Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN-03-2008 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na Základnej umeleckej škole, Sládkovičova12, Bojnice

Schválené: 27.8.2008

Vyhlásené: 28.8.2008

Účinnosť: 11.9.2008

Platné do: 12.3.2010

Nahradené: VZN-01-2010

Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach na základe ust. §6 ods.1 a ust. § 11 ods.4 písm. g) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov a na základe ust. § 49 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v y d á v a toto

 
VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VZN-03-2008o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na Základnej umeleckej škole, Sládkovičova12, Bojnice

Čl. 1

Úvodné ustanovenia1) Mesto Bojnice je zriaďovateľom Základnej umeleckej školy, Sládkovičova 12, Bojnice.

2) Účelom tohto nariadenia je určiť výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka alebo plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na Základnej umeleckej škole, Sládkovičova 12, Bojnice.

 
Čl. 2

Výška príspevku1) Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na základnej umeleckej škole je stanovená v prílohe tohto nariadenia.

2) Primátor mesta môže rozhodnúť o znížení alebo odpustení príspevku ak zákonný zástupca dieťaťa, žiaka alebo plnoletý žiak o to písomne požiada a predloží doklad o tom že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. (Zákon č. 599/203 Z.z o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

 
Čl. 3

Spoločné a záverečné ustanovenia1) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Mestské zastupiteľstvo v Bojniciach.

2) Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo Bojnice dňa 27. augusta 2008.

3) Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli mesta.V Bojniciach dňa 28. augusta 2008........................................

František Tám

primátor mesta 
Príloha k VZN-03-2008

o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka alebo plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na Základnej umeleckej škole, Sládkovičova12, Bojnice

Mesto Bojnice určuje výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka alebo plnoletého žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom na Základnej umeleckej škole, Sládkovičova 12, Bojnice takto:

Veková kategória Spôsob vyučovania Jednorázový príspevok Sk/€ Mesačný príspevok Sk/€

Za talentové skúšky Zápisné

Pred plnením školskej dochádzky - prípravka

( do 6 rokov ) 40,-/1,32€ 40,-/1,32€ 100,-/3,31€

Žiaci základnej a strednej školy

( od 6 rokov ) skupinové 40,-/1,32€ 40,-/1,32€ 130,-/4,31€

individuálne 150,-/4,97€

Plnoletí žiaci

(po ukončení strednej školy ináč od 18 rokov ) skupinové 100,-/3,31€ 100,-/3,31€ 300,-/9,95€

individuálne 100,-/3,31€ 100,-/3,31€ 300,-/16,59€

 
Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK


dnes je: 22.9.2019

meniny má: Móric

podrobný kalendárDeutch version
English version
Úvodná stránka