Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 3/1997 o záväzných častiach územného plánu sídelného útvaru kúpeľného miesta Bojnice

Účinnosť: 2.1.1998

Mestské zastupiteľstvo Bojnice schválilo podľa § 6, zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 29, ods. 2, zák. č. 50/76 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení zák. č. 103/90 Zb., zák. č. 262/92 Zb. a zák. č. 229/97 Z. z. a násl. vyhl. toto všeobecne záväzné nariadenia:

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/1997
o záväzných častiach územného plánu sídelného útvaru Kúpeľného miesta Bojnice

 

ČASŤ PRVÁ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Účel všeobecne záväzného nariadenia


1. Všeobecne záväzné nariadenie /VZN/ vymedzuje záväzné časti ÚPN SÚ Bojnice, schváleného mestským zastupiteľstvom Bojnice, dňa 17. 12. 1997.

2. Nariadenie stanovuje funkčné a priestorové usporiadanie územia a podmienky jeho zastaviteľnosti a vymedzuje plochy pre verejnoprospešné stavby /VPS/.

Článok 2
Rozsah platnosti


Toto VZN platí pre územie mesta Bojnice, ktoré je vymedzené jeho katastrálnymi hranicami.
Hranica riešeného územia je zakreslená vo výkresoch grafickej časti v M 1 : 50 000 a v M 1 : 5 000.

Článok 3
Vymedzenie pojmov

1. Záväzné regulatívy sú:
a/ zásady pre usporiadanie územia
b/ limity využitia územia


ČASŤ DRUHÁ
ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY

Článok 4

Sídelný útvar Bojnice je súčasťou územia okresu Prievidza v rámci Trenčianskeho kraja.


Článok 5
Funkčné usporiadanie

Vymedzenému funkčnému využitiu územia a plôch musí zodpovedať spôsob jeho využitia a najmä účel umiestňovaných a povoľovaných stavieb, vrátane ich zmien a zmien ich využitia. Stavby a iné opatrenia, ktoré vymedzenému funkčnému využitiu nezodpovedajú, nesmú byť na tomto území umiestnené alebo povolené. Funkčné využitie územia a plôch je vymedzené vo výkrese č. 2, schváleného ÚPN SÚ Kúpeľného miesta Bojnice.


Článok 6
Priestorové usporiadanie

Viď: Návrh regulatívov územného rozvoja


Článok 7
Limity využitia územia

Viď: Návrh regulatívov územného rozvoja


Článok 8
Usporiadanie dopravy

Viď: Návrh regulatívov územného rozvoja


Článok 9
Usporiadanie a limity technického vybavenia

Viď: Návrh regulatívov územného rozvoja


Článok 10
Ostatné limity využitia územia a ďalšie obmedzenia

Viď: Návrh regulatívov územného rozvoja, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu k textovej časti ÚPN SÚ Bojnice.


ČASŤ TRETIA
PLOCHY PRE VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY

Článok 11

1. Plochy pre verejnoprospešné stavby sú vymedzené vo výkrese č. 6 schváleného ÚPN SÚ Bojnice.

2. Zoznam verejnoprospešných stavieb je uvedený v sprievodnej správe, jej kapituly č. 14, strana 109 – 111.

Článok 12

Vymedzenie plôch pre VPS je podkladom pre prípadne vyvlastenie pozemkov, alebo stavieb podľa § 108, ods. 2, písm. a) stavebného zákona, pokiaľ nebude možné potrebných majetkovoprávnych vzťahov a operácii dosiahnuť dohodou alebo iným spôsobom.


ČASŤ ŠTVRTÁ
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 13

Dokumentácia Územného plánu sídelného útvaru Bojnice je uložená na Mestskom úrade v Bojniciach.

Článok 14

Toto VZN nadobúda účinnosť dňom 2. januára 1998


PhDr. Slavomír Solárik, v.r.
primátor mesta

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka