Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN-01-2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok tejto úhrady

Schválené: 27.8.2008

Vyhlásené: 28.8.2008

Účinnosť: 11.9.2008

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 140 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a toto

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VZN-01-2008

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v školskej jedálni a určenie podmienok tejto úhrady

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

1) Mesto Bojnice je zriaďovateľom Základnej školy s materskou školou, Školská 292/7, Bojnice, ktorej súčasťou je zariadenie školského stravovania - Školská jedáleň pri Základnej škole s materskou školou, Školská 292/7 Bojnice.

2) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka a určiť podmienky platenia tohto príspevku za stravovanie v školskej jedálni.

3) Školská jedáleň poskytuje stravovanie deťom a žiakom za čiastočnú úhradu nákladov vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky, ďalej len „príspevok.“

4) Výška príspevku na stravovanie v školskej jedálni je stanovená v prílohe tohto nariadenia.
 
Čl. 2
Určenie podmienok platenia príspevku

1) Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka je povinný uhradiť finančný príspevok na účet zriaďovateľa jedným z nasledovných spôsobov:
a) na základe vystaveného šeku školskej jedálne,
b) bezhotovostne prevodom na účet školskej jedálne číslo: 13636382, kód banky: 0200, vedený vo Všeobecnej úverovej banke,
c) v hotovosti do pokladne Školskej jedálne.

2) Príspevok na čiastočnú úhradu nákladov za stravovanie v školskej jedálni sa platí mesačne vopred najneskôr do 20 dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
3) Prípadnú neúčasť na stravovaní je možné nahlásiť 24 hodín vopred takto:
a) priamo u vedúcej školskej jedálne,
b) telefonicky na čísle: 046 540 31 60
4) Včas nahlásená neúčasť na stravovaní sa zohľadní vo výške príspevku o mesiac neskôr.
 
Čl. 3
Spoločné a záverečné ustanovenia

1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach.
2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo Bojnice dňa 27. augusta 2008
3) Toto Všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.V Bojniciach dňa 28. augusta 2008........................................
František Tám
primátor mesta
 

 

Príloha č. 1

 

Viď priložený súbor

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka