Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN č. 3/2003 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice

Schválené: 12.11.2003

Vyhlásené: 19.11.2003

Účinnosť: 4.12.2003

Platné do: 31.12.2008

Nahradené: VZN-11-2008

Mesto Bojnice v zmysle § 6, § 8 a § 11, ods. 4 písm. a), zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a predpisov, na základe zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov a na základe zákona SNR č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov v znení neskorších zmien a predpisov vydáva


Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bojnice 

č. 3 /2003
o hospodárení s majetkom mesta Bojnice


§ 1

1. Mesto Bojnice je samosprávny územný celok Slovenskej republiky, je právnickou osobou, ktorá za podmienok stanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi.

2. Toto VZN sa vzťahuje na všetok majetok, ktorý je vo vlastníctve mesta Bojnice, vrátane toho , ktorý je v spoluvlastníctve mesta Bojnice a iného subjektu.

Prvá hlava
Majetok mesta

§ 2

1. Majetkom mesta sú hnuteľné a nehnuteľné veci vo vlastníctve mesta, pohľadávky, finančné prostriedky na bankových účtoch, finančná hotovosť, cenné papiere a iné majetkové práva mesta a majetkové práva právnických osôb založených alebo zriadených mestom Bojnice.

2. Mesto môže nadobúdať majetok zo zákona, kúpou, darom, dedením zo závetu, vlastnou podnikateľskou a investorskou činnosťou. Mestu môže byť majetok zverený do dočasného užívania štátom, prípadne fyzickými alebo právnickými osobami v súlade s platnou právnou úpravou.

§ 3
Majetok mesta

1. Majetok mesta sa má zveľaďovať a zhodnocovať v prospech rozvoja mesta, jeho občanov, ochrany a tvorby životného prostredia.

Majetok mesta Bojnice možno najmä:
- využívať v rámci plnenia úloh vyplývajúcich pre mesto z právnych predpisov,
- dať do správy iným subjektom (rozpočtovým alebo príspevkovým organizáciám, podnikateľským subjektom mesta.....),
- dať do prenájmu (jednotlivo alebo celý súbor vecí),
- bezodplatne poskytnúť určitým subjektom na plnenie úloh, nesmie to však odporovať cieľom a záujmom mesta,
- vložiť ako majetkový vklad do podnikania, združenia a nadácií,

Darovanie nehnuteľného majetku mesta Bojnice je neprípustné, pokiať právna úprava neustanoví inak.

2. Správa a údržba majetku mesta je povinnosťou mesta a je financovaná z rozpočtu mesta. Pri majetku mesta zvereného do správy sa táto povinnosť prenáša na správcu majetku.
3. S majetkom mesta sú oprávnený nakladať a hospodáriť:
- mestské zastupiteľstvo,
- primátor mesta,
- zamestnanci mesta (pracovníci MsÚ),
- podniky a organizácie založené alebo zriadené mestom Bojnice,
- podnikateľské a ďaľšie subjekty s majetkovou účasťou mesta.

4. Orgány mesta a organizácie uvedené v odseku č. 3 majú právo najmä:
- používať zverený majetok na plnenie všetkých úloh organizácie,
- vo všetkých právnych vzťahoch vystupovať svojím menom (právna subjektivita) a niesť zodpovednosť vyplývajúcu s týchto vzťahov v súlade s týmto VZN,
- scudzovať a prenajímať zverený majetok v súlade s týmto VZN.

5. Subjekty uvedené v odseku č. 3 sú povinné majetok mesta zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať. Sú povinné najmä:
- starať sa o hospodárenie a účelné využitie zvereného majetku v prospech rozvoja mesta Bojnice,
- chrániť majetok pred poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím,
- používať všetky právne prostriedky na zachovanie majetku mesta, na jeho ochranu, uplatňovať právo náhrady škody proti tým, ktorí za škodu zodpovedajú, uplatňovať právo na vydanie neoprávneného majetkového prospechu proti tomu, kto ho na úkor mesta alebo organizácie získal,
- plniť ďalšie povinnosti uložené mestom pri správe majetku mesta,
- oceniť a viesť majetok mesta v predpísanej evidencii,
- v termíne k 31.12. bežného roka vykonávať inventarizáciu zvereného majetku.

Druhá hlava
Nadobúdanie a prevody vlastníctva mesta

§ 4
Nadobúdanie majetku do vlastníctva mesta

1. Nadobúdanie vlastníctva nehnuteľného majetku podlieha vždy schváleniu mestským zastupiteľstvom. Táto podmienka platí i v prípade nadobudnutia nehnuteľného majetku darovaním alebo dedením zo závetu.

2. Pri nákupe hnuteľného majetku alebo služieb rozhodojú:
- do hodnoty 100 tis. Sk jednotlivej veci alebo služby   primátor mesta
- v hodnote nad 100 tis. Sk do hodnoty 500 tis. sk jednotlivej veci alebo služby primátor mesta po odporučení mestskej rady
- v hodnote nad 500 tis. Sk jednotlivej veci alebo služby mestské zastupiteľstvo

Jednotlivou vecou sa rozumie majetok, ktorý môže fungovať alebo byť používaný samostatne, prípadne súbor predmetov, ktoré môžu fungovať alebo byť použíté len spoločne , počítačová zostava........ .
Službou sa rozumie určitá činnosť jedného druhu, ktorej celková cena je dohodnutá vopred, napr. projektové práce, stavebný dozor,... .
V prípade nadobúdania majetku organizáciou, ktorá je správcom mestského najetku, má vcedúci tejto organizácie takú rozhodavaciu právomoc ako primátor mesta podľa bodu č. 2 §4.

§ 5
Prevody vlastníctva majetku mesta

1. Prevody nehnuteľného majetku na iné právnické a fyzické osoby sa uskutočňujú zmluvne. Zmluvné prevody nehnuteľného majetku vždy podliehajú schváleniu mestským zastupiteľstvom po predchádzajúcom prerokovaní v komisii výstavby, územného plánovania, dopravy a poľnohospodárstva pri MsZ a v komisii finančnej, podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu pri MsZ.

2. O zmluvných prevodoch hnuteľného majetku rozhodujú :
- do hodnoty 100 tisíc Sk jednotlivej veci  primátor mesta
- v hodnote nad 100 tisíc Sk do hodnoty 500 tisíc Sk jednotlivej veci primátor mesta po odporučení mestskej rady
- v hodnote nad 500 tisíc Sk jednotlivej veci mestské zastupiteľstvo

V prípade zmluvných prevodov hnuteľného majetku organizáciou, ktorá je správcom mestského majetku, má vedúci tejto organizácie takú rozhodovaciu právomoc ako primátor mesta podľa bodu č. 2 § 5. Hodnotou majetku podľa vyššie uvedeného sa rozumie nadobúdacia hodnota majetku.

3. Všetky zmluvy týkajúce sa prevodov hnuteľného a nehnuteľného majetku v hodnote nad 500 tisíc Sk jednotlivej veci, ich zmeny a doplnky musia byť schválené mestským zastupiteľstvom.

4. Pri určovaní ceny prevádzaného majetku - pozemkov mesta Bojnice na iné subjekty a pri určovaní ceny nájmu za pozemky vo vlastníctve mesta Bojnice, sa postupuje v zmysle " Cenovej mapy pozemkov nachádzajúcich sa v k. ú. Bojnice a Dubnica " , schválenej uznesením MsZ v Bojniciach č. 166/2003 zo dňa 27. 08. 2003. Cenová mapa pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Bojnice a Dubnica tvorí prílohu č. 1 tohto VZN.

Tretia hlava
PRENECHÁVANIE MAJETKU MESTA DO UŽÍVANIA

§ 6

Mesto môže majetok, ktorý dočasne nepotrebuje na plnenie svojich úloh, prenechať zmluvou na dočasné užívanie po predchádzajúcom prerokovaní v komisii finančnej, podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu pri MsZ :

1. inej právnickej alebo fyzickej osobe.
Zmluva o dočasnom užívaní ( nájme ) majetku musí mať písomnú formu a musí obsahovať
najmä :
- presnú špecifikáciu prenajímaného majetku
- spôsob a účel využívania majetku
- dobu užívania majetku
- výšku odplaty za užívanie majetku
- podmienky užívania majetku

2. Prenechávať majetok na užívanie je možné aj v prípadoch, keď je to pre mesto ekonomicky výhodnejšie.

3. Zmluvy o prenechaní majetku mesta do užívania podpisuje primátor mesta. Zmluvy o užívaní majetku mesta, ktorý bol zverený do správy organizácií založených alebo zriadených mestom, podpisujú vedúci týchto organizácií po predchádzajúcom prerokovaní v komisii finančnej, podnikateľskej, obchodu a cestovného ruchu pri MsZ, pričom sú povinní jeden exemplár nájomnej zmluvy doručiť právnemu zástupcovi mesta Bojnice, ktorý bude o nich informovať mestské zastupiteľstvo. Táto povinnosť sa nevzťahuje na krátkodobé prenájmy v trvaní do jedného mesiaca.

O zmluvách o užívaní majetku mesta uzavretých mestom Bojnice, podpísaných štatutárom mesta ( primátorom ), bude informovať mestské zastupiteľstvo vedúci oddelenia regionálneho rozvoja a životného prostredia. Vedúci uvedených organizácií môžu uzatvárať zmluvy na prenájom majetku na dobu určitú, najviac 3 roky. Nájomné zmluvy na dlhšie obdobie môžu uzatvárať len s predchádzajúcim súhlasom mestského zastupiteľstva. Uzavreté zmluvy nesmú obsahovať klauzulu o predkupnom práve, ani inak zaťažovať majetok mesta.

4. Mesto Bojnice môže prikázať právnickej osobe, ktorá vykonáva právo hospodárenia alebo správy majetku mesta Bojnice k nebytovému priestoru vo vlastníctve štátu alebo mesta
vhodnému na prenajatie, aby prenajal nebytový priestor a uzavrel nájomnú zmluvu s určeným nájomcom v prípadoch uvedených v § 2 ods. 1 zák. č. 500/1991 Zb. o pôsobnosti obcí vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

5. Mesto dáva predchádzajúci súhlas na uzavretie, resp. vypovedanie zmluvy o nájme nebytových priestorov, ak sa jedná o nebytové priestory určené na prevádzkovanie obchodu a služieb. Pokiaľ sa zmluva uzavrie bez súhlasu mesta Bojnice, je neplatná. Fyzická a právnická osoba, ktorá vlastní nebytový priestor nachádzajúci sa na území mesta a tento je určený na prevádzkovanie obchodu a služieb pred uzavretím zmluvy, predloží mestu žiadosť, v ktorej uvedie :
- účel nájmu / predmet činnosti v nebytovom priestore /,
- veľkosť podlahovej plochy nebytového priestoru,
- predpokladaná výška nájomného,
- doba trvania nájomného vzťahu.
Tlačivá žiadostí budú vydávané na Mestskom úrade v Bojniciach.

6. Pri určovaní ceny nájmu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Bojnice, sa postupuje v zmysle "Cenovej mapy – postup výpočtu ceny nájmu nebytových priestorov v správe mesta a príspevkových organizácií", schválenej uznesením MsZ v Bojniciach č.164/2003 zo dňa 27.8. 2003. Cenová mapa – postup výpočtu ceny nájmu nebytových priestorov v správe mesta a príspevkových organizácií tvorí prílohu č. 2 tohto VZN.

7. V prípade realizácie technického zhodnotenia prenajatých nebytových priestorov vo vlastníctve mesta Bojnice so strany nájomcu nebytového priestoru sa postupuje v zmysle „Pravidiel postupu pri realizácií technického zhodnotenia prenajatých priestorov“, ktoré tvoria prílohu č. 3 tohto VZN.

Štvrtá hlava
SPRÁVA MAJETKU MESTA

§ 7

1. Mesto Bojnice môže svoj majetok zveriť do správy organizácií založených alebo zriadených mestom, a to zmluvne. Do správy sa dáva týmto subjektom tá časť majetku mesta, ktorá slúži na plnenie ich úloh. Súčasne prechádzajú na tieto subjekty i majetkové práva a súvisiace záväzky.

2. O odovzdaní majetku do správy rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Odovzdanie hnuteľného majetku do správy podlieha zápisu do katastra nehnuteľností.

3. Subjekty, ktoré spravujú majetok mesta, sú oprávnené držať ho, užívať, brať úžitky a nakladať s ním v súlade s týmito zásadami a osobitnými právnymi predpismi.

4. Mesto môže subjektom, ktoré spravujú majetok mesta, tento odňať :
- ak neplnia povinnosti uvedené v tomto VZN
- ak ide o majetok pre tieto subjekty prebytočný a neupotrebiteľný
- ak je to v záujme lepšieho využitia tohto majetku

5. Majetok mesta sa odovzdáva do správy jednotlivým subjektom formou písomnej zmluvy,
ktorá obsahuje aj presnú špecifikáciu odovzdávaného majetku, majetkových práv, záväzkov a pohľadávok.

6. Subjekty spravujúce mestský majetok si môžu navzájom prevádzať spravovaný nehnuteľný majetok mesta len so súhlasom mestského zastupiteľstva.

7. Spravovaný hnuteľný majetok mesta si môžu subjekty uvedené v predchádzajúcom odseku 7. navzájom prevádzať bez súhlasu mestského zastupiteľstva len do jeho nadobúdacej hodnoty 100 tisíc Sk.

8. Majetok mesta, ktorý nie je zverený do správy organizácií zriadených alebo založených mestom, spravuje a eviduje mestský úrad prostredníctvom svojich oddelení.

9. Technické zhodnotenie alebo opravy majetku mesta v správe mestských príspevkových organizácií budú realizované formou poskytnutia účelovo viazaného príspevku pre príslušného správcu majetku.

Piata hlava
NAKLADANIE S PREBYTOČNÝM A NEUPOTREBITEĽNÝM MAJETKOM MESTA

§ 8

1. Prebytočným je majetok, ktorý mesto alebo organizácia spravujúca mestský majetok trvale nepotrebuje na plnenie svojich úloh.

2. Neupotrebiteľný je majetok mesta, ktorý pre svoje úplné opotrebovanie alebo poškodenie, zastaralosť alebo nehospodárnosť v prevádzke nemôže slúžiť svojmu účelu. Za neupotrebiteľné sa považujú budovy a stavby, ktoré nemožno premiestniť a ktoré treba odstrániť v dôsledku plánovanej výstavby, prestavby alebo rozšírenia objektu.

3. O prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti majetku mesta a jeho vyradení z evidencie písomne rozhoduje primátor mesta na základe vyjadrenia ústrednej inventarizačnej komisie. O prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku mesta zvereného do správy a jeho vyradení rozhodujú vedúci organizácií, ktoré majetok spravujú, na základe vyjadrení nimi zriadených komisií. Primátor mesta a vedúci organizácií súčasne rozhodujú o spôsobe naloženia s týmto majetkom. Prebytočný nehnuteľný majetok mesta v správe organizácií sú tieto povinné odovzdať mestu. K rozhodnutiu o prebytočnosti alebo neupotrebiteľnosti majetku mesta sa musí dodatočne pripojiť doklad o tom, ako sa s majetkom naložilo.

4. Orgány mesta alebo organizácie, ktoré spravujú mestský majetok, sú oprávnené nakladať s neupotrebiteľným alebo prebytočným majetkom v zmysle § 5 tohto VZN. Konečné rozhodnutie vydáva mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní výsledkov inventarizácie majetku mesta predložených mestom a organizáciami, ktoré mestský majetok spravujú.

Šiesta hlava
POHĽADÁVKY A INÉ MAJETKOVÉ PRÁVA MESTA

§ 9

1. Subjekty, ktoré vykonávajú právo správy a hospodárenia s pohľadávkami a majetkovými právami ( mesto Bojnice a organizácie založené alebo zriadené mestom ), sú povinné tieto pohľadávky včas uplatňovať a vymáhať.

2. Zo závažných dôvodov, najmä sociálnych ( hrozba likvidácie dlžníka, príjmy na hranici životného minima, živelná pohroma a pod. ), je možné na žiadosť dlžníka pohľadávku celkom alebo sčasti odpustiť. Primátor mesta alebo vedúci organizácie, ktorá spravuje majetok mesta, môže dlh odpustiť do výšky najviac 5 tisíc Sk. Na odpustenie dlhu presahujúceho 5 tisíc Sk je potrebný súhlas mestského zastupiteľstva.

3. Dlžníkovi možno povoliť splátky alebo odklad zaplatenia pohľadávky, ak tento bez svojho zavinenia nemôže pohľadávku alebo splátku pohľadávky zaplatiť v čase jej splatnosti.

4. Odpustiť pohľadávku nie je prípustné, ak vznikla v súvislosti s trestnou činnosťou.

5. Ak je pohľadávka prechodne nevymožiteľná, sú subjekty oprávnené dočasne upustiť od jej vymáhania, musí sa však zabezpečiť, aby sa táto pohľadávka nepremlčala alebo nezanikla. Len čo odpadnú dôvody dočasného upustenia od vymáhania pohľadávky, je subjekt povinný vykonať všetky úkony na jej včasné vymoženie.

6. Subjekty podľa ods. 1 môžu trvale upustiť od vymáhania pohľadávky na základe predchádzajúceho súhlasu mestského zastupiteľstva, ak :
- nemožno preukázať, že pohľadávka trvá, alebo nemožno preukázať jej výšku a nie je
predpoklad, aby súd alebo príslušný orgán určil jej výšku podľa úvahy, ak pohľadávku dlžník dobrovoľne neuhradil
- dlžník zomrel a pohľadávka nemohla byť uspokojená ani vymáhaním od dedičov
dlžníka
- zo všetkých okolností prípadu je zrejmé, že ďalšie vymáhanie pohľadávky by bolo neúspešné
- vymáhanie pohľadávky je finančne náročnejšie, než výška pohľadávky.

7. Tomu istému dlžníkovi možno odpustiť pohľadávku len raz v kalendárnom roku.

8. Hospodárenie s pohľadávkami musí mať písomnú formu.

9. Mesto a správcovia majetku mesta môžu uzatvárať záväzky len do výšky majetku, ktorí spravujú.

Siedma hlava
NAKLADANIE S CENNÝMI PAPIERMI A AUKCIE

§ 10

1. Cenné papiere kryté majetkom mesta môžu byť vydané len so súhlasom mestského zastupiteľstva pri dodržaní platných právnych predpisov.

2. O predaji hnuteľných vecí formou dražby podľa osobitných predpisov rozhodujú:
- mestské zastupiteľstvo, ak vyvolávacia cena veci presahuje 1 mil. Sk,
- primátor mesta po odporučení mestskej rady, ak vyvolávacia cena veci je stanovená
do 1 mil. Sk,
- primátor mesta, ak vyvolávacia cena veci je stanovená do výšky 500 tisíc Sk,
- prednosta MsÚ, ak vyvolávacia cena veci je stanovená do 100 tisíc Sk.

Ôsma hlava
HOSPODÁRENIE S FINANČNÝMI PROSTRIEDKAMI, FINANČNOU HOTOVOSŤOU A CENNÝMI LISTAMI

1. Mesto a subjekty s majetkovou účasťou mesta a príspevkové organizácie mesta si zriaďujú účty v peňažných ústavoch v súlade s platnou právnou úpravou.

2. Subjekty podľa odseku č. 1 môžu prijať úver alebo návratnú finančnú výpomoc len na základe predchádzajúceho súhlasu mestského zastupiteľstva.

3. Mestské príspevkové organizácie si môžu navzájom poskytovať prechodnú finančnú výpomoc na základe písomnej dohody so súhlasom primátora mesta.

4. Pokladničná hotovosť v pokladni MsÚ a mestských príspevkových organizácií nesmie na konci pracovného dňa presiahnuť 50 tisíc Sk.

Deviata hlava
SPOLOČNÉ USTANOVENIA

1. Kontrolou nad dodržiavaním tohto VZN je poverený hlavný kontrolór mesta Bojnice.

2. Primátor mesta, vedúci zamestnanci organizácií zriadených alebo založených mestom a prednosta MsÚ môžu písomnou formou delegovať časť svojich právomocí stanovených im v tomto VZN na príslušných nimi riadených pracovníkov.


ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 13

1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach.
2. Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bojniciach dňa 12. 11. 2003.
3. Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 04. 12. 2003.
4. Dňom účinnosti tohto VZN sa rušia VZN č. 3/1996 o pôsobnosti mesta vo veciach nájmu a podnájmu nebytových priestorov a podmienkach nájmu a podnájmu nebytových priestorov a pozemkov vo vlastníctve mesta Bojnice a VZN č. 3/2000 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice spolu s doplnkami.

Ing. Vladislav ORAVEC, v.r.
primátor mesta

Vyvesené: 19. 11. 2003
Zvesené: 04. 12. 2003
Účinnosť platná od: 04. 12. 2003

 

 

Príloha č.1

Cenová mapa

pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Bojnice a Dubnica

( Textová časť )

I. Stanovenie ceny v rozmedzí.

Vzhľadom na značný rozdiel rozmedzia maximálnej a minimálnej ceny za m2 (až 50% z maximálnej ceny) sa pre jej upresnenie stanovujú nasledovné pravidlá:
a.) ako východisko pre stanovenie ceny sa považuje cena zodpovedajúca hodnote minimálnej ceny, zvýšenej o 1/3 výšky rozmedzia.
b.) východzia hodnota môže byť ponížená (najviac po minimálnu hranicu) na základe nasledovných kritérií: - sociálna výstavba (bytová výstavba, poskytovanie služieb občanom, chránené dielne pre telesne postihnutých, zdravotnícke zariadenia, kultúrne ustanovizne...)
- finančná pomoc v prospech verejnosti a sociálne odkázaných
(sponzorovanie, dary, podpora benefičných programov...)
c.) východzia hodnota môže byť povýšená (najviac po maximálnu hranicu) na základe nasledovných kritérií: - poloha a funkčnosť lokality
- inžinierske siete a dostupnosť
- životné prostredie a zeleň
- stavebný fond a jeho historická hodnota
- atraktivita
- pôvod investora

II. Stanovenie ceny pri vysporiadavaní.

Pri vysporiadavaní pozemkov v dôsledku nového zamerania z roku 1994 – t.j. neúmyselný záber zistený komplexným a presným zameraním sa navrhuje nasledovný postup úpravy cien:
- v prípade vysporiadania voľného pozemku:
a.) úradná cena
b.) nasledovne upravená cena (východzia hodnota):
Výmera do 25 m2 20% z ceny
do 50 m2 40% z ceny
do 75 m2 60% z ceny
do 100 m2 80% z ceny
- v prípade vysporiadania zastavaných pozemkov:
a.) úradná cena
b.) nasledovne upravená cena (východzia hodnota):
Výmera do 50 m2 30% z ceny
do 100 m2 60% z ceny
do 150 m2 90% z ceny

Pričom úradná cena bude uplatňovaná ako minimálna (aj v prípade, keď upravená cena je nižšia ako úradná).

III. Osobitné stanovenie ceny

V ojedinelých prípadoch, vyplývajúcich z osobitných záujmov mesta je možné pri určovaní ceny pozemku stanoviť jej výšku mimo rámca vyššie uvedených pravidiel. Tieto prípady je potrebné odôvodniť, prerokovať v orgánoch mestského zastupiteľstva a následne odsúhlasiť poslancami MsZ.

IV. Stanovenie ceny nájmu

V prípade prenájmu pozemkov mesta (pozemky bez úpravy povrchu) v záujme ďalšieho rozvoja mesta sa pri stanovovaní výšky ceny za ich nájom bude vychádzať z hodnoty stanovenej podľa postupu uvedeného v bode I. a.) upravenej nasledovným spôsobom :
- najvýhodnejšie, ekonomicky najproduktívnejšie pozemky 7 – 10 % z ceny
- štandartné pozemky 5 – 7 % z ceny
- neprodukčné a sociálne aktivity 0 – 5 % z ceny
Pričom ako minimálna hodnote 0 % sa rozumie 1,- Sk a pre pohyb v rozmedzí platia primeraným spôsobom postupy a kritériá uvedené v bode I. písmeno a.) až c.).

V. Zohľadnenie inflácie

Ceny uvedené v tabuľkovej časti budú jedenkrát ročne prehodnotené na základe miery inflácie udávanej štatistickým úradom SR.

Cenová mapa

pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Bojnice a Dubnica

( Tabuľková časť )

1. 1. Katastrálne územie Bojnice
cena v Sk/m2

1.1 Zámok a okolie od 2 222,- do 4 396,-
1.2 Hurbanovo námestie od 2 040,- do 4 038,-
1.3 Medzi hradbami 1 642,- 3 248,-
1.4 Čajka a okolie 1 242,- 2 458,-
1.5 Kúpele 1 504,- 2 974,-
1.6 ZOO 1 404,- 2 778,-
1.7 Čapmurka 1 180,- 2 334,-
1.8 Cintorínska 846,- 1 672,-
1.9 Pod Kúpeľmi 834,- 1 650,-
1.10 IBV pod Čampurkou 998,- 1 974,-
1.11 IBV a KBV pod Nemocnicou 1 114,- 2 204,-
1.12 IBV Hornoulická 1 076,- 2 128,-
1.13 Nemocnica 1 196,- 2 366,-
1.14 Luna a okolie 1 020,- 2 020,-
1.15 IBV Diely 972,- 1 924,-
1.16 Rybníčky 804,- 1 592,-
1.17 Benzínové čerpadlo 598,- 1 184,-
1.18 Záhradkárska osada Rybníčky 804,- 1 592,-
1.19 STK a Motokomplex 860,- 1 702,-
1.20 Mestský park pri Nitre 876,- 1 732,-
1.21 Plážové kúpalisko 954,- 1 886,-
1.22 Hosp. areál Kúty 450,- 890,-
1.23 Rekreačná zóna Vendiny 726,- 1 436,-
23a Časť určená v ÚPN na výstavbu 726,- 1 436,-
1.24 Rekreačná zóna Hlboké 714,- 1 414,-
1.25 Kúpeľný lesopark 712,- 1 408,-
1.26 Bažantnica (po vybudovaní IS cenu upraviť) 708,- 1 400,-
1.27 Rozvojové plochy ZOO 508,- 1 004,-
1.28 Semex 704,- 1 392,-
28a Časť určená v ÚPN na výstavbu 804,- 1 592,-
1.29 Malá Magura 252,- 500,-
1.30 Piesčiny 358,- 710,-
30a Časť určená v ÚPN na výstavbu 804,- 1 592,-
1.31 Kútovské 158,- 314,-
31a Časť určená v ÚPN na výstavbu 704,- 1 392,-

2. Katastrálne územie Dubnica

Cena v Sk/m2

2.1 Centrum od 528,- do 1 180,-
2.2 Stará Dubnica 564,- 1 236,-
2.3 IBV pod Jánošíkom 650,- 1 364,-
2.4 Záhradkárska osada Tále 344,- 910,-
4a Časť určená v ÚPN na výstavbu 504,- 1 192,-
2.5 Športový areál SNP 356,- 928,-
2.6 Hospodársky areál 282,- 816,-
2.7 Rezervné plochy pod Grúňom 316,- 868,-
7a Časť určená v ÚPN na výstavbu 504,- 992,-
2.8 Pri Kanianke 392,- 980,-
2.9 Obora 140,- 606,-
2.10 Kopaničky 126,- 588,-
10a Časť určená v ÚPN na výstavbu 504,- 1 192,-

Cenová mapa pozemkov nachádzajúcich sa v katastrálnom území Bojnice a Dubnica bola schválená uznesením č. 166/2003 Mestského zastupiteľstva v Bojniciach zo dňa 27.8. 2003.

Ing. Vladislav Oravec, v.r. 
primátor mesta

 Príloha č. 2


Cenová mapa

postup výpočtu ceny nájmu nebytových priestorov v správe mesta
a príspevkových organizácií.

Vzhľadom na rôzne aspekty, ktoré je pri stanovovaní ceny nájmu potrebné vziať do úvahy pre určenie správnej – primeranej výšky nájmu, stanovuje sa nasledovný postup.
Ako základ pre stanovenie ceny je jej určenie a to na základe účelu užívania prenajímaných priestorov. Tento základ by mal byť ďalej upravovaný koeficientmi, ktoré by mali zohľadňovať ďalšie dva základné vplyvy ako je poloha a stavebno - technické vybavenie prenajímaných priestorov.
Takže vzorec pre výpočet ceny je nasledovný :

Cn = Zu x Kp x Kv

Cn – je cena nájmu
Zu – základ stanovený - zodpovedajúci účelu užívania
Kp – koeficient polohy priestorov (vo vzťahu k centru)
Kv – koeficient stavebno - technického vybavenia priestorov

Zu – základ stanovený - zodpovedajúci účelu užívania

I. trieda – exkluzívna 1 800,- Sk/m2/ročne
banky a bankomaty (finančné služby a poradenstvo), advokáti (právne služby a poradenstvo), stávkové kancelárie, výherné automaty a pod.

II. trieda – vyššia 1 400,- Sk/m2/ročne
reštauračné zariadenia, kaviarne, pohostinstvá a k nim patriace terasy (všetky zariadenia slúžiace na predaj alebo konzumáciu alkoholu – okrem potravín a cukrárne)

III. trieda - štandard 1 000,- Sk/m2/ročne
kancelárske priestory

IV. trieda – nižšia 600,- Sk/m2/ročne
predajne všetkého druhu (obslužné a samoobslužné) a sortimentu (potraviny, drogéria, papiernictvo, domáce potreby, železiarstvo, elektro, počítače, autosúčiastky, bicykle, textil, galantéria, optika, lekáreň, cukráreň, počítače, upomienkové darčeky ...)
všetky prevádzky na poskytovanie služieb (oprava obuvi a šatstva, čistiareň, elektroopravovňa, kozmetika, holičstvo a kaderníctvo, pedikúra, požičovňa šiat a videokaziet, bazár, odťahová služba, pneuservis, cestovná kancelária ...)
ovocie – zelenina, záhradkárstvo a kníhkupectvo
ambulancie súkromného lekára
výrobné priestory

V. trieda – preferovaná (bez koeficientov) 250,- Sk/m2/ročne
kultúrne a iné zariadenia na ktoré sa vzťahuje vyhláška MF SR č. R-1/1996, priestory pre charitatívne zariadenia,  chránené dielne pre telesne postihnutých
obslužné priestory (chodby a sklady)


Kp – koeficient polohy priestorov (vo vzťahu k centru)

I. stupeň - centrum 1,15
Hurbanovo námestie a Sládkovičova ulica

II. stupeň - okolie centra 1,00
vnútorné územie hradieb a turistická časť (ZOO, kúpalisko Čajka, kúpele)
III. stupeň - intravilán mesta 0,80
vnútorná časť od hranice medzi intravilánom a extravilánom mesta (okrem I. a II. stupňa)

IV. stupeň - extravilán 0,60
vonkajšia časť od hranice medzi intravilánom a extravilánom mesta


Kv – koeficient stavebno - technického vybavenia priestorov

I. kategória – najvyššia 1,60
nové zariadenia s úplnym stavebno - technickým vybavením

II. kategória – vyššia 1,30
zrekonštruované zariadenia s úplnym stavebno - technickým vybavením

III. kategória - štandard 1,00
staršie priestory primeraného vzhľadu a úžitkovosti s úplnym stavebno -
technickým vybavením

IV. kategória – nižšia 0,70
staršie priestory primeraného vzhľadu a úžitkovosti s čiastočnou absenciou
stavebno - technického vybavenia, prípadne priestory nižšej kvality alebo výmery

Pri obslužných priestoroch ako sú chodby a sklady prevádzkovo neoddeliteľných od prenajímaných priestorov, najmä u väčších výmer takýchto priestorov, tieto nemusia byť ďalej upravované koeficientmi.
V odôvodnených prípadoch (eminentný záujem alebo naopak nezáujem o prevádzku) môže byť výška nájmu stanovená osobitne na základe rozhodnutia primátora mesta. V prípade, že prenajímateľom je príspevková organizácia, predkladá návrh na osobitné stanovenie ceny nájmu vedúci príslušnej príspevkovej organizácie a rozhoduje o ňom primátor mesta.
Ceny uvedené v položke „základ stanovený - zodpovedajúci účelu užívania“ budú jedenkrát ročne prehodnotené na základe miery inflácie udávanej štatistickým úradom SR.

Cenová mapa - postup výpočtu ceny nájmu nebytových priestorov v správe mesta a príspevkových organizácií bola schválená uznesením č. 164/2003 Mestského zastupiteľstva v Bojniciach zo dňa 27.8. 2003.

Ing. Vladislav Oravec, v.r. 
primátor mesta

 


Príloha č. 3

Pravidlá postupu pri realizácii technického zhodnotenia prenajatých priestorov.


Tento postup obsahuje niektoré záväzné usmernenia vytvárajúce jednoznačné, zrozumiteľné a všeobecne platné pravidlá pri investičných zámeroch nájomcu v prenajatých priestoroch vo vlastníctve mesta, pričom výsledkom ich realizácie bude technické zhodnotenie a nie jeho oprava.
Postup usmerňuje tieto pravidlá jednak z hľadiska súhlasu vlastníka, ako i po stránke finančného krytia nákladov, pričom tieto hľadiská sú v praxi navzájom previazané a vzájomne sa ovplyvňujú.

Všeobecné hľadisko
- postup je možné zhrnúť do nasledovných krokov:

1.) Predloženie zámeru /investor/
Textová časť obsahujúca nasledovné údaje:
- stručná definícia podnikateľského zámeru
- charakteristika požiadaviek – potrieb prevádzky, ktoré je potrebné riešiť (napríklad splnenie STN, hygienických noriem, zlepšenie ekonomických ukazovateľov...)
- návrh riešenia – prípadné alternatívy, popis technického riešenia (napríklad prístavba, úprava, strojné vybavenie...)
- finančné zhodnotenie – predpokladaný náklad, finančný prínos, príp. iné ekonomické následky na prevádzku

2.) Vyjadrenie mesta /vlastník/
Vydanie záporného, alebo kladného stanoviska s uvedením pripomienok, podmienok a to ako finančného, tak i technického charakteru.

3.) Predloženie projektu vrátane rozpočtu /investor/
Návrh konkrétneho technického riešenia spolu s finančným vyjadrením na odsúhlasenie, prípadne upresnenie dohody.

4.) Úprava zmluvných vzťahov /vlastník/
Vypracovanie a podpis zmluvy alebo dodatku nájomnej zmluvy vo vopred dohodnutom rozsahu.

Tento postup môže byť (najmä s ohľadom na finančnú náročnosť, rozsah zásahu do konštrukcií objektu a závažnosť zásahu do vlastníckych vzťahov) zjednodušený – primerane upravený. Tu však predkladajúci berie v prípade zamietnutia predloženého investičného zámeru na seba riziko straty, plynúcej zo zaobstarania projektov, posudkov a pod.
Zároveň neakceptovanie tohto postupu a realizácia akýchkoľvek stavebných zásahov v prenajatých priestoroch bez vedomia a súhlasu vlastníka bude považované za hrubé porušenie nájomnej zmluvy.

Finančné hľadisko
- zámer je podľa predpokladanej, uznanej výšky investícií možné posudzovať a riešiť takto :
- u menej náročných investícií, predstavujúcich výšku do 50 % z ročného nájomného
(max. do hodnoty dlhodobého hmotného majetku odpisovaného podľa platných právnych predpisov)
Zámer bude riešený uzavretím dodatku nájomnej zmluvy, predmetom ktorej bude umožnenie odpisovania technického zhodnotenia nájomcovi.

- u náročnejších akcií, predstavujúcich výšku viac ako 50 % z ročného nájomného
(min. nad hodnotu dlhodobého hmotného majetku odpisovaného, podľa platných právnych predpisov)
Komisia zostavená z pracovníkov MsÚ, členov komisií pri MsZ alebo poslancov príslušného odborného zamerania (vzdelanie a prax) predložený návrh prerokuje, zhodnotí prínos pre mesto (všeobecné technické zhodnotenie priestorov – úprava povrchov, doplnenie - výmena technického vybavenia, výmena výplní otvorov...) a na jeho základe odporučí výšku uznania investície a návrh rozsahu úpravy zmluvných vzťahov. Predpokladá sa vypracovanie dodatku nájomnej zmluvy o : 1.) investícii mesta s následným upravením výšky nájmu
2.) združenej investícii
3.) nájme na dobu neurčitú so stanovením pravidiel v prípade výpovede
- len výnimočne v odôvodnených prípadoch :
4.) dlhodobom nájme - definovaný trvaním 5 a viac rokov
5.) predkupnom práve

Pravidlá postupu pri realizácii technického zhodnotenia prenajatých priestorov boli schválené uznesením č. 208/2003 Mestského zastupiteľstva v Bojniciach zo dňa 29.10. 2003 ako súčasť – Príloha č. 3 VZN č. 3/2003 o hospodárení s majetkom mesta.

Ing. Vladislav Oravec, v.r. 
primátor mesta
Príloha č.4

Pravidlá postupu odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta Bojnice, záujemcom o konkrétnu investičnú výstavbu.


Mesto Bojnice vlastní pozemky, ktoré nevyužíva a v zmysle platného územného plánu sú určené na rozvoj podnikateľských aktivít. Odpredajom takéhoto pozemku vhodnému investorovi, mesto využije svoj potenciál rozvoja.
Tento postup obsahuje záväzné usmernenia a jednoznačné pravidlá postupu pri odpredaji pozemkov záujemcom o následnú investičnú výstavbu na týchto pozemkoch. Hlavný dôraz je pritom kladený na dodržanie účelu a následného využitia stavanej nehnuteľnosti a dodržanie tempa výstavby. Postup zamedzuje odpredaju pozemkov pred ukončením výstavby a zabezpečuje realizáciu zámerov mesta z hladiska rozvoja podnikateľských aktivít vopred určeným smerom.

Všeobecné pravidlá postupu:

1. Žiadateľ o kúpu pozemku predloží žiadosť spolu s investičným zámerom . Zámer musí obsahovať technický popis diela, jednoduchú vizualizáciu, umiestnenie stavby a účel využívania stavby po dokončení.

2. Mesto uzatvorí so žiadateľom o kúpu pozemku nájomnú zmluvu na predmetný pozemok za symbolickú cenu. / Nájomná zmluva – VZOR/

3. Dobu nájmu obmedzí na čas nevyhnutne nutný na realizáciu výstavby. Maximálna doba nájmu je 36 mesiacov od podpisu nájomnej zmluvy.

4. Súčasne s podpisom nájomnej zmluvy mesto uzatvorí so žiadateľom zmluvu o budúcej kúpnej zmluve na predmetný pozemok. / Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – VZOR/

5. Ukončením výstavby kolaudáciou objektu v stanovenom termíne vznikná žiadateľovi nárok na uzatvorenie kúpnej zmluvy za vopred dohodnutých finančných podmienok.

6. Nedodržaním lehoty výstavby zo strany žiadateľa bez súhlasu mesta, nedodržaním účelu využitia objektu, alebo svojvoľným porušením zmluvných vzťahov vzniká mestu nárok na zmluvnú pokutu .
Finančné pravidlá:

1. Cena nájmu počas výstavby : 1,- Sk / m² / rok.

2. Predajná cena pozemku : Uznesením MsZ v zmysle platnej cenovej mapy.

3. Zmluvná pokuta za nedodržanie termínu ukončenia výstavby, prípadne svojvoľnú zmenu účelu využitia stavby : 100.000,-Sk

4. Predajná cena pozemku pri nedodržaní termínu ukončenia výstavby, prípadne svojvoľnej zmene účelu využitia stavby : trojnásobok zmluvne dohodnutej predajnej ceny

Vzorové prílohy / Nájomná zmluva – VZOR, Zmluva o budúcej kúpnej zmluve – VZOR/ slúžia ako rámcové dokumenty, ktoré budú modifikované pre jednotlivé konkrétne prípady.

Mestské zastupiteľstvo môže v odôvodnených prípadoch upraviť postup odpredaja pozemkov na konkrétnu investičnú výstavbu zohľadnením špecifík jednotlivého prípadu.

Pravidlá postupu odpredaja pozemkov vo vlastníctve mesta Bojnice, záujemcom o konkrétnu investičnú výstavbu boli schválené formou „Prílohy č.4 VZN č.3/ 2003 o hospodárení s majetkom mesta Bojnice“ uznesením č.129/ 2004 dňa 30.06. 2004 a účinnosť nadobúda dňom 16.07. 2004.

Ing. Vladislav Oravec, v.r.
primátor mesta

dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka