Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 2/2003 o niektorých podmienkach držania psov v meste Bojnice

Schválené: 30.4.2003

Účinnosť: 30.5.2003

Platné do: 30.6.2009

Nahradené: VZN-02-2009

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice
č. 2/2003
o niektorých podmienkach držania psov v meste Bojnice


Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach podľa § 4, ods. 3, písm. g/ a m/, na základe ustanovení §6, ods. 1 a v zmysle §11, ods. 4, písm. g/ zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanoveniami § 3, § 4, § 5 a § 6 zákona č. 282/2002, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov (ďalej len zákon o držaní psov), a v súlade s ust. § 3, § 5 vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 231/1998 Z. z. o chove spoločenských zvierat, divých zvierat a nebezpečných živočíchov a ochrane pokusných zvierat vydáva toto

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2003
o niektorých podmienkach držania psov v meste Bojnice.

§ 1
Účel úpravy

Účelom tohto VZN je utváranie a ochrana zdravých podmienok, zdravého spôsobu života obyvateľov, zabezpečenie verejného poriadku a úprava niektorých podmienok držania psov.
§ 2
Predmet úpravy

1. Toto VZN sa vydáva s cieľom upraviť niektoré podmienky evidencie a vodenia psov, ako aj súvisiace podrobnosti o zamedzení znečisťovania verejných priestranstiev.
2. VZN sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov.

§ 3
Vymedzenie pojmov

Na účely tohto VZN:
1. zvláštnym psom je pes:
a) používaný súkromnými bezpečnostnými službami podľa osobitného zákona (zákon č. 379/1997 Z. z. „o súkromných bezpečnostných službách“)
b) používaný horskou službou
c) používaný pri záchranných, lokalizačných a likvidačných prácach pri plnení úloh civilnej ochrany
d) poľovný
e) ovčiarsky
f) vodiaci
g) počas výcviku alebo súťaže konanej podľa medzinárodného alebo národného skúšobného poriadku

2. nebezpečným psom je každý pes, ktorý pohrýzol alebo poranil človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak nebol použitý v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi
3. voľným pohybom psa je pohyb psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, za voľný pohyb psa sa nepovažuje pohyb zvláštneho psa bez vôdzky mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov, ak je na základe výcviku ovládaný osobou, ktorá ho vedie.

§ 4
Evidencia psov

1. Prihlasovanie psov, evidencia a vydávanie známok sa vykonáva v súlade s § 3 zákona o držaní psov, najmä:
- evidencii podlieha každý pes držaný nepretržite na území SR viac ako 90 dní
- držiteľ je povinný prihlásiť psa do evidencie v mieste, kde sa pes prevažne nachádza, do 30 dní po uplynutí deväťdesiateho dňa lehoty podľa prvej odrážky
2. Evidenciu vedie a známky vydáva mestský úrad.
3. Do evidencie sa zapisuje najmä:
- evidenčné číslo psa,
- tetovacie číslo alebo údaj o čipovaní psa, ak ho pes má,
- meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu držiteľa psa,
- umiestnenie chovného priestoru alebo zariadenia na chov, v ktorom sa pes na území mesta zdržiava, ak sa umiestnenie nezhoduje s miestom trvalého pobytu držiteľa psa,
- skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi,
- úhyn psa
- strata psa.
4. Každú zmenu evidovaných údajov a skutočností, je držiteľ psa povinný oznámiť mestu do 30 dní od zmeny predmetových údajov a skutočností.
5. Mesto vydá držiteľovi psa zapísaného do evidencie evidenčnú známku psa (ďalej len „známka“). Na známke sa uvedie evidenčné číslo psa, názov mesta, kde je pes evidovaný, a údaj o tom, či je pes nebezpečným psom. Známkou držiteľ psa preukazuje totožnosť psa.
6. Známka je neprenosná na iného psa. Odcudzenie, zničenie alebo stratu známky je držiteľ psa povinný do 14 dní odvtedy, čo odcudzenie, zničenie alebo stratu známky zistil, oznámiť mestu.
7. Úhrada za náhradnú známku sa stanovuje vo výške 20,–Sk.

§ 5
Podrobnosti o vodení psa

1. Vodiť psa mimo chovného priestoru môže len osoba, ktorá fyzicky a psychicky spôsobilá a je schopná ho ovládať v každej situácii, pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá, a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
2. Vodiť nebezpečného psa mimo chovného priestoru môže len osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony. Na verejnom priestranstve musí mať nebezpečný pes nasadený náhubok.
3. Za psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva dohľad.
4. Držiteľ psa a ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú pes pohrýzol. Ten, kto psa vedie, je povinný oznámiť osobe, ktorú pes pohrýzol aj meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa. Súčasne je povinný skutočnosť, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v nutnej obrane alebo v krajnej núdzi, oznámiť obci, kde je pes evidovaný.
5. Držiteľ psa alebo ten kto psa vedie, je povinný na požiadanie mestskou políciou preukázať totožnosť psa známkou.
6. Vodiť psa na mieste so zákazom voľného pohybu možno len na vôdzke bezpečne pripevnenej na obojku alebo prsnom postroji psa. Pevnosť vôdzky a jej dĺžka musia byť primerané psovi a situácii tak, aby bolo možné psa ovládnuť v každej situácii.
7. Pri pohybe mimo chovného priestoru musí byť každý pes označený známkou, alebo čipom.
8. Do vozidla verejnej dopravy možno vstupovať len so psom, ktorý je na vôdzke a má nasadený náhubok.
9. Psa nemožno:
- uviazať, ani ponechať samého bez uviazania na verejných priestranstvách (napr. pred obchodom, a pod.)
- ponechať samého v osobnom aute, alebo v kabíne nákladného auta, ktoré je na priamom slnečnom žiarení, alebo na mraze a nemá zabezpečené priame vetranie.
- Podnecovať na agresivitu proti inému zvieraťu alebo proti človeku

§ 6
Vymedzenie miest so zákazom voľného pohybu psov a vstupu so psom

1. Voľný pohyb psov je zakázaný:
- vo všeobecnosti na všetkých verejných priestranstvách mesta
2. Vstup so psom sa zakazuje najmä na miestach:
- škôl a školských zariadení, detských ihrísk a pieskovísk, pietnych, kultúrnych a spoločenských zariadení, maloobchodných prevádzok.

§ 7
Znečisťovanie verejných priestranstiev

1. Osoba, ktorá psa vedie, je povinná viesť psa tak, aby sa zabránilo znečisťovaniu stavieb, dopravných prostriedkov, poškodzovaniu zelene a pod.
2. Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť primeraným spôsobom (prostredníctvom sáčkov z PVC, alebo papierových sáčkov, a pod.)
3. Mesto umiestni na svojich verejných priestranstvách označené kontajnery na zhromažďovanie výkalov od psov, do ktorých sú tí, ktorí psa vedú, povinní tieto výkaly vložiť.

§ 8
Sankcie

1. Priestupku sa dopustí držiteľ psa, ak:_
a) neprihlási psa do evidencie,
b) umožní, aby psa viedla osoba, ktorá nespĺňa podmienky ustanovené § 5 ods. 1 a 2 tohto VZN
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v sebaobrane alebo v krajnej núdzi
d) neoznámil odcudzenie, zničenie alebo stratu známky

2. Priestupku sa dopustí ten, kto psa vedie, ak:
a) neohlási svoje meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu a meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu držiteľa psa osobe, ktorú pes pohrýzol
b) nezabráni tomu, aby pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvieratá
c) neohlási, že pes pohrýzol človeka bez toho, aby bol sám napadnutý alebo vyprovokovaný, ak sa nepoužil v sebaobrane alebo v krajnej núdzi
d) evidenčnou známkou nepreukáže totožnosť psa
e) neodstráni primeraným spôsobom výkaly od psa a nevloží ich do označeného kontajnera

3. Za priestupok podľa
a) odseku 2 písm. d) až f) poverený pracovník mesta uloží pokutu do výšky 500,– Sk
b) odseku 1 a odseku 2 písm. a) až c) mesto uloží pokutu do výšky 5 000,–Sk.

4. Ak sa držiteľ psa alebo ten, kto psa vedie, dopustí priestupku opakovane, možno mu uložiť pokutu do výšky dvojnásobku pokút uvedených v odseku 3.
5. Porušením ostatných ustanovení tohto VZN sa občania dopúšťajú priestupku podľa zákona č. 372/1990 o priestupoch v znení neskorších predpisov.
6. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu mesta Bojnice.

§ 9
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Toto VZN bolo schválené na zasadnutí mestského zastupiteľstva v Bojniciach dňa 30. 04. 2003.
2. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 30. 05. 2003.

Ing. Vladislav Oravec, v.r.
primátor mesta

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka