Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 3/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach + doplnok č. 1

Schválené: 29.7.1998

Vyhlásené: 30.7.1998

Účinnosť: 13.8.1998

Platné do: 31.12.2006

Nahradené: VZN-14-2006

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach podľa paragrafu 11 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov sa uznieslo na tomto všeobecne záväznom nariadení:


Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/1998
o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestachÚvodné ustanovenie

Paragraf 1
Predmet

Toto nariadenie upravuje podmienky predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach, úlohy mesta pri zriaďovaní a povoľovaní trhových miest, povinnosti fyzických a právnických osôb pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach a oprávnenia orgánov dozoru pri kontrole dodržiavania tohto nariadenia vo väzbe na zákon NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov /ďalej len zákon NR SR č. 178/1998 Z. z./

Paragraf 2
Základné pojmy

1. Na účely tohto nariadenia sa rozumie:
a/ trhovým miestom – trhovisko, tržnica, príležitostný trh a ambulantný predaj,
b/ trhoviskom – nekryté alebo čiastočne kryté priestranstvo, trvale vyhradené na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb,
c/ tržnicou – kryté zariadenie trvale účelovo určené na predaj výrobkov a poskytovanie služieb v prevádzkárňach 1/ a na prenosných predajných zariadeniach,
d/ príležitostným trhom – predaj výrobkov a poskytovanie služieb na priestranstve dočasne určenom na takýto predaj, najmä jarmoky, sezónne a výročné trhy a predaj vlastných použitých textilných, odevných, športových a iných spotrebných výrobkov, v primeranom množstve občanmi medzi sebou,
e/ ambulantným predajom – predaj v stánkoch s dočasným stanovišťom, predaj na prenosných predajných zariadeniach, predaj v pojazdnej predajni a sezónny predaj na verejnom priestranstve pred prevádzkárňou. Za stánok s dočasným stanovišťom a za prenosné predajné zariadenie sa nepovažuje predajné zariadenie, na ktorého zariadenie sa vyžaduje stavebné povolenie podľa osobitného predpisu 2/.

2. Za trhové miesto sa považuje aj priestranstvo alebo nebytový priestor, ktorý nie je prevádzkárňou 1/, ale fyzická alebo právnická osoba, ktorá je jeho vlastníkom, ho prenajme na ambulantný predaj.

3. Stánok s trvalým stanovišťom – trhové miesto /predajný stánok/ s trvalo určeným miestom a prideleným číslom na trhovisku.
Stánok s dočasným stanovišťom – ambulantný predaj, predaj tovaru a poskytovanie služieb v rôznych stánkoch s dočasným stanovišťom a na prenosných predajných zariadeniach /stoly, pulty, kiosky, stojany a pod./ na verejných priestranstvách v meste.

Paragraf 3
Povolenie na zriadenie trhového miesta

1. Povolenie na zriadenie trhového miesta, s výnimkou prenosných predajných zariadení a pojazdných predajní vydáva mesto.
2. Povoľovanie prenosných predajných zariadení, pojazdných predajní a zariadení slúžiacich na poskytovanie služieb sa riadi ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia mesta o miestnych poplatkoch na území mesta Bojnice, za užívanie verejného priestranstva.

Paragraf 4
Predaj výrobkov a poskytovanie služieb

1. Predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach musí vyhovovať všeobecným technickým, hygienickým a prevádzkovým podmienkam podľa platných právnych noriem 3/.
2. Povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach vydáva mesto.
3. Na území mesta Bojnice sú na sústredený predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach vyhradené nasledovné trhoviská:
- Trhovisko pri Nemocnici s poliklinikou Prievidza, so sídlom v Bojniciach
- Trhovisko – pri kúpalisku Čajka

4. Predaj výrobkov
Na trhových miestach sa môžu predávať nasledovné druhy výrobkov:
a/ potravinárske výrobky /za podmienok dodržiavania všeobecných, technických, hygienických a prevádzkových podmienok, podľa osobitných predpisov 3/ 18/
- v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách
- počas konania príležitostných trhov, pričom sortiment určí mesto v povolení na predaj výrobkov
- v zariadeniach pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom /terasy/
b/ rastlinné výrobky z pestovateľskej činnosti /ovocie, zelenina, kvety/
- v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách
- počas konania príležitostných trhov
- pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom
c/ osivá /za podmienok dodržiavania zákona NR SR č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách/
- v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách
- pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom
d/ lesné plodiny /pri predaji je potrebný doklad o ich nadobudnutí podľa osobitného predpisu 17/
- v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách
e/ živočíšne výrobky z vlastnej chovateľskej činnosti /za podmienok dodržania vyhlášky č. 121/1987 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov a zákona NR SR č. 152/1995 o potravinách/
- v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, len nasledovné druhy: - slepačie vajcia
- včelí med
f/ spotrebné výrobky /textilné výrobky, odevné výrobky, obuv, domáce potreby, elektrotechnické výrobky, výrobky spotrebnej elektroniky, drobný tovar, papierenské výrobky, kozmetika, drogériový tovar, športové potreby a hračky/
- v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách
- na príležitostných trhoch
- pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom

5. Poskytovanie služieb
Na trhových miestach možno poskytovať nasledovné druhy služieb:
a/ pohostinské a reštauračné služby, rýchle občerstvenie a stravovanie podľa osobitných predpisov 11/ a na nasledovných trhových miestach:
- počas konania príležitostných trhov, pričom sortiment určí mesto v povolení na predaj výrobkov a občerstvenia /ambulantný predaj/
- v prevádzkárňach /stavby s dočasným užívaním/, pričom sortiment určí mesto v povolení na predaj výrobkov a občerstvenia
- v zariadeniach pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom /terasy/
b/ brúsenie nožov, nožníc a nástrojov
c/ oprava dáždnikov
d/ oprava a čistenie obuvi
e/ kľúčové služby

Služby poskytované v rozsahu bodov b – e/ možno vykonávať:
- v stánkoch s trvalým stanovišťom, resp. ambulantným predajom na prenosných alebo pojazdných predajniach

6. Ambulantný predaj v meste
/možno vykonávať v rozsahu stanovenom zákonom NR SR č. 178/1998 Z. z./.

Paragraf 5
Druh, obdobie konania a rozsah príležitostných trhov na trhových miestach

1. Trhové miesta:
a/ Ulička medzi fontánou a bránou v hradnom múriku kúpaliska Čajka - sezónne trhy pri príležitosti letnej turistickej sezóny
b/ Hradná priekopa – príležitostný trh pri príležitosti „Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel“
c/ Hurbanovo námestie /predvestibulie Ms KS, chodník pred budovou MsKS, park a miestna komunikácia – príležitostný trh pri príležitosti Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel, Mestských dní, Festivalu rozprávky, Dni majstrov Hornej Nitry, Babie leto s umením a pod./

2. Termín konania príležitostných trhov ako aj druh predávaného sortimentu a poskytovania služieb oznámi mesto v mestskom rozhlase 7 dní vopred.

3. Priestranstvá alebo nebytové priestory vo vlastníctve fyzických, resp. právnických osôb, ktoré nie sú prevádzkárňami, môžu byť prenajaté na ambulantný predaj / stánky s dočasným stanovišťom/ po predchádzajúcom povolení mesta na predaj výrobkov a poskytovanie služieb.


Paragraf 6
Trhové dni, predajný a prevádzkový čas pre trhoviská a príležitostné trhy

1. Trhové dni, predajný a prevádzkový čas stanovujú trhové poriadky. Čas sa riadi vo väzbe na ročné obdobia.
2. Trhové dni, ktoré budú upresnené v trhových poriadkoch môžu byť v dňoch pondelok – nedeľa.

Predajný čas môže byť v rozpätí od 7,00 hod. – 19,00 hod.
Prevádzkový čas môže byť v rozpätí od 6,00 hod. – 20,00 hod.

Trhové poriadky stanovujú presný predajný a prevádzkový čas pre jednotlivé trhové miesta.

Paragraf 7
Ďalšie skutočnosti dôležité z hľadiska mesta

1. Správu príležitostných trhov, ktoré sa konajú na pozemkoch mesta, zveruje mesto Technickým službám mesta Bojnice a Mestskému kultúrnemu stredisku v Bojniciach.

2. Správu trhových miest s ambulantným predajom vykonáva mesto. Ak je trhovým miestom priestranstvo alebo nebytový priestor podľa paragrafu 2, ods. 2, Zák. NR SR č. 178/1998, za správcu trhového miesta sa považuje ich prenajímateľ.

3. Správca trhoviska zaistí bezpečnosť na trhoviskách na vlastné náklady.
Orientačný plán trhoviska ako aj trhový poriadok je správca trhoviska povinný umiestniť – zverejniť na viditeľnom mieste trhoviska.
Estetický vzhľad stánkov s trvalým stanovišťom na trhovisku musí byť jednotný.
Za čistotu priestorov trhoviska po ukončení prevádzkovania je zodpovedný jeho správca.

Paragraf 8
Zákaz predaja výrobkov na trhových miestach


1. Na trhových miestach sa zakazuje predávať:

a/ zbrane a strelivo 4/
b/ výbušniny 5/ a pyrotechnické výrobky 6/
c/ tlač a iné veci, ktoré ohrozujú mravnosť 7/
d/ tabak a tabakové výrobky 8/
e/ lieh, destiláty a spotrebiteľsky balené alkoholické nápoje
f/ jedy, omamné a psychotronické látky 9/
g/ lieky 10/
h/ automobily, motocykle, ich súčiastky a príslušenstvo
i/ chránené druhy živočíchov 17/ a nebezpečné živočíchy 20/
j/ živé zvieratá s výnimkou trhových konzumných rýb 19/, zákaz sa nevzťahuje na propagačné predajné podujatia a zvody zvierat organizované zväzmi a združeniami chovateľov.

2. V meste Bojnice je zakázaný predaj výrobkov a poskytovanie služieb mimo určených trhových miest, ďalej zo zeme a z podložky.

Paragraf 9
Práva a povinnosti správcu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu

1. Správu trhoviska, tržnice a príležitostného trhu, ktoré sú vo vlastníctve mesta, vykonáva mesto. Túto správu môže mesto zveriť právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá má na túto činnosť príslušné živnostenské oprávnenie ďalej len /„správca trhoviska“/.

2. Pre trhovisko, tržnicu a príležitostný trh je správca trhoviska povinný vypracovať trhový poriadok a zverejniť ho na viditeľnom mieste.

3. Trhový poriadok musí obsahovať:

a/ určenie priestranstva trhoviska, tržnice a príležitostného trhu
b/ označenie trhoviska, tržnice a príležitostného trhu údajmi o druhoch predávaných výrobkov a poskytovaných služieb
c/ podmienky, za ktorých možno predaj výrobkov a poskytovanie služieb vykonávať
d/ údaje o trhových dňoch, predajnom a prevádzkovom čase
e/ pravidlá prenajímania prenosných predajných zariadení
f/ spôsob určenia nájomného za predajné zariadenie alebo za prenajatú plochu alebo cenník vstupného na príležitostných trhoch
g/ pravidlá dodržiavania čistoty a hygieny počas predaja výrobkov

4. Správca trhoviska je povinný zabezpečiť dodržiavanie trhového poriadku a ostatných podmienok pri predaji výrobkov a poskytovaní služieb a vykonávať kontrolu predávajúcich, v rozsahu zákona NR SR č. 178/1998 Z. z.


Paragraf 10
Osoby oprávnené predávať výrobky a poskytovať služby na trhových miestach

Na trhových miestach môžu na základe povolenia mesta predávať výrobky a poskytovať služby:

a/ fyzické osoby a právnické osoby oprávnené na podnikanie podľa osobitných predpisov 1/ 12/,
b/ fyzické osoby predávajúce rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti alebo lesné plodiny 13/,
c/ občania predávajúci vlastné použité výrobky v primeranom množstve medzi sebou.

Paragraf 11
Povinnosti predávajúcich na trhových miestach

1. Predávajúcim 3/ sa na účely tohto nariadenia rozumie podnikateľ 12/, ktorý spotrebiteľovi predáva výrobky, alebo poskytuje služby, fyzická osoba, ktorá predáva spotrebiteľovi rastlinné a živočíšne výrobky z vlastnej drobnej pestovateľskej alebo chovateľskej činnosti a lesné plodiny.

2. Predávajúci na trhovom mieste je povinný:
a/ označiť svoje predajné zariadenie podľa osobitných predpisov 1/, 3/,
b/ dodržiavať trhový poriadok trhoviska, tržnice a príležitostného trhu,
c/ používať elektronickú registračnú pokladnicu podľa osobitných predpisov 14/,
d/ udržiavať miesto predaja výrobkov a poskytovania služieb v čistote, po skončení predaja zanechať predajné miesto čisté a upratané,
e/ zreteľne označiť predávané výrobky a poskytované služby cenou, 3/ 15/,
f/ viesť autorizovanú inšpekčnú knihu podľa osobitných predpisov 1/, 16/, s výnimkou osôb uvedených v paragrafe 10, písm. b, c, tohto nariadenia,
g/ doklad o oprávnení na podnikanie, povolenie na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste a preukaz totožnosti.

Ostatné náležitosti v súlade so zákonom NR SR č. 178/1998 Z. z.

Paragraf 12
Orgány dozoru a sankcie

1. Dozor nad dodržiavaním tohto zákona vykonávajú:
a/ Slovenská obchodná inšpekcia
b/ Okresný úrad Prievidza
c/ Mesto – poverení pracovníci MsÚ Bojnice
d/ Mestská polícia v Bojniciach, v rozsahu vlastných kompetencií

2. Orgány dozoru môžu uložiť pokutu:

a/ od 50 000 – 500 000,- Sk fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá zriadila trhové miesto bez povolenia mesta v paragrafe 3, odstavec 1 tohto nariadenia, alebo správcovi trhoviska za porušenie povinnosti podľa paragrafu 5, odst. 1 a 3, zák. NR SR č. 178/1998 a par. 9 tohoto nariadenia.

b/ od 5 000 – 500 000,- Sk fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá predáva výrobky a poskytuje služby na trhovom mieste bez povolenia paragr. 4, ods. 2 tohto nariadenia, alebo ktorá predáva na trhovom mieste výrobky, ktorých predaj je zakázaný alebo ktoré nie sú určené obcou na predaj, alebo predáva výrobky, ktoré sa môžu predávať len v prevádzkárňach tržníc, v stánkoch s trvalým stanovišťom na trhoviskách, na príležitostných trhoch a pred prevádzkárňou jej prevádzkovateľom, mimo takto určených miest.

3. Oprávnenia dozorných, inšpekčných a iných orgánov a ukladania pokút podľa osobitných predpisov nie sú týmto VZN dotknuté.

Paragraf 13
Zrušovacie a záverečné ustanovenie

1. Dňom nadobudnutia účinnosti zák. NR SR č. 178/1998 Z. z. stráca účinnosť VZN mesta Bojnice č. 2/1994, zo dňa 4. mája 1994, o podmienkach predaja na trhoviskách a trhových miestach.

2. Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobná úprava, odkazuje sa na zákon NR SR č. 178/1998 Z. z.

3. Toto VZN mesta Bojnice bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bojniciach dňa 29. júla 1998.

4. VZN nadobúda účinnosť dňom 13. augusta 1998.

5. Toto VZN mesta Bojnice má tieto prílohy:
a/ Trhový poriadok trhoviska pri Nemocnici s poliklinikou Prievidza, so sídlom v Bojniciach /stánky s trvalým stanovišťom/.
b/ Trhový poriadok trhoviska pri kúpalisku Čajka /stánky s trvalým stanovišťom/.
c/ Trhové poriadky pre trhové miesta:
- Ulička medzi fontánou a bránou v hradnom múriku kúpaliska Čajka
- Hradná priekopa
- Hurbanovo námestie

Vysvetlivky k odkazom:
1/ Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov
2/ Zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení neskorších predpisov
3/ Zákon č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zák. č. 152/1995 Z. z. o potravinách, zák. č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov. Vyhl. Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 246/1995 Z. z. o certifikácií výrobkov
4/ Zák. č. 246/1993 Z. z. o zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov
5/ Zák. č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov
6/ Vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch
7/ Zák. č. 445/1990 Zb., ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť
8/ Zák. č. 67/1997 Z. z. o ochrane nefajčiarov
9/ Nariadenie vlády SSR č. 206/1988 Zb. o jedoch a niektorých iných látkach škodlivých zdraviu v znení neskorších predpisov
10/ Zák. č. 277/1994 Z. z. o zdravotne starostlivosti
11/ Vyhl. MH SR č. 125/1995 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia pohostinských prevádzkární a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do skupín a kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na zaraďovanie do tried
12/ Zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
13/ Zák. č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov
14/ Zák. č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov, Vyhl. č. MF SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou
15/ Zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách
16/ Vyhl. MV SR č. 133/1994 Z. z. o inšpekčných knihách a zák. č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku SR
17/ Zák. č. 287/1994 Z. z. o ochrane prírody a krajiny
18/ Vyhl. MP SR č. 36/1997 Z. z. o ohlasovaní výroby potravín, tabakových výrobkov a kozmetických prostriedkov a o podmienkach ich uvádzania do obehu
19/ Vyhl. FMPaV č. 121/1987 Zb. o zabezpečovaní zdravotnej nezávadnosti živočíšnych produktov
20/ Zákon NR SR č. 115/1995 o ochrane zvierat

 

Doplnok č. 1
k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/1998 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach


Paragraf 4
PREDAJ VÝROBKOV A POSKYTOVANIE SLUŽIEB

bod 3/ nový text: Trhové miesta na území mesta sú:

- trhovisko pri Nemocnici s poliklinikou Prievidza, so sídlom v Bojniciach
- trhovisko – ulička medzi fontánou a bránou v hradnom múre ku kúpalisku Čajka
- trhovisko pred kúpaliskom Čajka
- trhovisko v okolí MsKS

Na trhoviskách sa nepovoľuje ambulantný predaj na prenosných predajných zariadeniach.

Paragraf 5
DRUH, OBDOBIE KONANIA A ROZSAH PRÍLEŽITOSTNÝCH TRHOV NA TRHOVÝCH MIESTACH

bod 1/ nový text: Na území mesta sa povoľujú tieto tradičné jarmoky a príležitostné trhy:

- veľkonočné trhy,
- jarmok pri príležitosti Medzinárodného festivalu duchov a strašidiel – hradná priekopa a Hurbanovo námestie /predvestibulie MsKS, chodník pred budovou MsKS, park a miestna komunikácia/,
- Bojnický jarmok v priestoroch hradnej priekopy a Hurbanovho námestia,
- Deň festivalu rozprávky v priestoroch hradnej priekopy a Hurbanovho námestia,
- Deň majstrov Hornej Nitry – Kúpeľná alej a Hurbanovo námestie,
- Babie leto s umením na Hurbanovom námestí,
- Martinský jarmok na Hurbanovom námestí,
- príležitostné trhy v Kultúrnom dome na Hurbanovom námestí – predšatňový priestor a vestibul,
- príležitostné trhy v Kultúrnom dome – DML na Moyzesovej ul. – veľká sála

Ďalšie príležitostné trhy organizované mestom budú oznámené verejnou vyhláškou obvyklým spôsobom, kde budú uvedené organizačné pokyny, a to: miesto, spôsob, čas konania, sortiment výrobkov povolený na predaj a rozsah poskytovaných služieb.

Paragraf 12
ORGÁNY DOZORU A SANKCIE

bod 2/ úvodná veta znie: Orgány dozoru môžu uložiť pokutu do 500 000,- Sk.
písm. a/ vypúšťajú sa slová od 5 000,- Sk do 500 000,- Sk,
písm. b/ vypúšťajú sa slová od 5 000,- Sk do 500 000,- Sk.

Paragraf 13
ZRUŠOVACIE A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

bod 5/ písm. c sa dopĺňa o zarážku:

- Mestské kultúrne stredisko v Bojniciach

Doplnok č. 1 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Bojniciach, konaným dňa 26. 4. 2000, uznesením č. 24/2000 a nadobúda účinnosť 15 – tym dňom od jeho zverejnenia.


Ján Holička, v.r.
primátor mesta Bojnice

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka