prístrojov a výkon prác s nimi alebo za ostatný bližšie nešpecifikovaný záber verejného priestranstva je potrebné písomné oznámenie daňovníka doručené do podateľne MsÚ najneskôr tri pracovné dni pred začatím užívania verejného priestranstva.

 

Článok 20
Daňovník


Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá verejné priestranstvo užíva.

Článok 21
Základ dane

 

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.

Článok 22
Oslobodenie


1. Daň sa neplatí za kultúrnu a športovú akciu usporiadanú na verejnom priestranstve bez vstupného alebo akciu, ktorej výťažok je určený na charitatívne a verejnoprospešné účely.
2. Daň sa neplatí za prezentáciu a predaj remeselných výrobkov a ľudovoumeleckých výrobkov remeselníkmi a ľudovými umelcami počas jarmokov, dní remesiel a iných akcií.
3. Osoby, ktoré sú držiteľmi preukazu ZŤP, alebo sú rodičmi alebo opatrovateľmi maloletého dieťaťa, ktoré je držiteľom preukazu ZŤP, ZŤP-S, a ak príjmy ich domácnosti nepresahujú zákonom stanovenú hranicu životného minima, sú oslobodené od dane za trvalé parkovanie motorových vozidiel a od dane za vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska pre jedno vozidlo.
4. Daň sa neplatí za predajné zariadenia a zariadenia určené na poskytovanie služieb, ak sa na ich umiestnenie na verejnom priestranstve vydalo stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnutie alebo sa verejné priestranstvo užíva na základe nájomnej zmluvy.
5. Daň sa neplatí za uskutočnenie rozkopávky za účelom odstránenia havarijného stavu a za rozkopávku, ktorá je realizovaná pre potreby mesta Bojnice.

Článok 23
Sadzba dane

 


A. Za prechodné užívanie verejného priestranstva pre podnikateľskú činnosť (do tridsiatich kalendárnych dní):
a) za predaj potravinárskych výrobkov – sadzba 100,- Sk/m2/deň
b) za predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov – sadzba 100,-Sk/m2/deň
c) za predaj ostatných výrobkov (textil, darčeky,...) – sadzba 100,- Sk/m2/deň
d) za poskytovanie služieb a mobilný a pouličný predaj – sadzba 100,- Sk/m2/deň
e) za prezentáciu firmy a jej výrobkov - sadzba 100,- Sk/m2/deň
B. Za dlhodobé užívanie verejného priestranstva pre podnikateľskú činnosť (nad 30 kalendárnych dní):
a) predaj potravinárskych výrobkov – sadzba 1.000,- Sk/m2/mesiac
b) predaj alkohol. nápojov a tabakových výrobkov – sadzba 2.000,- Sk/m2/mesiac
c) predaj ostatných výrobkov (textil, darčeky,...) – sadzba 2.000,- Sk/m2/mesiac
d) poskytovanie služieb a mobilný a pouličný predaj – sadzba 1.000,- Sk/m2/mesiac
e) umiestnenie terasy na poskytovanie reštauračných a pohostinských služieb
– sadzba 150,- Sk/m2/mesiac
Denná a mesačná sadzba dane platí za každý, aj neúplný, m2 plochy a za každý, aj neúplný, deň alebo mesiac užívania verejného priestranstva.
C. Za skládku:
a) tuhého paliva – sadzba 5,- Sk/m2/deň (ak bude palivo z verejného priestranstva odstránené ešte počas dňa, v ktorom bolo na verejné priestranstvo umiestnené, daň za užívanie verejného priestranstva sa nevyberá)
b) ostatné druhy materiálu – sadzba 10,- Sk/m2/deň (ak bude materiál z verejného priestranstva odstránený ešte počas dňa, v ktorom bol na verejné priestranstvo umiestnený, daň za užívanie verejného priestranstva sa nevyberá)
D. Za umiestn. zariadení cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií – sadzba 50,- Sk/m2/deň.
E. Za stavbárske lešenie a iné konštrukcie – sadzba 10,- Sk/m2/deň.
F. Za umiestn. strojov, prístrojov, výkon prác s nimi – sadzba 10,- Sk/m2/deň.
(napr. okružná píla, ohýbačka kovových materiálov, a pod.)
G. Za vyhradenie priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska pre jedno vozidlo sa
určuje paušálna ročná daň 5.000,- Sk.
H. Daň za trvalé parkovanie vozidla mimo komerčne využívaného parkoviska sa
stanovuje:
a) pre osobné vozidlá na 1.000,- Sk mesačne;
b) pre dodávky a minibusy na 3.000,- Sk mesačne;
c) pre nákladné vozidlá a autobusy na 5.000,- Sk mesačne.
za každý aj neúplný mesiac, počas ktorého je verejné priestranstvo užívané vyššie uvedeným spôsobom.
I. Daň za vykonanie rozkopávky na verejnom priestranstve, na ktorú bolo vydané
povolenie MsÚ je stanovená vo výške 20,- Sk/m2/deň.
J. Daň za ostatný bližšie nešpecifikovaný záber ver. priestr. - sadzba 10,- Sk/m2/deň.
K. Daň za nepovolené užívanie verejného priestranstva - sadzba 100,-Skm2/deň.

Sadzba dane sa počíta za každý aj neúplný m2 a za každý aj neúplný deň.

Článok 24
Vznik a zánik daňovej povinnosti

 


1. Vznik povinnosti platenia dane začína dňom uvedeným v dohode o užívaní verejného priestranstva alebo v povolení vydanom MsÚ, dňom, ktorý je uvedený v oznámení daňovníka o začatí užívania verejného priestranstva, prípadne dňom určeným na základe miestneho zisťovania upraveného právnym predpisom.
2. Daňová povinnosť zaniká dňom, ktorý je uvedený ako posledný deň užívania verejného priestranstva v dohode alebo povolení, prípadne, keď daňovník oznámil, že užívanie verejného priestranstva skončilo, zariadenie bolo odstránené a verejné priestranstvo uviedol daňovník do pôvodného stavu, resp. dňom určeným na základe miestneho zisťovania upraveného právnym predpisom.

Článok 25
Oznamovacia povinnosť

 


1. V prípade užívania verejného priestranstva na základe dohody s MsÚ je záujemca povinný uzatvoriť uvedenú dohodu najmenej 3 pracovné dni pred začiatkom užívania verejného priestranstva.
2. V prípade vyhradenia priestoru z verejného priestranstva ako parkoviska je záujemca povinný požiadať o povolenie MsÚ najmenej 14 pracovných dní pred začiatkom užívania verejného priestranstva na uvedený účel.
3. V prípade zabratia verejného priestranstva na vykonanie rozkopávky je záujemca povinný požiadať o povolenie (rozhodnutie) MsÚ najmenej 3 pracovné dni pred začiatkom užívania verejného priestranstva na uvedený účel.
4. V prípade užívania verejného priestranstva na základe oznámenia musí byť toto oznámenie doručené do podateľne MsÚ najneskôr tri pracovné dni pred začatím užívania verejného priestranstva.
5. Ak sa verejné priestranstvo užíva bez splnenia oznamovacej povinnosti podľa bodov č. 1. až č. 4. tohto článku, považuje sa užívanie verejného priestranstva za nepovolené. Nepovoleným užívaním je aj užívanie verejného priestranstva v rozpore s dohodou v zmysle čl. 19 ods. 4, užívanie verejného priestranstva v rozpore s povolením v zmysle čl. 19 ods. 5, užívanie verejného priestranstva v rozpore s rozhodnutím podľa čl. 19 ods. 6 a užívanie verejného priestranstva v rozpore s oznámením podľa čl. 19 ods. 7. tohto VZN.

Článok 26
Splatnosť dane

 


1. Daň za prechodné užívanie verejného priestranstva je splatná v hotovosti do pokladne MsÚ pri vydaní povolenia alebo pri podpise dohody o užívaní verejného priestranstva.
2. Daň za dlhodobé užívanie verejného priestranstva je splatná v lehote stanovenej dohodou o užívaní verejného priestranstva.
3. V ostatných prípadoch je daň za užívanie verejného priestranstva splatná v lehote uvedenej v platobnom výmere.

Piata časť
Daň za ubytovanie

Článok 27
Predmet dane

 


Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení, ktoré sa nachádza na území mesta Bojnice.

Článok 28
Daňovník a platiteľ dane

 


Daňovníkom je fyzická osoba, ktorá sa v zariadení odplatne prechodne ubytuje. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

Článok 29
Základ dane

 


Základom dane je počet prenocovaní.

Článok 30
Sadzba dane

 


1. Sadzba dane je:
a) 15,- Sk za deti nad 6 rokov do 18 rokov veku za osobu a prenocovanie;
b) 30,- Sk za osoby nad 18 rokov veku za osobu a prenocovanie.
2. Daň v stanovenej výške pre mesto vyberá a ručí zaň fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytla prechodné ubytovanie. Uvedenú daň je povinná platiť mesačne a vyúčtovať ju do 15.12. bežného roka MsÚ – finančnému oddeleniu. Spolu s vyúčtovaním je povinná predložiť knihu ubytovaných.

Článok 31
Oslobodenie od dane

 


Daň neplatí:
a) nevidomá osoba, bezvládna osoba a držiteľ preukazu ZŤP alebo ZŤP/S (zdravotne ťažko postihnutý so sprievodcom) a jej sprievodca;
b) dieťa do 6 rokov veku;
c) osoba, ktorá je účastníkom kultúrnych, športových a spoločenských akcií, družobných návštev, a pod., ktoré sú organizované mestom, príspevkovými alebo rozpočtovými organizáciami mesta;
d) osoba, ktorá organizuje alebo sa zúčastňuje akcií súvisiacich s prevenciou drogových závislostí.

Šiesta časť
Daň za predajné automaty

Článok 32
Predmet dane

 


Daň sa platí za umiestnenie prístrojov a automatov (ďalej len „predajné automaty“), ktoré vydávajú tovar za odplatu.

Článok 33
Daňovník

 


Daňovníkom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty prevádzkuje.

Článok 34
Základ dane

 


Základom dane je počet predajných automatov.

Článok 35
Sadzba dane

Sadzba dane je:
a) za jeden predajný automat vydávajúci ochranné zdravotné pomôcky za každý aj začatý kalendárny rok 1.000,- Sk ročne;
b) za ostatné predajné automaty za každý aj začatý kalendárny rok 3.000,- Sk ročne.
Daň je splatná v lehote stanovenej platobným výmerom.

Článok 36
Vznik a zánik daňovej povinnosti

 


Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom ukončenia ich prevádzkovania. Začatím prevádzkovania sa rozumie deň uvedený v ohlásení, prípadne deň zistený podľa vykonaného miestneho zisťovania. Ukončením prevádzkovania sa rozumie deň uvedený v ohlásení o ukončení prevádzkovania predajného automatu, prípadne deň zistený vykonaným miestnym zisťovaním.

Článok 37
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

 


1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti do 30 dní od jej vzniku a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňová povinnosť vznikla.
2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň splatná do 15 dní odo dňa doručenia platobného výmeru.
3. Zmeny všetkých údajov uvedených v oznámení o začatí alebo ukončení prevádzkovania je daňovník povinný písomne oznámiť mestu v lehote 10 dní po ich uskutočnení. Ak sa jedná o zmenu umiestnenia automatu, túto skutočnosť je daňovník povinný oznámiť mestu najneskôr v deň uskutočnenia zmeny.
Daňovník v oznámení uvedie:
plné obchodné meno, IČO, miesto podnikania;
výrobné číslo a druh automatu;
a) adresu prevádzkarne alebo miesta, kde sa automat nachádza;
b) telefonický, faxový prípadne emailový kontakt na seba alebo zodpovednú osobu;
c) deň začatia, prípadne zmeny alebo ukončenie prevádzkovania automatu.
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa čl. 36, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.,
5. Daňovník je povinný umiestniť na vlastné náklady na každý predajný automat identifikačný štítok tak, aby bol dobre viditeľný pri bežnom používaní automatu. Identifikačný štítok musí obsahovať tieto údaje:
a) názov firmy, resp. meno podnikateľa, IČO;
b) výrobné číslo a druh automatu;
c) adresa prevádzkarne alebo miesta, kde sa automat nachádza;
d) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

Siedma časť
Daň za nevýherné hracie prístroje

Článok 38
Predmet dane

 


1. Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).
2. Nevýherné hracie prístroje sú:
a) elektronické prístroje na počítačové hry;
b) mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Článok 39
Daňovník

 


Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nevýherné hracie prístroje prevádzkuje.

Článok 40
Základ dane

 

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Článok 41
Sadzba dane

 


Sadzba dane je 5.000,-Sk za jeden nevýherný hrací prístroj za kalendárny rok. Daň je splatná v lehote uvedenej v platobnom výmere.

Článok 42
Vznik a zánik daňovej povinnosti

 


Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja a zaniká dňom ukončenia jeho prevádzkovania. Začatím prevádzkovania sa rozumie deň uvedený v ohlásení, prípadne deň zistený podľa vykonaného miestneho zisťovania. Ukončením prevádzkovania sa rozumie deň uvedený v ohlásení o ukončení prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja, prípadne deň zistený podľa vykonaného miestneho zisťovania.

Článok 43
Oznamovacia povinnosť a platenie dane

 


1. Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti a v tejto lehote zaplatiť daň na zdaňovacie obdobie alebo pomernú časť dane na zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, v ktorom vznikla daňová povinnosť.
2. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná v lehote uvedenej v platobnom výmere.
3. Zmeny všetkých údajov uvedených v oznámení o začatí alebo ukončení prevádzkovania je daňovník povinný písomne oznámiť mestu v lehote 10 dní po ich uskutočnení. Ak ide o zmenu umiestnenia nevýherného hracieho prístroja, túto skutočnosť je daňovník povinný oznámiť mestu najneskôr v deň uskutočnenia zmeny.
Daňovník v oznámení uvedie:
- plné obchodné meno, IČO, miesto podnikania;
- výrobné číslo a druh nevýherného hracieho prístroja;
- adresu prevádzkarne alebo miesta, kde sa nevýherný hrací prístroj nachádza;
- telefonický, faxový prípadne emailový kontakt na seba alebo zodpovednú osobu;
- deň začatia, prípadne zmeny alebo ukončenie prevádzkovania nevýherného hracieho prístroja.
4. Ak daňová povinnosť zanikne v priebehu zdaňovacieho obdobia a daňovník to oznámi správcovi dane najneskôr do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti podľa čl. 42, správca dane vráti pomernú časť dane za zostávajúce dni zdaňovacieho obdobia, za ktoré bola daň zaplatená.
5. Daňovník je povinný umiestniť na vlastné náklady na každý nevýherný hrací prístroj identifikačný štítok tak, aby bol dobre viditeľný pri bežnom používaní nevýherného hracieho prístroja.
Identifikačný štítok musí obsahovať tieto údaje:
e) názov firmy, resp. meno podnikateľa, IČO;
f) výrobné číslo a druh automatu;
g) adresa prevádzkarne alebo miesta, kde sa nevýherný hrací prístroj nachádza;
h) dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania.

Ôsma časť
Záverečné ustanovenia

Článok 44
Účinnosť

 


1. VZN č. 2/2007 o miestnych daniach bolo schválené uznesením MsZ č. 283/2007 dňa 21.11.2007.

2. VZN č. 2/2007 o miestnych daniach nadobúda účinnosť dňa 1. januára 2008.

Článok 45
Zrušovacie ustanovenie
Nadobudnutím účinnosti VZN č. 2/2007 o miestnych daniach sa ruší VZN č. 17/2006 o miestnych daniach.


František Tám
primátor mesta


VZN č. 2/2007 bolo po schválení MsZ zverejnené 28.11.2007 po dobu 15 dní.

 

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka