Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 4/2002 o Urbanistickej štúdii centrálnej mestskej zóny mesta Bojnice

Schválené: 4.12.2002

Účinnosť: 20.12.2002

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach na Základe ustanovenia Zákona SNR č. 369/1990 Z. z., §4 odst. 3 a § 6 o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovení Zákona NR SR č. 237 /2000 Z. z. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, § 27 odst. 2, ktorým sa stanovuje záväznosť územnoplánovacej dokumentácie, vydáva toto

 

VZN mesta Bojnice č. 4/2002
O Urbanistickej štúdii centrálnej mestskej zóny mesta Bojnice,
ktorým sa vyhlasujú tieto záväzné časti

 

§ 1
Úvodné ustanovenia


1 / Toto všeobecne záväzné nariadenie sa vydáva za účelom zabezpečenia
záväzného dokumentu spracovaného formou zásad a regulatívov pre racionálne
rozhodovanie o ďalšom urbanistickom, architektonickom a dopravnom usporiadaní centrálnej mestskej a pamiatkovej zóny.

2 / Jedným z cieľov stanovenia regulatívov ďalšieho vývoja centrálnej mestskej zóny prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia, je dosiahnutie súladu uplatňovania zásad pamiatkovej starostlivosti s výhľadovými potrebami rozvoja celomestských centrálnych funkcií v tomto priestore.

3 / Záväzné časti dokumentácie, ktoré sú formulované ako zásady a regulatívy sú záväzne pre všetky fyzické a právnické osoby, ktoré sa podieľajú na využití tohoto územia formou bývania, podnikania hospodárenia a sú vlastníkmi nehnuteľného majetku.

4 / Smerné a záväzné časti dokumentácie sú v určenom rozsahu pre vypracovanie a schvaľovanie ďalšej dokumentácie, na územné rozhodovanie a na vypracovanie dokumentácie stavieb.

§ 2
Všeobecné ustanovenia

1 / Dokumentácia Urbanistickej štúdie centrálnej mestskej časti koncepčne vychádza z dokumentácie vyššieho stupňa, Územného plánu sídelného útvaru Bojnice, schváleného Mestským zastupiteľstvom v Bojniciach / r. 1997 /, ktorý je základným nástrojom územného rozvoja mesta. Urbanistická štúdia je v súlade s jeho záväznými časťami. Ktoré spresňuje a dotvára na zonálnej úrovni.

2 / Urbanistická štúdia v súlade so špecifickým zameraním riešenia vychádzajúcim s hlavných cieľov, stanovuje regulatívy priestorového usporiadania funkčného využitia územia, zásady starostlivosti o životné prostredie, dotvorenie miestneho územného a lokálneho systému ekologickej stability, tvorby krajobrazu, zásady zachovania a ochrany kultúrno-historických a prírodných hodnôt, regulatívy urbanistického usporiadania a architektonického stvárnenia, formovania štruktúry občianskeho vybavenia a systému dopravného riešenia.

§ 3

A. Záväzné časti dokumentácie – zásady a regulatívy

V /zemí centrálnej mestskej zóny, najmä v častiach jej zástavby so zníženou pamiatkovou hodnotou objektov resp. architektonicky nevhodnými, alebo bonitne nekvalitnými objektmi, je potrebné vytvoriť podmienky pre ďalší kontinuálny vývoj, skvalitnenie stavebnej bonity objektov, zmeny funkčnej štruktúry využitie objektov, pri rešpektovaní zásad pamiatkovej ochrany územia pamiatkovej zóny.

1 / Koordinačné regulatívy

Na základe analýzy a zhodnotenia potenciálov pre budúci rozvoj centrálnej mestskej zóny a jej zázemia sa stanovujú, v súlade so súčasnými tendenciami pamiatkovej ochrany jadier historických miest, tieto koordinačné regulatívy :

- Dôsledne pamiatkovo chrániť historicky dochovaný súbor pamiatkových objektov pri
južnom vstupe do pešej zóny, zapísané v Štátnom zozname kultúrnych pamiatok

- Dôsledne pamiatkovo chrániť historicky cenné solitérne objekty navrhované na
zapísanie do Štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok

- Rekonštruovať a modernizovať existujúce objekty so zlou stavebnou bonitou bez
pamiatkovej hodnoty, architektonizovať objekty, architektonicky nevhodných
a esteticky rušivých stavieb

- Pri dostavbe na voľných plochách uplatniť špecifické zásady a tvaroslovie
súdobého architektonického stvárnenia objektov, pri zachovaní merítka objektov
vo vzťahu k historickej zástavbe, pri zachovaní pamiatkových hodnôt pôvodnej
urbanistickej štruktúry. Tieto princípy komplexne tvorivo uplatniť i v širšom zázemí pamiatkovej zóny, uspôsobiť jej okolitú zástavbu spoluvytvárajúcu obraz sídla,
úpravu historického prostredia, úpravu zelene verejných priestorov, doplnením
pôvodných vodných prvkov v historickom námestí a jeho vybavenie mestským
mobiliárom a nočnou ilumináciou zdôrazňujúcou perčepčnú pôsobivosť prostredia.

- Vytvoriť systém dopravy podporujúci historické hodnoty exponovaných priestorov
pamiatkovej zóny a znižujúcich negatívne dôsledky dopravy na pamiatkové prostredia

- Štruktúru vybavenosti uspôsobiť potrebám centrálnej mestskej zóny a návštevnosti priestoru. Vybavenosť pre pasantských návštevníkov umiestňovať i v centrách pohybu návštevnosti

2/ Regulatívy ochrany pamiatok

Základným predmetom pamiatkovej ochrany historického jadra Bojníc sú v zmysle Zásad pamiatkovej starostlivosti zakotvených vo Všeobecne záväznom nariadení OÚ Prievidza z 01. 06. 1991 o vyhlásení územia za pamiatkovú zónu, tieto historicky cenné hodnoty:
- ochrana historického pôdorysu s prislúchajúcou priestorovou skladbou
- zachovanie mestského opevnenia so západnou bránou
- zachovanie historickej panorámy pamiatkovej zóny s dominantným postavením NKP – Bojnického hradu
- zachované nehnuteľné kultúrne pamiatky a ďalšie objekty dotvárajúce charakter pamiatkovej zóny na Hurbanovom námestí a Sládkovičovej ulici

Z takto vymedzeného predmetu ochrany vyplývajú tieto záväzné urbanistické regulatívy pre starostlivosť, zachovanie a využitie kultúrnych hodnôt a riadenie rozvoja v území pamiatkovej zóny.

3/ Urbanistické regulatívy

- zachovať charakteristický historický urbanistický pôdorys pôvodne poddanského mestečka s výraznou dominanciou NKP Bojnického hradu
- zachovať a pamiatkovo obnoviť zachované časti protitureckého opevnenia určujúce rozsah pôvodného historického pôdorysu mesta, spolu s východnou a západnou vstupnou bránou
- dodržať pôvodný systém historickej hĺbkovej parcelácie, obnovu, rekonštrukciu a dostavbu objektov sa odporúča realizovať v rámci pôvodnej parcelácie

Zachovať základnú urbanistickú osnovu pôdorysu sídla, ktorú tvorili hospodárske a správne objekty v držbe panstva, ktoré dopĺňali obytné objekty dodržiavajúce v zásade systém hĺbkovej zástavby parcely v zadnej časti doplnený hospodárskymi objektmi, tvoriacimi súvislý rad. Charakteristickým prvkom zástavby je striedanie priečelí objektov so vstupnými bránami v múre, tvoriacom súčasť hlavnej fasády domov. Práve týmto stavebným prvkom sa architektúra bojnických remeselníckych budov približovala k náročnejším mestským stavbám.
Pri rekonštrukcii a dostavbe objektov v území pamiatkovej zóny je potrebné vychádzať z historického pôdorysu mesta a novú výstavbu lokalizovať prednostne na miestach zaniknutých objektov pri zachovaní pôvodnej uličnej línie.

4/ Architektonické regulatívy

- V historicky zachovaných objektoch zapísaných a pripravovaných na zapísanie do Štátneho zoznamu kultúrnych pamiatok zachovať pri pamiatkovej obnove a rekonštrukcii pôvodný architektonický výzor. Zachovať architektonickú rôznorodosť historicky dochovanej zástavby.
- Pri rekonštrukcii a obnove objektov sú zníženou stavebnou a architektonickou hodnotou zachovať hmotovo tvarový charakter zástavby a to i pri výstavbe na pôdoryse zaniknutých stavieb, so zachovaním charakteristických vstupných brán na parcelu.

Pri nadstavbách objektov v uličnej čiare zachovávať charakteristický tvar pôvodných striech. Pri stavebnej činnosti zachovávať princíp aditívneho riadenia stavebných hmôt na parcelách a prevažne jednotraktový charakter zástavby dvorov funkčne odlišných. Dvorové parcely by nemali byť neúmerne zaťažené stavebnými hmotami. Pri prístavbách a nadstavbách v hĺbke dvorov je potrebné vychádzať z miery historickej zastavanosti územia.
- Výšková hladina zástavby rekonštruovaných a novopostavených objektov nemá prevýšiť hladinu súčasnej zástavby.

- Vo vzťahu k námestiu, či uličnému priestoru je potrebné zachovávať pôvodnú uličnú a stavebnú čiaru.

V pásme súvislej zástavby uplatňovať charakteristický skladobný princíp striedania domov a charakteristických brán. V zadnom pásme dvorovej zástavby sa odporúča uplatnenie sedlových striech, pri aditívnom radení hmôt s hrebeňom v osi s prednou časťou domu, pričom možné výškové úskoky striech priznávať ako murované, omietnuté plochy. Strešné plášte nadstavieb členiť najmä strešnými oknami. Strešné vikiere uplatňovať najmä v prípade novostavieb, mimo hlavných uličných fasád.

Pri architektonickom stvárnení nových objektov využiť súdobé architektonické tvarové, konštrukčné a dispozičné prvky, pri dodržaní hmotovo objemového merítka zástavby urbanistického celku.

Pri rekonštrukcii dostavbe a výstavbe objektov používať najmä tradičné stavebné materiály – hladké natierané omietky, s prípadnou výzdobou historických objektov, podľa doložených vzorov, prípadne ich analógia.
U osadzovaní okenných otvorov zachovať klasický obdĺžnikový tvar. Okenné otvory historických objektov by mali mať klasické členenie a otváranie podľa typu a obdobia, v ktorom dom vznikol.
Vstupné brány do dvorov rekonštruovaných objektov majú zachovať pôvodný dvojkrídlový rozmer a tvar z dreva, osadené do murovaných pilierov so segmentovým nadpražím, podľa doložených vzorov.

5/ Ekologické regulatívy

Pri dotváraní prírodných prvkov v danom priestore vychádzať zo systému ekologickej stability /MÚSES/, ktorý je záväznou súčasťou územnoplánovacej dokumentácie vyššieho stupňa, najmä však:
Rešpektovať ochranné pásma nachádzajúce sa v širšom zázemí, vymedzené v územnoplánovacej dokumentácii a v systéme ekologickej stability.

- Ide najmä o prírodné zázemie kúpeľov, ich ochranné pásma, lesov s funkciou osobitného ochranného určenia v priamom dotyku s Chránenou krajinnou oblasťou Strážovské vrchy, ochranné pásma termálnych prameňov a pamiatkovej zóny.

- V oblasti tvorby krajiny rešpektovať a chrániť charakteristické siluety historickej zástavby, Bojnického zámku a pôvodného krajobrazu.

Ekologické regulatívy viazané na centrálnu mestskú zónu orientovať najmä na:
Ochranu, revitalizáciu a parkovú úpravu vysokej zelene zámockom parku a na Hurbanovom námestí,
- sprístupniť pešou dostupnosťou prírodnú pamiatku Prepoštskú jaskyňu,
- dotvoriť parkovú úpravu Hurbanovho námestia zámockého parku a vstupné priestory do ZOO a termálneho kúpaliska,
- obnoviť pôvodný vodný prvok na Hurbanovom námestí s dôvodov estetických a ako zavlažovací systém pre vysokú zeleň,
- obnoviť a rekultivovať, parkovo upraviť dvorové priestory historických objektov a zázemí novej dostavby priestoru.

6/ Regulatívy dopravy

Postupne cieľovo vytvoriť v CMZ bezkolízny systém hromadnej autobusovej, tranzitnej, obslužnej a statickej automobilovej dopravy s peším pohybom, ktorý vylúči negatívne dôsledky cestnej dopravy a zvýšenej návštevnosti v pamiatkovej zóne i jej zázemí.

V prvej etape zaviesť dvojsmernú hromadnú autobusovú a motorovú dopravu po jednej strane námestia v pamiatkovej zóne, v ďalšej etape zaviesť jednosmernú dopravu v priestore pamiatkovej zóny a v konečnom riešení o ukončenie hromadnej dopravy v pešej dostupnosti k centru, postupné vylúčenie tranzitnej automobilovej dopravy a jej zachytenie v parkovacích plochách, umiestnených v kontakte s pešou zónou v CMZ a dostupnej vzdialenosti k pešej zóne.

B. Návrh verejnoprospešných stavieb

Pre realizáciu zámerov v rámci centrálnej mestskej zóny je potrebné v zmysle Zákona č. 50/76 v znení zákona č. 237/2000 Z. z. O územnom plánovaní a stavebnom poriadku a Vyhlášky č. 55/2001 Z. z. O územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii určiť zoznam verejnoprospešných stavieb.

Návrh verejnoprospešných stavieb pre realizáciu koncepcie návrhu urbanistickej štúdie je koncipovaný ako komplexný súbor realizačných programov zahrňujúci nielen investície z verejných prostriedkov, ale i združené investície v oblasti rekonštrukcie inžinierskych sietí, dopravy, záchrany a obnovy kultúrneho a prírodného dedičstva a novej výstavby.

Vyžaduje to nielen charakter územnotechnickej problematiky sústredený do územia centrálnej mestskej zóny, vyžadujúci koordinovaný časový a technický postup v prípade a realizácii jednotlivých súčastí tohto urbanistického celku, ale i nový prístup k participačným spôsobom financovania investičných celkov aplikovateľný v podmienkach využívania prístupových fondov Európskej únie.

Návrh verejnoprospešných stavieb možno rozčleniť do týchto participačných programov:

- komplex ochrany kultúrneho dedičstva, zahrňujúci pamiatkovú obnovu objektov zapísaných do zoznamu kultúrneho dedičstva, ktoré sú v držbe štátu a obce, vrátane obnovy fotifikačného systému hradieb a brán
- komplex ochrany prírodného dedičstva, zahrňujúci revitalizáciu historického zámockého parku úpravu a revitalizáciu zelene v pešej zóne na Hurbanovom námestí
- komplex dopravy, ktorý tvorí najmä postupné prebudovanie systému automobilovej a dobudovanie statickej dopravy, presmerovanie miestnej hromadnej dopravy /MHD/, s vybudovaním viacúrovňových parkových stání pri kongresovom a kultúrno-spoločenskom centre a komplexného dobudovania pešej zóny v centrálnej mestskej zóne
- komplex infraštruktúry, ktorý obsahuje realizáciu dobudovania a rekonštrukcie vodovodnej a kanalizačnej siete, najmä v súvislosti s dobudovaním centrálnej mestskej časti, s modernizáciou a pamiatkovou obnovou objektov a vytvorením vodných prvkov v pešej zóne.

Okrem uvedených verejných investícií sa započína v CMZ s prípravou a realizáciou troch objektov, dostavby hotela /Hotel pod zámkom/, polyfunkčného objektu /bývalé drobné prevádzky/, penziónu /preluka vedľa SLSP a Meštiackeho domu/ a počíta s polyfunkčným objektom /areál TS – horný dvor/, ktoré budú financované aj zo súkromných zdrojov, majú však charakter verejnoprospešných stavieb.

§4
Záverečné ustanovenia


1/ VZN – o Urbanistickej štúdii CMZ mesta Bojnice bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Bojniciach uznesením č. 127/2002 zo dňa 04. 12. 2002.
2/ Všeobecne záväzné nariadenie doplňuje a spresňuje VZN o vyhlásení Pamiatkovej zóny v Bojniciach /Vyhl. OÚ v Prievidzi č. 2/91/.

Ján Holička, v.r.
primátor mesta

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka