Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 6/1996 o fonde rozvoja bývania

Schválené: 21.8.1996

Vyhlásené: 22.8.1996

Účinnosť: 5.9.1996

MsZ v Bojniciach podľa 6 a 11, ods. 3, písm. c/, zákona SNR č. 369/1996 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (úplné znenie zákon č. 481/92 Zb.), v zmysle 31, zákona NR SR č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách a v zmysle 30, zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, vydáva pre mesto Bojnice

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/1996
o fonde rozvoja bývania

 

Článok 1
Základné ustanovenia

1. Mesto Bojnice zriaďuje fond rozvoja bývania (ďalej len fond) ako vlastný mimorozpočtový peňažný fond určený na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta.

2. Správu fondu vykonáva mesto Bojnice prostredníctvom svojho mestského zastupiteľstva.

Článok 2
Zdroje fondu

1. Zdrojmi fondu sú:
a/ príjmy z predaja bytov a nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj priľahlých pozemkov,
b/ prevod z rozpočtu mesta,
c/ zostatok z predchádzajúceho roka,
d/ úvery,
e/ združené prostriedky fyzických aj právnických osôb,
f/ dary.


Článok 3
Použitie prostriedkov fondu

1. Prostriedky fondu možno použiť na:
a/ novú výstavbu bytov, vrátane výkupu pozemkov pre uvedenú výstavbu,
b/ rekonštrukciu bytových domov s vytvorením bytov v podkrovných a suterénnych priestoroch,
c/rekonštrukciu bytov, s cieľom zvýšenia štandardu bývania alebo rozšírenia obytnej plochy,
d/ zatepľovanie bytových domov,
e/ rekonštrukciu tepelných zdrojov,
f/ výstavbu a obnovu infraštruktúry mesta:
- opravy, rekonštrukcie a výstavba chodníkov,
- opravy, rekonštrukcie a výstavba obchodných priestorov
- opravy, rekonštrukcie a výstavba kanalizácie, vodovodu, plynofikácie a elektrickej siete,
- opravy, rekonštrukcie a výstavba kultúrnych zariadení.

2. O priorite použitia prostriedkov fondu rozhodne mestské zastupiteľstvo vždy na jeden rok pri schvaľovaní rozpočtu mesta.

3. Nevyčerpané prostriedky fondu prechádzajú do ďalšieho roka.

Článok 4
Kontrola

1. Kontrolu použitia prostriedkov fondu vykonáva mesto Bojnice, prostredníctvom hlavného kontrolóra.

Článok 5
Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach.

2. Toto VZN bolo schválené MsZ v Bojniciach dňa 21. augusta 1996 a nadobúda platnosť dňom 5. september 1996.


PhDr. Slavomír Solárik, v.r.
primátor mesta

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka